0112-KDIL2-1.4011.642.2022.1.TR - Rozliczenia PIT w związku z uczestnictwem pracowników w programie motywacyjnym

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 10 listopada 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL2-1.4011.642.2022.1.TR Rozliczenia PIT w związku z uczestnictwem pracowników w programie motywacyjnym

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego oraz zdarzeń przyszłych w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

17 sierpnia 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 10 sierpnia 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych. Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego oraz zdarzeń przyszłych

Wnioskodawca (zwany dalej również "Spółką") jest spółką akcyjną z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej.

Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji zwykłych akcji imiennych, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji oraz zmiany Statutu Spółki (dalej: "Uchwała"), Wnioskodawca postanowił o ustanowieniu jednego z dwóch programów motywacyjnych - programu motywacyjnego dla Prezesa Zarządu Spółki, jako kluczowego przedstawiciela kadry menadżerskiej Spółki (dalej: "Program Motywacyjny").

Zgodnie z założeniami, Program Motywacyjny ma polegać na zaoferowaniu akcji Spółki kluczowemu menadżerowi pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu (dalej: "Członek Zarządu"). Członek Zarządu otrzymuje od Spółki świadczenia, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.; dalej: "Ustawa o PIT").

Celem tego Programu Motywacyjnego jest przyznanie Członkowi Zarządu akcji Wnioskodawcy, tak aby zachęcić go i zmotywować do dalszej realizacji strategii Wnioskodawcy, działania w jego interesie i w interesie jego akcjonariuszy, czego rezultatem ma być stabilny wzrost wartości Spółki. Program Motywacyjny realizowany jest poprzez zaoferowanie Członkowi Zarządu akcji Spółki, a tym samym osiągnięcie przez Członka Zarządu statusu akcjonariusza Spółki oraz zapewnienie mechanizmów motywujących Członka Zarządu do podnoszenia wartości Spółki, a zarazem wartości posiadanych przez niego akcji.

Warunkiem realizacji Programu Motywacyjnego jest m.in. pełnienie przez Członka Zarządu tej funkcji w czasie realizacji Programu.

Na potrzeby przeprowadzenia Programu Motywacyjnego, kapitał zakładowy Wnioskodawcy został podwyższony w drodze emisji akcji zwykłych imiennych, które zostaną wydane Członkowi Zarządu w zamian za wkład pieniężny Akcje te zostały zaoferowane Członkowi Zarządu w drodze subskrypcji prywatnej. Cena emisyjna akcji nowej emisji jest równa wartości nominalnej tych akcji, która jest niższa od ich wartości rynkowej.

Ponieważ na etapie tworzenia Programu Motywacyjnego akcje Spółki nie są notowane na giełdzie i nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, obrót akcjami nie będzie podlegał regulacjom tego rynku. Stąd konieczne było zapewnienie jasnych reguł obrotu/zbywalności akcji dla Osób Uprawnionych.

W związku z powyższym w dokumentacji dotyczącej Programu Motywacyjnego, a także w umowie wspólników, określone zostały szczegółowe zasady zbywania akcji przez Członka Zarządu. Zbywalność akcji będzie podlegała m.in. ograniczeniom czasowym (tzw. lock-up), jak również podmiotowym, tj. większościowemu akcjonariuszowi Spółki zostanie przyznane prawo pierwszeństwa nabycia akcji przeznaczonych do zbycia przez Członka Zarządu, a zbycie akcji do podmiotu konkurencyjnego będzie wymagało zgody większościowego akcjonariusza. Ponadto, umowa wspólników przewiduje ograniczenia zbywalności akcji Spółki przez Członka Zarządu w postaci opcji sprzedaży zastrzeżonej na rzecz Spółki, czy prawa pociągnięcia Członka Zarządu ze wszystkich posiadanych przez niego akcji Spółki.

Członkowi Zarządu zostały z kolei przyznane następujące uprawnienia:

* prawo do żądania odkupienia jego akcji przez Spółkę w wykonaniu opcji sprzedaży przez Członka Zarządu, na warunkach oraz po cenie określonej w umowie wspólników; opcja sprzedaży realizowana będzie w drodze złożenia przez Członka Zarządu oświadczenia woli o przyjęciu nieodwołalnej oferty nabycia wszystkich akcji złożonej przez Spółkę;

* prawo do żądania odkupienia wszystkich jego akcji przez podmiot trzeci w sytuacji nabycia przez ten podmiot trzeci takiej ilości akcji Spółki od akcjonariusza większościowego, która skutkowałaby zmianą kontroli w akcjonariacie Spółki (w rozumieniu umowy wspólników), na warunkach określonych w umowie wspólników (tzw. prawo przyłączenia).

Mając na uwadze wyżej przedstawione powyżej okoliczności, Wnioskodawca wniósł o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w odniesieniu do określenia źródła i momentu powstania przychodu w związku z realizacją Programu Motywacyjnego na rzecz Członka Zarządu, a także w zakresie wynikających z tych zdarzeń obowiązków Wnioskodawcy jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych lub też obowiązku sporządzenia innych informacji o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2 Ustawy o PIT.

Pytania

1) Czy przedstawiony Program Motywacyjny spełnia przesłanki programu motywacyjnego, o którym mowa w art. 24 ust. 11 -11b Ustawy o PIT?

2) Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym przychód po stronie Członka Zarządu powstanie dopiero w momencie odpłatnego zbycia akcji objętych, a w konsekwencji czy w związku z uczestnictwem Członka Zarządu w Programie Motywacyjnym na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki płatnika?

3) Czy przychód uzyskany przez Członka Zarządu z odpłatnego zbycia akcji objętych w ramach Programu Motywacyjnego stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) Ustawy o PIT, podlegający opodatkowaniu zgodnie z art. 30b Ustawy o PIT, a zatem na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki płatnika z tego tytułu?

Państwa stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1.

Przedstawione zasady działania Programu Motywacyjnego spełniają przesłanki programu motywacyjnego, o którym mowa w art. 24 ust. 11-11b Ustawy o PIT.

Ad. 2.

W opisanym Programie Motywacyjnym, przychód po stronie Członka Zarządu powstanie dopiero w momencie odpłatnego zbycia akcji objętych w ramach programu, nie zaś w momencie objęcia akcji, a w konsekwencji na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki płatnika w związku z uczestnictwem Członka Zarządu w Programie Motywacyjnym.

Ad. 3.

Zbycie przez Członka Zarządu akcji objętych w ramach Programu Motywacyjnego, skutkować będzie powstaniem przychodu z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a Ustawy o PIT, podlegającym opodatkowaniu zgodnie z art. 30b Ustawy o PIT, a w konsekwencji na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki płatnika, gdyż przychód z tego źródła jest opodatkowany w ramach samoopodatkowania przez Członka Zarządu.

UZASADNIENIE ad. 1.

W myśl art. 9 ust. 1 Ustawy o PIT, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c Ustawy o PIT oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy o PIT, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, pkt 11, art. 19, art. 25b, art. 30ca, art. 30da i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 Ustawy o PIT, jeżeli w wyniku realizacji programu motywacyjnego utworzonego przez:

1) spółkę akcyjną, od której podatnik uzyskuje świadczenia lub inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13,

2) spółkę akcyjną będącą jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości w stosunku do spółki, od której podatnik uzyskuje świadczenia oraz inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13 - podatnik faktycznie obejmuje lub nabywa akcje tej spółki lub akcje spółki w stosunku do niej dominującej, przychód z tego tytułu powstaje w momencie odpłatnego zbycia tych akcji.

Zgodnie z art. 24 ust. 11a Ustawy o PIT, dochodem z odpłatnego zbycia akcji, o których mowa w ust. 11, jest różnica między przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia akcji a kosztami uzyskania przychodu określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38 Ustawy o PIT.

Zgodnie z art. 24 ust. 11b Ustawy o PIT, przez program motywacyjny, o którym mowa w ust. 11, rozumie się system wynagradzania utworzony na podstawie uchwały walnego zgromadzenia przez:

1) spółkę akcyjną, dla osób uzyskujących od niej świadczenia lub inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13 Ustawy o PIT, albo

2) spółkę akcyjną będącą jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości w stosunku do spółki, od której osoby uprawnione do otrzymania świadczeń w ramach tego systemu wynagradzania uzyskują świadczenia lub inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13 Ustawy o PIT - w wyniku, którego osoby uprawnione do otrzymania świadczeń w ramach tego systemu wynagradzania bezpośrednio lub w wyniku realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych lub realizacji praw z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 328 z późn. zm.) lub realizacji innych praw majątkowych, nabywają prawo do faktycznego objęcia lub nabycia akcji spółki określonej w pkt 1 lub 2.

Stosownie zaś do art. 24 ust. 12a Ustawy o PIT, przepisy art. 24 ust. 11-11b mają zastosowanie do dochodu uzyskanego przez osoby uprawnione z tytułu objęcia lub nabycia akcji spółek akcyjnych, których siedziba lub zarząd znajdują się na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państwa, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.

W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, opisany w niniejszym wniosku Program Motywacyjny spełnia przesłanki programu motywacyjnego, o którym mowa w art. 24 ust. 11-11b Ustawy o PIT. Wynika to z następujących okoliczności:

1) Program Motywacyjny pełni funkcję motywacyjną, ponieważ celem jego wprowadzenia jest zachęcenie Członka Zarządu do podejmowania określonych działań oraz powiązanie tej motywacji (oraz idących za nią wysiłków Członka Zarządu) z długoterminowymi celami Wnioskodawcy; celem Członka Zarządu jest doprowadzenie do wzrostu wartości akcji przyznanych w ramach Programu, stąd oczekuje się, że Członek Zarządu będzie zmotywowany do realizacji tego celu;

2) Akcje przyznawane w ramach Programu Motywacyjnego są akcjami spółki akcyjnej (Wnioskodawcy);

3) Wnioskodawca jest spółką z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (na terytorium Unii Europejskiej);

4) Członek Zarządu uzyskuje świadczenia lub inne należności z tytułów określonych w art. 12 Ustawy o PIT;

5) Program został utworzony i wprowadzony na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wnioskodawcy;

6) W ramach Programu Członek Zarządu odpłatnie (po preferencyjnej cenie) obejmuje akcje Wnioskodawcy.

UZASADNIENIE ad. 2.

Powyższe oznacza, że przychód po stronie Członka Zarządu powstanie dopiero w momencie odpłatnego zbycia akcji objętych w ramach Programu Motywacyjnego, nie zaś w momencie objęcia akcji.

Z brzmienia art. 24 ust. 11 Ustawy o PIT wynika bowiem wprost, iż przychód z tytułu nabycia akcji spółki akcyjnej, w wyniku realizacji programu motywacyjnego utworzonego przez tę spółkę powstaje dopiero w momencie odpłatnego zbycia tych akcji. Samo objęcie przez Członka Zarządu akcji Wnioskodawcy nie wiązało się zatem z powstaniem obowiązku podatkowego po stronie Członka Zarządu. Powyższe nie łączy się bowiem z osiągnięciem jakiegokolwiek wymiernego przysporzenia o charakterze majątkowym.

Mając na uwadze całość powyższych rozważań, zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym stanie faktycznym nie pełni on funkcji płatnika. Należy bowiem wskazać, że nie występuje żadna z sytuacji opisanych w Rozdziale 7 Ustawy o PIT (art. 31 i nast. Ustawy o PIT), która mogłaby spowodować konieczność działania Wnioskodawcy w charakterze płatnika.

UZASADNIENIE ad. 3.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 Ustawy o PIT, jeżeli w wyniku realizacji programu motywacyjnego utworzonego przez:

1) spółkę akcyjną, od której podatnik uzyskuje świadczenia lub inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13 Ustawy o PIT,

2) spółkę akcyjną będącą jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości w stosunku do spółki, od której podatnik uzyskuje świadczenia oraz inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13 Ustawy o PIT - podatnik faktycznie obejmuje lub nabywa akcje tej spółki lub akcje spółki w stosunku do niej dominującej, przychód z tego tytułu powstaje w momencie odpłatnego zbycia tych akcji.

Opierając się na stanowisku Wnioskodawcy przedstawionym w uzasadnieniu do pytania nr 1, Wnioskodawca stwierdza, że Program Motywacyjny stanowi system wynagradzania spełniający przesłanki z art. 24 ust. 11 i nast. Ustawy o PIT, a w konsekwencji przychód Członka Zarządu w związku z udziałem w Programie Motywacyjnym zmaterializuje się dopiero na moment odpłatnego zbycia akcji objętych w związku z udziałem w tym programie.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że w następstwie zbycia akcji objętych w ramach Programu Motywacyjnego u Członka Zarządu powstanie przychód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a Ustawy o PIT, podlegający opodatkowaniu zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy o PIT.

Zgodnie z art. 30b ust. 6 Ustawy o PIT, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1 Ustawy o PIT, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w tym również dochody, o których mowa w art. 24 ust. 14 Ustawy o PIT, dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielniach, w zamian za wkład niepieniężny.

Zgodnie zaś z art. 45 ust. 1a pkt 1 Ustawy o PIT, w terminie określonym w art. 45 ust. 1 Ustawy o PIT, podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b Ustawy o PIT.

Zatem, w przypadku odpłatnego zbycia akcji objętych w ramach Programu Motywacyjnego, rozliczenie uzyskanych przez Członka Zarządu dochodów nastąpi w drodze samoopodatkowania. W konsekwencji powyższego, na Spółce, jako podmiocie organizującym przedmiotowy Program Motywacyjny nie będą ciążyły obowiązki płatnika, w rozumieniu przepisów Ustawy o PIT.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.) przewiduje dwa "tryby" zapłaty/poboru podatku:

* tzw. samoobliczenie (samowymiar) i zapłatę podatku przez podatnika;

* obliczenie i pobór podatku przez płatnika.

Zasadą jest, że obowiązek prawidłowego ustalenia podstawy opodatkowania, obliczenia i zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych ciąży na podatnikach. Obowiązek poboru podatku przez płatnika dotyczy natomiast wyłącznie przypadków określonych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych: art. 31, 33, 34, 35, 41 i 42e.

Ustawodawca ustanowił obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych poprzez:

* określenie rodzaju podmiotu, który dokonuje wypłaty (realizacji) świadczeń na rzecz podatników - przy czym ustawodawca określa rodzaj podmiotu poprzez wskazanie jego formy organizacyjnej, jego statusu bądź roli, jaką podmiot ten pełni w relacji z podatnikiem oraz

* określenie kategorii przychodów (dochodów) w odniesieniu do których na ww. podmiotach ciążą obowiązki płatnika podatku.

I tak, wymienione przepisy nakładają obowiązki płatnika m.in. na:

* osoby prawne, zwane "zakładami pracy" - w odniesieniu do uzyskiwanych od tych zakładów pracy przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakłady pracy (art. 31)

* osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej - w odniesieniu do dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1 pkt 1-11 oraz 11b-13, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5, 10, 12 i 21 (art. 41 ust. 4 ustawy).

Podstawowym warunkiem dla rozważań o obowiązku płatnika jest jednak istnienie relacji: udzielający świadczenia (płatnik) - uzyskujący świadczenie (podatnik). Co do zasady udzielaniem świadczenia jest sytuacja, w której świadczenie jest przekazywane bezpośrednio przez płatnika.

Ocena Państwa obowiązków jako płatnika w pierwszej kolejności wymaga analizy spełnienia legalnych przesłanek określonych przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawionego przez Państwa programu motywacyjnego.

Zgodnie z art. 24 ust. 11b ww. ustawy:

przez program motywacyjny, o którym mowa w ust. 11, rozumie się system wynagradzania utworzony na podstawie uchwały walnego zgromadzenia przez:

1) spółkę akcyjną, dla osób uzyskujących od niej świadczenia lub inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13, albo

2) spółkę akcyjną będącą jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości w stosunku do spółki, od której osoby uprawnione do otrzymania świadczeń w ramach tego systemu wynagradzania uzyskują świadczenia lub inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13 - w wyniku którego osoby uprawnione do otrzymania świadczeń w ramach tego systemu wynagradzania bezpośrednio lub w wyniku realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych lub realizacji praw z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub realizacji innych praw majątkowych, nabywają prawo do faktycznego objęcia lub nabycia akcji spółki określonej w pkt 1 lub 2.

W myśl art. 24 ust. 12a wskazanej ustawy:

przepisy ust. 11-11b mają zastosowanie do dochodu uzyskanego przez osoby uprawnione z tytułu objęcia lub nabycia akcji spółek akcyjnych, których siedziba lub zarząd znajdują się na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państwa, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.

W opisanych okolicznościach faktycznych spełnione są przesłanki uznania Programu za program motywacyjny w rozumieniu art. 24 ust. 11b omawianej ustawy. Jak bowiem wynika z opisu zdarzenia:

* celem tego Programu Motywacyjnego jest przyznanie Członkowi Zarządu akcji Wnioskodawcy, tak aby zachęcić go i zmotywować do dalszej realizacji strategii Wnioskodawcy, działania w jego interesie i w interesie jego akcjonariuszy, czego rezultatem ma być stabilny wzrost wartości Spółki;

* program został utworzony na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;

* Spółka jest spółką akcyjną z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

* Członek Zarządu otrzymuje od Spółki świadczenia, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;

* Członek Zarządu w ramach Programu Motywacyjnego odpłatnie (po preferencyjnej cenie) obejmuje akcje Spółki.

W konsekwencji uznanie ustanowionego przez Państwa programu za program motywacyjny w rozumieniu art. 24 ust. 11b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powoduje, że - w drodze powołanych przepisów - następuje "przesunięcie" momentu opodatkownaia uzyskiwanych w ramach tego programu świadczeń do chwili odpłatnego zbycia akcji objętych (nabytych) przez osoby uprawnione w wyniku realizacji programu.

Stosownie bowiem do art. 24 ust. 11 analizowanej ustawy:

jeżeli w wyniku realizacji programu motywacyjnego utworzonego przez:

1) spółkę akcyjną, od której podatnik uzyskuje świadczenia lub inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13,

2) spółkę akcyjną będącą jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości w stosunku do spółki, od której podatnik uzyskuje świadczenia oraz inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13 - podatnik faktycznie obejmuje lub nabywa akcje tej spółki lub akcje spółki w stosunku do niej dominującej, przychód z tego tytułu powstaje w momencie odpłatnego zbycia tych akcji.

Jednocześnie przepisy te rozstrzygają, że przychody uzyskane w ramach programu motywacyjnego - niezależnie od ich związku ze stosunkiem zatrudnienia uczestnika programu lub działalnością wykonywaną osobiście przez uczestnika programu - podlegają opodatkowaniu w ramach źródła "kapitały pieniężne".

Na mocy art. 24 ust. 11a ustawy:

dochodem z odpłatnego zbycia akcji, o których mowa w ust. 11, jest różnica między przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia akcji a kosztami uzyskania przychodu określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38.

Czynność ta będzie stanowić źródło przychodów z kapitałów pieniężnych (art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Na podstawie art. 17 ust. 1ab pkt 1 omawianej ustawy:

przychód określony w ust. 1 pkt 6 z odpłatnego zbycia udziałów (akcji), udziałów w spółdzielni oraz papierów wartościowych powstaje w momencie przeniesienia na nabywcę własności udziałów (akcji), udziałów w spółdzielni oraz papierów wartościowych.

Zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji), z odpłatnego zbycia udziałów w spółdzielni oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Stosownie do art. 30b ust. 6 pkt 1 ww. ustawy:

po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w tym również dochody, o których mowa w art. 24 ust. 14, dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielniach, w zamian za wkład niepieniężny - i obliczyć należny podatek dochodowy.

Powyższy przepis stanowi, że w przypadku odpłatnego zbycia akcji rozliczenie uzyskanych przez podatnika dochodów następuje w drodze samoopodatkowania.

Odnosząc powyższe do Państwa sprawy, należy stwierdzić, że na gruncie opisu zdarzenia ustanowiony przez Państwa Program Motywacyjny spełnia przesłanki uznania go za program motywacyjny w rozumieniu cyt. art. 24 ust. 11b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycnzych.

Przychód po stronie Członka Zarządu powstanie w momencie odpłatnego zbycia objętych odpłatnie w ramach Programu Motywacyjnego akcji.

Jednocześnie, przychód ten należy zakwalifikować do źródła kapitały pieniężne, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy.

W konsekwencji, w związku ze zbyciem przez Członka Zarządu objętych odpłatnie w ramach Programu Motywacyjnego akcji nie będą na Państwu ciążyły z rzeczonego tytułu obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia oraz zdarzeń przyszłych, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329, z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl