0112-KDIL2-1.4011.587.2022.2.AK - Sprzedaż nieruchomości - upływ 5-letniego terminu wyłączającego opodatkowanie

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 11 października 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL2-1.4011.587.2022.2.AK Sprzedaż nieruchomości - upływ 5-letniego terminu wyłączającego opodatkowanie

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko nieprawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

22 lipca 2022 r. wpłynął Pani wniosek z 20 lipca 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych. Uzupełniła go Pani - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 8 września 2022 r. (wpływ 8 września 2022 r.) oraz pismem z dnia 27 września 2022 r. (wpływ 27 września 2022 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego (wynikający z wniosku i jego uzupełnienia)

Nabyła Pani nieruchomość w drodze spadku po matce, babce i wujku. Sądowe sygnatury postanowień o spadkobraniu: (...).

Po matce stwierdzenie o spadkobraniu otrzymała Pani 29 grudnia 2016 r. - Pani matka zmarła (...) 2016 r.

Po Pani babci spadek otrzymała Pani sądownie 7 grudnia 2021 r. - Pani babcia zmarła (...) 2019 r.

Po wujku spadek otrzymała Pani sądownie 15 marca 2022 r. - Pani wujek zmarł (...) 2017 r.

Nieruchomość (...), oznaczoną (...) (w której w Dziale II jako właściciele byli wpisani Pani dziadkowie), sprzedała Pani 26 maja 2022 r. z aktem notarialnym (w Kancelarii (...)) Repetytorium A Nr (...) za cenę 600 000 zł.

Powyższa nieruchomość przed sprzedażą została przez Panią odziedziczona w całości, ponieważ Pani dziadek zmarł przed Pani babcią tj. dnia (...) 2006 r. Powyższa nieruchomość została wcześniej nabyta przez Pani dziadków w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. W uzupełnieniu wniosku udzieliła Pani odpowiedzi na pytania.

1. Czy udziały w przedmiotowej nieruchomości, które nabyła Pani w spadku po matce, Pani matka nabyła w spadku po zmarłym (...) 2006 r. Pani dziadku?

Udziały w przedmiotowej nieruchomości, które nabyła Pani w spadku po matce, Pani matka na podstawie ustawy wprost nabyła w spadku po zmarłym (...) 2006 r. Pani dziadku w 1/6 (jednej szóstej) części (z tego Pani odziedziczyła po matce całość czyli 1/6 części przedmiotowej nieruchomości). Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku przez Pani matkę po Pani dziadku (sygn. akt (...)) uprawomocniło się 23 marca 2022 r., czyli po śmierci Pani matki, która zmarła (...) 2016 r. Pani matka za swojego życia nie dokonała czynności w celu stwierdzenia nabycia spadku po Pani dziadku.

2. Czy udziały w przedmiotowej nieruchomości, które nabyła Pani w spadku po zmarłym wujku, Pani wujek nabył w spadku po zmarłym (...) 2006 r. Pani dziadku?

Udziały w przedmiotowej nieruchomości, które nabyła Pani w spadku po zmarłym wujku, Pani wujek na podstawie ustawy wprost nabył w spadku po zmarłym (...) 2006 r. Pani dziadku w 1/6 (jednej szóstej) części (z tego Pani odziedziczyła po wujku połowę czyli 1/12 części przedmiotowej nieruchomości). Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku przez Pani wujka po Pani dziadku (sygn. akt (...)) uprawomocniło się 23 marca 2022 r., czyli po śmierci Pani wujka, który zmarł (...) 2017 r. Pani wujek za swojego życia nie dokonywał czynności w celu stwierdzenia nabycia spadku po Pani dziadku.

3. Czy udziały w przedmiotowej nieruchomości, które nabyła Pani w spadku po zmarłej babci, stanowiły wyłącznie udziały, które Pani babcia nabyła w spadku po Pani zmarłym (...) 2006 r. Pani dziadku, czy też cześć udziałów, które przysługiwały Pani w spadku po zmarłej babci, Pani babcia nabyła wcześniej w spadku po Pani zmarłej matce lub Pani zmarłym wujku?

Udziały w przedmiotowej nieruchomości, które nabyła Pani w spadku po zmarłej babci, nie stanowiły wyłącznie udziałów, które Pani babcia nabyła w spadku po zmarłym (...) 2006 r. Pani dziadku. Właścicielami przedmiotowej nieruchomości w Księdze Wieczystej było wyłącznie małżeństwo: Pani dziadek i Pani babcia - każdy z nich w 1/2 (jednej drugiej) części - zatem oprócz tego, że Pani babcia była właścicielką własnej połowy przedmiotowej nieruchomości oraz odziedziczonej po Pani dziadku 1/6 (jednej szóstej) części z całej przedmiotowej nieruchomości, to jeszcze po Pani wujku odziedziczyła 1/12 (jedną dwunastą) części z całej przedmiotowej nieruchomości. Sumując: część własną przedmiotowej nieruchomości Pani babci z częściami przedmiotowej nieruchomości odziedziczonymi w spadku przez Pani babcię po Pani dziadku i po Pani wujku - stanowiło 3/4 (trzy czwarte) części przedmiotowej nieruchomości (z tego Pani odziedziczyła po babci całość czyli 3/4 części przedmiotowej nieruchomości). Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku przez Pani babcię po Pani dziadku oraz po Pani wujku (sygn. akt (...)) uprawomocniło się 23 marca 2022 r., czyli po śmierci Pani babci, która zmarła (...) 2019 r. Pani babcia za swojego życia nie dokonywała czynności w celu stwierdzenia nabycia spadku po Pani dziadku, po Pani matce, ani po Pani wujku.

Pytanie

1. Czy powinna Pani zapłacić podatek od przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, którą w całości otrzymała Pani w drodze spadku (łącznie po babce, matce i po wujku), skoro Pani dziadkowie nabyli tę nieruchomość w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku?

2. Czy do okresu braku upływu pięciu lat od nabycia nieruchomości do sprzedaży zalicza się Pani sytuacja mimo, że nieruchomość należała do Pani dziadków, najpierw zmarł Pani dziadek, potem Pani matka, a potem Pani wujek (którzy byli dziećmi Pani dziadków), a następnie zmarła Pani babcia i po nich wszystkich Pani odziedziczyła tę nieruchomość nabytą w latach siedemdziesiątych?

Pani stanowisko w sprawie

W Pani ocenie, nie dotyczy Pani podatek z tytułu przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości, ponieważ sprzedała Pani nieruchomość, którą wcześniej odziedziczyła Pani w całości po swojej rodzinie (po babce, matce, wujku), a Pani dziadkowie powyższą nieruchomość nabyli w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.):

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a)

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b)

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c)

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

˗ jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Powyższy przepis formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części, udziału w nieruchomości lub prawa przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 tej ustawy, a kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Wobec powyższego, w przypadku sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ww. ustawy decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu dochodu ma moment i sposób ich nabycia.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia "nabycia"; należy zatem odwołać się do przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360), a w szczególności do art. 155 § 1, który stanowi, że:

Umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, przekazania nieruchomości lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia własności rzeczy co do tożsamości oznaczonej przenosi własność na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły.

Wątpliwość Pani budzi kwestia, czy w związku ze sprzedażą nieruchomości, do której udziały nabyła Pani w drodze spadku po zmarłej matce, babci i wujku będzie Pani zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, skoro Pani dziadkowie nabyli nieruchomość w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku.

W tym miejscu należy wskazać, że przejście majątku, a więc praw i obowiązków majątkowych zmarłego, na inne osoby fizyczne i prawne reguluje Księga IV Kodeksu Cywilnego.

Zgodnie z art. 922 § 1 Kodeksu cywilnego:

Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej.

W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego:

Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy.

Natomiast art. 925 Kodeksu cywilnego stanowi:

Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku.

Stosownie do art. 1025 § 1 Kodeksu cywilnego:

Sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. Notariusz na zasadach określonych w przepisach odrębnych sporządza akt poświadczenia dziedziczenia.

Podkreślić również należy, że ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2159) dodano art. 10 ust. 5 i ust. 7, które stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

W przypadku odpłatnego zbycia, nabytych w drodze spadku, nieruchomości lub praw majątkowych, określonych w ust. 1 pkt 8 lit. a-c, okres, o którym mowa w tym przepisie, liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości lub nabycie prawa majątkowego przez spadkodawcę.

Od dnia 1 stycznia 2019 r. pięcioletni okres, po upływie którego nie powstanie obowiązek uiszczenia podatku dochodowego z tytułu sprzedaży nieruchomości nabytych w drodze spadku liczony jest więc od końca roku, w którym spadkodawca ją nabył lub wybudował, a nie tak jak w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2018 r. - od końca roku, w którym został otwarty spadek (w którym zmarł spadkodawca). Zmiana obejmuje zatem wszystkich, którzy dokonali zbycia nieruchomości po dniu 31 grudnia 2018 r., bez względu na datę odziedziczenia nieruchomości.

Z analizy sprawy wynika, że Pani dziadkowie nabyli przedmiotową nieruchomość w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. (...) 2006 r. zmarł Pani dziadek, a udziały w spadku w przedmiotowej nieruchomości nabyli: Pani babcia, Pani matka oraz Pani wujek. (...) 2016 r. zmarła Pani matka, a przysługujące Jej udziały w nieruchomości odziedziczyła Pani. (...) 2017 r. zmarł Pani wujek, natomiast udziały, które przysługiwały Pani wujkowi w ww. nieruchomości odziedziczyła Pani oraz Pani babcia. (...) 2019 r. zmarła Pani babcia, a udziały w nieruchomości przysługujące Pani babci odziedziczyła Pani. Nieruchomość tą sprzedała Pani 26 maja 2022 r.

Z opisu sprawy wynika zatem, że udziały w przedmiotowej nieruchomości nie zostały nabyte przez Panią bezpośrednio w spadku po dziadkach, którzy nabyli tą nieruchomość w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku.

Udziały w przedmiotowej nieruchomości nabywane były przez Pani krewnych ww. poszczególnych latach, natomiast w związku ze zgonami tych osób ostatecznie stała się Pani jedyną właścicielką tej nieruchomości.

Wobec powyższego skoro część udziałów w nieruchomości nabyła Pani w spadku po zmarłej w 2016 r. Pani matce oraz po zmarłym w 2017 r. Pani wujku w odniesieniu do tych udziałów - zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - okres, o którym mowa w przepisie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, należy liczyć się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie tych udziałów w nieruchomości przez spadkodawców (tj. Pani matkę i Pani wujka) w analizowanej sprawie w 2006 r.

Zatem, uznać należy, że 5-letni okres, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c w związku z art. 10 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w odniesieniu do tej części udziałów w nieruchomości niewątpliwie minął. Zatem sprzedaż ww. udziałów w 2022 r. nie stanowi źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8. W konsekwencji nie będzie Pani zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z transakcją sprzedaży udziałów, które nabyła Pani w spadku po zmarłej matce i zmarłym wujku.

Odnosząc się natomiast do udziałów w nieruchomości, które przysługiwały Pani babci, przypomnieć należy, że Pani babcia nabyła te udziały w następujący sposób: w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku wraz z małżonkiem, następnie w 2006 r. w spadku po Pani dziadku oraz w 2017 r. w spadku po Pani zmarłym wujku. Stwierdzić zatem należy, że w odniesieniu do tej części udziałów w nieruchomości, których Pani babcia była współwłaścicielką wraz z mężem, a które nabyli w latach siedemdziesiątych oraz w części udziałów, które zostały nabyte przez Pani babcię w spadku po zmarłym w 2006 r. Pani dziadku - zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - okres, o którym mowa w przepisie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, należy liczyć od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie tych udziałów przez spadkodawcę (tj. w analizowanej sprawie były to lata siedemdziesiąte). Zatem w odniesieniu do tej części udziałów 5-letni okres, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c w nieruchomości niewątpliwie upłynął. W konsekwencji nie będzie Pani zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z transakcją sprzedaży ww. udziałów.

W przypadku natomiast tych udziałów w nieruchomości, które Pani babcia nabyła w spadku po zmarłym w 2017 r. Pani wujku 5-letni okres, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c upłynie z dniem 31 grudnia 2022 r. W konsekwencji oznacza to, że sprzedaż w 2022 r. przez Panią udziałów, które nabyła Pani w drodze spadku po zmarłej babci, a które Pani babcia nabyła w spadku po zmarłym Pani wujku stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie upłynęło bowiem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie tych udziałów przez spadkodawcę tj. Pani babcię do dnia odpłatnego zbycia tych udziałów.

Zatem, część udziałów w nieruchomości nabytych przez Panią w spadku po zmarłej babci (które z kolei zostały nabyte przez Pani babcię w spadku po Pani wujku) stanowi dla Pani źródło przychodu, o którym mowa w ww. przepisie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy, podlegające opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 30e ust. 1 ww. ustawy.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pani przedstawiła i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pani sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pani do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pani prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl