0112-KDIL2-1.4011.785.2022.2.AK, PIT-11 w formie elektronicznej - Pismo wydane przez: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - OpenLEX

Nowość 0112-KDIL2-1.4011.785.2022.2.AK - PIT-11 w formie elektronicznej

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 18 stycznia 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL2-1.4011.785.2022.2.AK PIT-11 w formie elektronicznej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

10 października 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 5 października 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych. Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 22 grudnia 2022 r. (wpływ 30 grudnia 2022 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego wynikający z uzupełnienia wniosku

A, jest zawodową uczelnią publiczną utworzoną na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia (...) września 2001 r. w sprawie utworzenia (...) w R. (Dz. U. Nr (...), poz. (...)). Od 1 października 2022 r. nastąpiła zmiana nazwy Uczelni na (...) na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. poz. (...)). Uczelnia posiada osobowość prawną.

A w R., na dzień złożenia wniosku, zatrudnia (...) pracowników w związku z czym pełni funkcję płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w rozumieniu przepisu art. 31 ustawy o PIT. Uczelnia, realizując obowiązki płatnika do tej pory doręczała pracownikom deklaracje, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT (tj. informację o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy; dalej: PIT-11) w formie PDF na służbowe skrzynki mailowe, w formie papierowej dla osób które nie miały skrzynek mailowych. Ci podpisywali odbiór PIT-11 własnoręcznym podpisem składanym na określonym formularzu. Zleceniobiorcy natomiast otrzymywali informacje PIT-11 na podane przez nich indywidualne skrzynki mailowe.

A w R. planuje wdrożyć system informatyczny umożliwiający dostęp do zabezpieczonej platformy internetowej stanowiącej Portal pracowniczy, przy użyciu indywidualnego dla każdego z pracowników loginu oraz hasła. Za pomocą Portalu, pracownicy będą mogli sprawdzać różnego rodzaju informacje związane z zatrudnieniem u pracodawcy. Dostęp do platformy zostanie nadany każdemu pracownikowi i realizowany będzie przez przeglądarkę internetową. W ramach informacji, związanych z zatrudnieniem, Uczelnia planuje udostępnić pracownikom imienne informacje PIT-11 w formie elektronicznej na Portalu. Informacje PIT-11 zostaną udostępnione na Portalu tym osobom, które w momencie wysyłania informacji są pracownikami i zleceniodawcami lub w ostatnich dwóch latach związane były z Uczelnią umową o pracę lub umową cywilno-prawną. W systemie jest możliwość wygenerowania raportu pobrań PIT-11 przez pracowników który stanowi jednocześnie raport przekazania PIT-11 pracownikom co stanowi art. 39 ust. 1 ustawy o p.d.o.f. Jednakże należy wskazać na fakt, iż data pobrania informacji PIT-11 przez pracownika będzie późniejsza od daty obowiązującej pracodawcę do przekazania informacji PIT-11 pracownikom zgodnie z art. 42g ust. 1 ustawy o p.d.o.f.

W ramach funkcjonalności Portalu informacja PIT-11 udostępniana jest pracownikom automatycznie w momencie pobrania dokumentu UPO potwierdzającego złożenie PIT-ów 11 do Urzędu Skarbowego. Zaznaczają Państwo, że PIT-11 przekazane do US opatrzone będą bezpiecznym podpisem elektronicznym przez osobę wyznaczoną do obliczenia i pobrania podatku. Udostępnienie informacji na Portalu nastąpi w terminie wynikającym z art. 42g ustawy o PIT.

W związku z wdrożeniem powyższego rozwiązania, A w R. zamierza przeprowadzić działania informujące pracowników o zmianie sposobu przekazywania informacji PIT-11 (komunikat na stronie internetowej Uczelni i tablicy ogłoszeń) oraz wyda odpowiedni akt wewnętrzny regulujący nowy sposób dostarczania informacji PIT-11 z określeniem ścieżki obiegu. Nie przewiduje się pozyskiwania zgody na przekazanie w powyższej formie PIT-11 od każdego z pracowników. Uczelnia zakłada, że wewnętrzne akty prawne wystarczająco obligują pracowników do ich respektowania. Po zakończeniu roku podatkowego informacje PIT-11 dla pracowników zostaną wygenerowane w formie nieedytowalnych plików w formacie PDF, opatrzone nadrukiem z imieniem i nazwiskiem oraz stanowiskiem służbowym, zgodnie z obowiązującym wzorem informacji PIT-11, określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów.

Pytanie

Czy przekazanie przez płatnika podatnikom mającym dostęp do Portalu pracowniczego informacji PIT-11 w sposób opisany powyżej stanowi realizację obowiązku wynikającego z art. 39 ust. 1 oraz art. 42g ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Państwa stanowisko w sprawie wynikające z uzupełnienia wniosku

Zdaniem A w R., opisany sposób przekazywania PIT-11 pracownikom, mającym dostęp do Portalu pracowniczego, stanowi realizację obowiązku wynikającego z art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uczelnia, argumentuje stanowisko, podnosi, co następuje.

Zgodnie art. 8 ustawy - Ordynacja podatkowa, płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Na mocy art. 32 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu, które wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r.), zakłady pracy będące osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, z pracy nakładczej lub ze spółdzielczego stosunku pracy, z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakłady pracy lub z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej wypłacanej w spółdzielniach pracy.

Na podstawie art. 39 ust. 1 ww. Ustawy (w brzmieniu, które wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2023 r.), płatnicy, o których mowa w art. 32, art. 33 i art. 35, są obowiązani przesłać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru. Informację, o której mowa w zdaniu pierwszym, sporządza się również w przypadku dokonywania wypłaty świadczeń określonych w art. 21 ust. 1 pkt 46, 74, 148 i 152-154. W informacji tej wykazuje się również dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych.

Zgodnie z art. 45ba ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu, które wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2023 r.), oświadczenia, roczne obliczenie podatku, informacje i deklaracje, o których mowa w art. 30j ust. 1 pkt 1, art. 30o pkt 1, art. 34 ust. 7 i 8, (art. 35 ust. 10), art. 38 ust. 1a i 1 b, art. 39 ust. 1-4, art. 42 ust. 1a-4, art. 42a ust. 1 oraz art. 42e ust. 5 i 6, składa się urzędowi skarbowemu za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.

Z analizy powyższych przepisów wynika, że w ustawie nie określono zasad przesłania/przekazania podatnikom (tj. osobom zatrudnionym na podstawie stosunku pracy) informacji o przychodach z innych źródeł o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 przez płatników, tj. Ustawa nie reguluje zasad przekazywania informacji pomiędzy podmiotami niebędącymi podmiotami publicznymi. Ustawodawca wprowadził tutaj jedynie wymóg sporządzenia takiej informacji według ustalonego wzoru i przekazania ich podatnikom przez płatników. Również przepisy Ordynacji podatkowej oraz przepisy wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych regulacji takich nie zawierają - tak jak ma to miejsce w przypadku składania przez płatników do właściwych urzędów skarbowych m.in. ww. informacji PIT-11 za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 3a, art. 3b Ordynacji podatkowej).

Należy zatem uznać, że przekazanie/przesłanie podatnikom informacji PIT-11 przez płatników może nastąpić nie tylko przez bezpośrednie jej doręczenie w formie papierowej ale również poprzez umieszczenie tej informacji w Portalu pracowniczym w sposób opisany w poz. 61 bez konieczności generowania raportu potwierdzającego fakt przekazania PIT-11 pracownikom/zleceniobiorcom, jeśli opis działania systemu wskazuje na całkowitą jego automatyzację.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 8 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651, z późn. zm.):

Płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

O obowiązku poboru podatku przez zakład pracy od 1 stycznia 2023 r. stanowi przepis art. 32 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647, z późn. zm.), który stosuje się do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2023 r.

Zgodnie z ww. art. 32 ust. 1 wspomnianej ustawy:

Zakłady pracy będące osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, z pracy nakładczej lub ze spółdzielczego stosunku pracy, z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakłady pracy lub z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej wypłacanej w spółdzielniach pracy.

Na mocy art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Płatnicy, o których mowa w art. 32, art. 33 i art. 35, są obowiązani przesłać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru. Informację, o której mowa w zdaniu pierwszym, sporządza się również w przypadku dokonywania wypłaty świadczeń określonych w art. 21 ust. 1 pkt 46, 74, 148 i 152-154. W informacji tej wykazuje się również dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych.

Zgodnie z przepisem art. 42a ust. 1 ww. ustawy:

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Na podstawie art. 42g ust. 1 przedmiotowej ustawy:

Płatnicy oraz podmioty, o których mowa w art. 42a, przesyłają roczne obliczenie podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7, oraz informacje, o których mowa w art. 34 ust. 8, art. 35 ust. 6, art. 39 ust. 1 i 3, art. 42 ust. 2 pkt 1, art. 42a ust. 1 oraz art. 42e ust. 6:

1)

urzędowi skarbowemu - w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym;

2)

podatnikowi - w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

W myśl przepisu art. 45ba ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Oświadczenia, roczne obliczenie podatku, informacje i deklaracje, o których mowa w art. 30j ust. 1 pkt 1, art. 30o pkt 1, art. 34 ust. 7 i 8, art. 35 ust. 6, art. 38 ust. 1a i 1b, art. 39 ust. 1-4, art. 42 ust. 1a-4, art. 42a ust. 1 oraz art. 42e ust. 5 i 6, składa się urzędowi skarbowemu za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.

Z opisu sprawy wynika, że:

1) A jest zawodową uczelnią publiczną, posiadającą osobowość prawną.

2) Uczelnia zatrudnia pracowników w związku z czym pełni funkcję płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w rozumieniu przepisu art. 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

3) Uczelnia planuje wdrożyć system informatyczny umożliwiający dostęp do zabezpieczonej platformy internetowej stanowiącej Portal pracowniczy, przy użyciu indywidualnego dla każdego z pracowników loginu oraz hasła.

4) Za pomocą Portalu, pracownicy będą mogli sprawdzać różnego rodzaju informacje związane z zatrudnieniem u pracodawcy.

5) Dostęp do platformy zostanie nadany każdemu pracownikowi i realizowany będzie przez przeglądarkę internetową. W ramach informacji, związanych z zatrudnieniem, Uczelnia planuje udostępnić na Portalu osobom - które w momencie wysyłania informacji są pracownikami i zleceniodawcami lub w ostatnich dwóch latach związane były z Uczelnią umową o pracę lub umową cywilno-prawną - imienne informacje PIT-11 w formie elektronicznej.

6) W systemie istnieje możliwość wygenerowania raportu pobrań PIT-11 przez pracowników. Data pobrania informacji PIT-11 przez pracownika będzie późniejsza od daty obowiązującej pracodawcę do przekazania informacji PIT-11 pracownikom zgodnie z art. 42g ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

7) W ramach funkcjonalności Portalu informacja PIT-11 udostępniana będzie pracownikom na Portalu automatycznie w momencie pobrania dokumentu UPO potwierdzającego złożenie PIT-ów 11 do urzędu skarbowego. Informacje PIT-11 przekazane do urzędu skarbowego opatrzone będą bezpiecznym podpisem elektronicznym przez osobę wyznaczoną do obliczenia i pobrania podatku.

8) Udostępnienie informacji na Portalu nastąpi w terminie wynikającym z art. 42g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

9) Uczelnia zamierza przeprowadzić działania informujące pracowników o zmianie sposobu przekazywania informacji PIT-11 poprzez umieszczenie komunikatu na stronie internetowej Uczelni i tablicy ogłoszeń oraz poprzez wydanie odpowiedniego aktu wewnętrznego regulującego nowy sposób dostarczania informacji PIT-11 z określeniem ścieżki obiegu. Uczelnia nie przewiduje pozyskiwania zgody na przekazanie w powyższej formie PIT-11 od każdego z pracowników, bowiem zakłada że wewnętrzne akty prawne wystarczająco obligują pracowników do ich respektowania.

10) Po zakończeniu roku podatkowego informacje PIT-11 dla pracowników zostaną wygenerowane w formie nieedytowalnych plików w formacie PDF, opatrzone nadrukiem z imieniem i nazwiskiem oraz stanowiskiem służbowym, zgodnie z obowiązującym wzorem informacji PIT-11, określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów.

W kontekście zagadnienia przedstawionego we wniosku w pierwszej kolejności wskazać należy, że niewywiązanie się przez płatnika z obowiązku przekazania podatnikowi i organowi podatkowemu przewidzianych prawem informacji stanowi przesłankę do pociągnięcia go do odpowiedzialności karnoskarbowej.

Zgodnie bowiem z art. 80 § 2 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2022 r. poz. 859, z późn. zm.):

Płatnik oraz podmiot, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, niepełniący funkcji płatnika, który wbrew obowiązkowi nie składa w terminie podatnikowi lub właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej lub informacji, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 powołanej ustawy, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych.

Konieczne jest, aby w przypadku wystawienia informacji PIT-11 w formie elektronicznej:

- informacja taka sporządzona była według ustalonego wzoru;

- podatnicy wyrazili zgodę na otrzymanie informacji w formie elektronicznej;

- informacja ta opatrzona była bezpiecznym podpisem elektronicznym przez osobę wyznaczoną do obliczenia i pobrania podatku.

Tylko bowiem w przypadku spełnienia wszystkich wskazanych wyżej warunków możliwe jest uznanie, że płatnik w sposób prawidłowy wykonał ciążący na nim obowiązek przekazania Pracownikowi informacji PIT-11.

Warto zauważyć, że w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 22 października 2010 r. sygn. akt I SA/Po 486/10, Sąd wskazał, że w przepisach prawa nie można doszukać się przeszkód w uznaniu, że przekazanie deklaracji podatnikowi przez płatnika może nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w sytuacji gdy wiadomość jest przesyłana w formie wiadomości elektronicznej z podpisem elektronicznym na adres podatnika (pracownika) podanym w tym celu, pod warunkiem że zachowano wzór deklaracji. Ze słów "na adres podatnika (pracownika) podany w tym celu" można wywodzić, że Sąd założył, że płatnik uzyskał zgodę podatnika na przesłanie informacji PIT-11 w wersji elektronicznej, bowiem w przeciwnym wypadku podatnik nie podałby w tym celu swojego adresu.

Z powołanych powyżej przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że do obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych należy:

- obliczenie podatku;

- pobranie od podatnika podatku,

- wpłacenie podatku we właściwym terminie organowi podatkowemu,

- sporządzenie we właściwej formie informacji o wysokości osiągniętych dochodów i przekazanie jej podatnikowi oraz organowi podatkowemu.

Dokonując zatem interpretacji art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy stwierdzić, że nakłada on na płatników obowiązek przesłania/przekazania podatnikom i odpowiednim urzędom skarbowym - imiennej informacji sporządzonej według ustalonego wzoru (PIT-11).

Jednocześnie przepis ten nie określa zasad przekazywania podatnikom (tj. osobom zatrudnionym na podstawie stosunku pracy) informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 przez płatników, tj. nie regulują zasad przekazywania informacji pomiędzy podmiotami niebędącymi podmiotami publicznymi. W przepisie tym ustawodawca wprowadził jedynie wymóg sporządzenia takich informacji według ustalonego wzoru i przekazania ich podatnikom przez płatników. Również przepisy Ordynacji podatkowej oraz przepisy wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych regulacji takich nie zawierają - tak jak ma to miejsce w przypadku składania przez płatników do właściwych urzędów skarbowych m.in. ww. informacji PIT-11 za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 3a, art. 3b Ordynacji podatkowej). Z tych względów należy uznać, że przekazanie/przesłanie podatnikom informacji PIT-11 przez płatników może nastąpić nie tylko przez bezpośrednie jej doręczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w każdym miejscu, w którym zastanie się adresata, czy też przez operatora pocztowego, ale również za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wykorzystywanie platform internetowych, systemów elektronicznych, aplikacji itp. jest w obecnych czasach popularnym i powszechnie przyjętym sposobem wykonywania obowiązków przez pracowników, realizowania zleceń/poleceń/wniosków z zakresu kadr czy płac. Niejednokrotnie korzystanie z ww. platform internetowych, systemów elektronicznych, aplikacji jest obowiązkiem pracownika określonym przez wewnętrzne regulacje jednostki, np. w regulaminie pracy, umowie o pracę, umowie zlecenia, zarządzeniu, itp.

Jeżeli więc korzystanie przez pracownika z platformy internetowej jest jego obowiązkiem (wynika z wewnętrznych regulacji bądź umowy - co oznacza, że podatnik zaakceptował takie warunki wykonywania swojej pracy), to w rezultacie przekazanie przez płatnika informacji PIT-11 za pośrednictwem takiej platformy nie wymaga uzyskania od pracownika dodatkowej zgody w tym zakresie. Istotnym jest jednak zachowanie właściwego wzoru informacji PIT-11, opatrzenie jej prawidłowym podpisem elektronicznym (lub nadrukiem z imieniem i nazwiskiem oraz stanowiskiem służbowym) oraz zapewnienie dostępu do platformy internetowej z możliwością swobodnego pobrania informacji PIT-11 przez podatnika.

Zatem, przekazanie pracownikom informacji PIT-11 w opisany we wniosku sposób, tj. poprzez uzyskanie dostępu do zabezpieczonej platformy internetowej przy użyciu indywidualnego loginu i hasła pracownika w formie elektronicznej (jako nieedytowalnego pliku w formacie PDF zgodnie z obowiązującym wzorem informacji określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów opatrzonego nadrukiem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby wyznaczonej do obliczenia i poboru podatku) na zabezpieczonej platformie internetowej przy jednocześnie przeprowadzonej akcji informacyjnej pracowników kiedy i gdzie zostanie udostępniony dokument PIT-11 - stanowi realizację obowiązku wynikającego z art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Skoro dostęp do ww. platformy - jak Państwo podajecie - zostanie nadany każdemu pracownikowi i realizowany będzie przez przeglądarkę internetową uznać należy, że korzystanie przez pracownika z platformy internetowej będzie jego obowiązkiem, co wynika z faktu zatrudnienia i z wewnętrznych regulacji Uczelni, które obligują pracowników do ich respektowania. Oznacza to, że pracownik zaakceptował takie warunki wykonywania swojej pracy i dostępu do informacji. W rezultacie przekazanie przez płatnika informacji PIT-11 za pośrednictwem opisanej we wniosku platformy nie wymaga uzyskania od pracownika dodatkowej zgody w tym zakresie.

Z wniosku wynika również, że jako potwierdzenie wywiązania się z obowiązku przekazania informacji PIT-11 pracownikom, będziecie Państwo posiadali generowany przez system raport potwierdzający dzień przekazania informacji PIT-11 dla pracowników na platformę internetową.

Przepisy nie wskazują sposobu potwierdzania przekazania pracownikom informacji PIT-11. Jednakże w sytuacji, gdy z wygenerowanego przez system informatyczny raportu wynikać będzie data przekazania informacji PIT-11, a więc udostępnienia informacji PIT-11 przez płatnika, co z kolei umożliwi swobodne jej pobranie przez pracownika poprzez przeglądarkę internetową - to uznać należy, że raport ten potwierdzi realizację przez Państwa obowiązku przekazania informacji podatnikom.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Końcowo wskazuję, że nie jesteśmy uprawnieni do analizowania i oceny dokumentów załączonych do wniosku o interpretację lub jego uzupełnienia. Wszystkie istotne dla sprawy informacje powinny znaleźć się w opisie stanu faktycznego.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651, z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651, z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl