0112-KDIL2-1.4011.75.2023.2.AK

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 27 marca 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL2-1.4011.75.2023.2.AK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko w części prawidłowe i w części nieprawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest:

* nieprawidłowe - w części dotyczącej możliwości dochodzenia zwrotu zapłaconego podatku za rok 2016 r.

* prawidłowe - w pozostałym zakresie.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

26 stycznia 2023 r. wpłynął Pani wniosek z 29 grudnia 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych. Uzupełniła go Pani - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 24 marca 2023 r. (wpływ 24 marca 2023 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanów faktycznych

Pod koniec 2005 r. Pani ówczesny narzeczony R.W. wyjechał do Irlandii w poszukiwaniu pracy. Krótko po narzeczonym również i Pani poleciała do Irlandii w tym samym celu. W 2006 r. oboje z narzeczonym podjęli Państwo pracę w Irlandii. Pracowali Państwo w Irlandii na podstawie umów o pracę i podlegali Państwo wszystkim ubezpieczeniom społecznym (chorobowym, rentowym, emerytalnym). Z tytułu zatrudnienia były odprowadzane wszystkie składki i podatki zgodnie z przepisami obowiązującymi w Irlandii. Pani ówczesny narzeczony pracował jako płytkarz w firmie pana (...) zarejestrowanego w Irlandii pod numerem przedsiębiorcy (...). 15 lipca 2006 r. zawarli Państwo związek małżeński. Do stycznia 2008 r. oboje Państwo mieszkali i pracowali w Irlandii. Z końcem stycznia 2008 r. rozwiązali Państwo w Irlandii umowy o pracę i podjęli Państwo decyzję o powrocie do Polski. W lutym 2008 r. rozpoczęła Pani pracę u polskiego pracodawcy, a mąż założył własną działalność gospodarczą i zajmował się świadczeniem usług remontowych. W lutym 2009 r. urodził się Państwa pierwszy syn, J.W. Dwa lata później, w lutym 2011 r. u męża zdiagnozowano chorobę nowotworową - guza mózgu. W maju tego samego roku (2011) urodził się Państwa drugi syn, k.w. W dniu xx lutego 2012 r. Pani mąż zmarł.

Na skutek złożonych przez Panią wniosków o rentę rodzinną, 25 października 2012 r. otrzymała Pani pismo z irlandzkiego urzędu Social Welfare Services, Department of Social Protection (Urząd Świadczeń Społecznych, Departament Ochrony Socjalnej) o przyznaniu Pani prawa do świadczenia rodzinnego Widow (er)'s Contributory Pension, zwanego "rentą wdowią". Świadczenie to przyznane zostało Pani od dnia 24 lutego 2012 r. w kwocie 70 euro tygodniowo. Na decyzji przysłanej z Irlandii widnieje kwota netto wraz z adnotacją, że Departament Ochrony Socjalnej zgodnie z obowiązującymi w Irlandii przepisami nie potrąca podatku dochodowego od wypłacanej renty wdowiej. Miesiąc później otrzymała Pani pierwszy czek ze spłatą przyznanego Pani świadczenia należnego za okres od 24 lutego 2012 r. do listopada 2012 r. Od tego miesiąca regularnie otrzymywała Pani czeki z wypłatą świadczenia. Czeki te realizowała Pani w Banku (...), gdzie poinformowano Panią, że od takiego świadczenia z Irlandii bank każdorazowo pobiera i odprowadza do urzędu skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy. Corocznie otrzymywała Pani też od Banku (...) PIT-11, na podstawie którego samodzielnie składała Pani zeznania podatkowe do urzędu skarbowego w Polsce. Od stycznia 2015 r. renta wdowia z Irlandii była Pani wypłacana nie w formie czeków, ale na konto walutowe w Banku (...). Od tych wpłat bank również pobierał zaliczkę na podatek dochodowy. 27 sierpnia 2015 r. otrzymała Pani kolejne pismo z irlandzkiego urzędu Social Welfare Services Office, w którym poinformowano Panią o przyznaniu Pani zwiększenia renty o dodatek na dzieci w kwocie 29,80 euro tygodniowo na każdego z Pani dwóch synów. Zwiększenie renty o dodatek na dzieci zostało Pani przyznane od dnia 24 lutego 2012 r. i urząd irlandzki dokonał jednorazowej spłaty zaległych świadczeń, od której Bank (...) również pobrał zaliczkę na podatek dochodowy. Od września 2015 r. otrzymywała Pani na konto bankowe przelewy renty wdowiej już wraz ze zwiększeniem przysługującym na synów. Od wszystkich przelewów Bank (...) nadal odprowadzał zaliczki na podatek dochodowy i nadal corocznie wystawiał Pani PIT-11. Każdy z wystawionych przez Bank (...) PIT-11 jest w Pani posiadaniu i każdy z nich uwzględniała Pani w corocznym zeznaniu podatkowym, które składała Pani do urzędu skarbowego w Polsce, sądząc iż było to zgodne z przepisami podatkowymi obowiązującymi w Polsce. W Polsce bowiem mieszka Pani od stycznia 2008 r., tu też Pani pracuje i tu znajdują się Pani interesy życiowe i gospodarcze. Na terytorium Polski przebywa Pani na stałe, powyżej 183 dni w każdym roku podatkowym. W sierpniu 2019 r. ponownie wyszła Pani za mąż, o czym niezwłocznie poinformowała Pani urząd w Irlandii. Zmiana stanu cywilnego spowodowała utratę prawa do otrzymywania renty wdowiej z Irlandii i od dnia 31 sierpnia 2019 r. wszelkie wypłaty tego świadczenia dla Pani (w tym również zwiększenia renty o dodatek dla dzieci) zostały prawnie wstrzymane. Ze względu na mijające się pocztą dokumenty i zaświadczenia, urząd w Irlandii zdążył wypłacić Pani część renty wdowiej za miesiąc wrzesień 2019 r., która faktycznie Pani nie przysługiwała. Pieniądze w uzgodnionej z urzędem irlandzkim kwocie niezwłocznie Pani zwróciła na konto Social Welfare Services Office i w chwili obecnej nie ma Pani żadnych zobowiązań wobec urzędu irlandzkiego oraz nie otrzymuje Pani już żadnych pieniędzy z tytułu renty wdowiej z Irlandii ani żadnych jej zwiększeń przysługujących na Pani synów. Kilka dni temu dowiedziała się Pani, że Bank (...) niesłusznie pobierał zaliczki od wypłacanego Pani z Irlandii świadczenia renty wdowiej przysługującego Pani za okres od lutego 2012 r. do sierpnia 2019 r. Zaczęła Pani analizować przepisy oraz opublikowane podatkowe interpretacje indywidualne i również w Pani opinii zaliczki te były niesłusznie pobierane. Ponieważ nie może Pani dokonać korekty zeznań podatkowych złożonych do urzędu skarbowego za lata 2012-2015, zwraca się Pani z prośbą o wydanie podatkowej interpretacji indywidualnej dotyczącej lat 2016, 2017, 2018 oraz 2019.

W uzupełnieniu wniosku wskazała Pani, że otrzymywana przez Panią z Irlandii renta wdowia została Pani przyznana jako świadczenie rodzinne otrzymywane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych obowiązujących w Irlandii.

Pytania

1) Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego i przepisów prawnych, przyznane Pani w latach 2016 -2019 i otrzymywane z Irlandii świadczenie - renta wdowia podlegało w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym i czy bank prawidłowo pobierał od niniejszego świadczenia zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?

2) Czy w latach 2016 -2019 miała Pani obowiązek wykazywania w rocznym zeznaniu podatkowym świadczenia, które podlegało zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych?

3) Jeśli niesłusznie w latach 2016, 2017, 2018, 2019 od otrzymanej z Irlandii renty wdowiej odprowadziła Pani zaliczkę na podatek dochodowy, to czy może Pani dochodzić zwrotu zapłaconego podatku?

Pani stanowisko w sprawie (wynikające z wniosku i jego uzupełnienia)

W Pani ocenie, artykuł 18 ust. 1 umowy zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej dnia 13 listopada 1995 r. stanowi, że emerytury i inne podobne świadczenia wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z tytułu jej wcześniejszego zatrudnienia oraz każda renta wypłacana takiej osobie podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie.

Zgodnie natomiast z art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku są świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów otrzymane na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, zasiłki porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów oraz świadczenia wychowawcze otrzymane na podstawie przepisów o Pomocy Państwa w wychowywaniu dzieci. W związku z tym, że otrzymywana przez Panią w latach 2012 -2019 renta wdowia wypłacana była na podstawie obowiązujących w Irlandii przepisów o świadczeniach rodzinnych uważa Pani, że w myśl art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych również w Polsce świadczenie to nie powinno podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Uważa Pani, że w latach 2016 -2019 nie miała Pani obowiązku wykazywania w rocznym zeznaniu podatkowym świadczenia, które podlegało zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli tzw. renty wdowiej otrzymywanej z Irlandii.

Uważa Pani, że jeśli niesłusznie w latach 2016, 2017, 2018, 2019 od otrzymanej z Irlandii renty wdowiej odprowadziła Pani zaliczkę na podatek dochodowy, to może Pani dochodzi zwrotu zapłaconego podatku.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku jest:

* nieprawidłowe - w części dotyczącej możliwości dochodzenia zwrotu zapłaconego podatku za rok 2016 r.

* prawidłowe - w pozostałym zakresie.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.):

Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

W myśl art. 3 ust. 1a ww. ustawy:

Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

1)

posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2)

przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

W myśl art. 4a ww. ustawy:

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Pod koniec 2005 r. wyjechała Pani z narzeczonym do Irlandii w poszukiwaniu pracy. W 2006 r. oboje Państwo podjęli pracę w Irlandii. Pracowali Państwo w Irlandii na podstawie umów o pracę i podlegali Państwo wszystkim ubezpieczeniom społecznym (chorobowym, rentowym, emerytalnym). Z tytułu zatrudnienia były odprowadzane wszystkie składki i podatki zgodnie z przepisami obowiązującymi w Irlandii. 15 lipca 2006 r. zawarli Państwo związek małżeński. Z końcem stycznia 2008 r. rozwiązali Państwo w Irlandii umowy o pracę i podjęli Państwo decyzję o powrocie do Polski. W dniu xx lutego 2012 r. Pani mąż zmarł. 25 października 2012 r. otrzymała Pani pismo z irlandzkiego urzędu Social Welfare Services, Department of Social Protection (Urząd Świadczeń Społecznych, Departament Ochrony Socjalnej) o przyznaniu Pani prawa do świadczenia rodzinnego Widow (er)'s Contributory Pension, zwanego "rentą wdowią". Otrzymywana przez Panią z Irlandii renta wdowia została Pani przyznana jako świadczenie rodzinne otrzymywane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych obowiązujących w Irlandii.

Świadczenie to przyznane zostało Pani od dnia 24 lutego 2012 r. Miesiąc później otrzymała Pani pierwszy czek ze spłatą przyznanego Pani świadczenia należnego za okres od 24 lutego 2012 r. do listopada 2012 r. Od tego miesiąca regularnie otrzymywała Pani czeki z wypłatą świadczenia, które realizowała Pani w Banku (...). Od takiego świadczenia z Irlandii bank każdorazowo pobierał i odprowadzał do urzędu skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy. Corocznie otrzymywała Pani też od Banku (...) PIT-11, na podstawie którego samodzielnie składała Pani zeznania podatkowe do urzędu skarbowego w Polsce. Od stycznia 2015 r. renta wdowia z Irlandii była Pani wypłacana nie w formie czeków, ale na konto walutowe w Banku (...). Od tych wpłat bank również pobierał zaliczkę na podatek dochodowy. 27 sierpnia 2015 r. otrzymała Pani kolejne pismo z irlandzkiego urzędu Social Welfare Services Office, w którym poinformowano Panią o przyznaniu Pani zwiększenia renty o dodatek na dzieci w kwocie 29,80 euro tygodniowo na każdego z Pani dwóch synów. Zwiększenie renty o dodatek na dzieci zostało Pani przyznane od dnia 24 lutego 2012 r. i urząd irlandzki dokonał jednorazowej spłaty zaległych świadczeń, od której Bank (...) również pobrał zaliczkę na podatek dochodowy. Od września 2015 r. otrzymywała Pani na konto bankowe przelewy renty wdowiej już wraz ze zwiększeniem przysługującym na synów. Od wszystkich przelewów Bank (...) nadal odprowadzał zaliczki na podatek dochodowy i nadal corocznie wystawiał Pani PIT-11. Każdy z wystawionych przez Bank (...) PIT-11 jest w Pani posiadaniu i każdy z nich uwzględniała Pani w corocznym zeznaniu podatkowym, które składała Pani do urzędu skarbowego w Polsce.

Z uwagi na okoliczność, że świadczenie wypłacane jest z Irlandii, w niniejszej sprawie znajdą zastosowanie postanowienia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Madrycie dnia 13 listopada 1995 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 29, poz. 129).

Zgodnie z przepisem art. 18 ust. 1 ww. umowy:

Z uwzględnieniem postanowień artykułu 19 ustęp 2, emerytury i inne podobne świadczenia wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z tytułu wcześniejszego zatrudnienia oraz każda renta wypłacana takiej osobie podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie.

Stosownie do art. 18 ust. 2 ww. umowy:

Określenie "renta" oznacza określoną kwotę wypłacaną okresowo w ustalonych terminach dożywotnio lub przez konkretny lub dający się wymierzyć okres, jako spełnienie zobowiązania dokonywania płatności w zamian za uprzednio w pełni wykonane świadczenie pieniężne lub w równoważniku pieniężnym.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ww. umowy:

Części dochodu osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, bez względu na to, skąd są one osiągane, a które nie zostały objęte postanowieniami poprzednich artykułów niniejszej umowy, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie.

Mając na uwadze powyższe uregulowania prawne stwierdzić należy, że otrzymywana przez Panią renta wdowia z Irlandii podlega opodatkowaniu w miejscu Pani zamieszkania, tj. w Polsce, na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jednocześnie jednak zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy:

Wolne od podatku dochodowego są świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów otrzymane na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, zasiłki porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów oraz świadczenie wychowawcze otrzymane na podstawie przepisów o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Oznacza to, że w sytuacji gdy - jak wyjaśniono we wniosku - świadczenie to jest świadczeniem rodzinnym otrzymywanym na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych obowiązujących w Irlandii, to jest ono zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, nie była Pani zobowiązana do płacenia z tytułu otrzymywania ww. świadczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, jak również nie była Pani zobowiązana do wykazywania tego świadczenia w zeznaniach podatkowych. Powyższe oznacza również, że bank w Polsce nie był zobowiązany do pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Odnosząc się do kwestii zwrotu pobranych zaliczek na podatek, wyjaśnić należy, że w sytuacji gdy złożyła Pani już zeznanie podatkowe wykazując w nim przychody uzyskane tytułem świadczenia wdowiego z Irlandii i pobrane zaliczki, to celem zwrotu niezasadnie pobranego podatku ma Pani prawo do sporządzenia korekty tych zeznań i wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty za lata 2017, 2018, 2019. W korekcie złożonych zeznań podatkowych powinna Pani wykazać wyłącznie pobrane przez płatnika zaliczki od świadczenia z Irlandii.

Zgodnie z bowiem z art. 75 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.):

Jeżeli podatnik kwestionuje zasadność pobrania przez płatnika podatku albo wysokość pobranego podatku, może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku.

W myśl natomiast art. 75 § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa:

Uprawnienie do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty przysługuje podatnikom, płatnikom i inkasentom oraz osobom, które były wspólnikami spółki cywilnej w momencie rozwiązania spółki w zakresie zobowiązań spółki. Płatnik lub inkasent jest uprawniony do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty, jeżeli wpłacony podatek nie został pobrany od podatnika.

Na podstawie art. 75 § 3 cyt. ustawy:

Jeżeli z przepisów prawa podatkowego wynika obowiązek złożenia zeznania (deklaracji), to podatnik, płatnik lub inkasent równocześnie z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty jest obowiązany złożyć skorygowane zeznanie (deklarację).

Natomiast prawo do sporządzenia korekty zeznania i wystąpienia wniosku o stwierdzenie nadpłaty nie będzie Pani przysługiwało za rok podatkowy 2016 r. z uwagi na fakt, że dniem 31 grudnia 2022 r. upłynął termin przedawnienia zobowiązania podatkowego za ten okres.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pani przedstawiła i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pani sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pani do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pani prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 259; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl