0112-KDIL2-1.4011.50.2021.2.JK - Opodatkowanie przychodów z zagranicznych certyfikatów inwestycyjnych.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 12 kwietnia 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL2-1.4011.50.2021.2.JK Opodatkowanie przychodów z zagranicznych certyfikatów inwestycyjnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 11 stycznia 2021 r. (data wpływu 11 stycznia 2021 r.), uzupełnionym pismem z dnia 7 kwietnia 2021 r. (data wpływu 7 kwietnia 2021 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z zagranicznych certyfikatów inwestycyjnych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 stycznia 2021 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z zagranicznych certyfikatów inwestycyjnych.

W związku z tym, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, pismem z dnia 6 kwietnia 2021 r., nr 0112-KDIL2-1.4011.50.2021.1.JK, na podstawie art. 13 § 2a, art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ww. ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano w dniu 6 kwietni 2021 r., natomiast w dniu 7 kwietnia 2021 r. do tut. organu wpłynęło pismo stanowiące odpowiedź na wskazane wezwanie.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W 2019 r. oraz w 2020 r. Wnioskodawca zakupił poprzez biuro maklerskie certyfikaty notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych. Były to certyfikaty wystawione przez (...) oraz (...). Certyfikaty te zakładały zysk inwestora przy wzroście wartości instrumentu bazowego. W 2020 r. wartości instrumentów bazowych znacznie spadły, co spowodowało spadek wartości certyfikatów poniżej tzw. poziomu bariery, a w konsekwencji wygaśnięcie certyfikatów.

W przypadku pierwszych trzech certyfikatów, zgodnie z ich regulaminem, została Wnioskodawcy wypłacona tzw. wartość końcowa (stanowiąca nieznaczny procent wartości zakupu), w przypadku czwartego - wartość ta wyniosła zero (Wnioskodawca nie otrzymał żadnych środków pieniężnych na zakończeniu inwestycji). Łączna wartość zakupu certyfikatów wyniosła (...) PLN, łączna wartość końcowa otrzymana przez Wnioskodawcę po wygaśnięciu certyfikatów (...) PLN.

W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany podał, co następuje.

Biuro maklerskie ma siedzibę na terytorium Polski. Jest to (...).

Zakupione certyfikaty stanowią papiery wartościowe w myśl ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Emitentem certyfikatów dotyczących akcji (...) jest (...). Emitent jest publiczną spółką akcyjną, utworzoną zgodnie z prawem holenderskim w dniu 12 listopada 1927 r., z siedzibą w (...), Holandia. Certyfikaty zostały dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych, na podstawie wniosku emitenta, od dnia (...) r.

Emitentem certyfikatów dotyczących (...) jest (...), z siedzibą w Austrii. Certyfikaty zostały dopuszczone do obrotu uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych z dnia (...).

Certyfikaty (...), zgodnie z prospektem emisyjnym, "uległy automatycznemu rozwiązaniu przez emitenta po osiągnięciu przez Instrument Bazowy określonego poziomu".

Cena akcji (...) znacząco spadła, w wyniku czego certyfikaty uległy rozwiązaniu i została wypłacona Wnioskodawcy wartość końcowa (znacząco niższa od kosztu nabycia, a niekiedy nawet wynosząca zero).

Certyfikaty na (...) nie posiadają jednoznacznego opisu, jednak używają pojęcia "kwoty wykupu" ("Każdy Papier Wartościowy upoważnia danego Posiadacza Papierów Wartościowych do otrzymania od Emitenta za sztukę wypłaty Kwoty Wykupu (która zawsze będzie równa zero lub większa od zera, a w przypadku gdy taka kwota będzie mniejsza od zera, uznawać się ją będzie za równą zero).).

Wnioskodawca uzyskał za pośrednictwem biura maklerskiego informację PIT-8C. Informacja ta nie zawiera jednak żadnych wartości dotyczących certyfikatów, tak jakby transakcje nimi nie miały miejsca (nie są uwzględnione ani przychody otrzymane po wygaśnięciu certyfikatów ani koszty ich nabycia). Wnioskodawca został poinformowany, iż różne biura maklerskie przyjmują różne podejścia i (...) nie uwzględnia wygaśnięcia certyfikatów. Z kolei biuro maklerskie wystawcy certyfikatów (...) udzieliło Wnioskodawcy telefonicznie informacji, iż uwzględnia przychody i koszty powstałe na wygaśnięciu certyfikatów, gdyż uważa, że podlegają pod artykuł 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pod pojęciem straty Wnioskodawca miał na myśli sytuację, w której przychody otrzymane po wygaśnięciu certyfikatu przekraczają wydatki poniesione na nabycie certyfikatu. Wobec przeformułowania pytania i stanowiska podatnika, informacja ta może jednak nie być już istotna.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. Czy w przypadku wygaśnięcia/rozwiązania certyfikatów powstaje dochód zgodnie z artykułem 30a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych czy też powstaje dochód zgodnie z artykułem 30b tejże ustawy, który należy rozliczyć w PIT-38?

2. Jeżeli dochód powstaje zgodnie z artykułem 30b ustawy, czy kwota wydana na nabycie certyfikatów stanowi koszt uzyskania przychodu?

Zdaniem Wnioskodawcy, wykup końcowy (wygaśnięcie/rozwiązanie) certyfikatów należy traktować równoznacznie z odpłatnym zbyciem instrumentu (realizacją praw z instrumentu), wobec czego sytuacja podlega pod artykuł 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i powinna być przez Wnioskodawcę rozliczona w PIT-38.

Dochód ten należy wyliczyć zgodnie z ustępem 2 artykułu 30b jako różnicę pomiędzy przychodem z realizacji praw, czyli kwotą otrzymaną po wygaśnięciu instrumentu a kosztem uzyskania przychodu, czyli wydatkami związanymi z nabyciem instrumentu. Zaliczenie wydatków związanych z nabyciem instrumentu do kosztów uzyskania przychodu wynika z artykułu 23 ustęp 1 pkt 38a, który stanowi, iż wydatków związanych z nabyciem instrumentu nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodu "do czasu realizacji praw wynikających z tych instrumentów albo rezygnacji z realizacji praw wynikających z tych instrumentów".

W momencie wygaśnięcia/rozwiązania certyfikatów nastąpiła realizacja praw, w związku z czym wydatki na ich nabycie stanowią koszt uzyskania przychodu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ww. ustawy).

Z uwagi na fakt, że w przedmiotowym wniosku Wnioskodawca nabył certyfikaty inwestycyjne, będące papierami wartościowymi, których emitentem są podmioty: holenderski i austriacki, należy odwołać się - odpowiednio - do przepisów:

* Konwencji zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Warszawie w dniu 13 lutego 2002 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 216, poz. 2120) oraz

* umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Wiedniu 13 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 224, poz. 1921).

Zgodnie z art. 13 ust. 4 ww. Konwencji polsko-holenderskiej, zyski z przeniesienia własności jakiegokolwiek majątku niewymienionego w ustępach 1, 2 i 3 podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym przenoszący własność ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.

Natomiast zgodnie z art. 13 ust. 5 ww. umowy polsko-austriackiej, zyski z przeniesienia własności jakiegokolwiek majątku niewymienionego w powyższych ustępach podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym przenoszący własność ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.

Zatem, dochód osoby o nieograniczonym obowiązku podatkowym w Polsce z tytułu certyfikatów inwestycyjnych podlega opodatkowaniu w Polsce, a skutki podatkowe przedmiotowych transakcji należy ocenić w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przechodząc na grunt przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy wskazać, że w myśl art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 9 ust. 2 ww. ustawy, dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 23o, art. 23u, art. 24-24b, art. 24c, art. 24e, art. 30ca, art. 30da oraz art. 30f nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy stanowi, że jednym ze źródeł przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c.

Za przychody z kapitałów pieniężnych, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy, uważa się przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 1c.

Zgodnie z art. 5a pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - ilekroć w ustawie jest mowa o papierach wartościowych - oznacza to papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 89, 284, 288 i 568).

W związku z powyższym, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje samodzielnie pojęcia papierów wartościowych, lecz w tym zakresie odsyła wprost do ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Stosownie do treści art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 328, z późn. zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o papierach wartościowych - rozumie się przez to:

a.

akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 i 2320), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego,

b.

inne zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji, inkorporujące uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych określonych w lit. a, lub wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego, odnoszące się do papierów wartościowych określonych w lit. a, walut, stóp procentowych, stóp zwrotu, towarów oraz innych wskaźników lub mierników (prawa pochodne).

Stosownie do postanowień art. 5a pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o funduszach kapitałowych - oznacza to fundusze inwestycyjne oraz fundusze zagraniczne, o których mowa w przepisach o funduszach inwestycyjnych, oraz ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe działające na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, z wyjątkiem funduszy emerytalnych, o których mowa w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Zasady opodatkowania dochodów z tytułu udziału w funduszach kapitałowych reguluje art. 30a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w świetle którego od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a, od dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych.

Jak stanowi art. 30a ust. 2 ww. ustawy, przepisy ust. 1 pkt 1-5 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.

Należy zaznaczyć, że w myśl art. 30a ust. 5 przywołanej ustawy, dochodu, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, nie pomniejsza się o straty z tytułu udziału w funduszach kapitałowych oraz inne straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, poniesione w roku podatkowym oraz w latach poprzednich.

Na mocy art. 30a ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodów (przychodów), o których mowa w ust. 1 (w tym z tytułu udziału w funduszach inwestycyjnych) nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 (czyli wg skali podatkowej).

W myśl art. 30a ust. 9 ww. ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1, uzyskujący poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przychody (dochody) określone w ust. 1 pkt 1-5, od zryczałtowanego podatku obliczonego zgodnie z ust. 1, od tych przychodów (dochodów), odliczają kwotę równą podatkowi zapłaconemu za granicą, jednakże odliczenie to nie może przekroczyć kwoty podatku obliczonego od tych przychodów (dochodów) przy zastosowaniu stawki 19%.

Stosownie do art. 30a ust. 11 ww. ustawy, kwoty zryczałtowanego podatku obliczonego od przychodów (dochodów), o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, uzyskanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kwotę podatku zapłaconego za granicą, o której mowa w ust. 9, podatnicy są obowiązani wykazać w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub 1a.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1 pkt 1-11 (tj.m.in. w art. 30a ust. 5) oraz 11b-12, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5, 10, 12 i 21.

Jak z powyższego wynika, w przypadku uzyskiwania dochodów z tytułu udziału w krajowych funduszach kapitałowych na podatniku nie spoczywa obowiązek wykazywania tych dochodów w jakimkolwiek zeznaniu rocznym. Podatek od dochodów osiągniętych z udziału w funduszach kapitałowych pobierany jest przez podmiot, który wypłaca te dochody. Podatnik nie wykazuje tych dochodów w zeznaniu podatkowym. Pobór zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu udziału w polskich funduszach kapitałowych spoczywa bowiem na płatniku. Pobranie podatku przez podmiot wypłacający dochody kończy rozliczenie tego podatku dla podatnika, który otrzymuje do dyspozycji kwoty już opodatkowane.

Inaczej jest natomiast w przypadku uzyskiwania dochodów z tytułu umorzenia/wygaśnięcia/rozwiązania certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez podmioty zagraniczne. Polskie biura maklerskie oferujące klientom certyfikaty inwestycyjne emitowane przez zagraniczne podmioty nie mają obowiązku poboru podatku m.in. z tytułu ich umorzenia/wygaśnięcia/rozwiązania, ponieważ miejscem uzyskania przychodu (dochodu) jest zagranica. Zatem w niniejszej sprawie, z uwagi na to, że Wnioskodawca nabył certyfikaty inwestycyjne podmiotów z siedzibami w Holandii oraz w Austrii, w myśl uregulowań przywołanych wyżej konwencji/umów międzynarodowych z tymi państwami przychód (dochód) uzyskany z umorzenia/wygaśnięcia/rozwiązania certyfikatów inwestycyjnych podlega opodatkowania w Polsce. Na Wnioskodawcy spoczywa obowiązek samodzielnego opodatkowania osiągniętego (przychodu) dochodu. Zagraniczny podmiot może pobierać podatek od wypłacanych środków tylko wówczas, gdy taki obowiązek nakłada na niego ustawodawstwo państwa, w którym ten podmiot ma siedzibę, natomiast prawo do stosowania tego ustawodawstwa przewiduje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. W niniejszej sprawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania przewidują natomiast opodatkowanie w państwie miejsca zamieszkania podatnika.

Powyższe oznacza, że w przypadku inwestowania w zagraniczne certyfikaty inwestycyjne podlegające umorzeniu/wygaśnięciu/rozwiązaniu przez zagranicznego emitenta, procedura opodatkowania wygląda inaczej niż w przypadku inwestowania w krajowe fundusze inwestycyjne. Podatnik zobowiązany jest do samodzielnego opodatkowania uzyskanego dochodu w stosownym zeznaniu rocznym, składanym za rok, w którym osiągnął przedmiotowy przychód.

Powyższe wynika wprost z art. 30a ust. 11 w związku z art. 45 ust. 1 lub 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidujących tryb rozliczania dochodów z zagranicznych certyfikatów inwestycyjnych osiąganych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przepisy nakładają bowiem na podatników obowiązek wykazania w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub 1a, kwot zryczałtowanego podatku obliczonego przez podatnika, zgodnie z art. 30a ust. 1 od przychodów (dochodów), o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt 5, uzyskanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (a więc m.in. z tytułu umorzenia/wygaśnięcia/rozwiązania zagranicznych certyfikatów inwestycyjnych) oraz wykazania kwoty podatku zapłaconego za granicą, przeliczonego na złote, o ile podatek faktycznie zastał zapłacony za granicą.

Jak stanowi bowiem art. 30a ust. 11 ww. ustawy, kwoty zryczałtowanego podatku obliczonego od przychodów (dochodów), o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, uzyskanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kwotę podatku zapłaconego za granicą, o której mowa w ust. 9, podatnicy są obowiązani wykazać w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub 1a.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że w przypadku dochodów uzyskanych z tytułu umorzenia/wygaśnięcia/rozwiązania certyfikatów inwestycyjnych emitentów mających siedziby w Holandii oraz w Austrii, Wnioskodawca - co do zasady-zobowiązany jest samodzielnie rozliczyć i zapłacić 19% zryczałtowany podatek dochodowy z tego tytułu. Rozliczenia tego należy dokonać w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym art. 45 ust. 1 ww. ustawy), na właściwym formularzu. Rodzaj formularza, w którym należy rozliczyć tego rodzaju dochód to: PIT-36 lub PIT-36L, lub PIT-38 - w zależności od tego, z jakich źródeł Wnioskodawca (podatnik) uzyskał w danym roku podatkowym inne dochody poza dochodami z umorzenia/wygaśnięcia/rozwiązania przedmiotowych certyfikatów inwestycyjnych.

Podstawą opodatkowania z tytułu umorzenia/rozwiązania/wygaśnięcia certyfikatów inwestycyjnych jest dochód stanowiący różnicę między wypłaconą kwotą za te certyfikaty a wydatkami poniesionymi na ich nabycie.

Zgodnie bowiem z generalną zasadą ustalania kosztów uzyskania przychodów, określoną w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Natomiast w myśl art. 23 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e.

Jak wyjaśniono powyżej, w stosownym zeznaniu podatkowym Wnioskodawca zobowiązany jest wykazać wyliczony zryczałtowany 19% podatek od dochodu uzyskanego z tytułu umorzenia/rozwiązania/wygaśnięcia przedmiotowych certyfikatów inwestycyjnych oraz ewentualnie zapłacony za granicą podatek z tego tytułu.

Zatem, w sytuacji, gdy wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na nabycie certyfikatów inwestycyjnych są wyższe niż wysokość osiągniętego przychodu z ich umorzenia/rozwiązania/wygaśnięcia, po stronie Wnioskodawcy nie wystąpi dochód do opodatkowania, a tym samym nie wystąpi obowiązek wykazania w zeznaniu podatkowym zryczałtowanego podatku obliczonego od dochodu, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 5 ww. ustawy podatkowej, uzyskanego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. W sytuacji gdy za granicą Wnioskodawca nie płaci podatku od umorzonych/wygaszonych/rozwiązanych certyfikatów; w zeznaniu podatkowym Wnioskodawca nie wykazuje również ewentualnego podatku zapłaconego za granicą.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193, z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP. W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl