0112-KDIL2-1.4011.365.2024.1.TR

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 11 czerwca 2024 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL2-1.4011.365.2024.1.TR

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

15 kwietnia 2024 r. wpłynął Pana wniosek z 15 kwietnia 2024 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych. Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Chciałby Pan uczestniczyć w grach nie hazardowych, bez gwarantowanych nagród finansowych czy rzeczowych, w których wpłacana jest kaucja za przedmioty do gry i zabezpieczająca dodatkowo straty w infrastrukturze do gier.

W czasie gry wpłaca się kaucje w różnych kwotach w zależności od ilości otrzymanych przedmiotów do gier, rodzaju rozgrywek, itp. Kaucja jest na okaziciela.

W momencie zakończenia gry kaucje są zwracana proporcjonalne do zwrotu ilości przedmiotów. Brak zwrotu przedmiotów uniemożliwia zwrot kaucji.

Możliwe jest otrzymanie kaucji na okaziciela po pozostawieniu przedmiotów w grze, jeśli ich zabranie uniemożliwiłoby dalszą grę dla pozostałych graczy.

Kaucja stanowi w czasie gry i korzystania z infrastruktury gier zabezpieczenie nie tylko przedmiotów do gry, ale także całej infrastruktury do gry i ewentualnego zgubienia, przywłaszczenia lub zniszczenia przedmiotów lub infrastruktury.

Pytania

1) Czy w sytuacji gry jako osoba fizyczna będąca odbierać kaucję na okaziciela za posiadane przedmioty i zabezpieczenia infrastruktury gry ma Pan jakieś obowiązki podatkowe związane z samą kaucją?

2) Czy taka zabezpieczająca kaucja zwrotna na okaziciela jest opodatkowana?

Pana stanowisko w sprawie

W Pana ocenie, mając na uwadze fakt, że kaucja jest elementem nieopodatkowanym w zakresie VAT, jako świadczenie niemające charakteru przychodu ani rozchodu, co potwierdzają liczne stanowiska Dyrektora KIS w tym zakresie, otrzymanie zwrotu kaucji na okaziciela nie wywołuje także skutków podatkowych, bo kaucja nie stanowi przychodu ani rozchodu i nie podlega opodatkowaniu.

Wpłacając kaucję dokonuje Pan tylko zabezpieczenia finansowego przedmiotów, dla ich właściciela, które uzyskuje Pan do gry, a jej zwrot odbywa się zawsze w sposób proporcjonalny do ilości zwrotu przedmiotów lub ewentualnych zniszczeń infrastruktury gry.

Otrzymując zwrot kaucji nie wywołuje Pan tym faktem sytuacji opodatkowania kwoty zwrotu kaucji, bo sama kaucja nie jest elementem fiskalnym w zrozumieniu rozchodu czy też przychodu finansowego i stanowi tylko element zabezpieczenia utraty przedmiotów do gry czy też zniszczenia infrastruktury do gry i taki jest cel jej wpłacania i zwrotu.

Kaucja w ten sposób nie podlegając rygorom gier nie podlega także pod rygor podatku dochodowego, bo nie zwiększa przychodu osoby wpłacającej kaucje.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 226 z późn. zm.):

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W świetle powyższego przepisu, podatkiem dochodowym nie są obciążone wyłącznie dochody wymienione w art. 21, 52, 52a i 52c ww. ustawy oraz dochody, od których zaniechano poboru podatku. Zatem, wszelkie dochody podatnika niewymienione enumeratywnie w katalogu zwolnień bądź zaniechań są opodatkowane.

Na mocy natomiast art. 9 ust. 2 ww. ustawy:

Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 23o, art. 23u, art. 24-24b, art. 24c, art. 24e, art. 30ca, art. 30da oraz art. 30f nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Z kolei w myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy:

Przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, pkt 11, art. 19, art. 25b, art. 30ca, art. 30da i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Za przychody należy zatem uznać każdą formę przysporzenia majątkowego, zarówno formę pieniężną, jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenia.

Z analizy Pana wniosku wynika, że zamierza Pan zostać uczestnikiem gier, które nie są grami hazardowymi. Są to gry bez nagród finansowych czy rzeczowych. W ramach gier będzie Pan wpłacał kaucję za przedmioty do gry i zabezpieczającą dodatkowo straty w infrastrukturze do gier. Kaucja wpłacana będzie w różnych kwotach w zależności od ilości otrzymanych przedmiotów do gier, rodzaju rozgrywek, itp. Kaucja będzie na okaziciela. W momencie zakończenia gry otrzyma Pan zwrot kaucji proporcjonalne do zwrotu ilości przedmiotów. Brak zwrotu przedmiotów uniemożliwi zwrot kaucji. Otrzymanie kaucji na okaziciela będzie możliwe po pozostawieniu przedmiotów w grze, jeśli ich zabranie uniemożliwiłoby dalszą grę dla pozostałych graczy. Kaucja będzie stanowiła w czasie gry i korzystania z infrastruktury gier zabezpieczenie nie tylko przedmiotów do gry, ale także całej infrastruktury do gry i ewentualnego zgubienia, przywłaszczenia lub zniszczenia przedmiotów lub infrastruktury.

Pana wątpliwości dotyczą określenia czy kaucja i jej zwrot nie podlega opodatkowaniu.

Według Słownika Języka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005 r. - termin kaucja oznacza sumę pieniężną złożoną jako gwarancję dotrzymania zobowiązania; zastaw; zabezpieczenie (str. 320).

Słownik języka polskiego W. Doroszewskiego definiuje kaucję jako sumę pieniężną złożoną jako rękojmię dotrzymania umowy i stanowiącą odszkodowanie w razie niedotrzymania umowy; zastaw, zabezpieczenie, gwarancja.

Z przytoczonych definicji wynika, że cechą charakterystyczną kaucji jest to, że może zostać ona wykorzystana tylko w ściśle określonym przypadku, tj. w razie niedopełnienia zobowiązania. Ustanowienie kaucji ma zatem charakter gwarancyjny, zabezpieczający, co oznacza, że kaucja jest ustanowiona na wypadek, gdyby strona umowy, która złożyła kaucję, nie wywiązała się z niej. Wówczas druga strona umowy może zaspokoić się ze złożonej kaucji. Co do zasady kaucja nie jest zaliczana na poczet ceny i podlega zwrotowi po wykonaniu umowy.

Z istoty zabezpieczającego charakteru kaucji wynika, iż nie ma ona natury świadczenia definitywnego. Jest ona świadczeniem zwrotnym.

Zatem wpłacenia kaucji, sama kaucja i następnie jej zwrot są podatkowo obojętne, i nie powodują powstania przysporzenia majątkowego, a w konsekwencji powstania przychodu w rozumieniu przepisu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Kaucja, która nie jest zapłatą za wykonanie świadczenia, jest neutralna podatkowo, tzn. nie jest ani ani przychodem, ani kosztem, aż do wystąpienia okoliczności, które uprawniają wierzyciela do zatrzymania kaucji.

Podsumowując, na gruncie przedstawionego we wniosku zdarzenia oraz przywołanych przepisów prawa, zarówno wpłacenie kaucji, sama kaucja, jak i otrzymanie jej zwrotu, dla Pana podatkowo obojętne i nie generują po Pana stronie obowiązków podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pani prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl