0112-KDIL2-1.4011.356.2021.2.JK - Ustalenie skutków podatkowych sprzedaży akcji

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 25 czerwca 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL2-1.4011.356.2021.2.JK Ustalenie skutków podatkowych sprzedaży akcji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 10 stycznia 2021 r. (data wpływu 15 marca 2021 r.),uzupełnionym pismem z 18 czerwca 2021 r. (data wpływu 22 czerwca 2021 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży akcji - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 marca 2021 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży akcji.

Z uwagi na fakt, że ww. wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 i art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej, pismem z dnia 10 czerwca 2021 r. nr 0112-KDIL2-1.4011.356.2021.1.JK Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Jednocześnie poinformowano Zainteresowanego, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d § 1 Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ a uzupełnieniem wniosku przez Wnioskodawcę nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie wysłane w dniu 10 czerwca 2021 r., zostało skutecznie doręczone w dniu 16 czerwca 2021 r. natomiast w dniu 22 czerwca 2021 r. (data nadania 18 czerwca 2021 r.) wniosek został uzupełniony.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W latach 1990-1992 Wnioskodawca zakupił (...) akcji i w 1996 r. dokupił (...) akcji A. SA, w którym pracował. Były to akcje pracownicze spółki akcyjnej, która została w 2020 r. sprzedana firmie B. Zainteresowany otrzymał zapłatę za (...) akcji firmy A. Były to akcje imienne, niedołączone do jego dochodów, zakupione ze środków własnych.

Nie były to akcje bankowe ani maklerskie. W momencie nabywania akcji podatek od zysków kapitałowych jeszcze nie obowiązywał (czyli podatek...). Od akcji zakupionych w 1996 r. Wnioskodawca zapłacił podatek w urzędzie skarbowym. Wymierzono opłatę skarbową za kupno w wysokości 2%.

W piśmie stanowiącym uzupełnienie wniosku Zainteresowany jednoznacznie wskazał, że:

* Wnioskodawca sprzedał akcje A. S.A. w dniu xx stycznia 2020 r., nabyte xx maja 1994 r. Sprzedaż nastąpiła przez biuro notarialne;

* Sprzedane akcje nie były dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi; Wnioskodawca nabył sprzedane akcje w ramach regulowanej pozagiełdowej sprzedaży wewnątrz spółki (zdaniem Wnioskodawcy obrót był prywatny, bo wewnątrz firmy, akcje nie były dostępne dla wszystkich, tylko dla pracowników i rady nadzorczej). xx stycznia 1994 r. firma A. zostało przekształcone w spółkę akcyjną i dotychczasowi udziałowcy przejęli wszystkie akcje - (...) akcji. Nabycie nastąpiło w ramach pierwotnej prywatnej oferty tej spółki, bezpośrednio od przedsiębiorstwa i wtórny obrót był tylko wewnątrz spółki za zgodą zarządu spółki A.

* Sprzedaż tych akcji nie była przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Pytanie Wnioskodawcy dotyczy interpretacji przepisów podatkowych dotyczących konieczności zapłacenia za sprzedaż akcji podatku dochodowego. Czy zakupienie akcji przed rokiem 2004 zwalnia Zainteresowanego z płacenia podatku dochodowego za te akcje?

Zdaniem Wnioskodawcy, jako, że akcje zostały nabyte przed wprowadzeniem podatku od zysków kapitałowych (podatek "..." został wprowadzony w 2002 r., a akcje zostały nabyte w 1994 r.) to podatek od zysków kapitałowych w momencie sprzedaży posiadanych akcji jest bezzasadny i nienależny, ponieważ nie mógł być wzięty pod uwagę w momencie podjęcia decyzji inwestycyjnej przeze mnie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jednym ze źródeł przychodów, wymienionym w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, są kapitały pieniężne.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ww. ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji), udziałów w spółdzielni oraz papierów wartościowych.

W świetle art. 5a pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o papierach wartościowych oznacza to papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Papierami wartościowymi są w rozumieniu tej ustawy m.in. akcje.

Z kolei art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że Od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji), z odpłatnego zbycia udziałów w spółdzielni oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Zgodnie z treścią art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956, z późn. zm.), przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stosuje się do opodatkowania dochodów (poniesionych strat) uzyskanych po dniu 31 grudnia 2003 r., z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, o których mowa w art. 52 pkt 1 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r., pod warunkiem, że papiery te zostały nabyte przed dniem 1 stycznia 2004 r.

Zgodnie z ustępem 2 powyższego artykułu, przepisu ust. 1 nie stosuje się do odpłatnego zbycia papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, dokonywanego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Natomiast zgodnie z przywołanym art. 52 pkt 1 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwalnia się od podatku dochodowego w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2003 r. dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, które są dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi, nabytych na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych, albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym, albo na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub 93 przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. poz. 754 i 945, z 1998 r. poz. 669 i 715 oraz z 2000 r. poz. 270, 702, 703, 1037 i 1099) - przy czym zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli sprzedaż tych papierów wartościowych jest przedmiotem działalności gospodarczej.

W świetle ww. przepisów, dochody ze sprzedaży akcji nie podlegają podatkowi dochodowemu od osób fizycznych, jeśli równocześnie (łącznie) zostały spełnione następujące warunki:

1.

akcje dopuszczono do publicznego obrotu papierami wartościowymi;

2.

nabycia dokonano przed dniem 1 stycznia 2004 r.;

3.

nabycie nastąpiło na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych, albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym, albo na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub 93 przepisów ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi;

4.

sprzedaż tych akcji nie jest przedmiotem działalności gospodarczej.

Formułując w art. 52 pkt 1 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych warunki zwolnienia wskazano, w odniesieniu do papierów wartościowych, że mają one nie tylko być nie tylko nabyte przed dniem 1 stycznia 2004 r., ale również dopuszczone do publicznego obrotu i nabyte na podstawie oferty publicznej, lub na giełdzie papierów wartościowych, albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego i jego uzupełnienia wynika, że akcje nabyte przez Wnioskodawcę przed dniem 1 stycznia 2004 r. nie były dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi. Ponadto nabyte akcje nie były dostępne dla wszystkich, tylko dla pracowników i rady nadzorczej.

W tym miejscu wskazać należy, że pojęcie "publicznej oferty" nie zostało zdefiniowane przez ustawę podatkową. Publiczny charakter oferty ma miejsce wtedy, gdy oferta adresowana jest do wszystkich, a nie tylko do ograniczonego kręgu osób. Skierowanie oferty do określonej grupy osób wyklucza jej publiczny charakter. Jeżeli oferta nie jest skierowana do ogółu społeczeństwa, a do konkretnie (arbitralnie) oznaczonych adresatów, tj. np. pracowników - to nie sposób mówić o ofercie publicznej w rozumieniu art. 52 pkt 1 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego uznać należy, że nie zostały spełnione dwa z warunków określonych w art. 52 pkt 1 lit. b ustawy, a mianowicie, akcje nie były dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi i nie zostały nabyte w jednym z trybów przewidzianych tym przepisem. W związku z tym przychód ze zbycia przez Wnioskodawcę akcji w 2020 r. nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania. Zatem - kwota uzyskana przez Wnioskodawcę z tytułu sprzedaży akcji stanowi źródło przychodu w rozumieniu przepisów art. 10 ust. 1 pkt 7 i art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a - ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a dochód ze sprzedaży akcji podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 30b tej ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193 z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP. W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl