Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 15 maja 2020 r.
Ustalenie możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
0112-KDIL2-1.4011.324.2020.2.JK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.) w zw. z art. 15zzs ust. 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 19 marca 2020 r. (data wpływu 19 marca 2020 r.), uzupełnionym w dniu 13 maja 2020 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 marca 2020 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, pismem z dnia 12 maja 2020 r. nr 0112.KDIL2-1.4011.324.2020.1.JK wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Wezwanie wysłane w dniu 12 maja 2020 r. zostało skutecznie doręczone w dniu 13 maja 2020 r. W tym samym dniu wniosek został skutecznie uzupełniony.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W 2019 r. Wnioskodawca, razem z żoną, robił ocieplenie budynku mieszkalnego. Z uwagi na brak terminów firmy, która wykonywała ocieplenie, było to wykonanie w dwóch różnych terminach (jednak wszystko w 2019 r.). Tym samym małżonkowie dostali dwie faktury VAT: pierwsza, w której w tytule usługi pisze "docieplenie budynku mieszkalnego" i widnieje na niej kwota 26.200 zł oraz druga faktura VAT, w której w tytule usługi pisze "położenie tynku na istniejącym podłożu" i widnieje na niej kwota 14.500 zł.

Wnioskodawca rozlicza się wspólnie z żoną i małżonkowie chcieliby skorzystać z możliwości odliczenia w zeznaniu rocznym kosztów poniesionych w związku z ociepleniem w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (poz. 2489) - "wykaz rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych" widnieje pozycja: 1. Materiały budowlane i urządzenia: 1) Materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczeniem przed zawilgoceniem.

Małżonkowie nie byli pewni czy druga faktura, w której w tytule usługi pisze "położenie tynku na istniejącym podłożu" wchodzi w zakres materiałów i usług podlegających uldze termomodernizacyjnej i czy tą kwotę mogą odliczyć w zeznaniu rocznym.

Małżonkowie wykonali telefon do urzędu skarbowego jednak tam nikt nie był w stanie udzielić wskazując by zadzwonić na Krajową Informację Skarbową. Wykonano również kilka telefonów do różnych biur rachunkowych zajmującymi się rozliczeniami klientów w zakresie zeznań rocznych jednak tam również nie udzielono odpowiedzi odsyłając również na Krajową Informację Skarbową, dodając, iż oni - jako firma zajmująca się rozliczaniem swoich klientów - w sytuacji gdy nie mają pewności również dzwonią na Krajową Informację Skarbową uzyskując tam informacje.

W dniu 24 lutego 2020 r. o godz. 11:16 po 47min oczekiwania małżonkowie dodzwonili się na Krajową Informację Skarbową i tam podczas rozmowy uzyskali odpowiedź, że obie faktury, o których wspominali powyżej (tzn. zarówno faktura, w której w tytule usługi pisze "docieplenie budynku mieszkalnego" jak również faktura VAT, w której w tytule usługi pisze "położenie tynku na istniejącym podłożu") mogą odliczyć w zeznaniu rocznym.

Dzwoniąc na Krajową Informację Skarbową podana jest informacja, iż w celu zapewnienia jednolitej odpowiedzi wszystkie rozmowy są rejestrowane, dlatego rozmowa Wnioskodawcy również powinna być zarejestrowana. Idąc w ślad za informacją uzyskaną na Krajowej Informacji Skarbowej, która jest zgodna ze stanowiskiem Zainteresowanego stwierdzającym, iż obie faktury opisane powyżej możemy ująć w zeznaniu rocznym i odliczyć w uldze termomodernizacyjnej w dniu 26 lutego 2020 r. małżonkowie złożyli za pomocą aplikacji e-Deklaracje dostępnym na portalu podatkowym podatki.gov.pl takie zeznanie, za które 13 marca 2020 r. otrzymali zwrot z Urzędu Skarbowego.

Z pisma stanowiącego odpowiedź na pytania postawione przez organ w wezwaniu z dnia 12 maja 2020 r. wynika, że:

1. Wnioskodawca jest jedynym właścicielem budynku;

2.

budynek, o którym mowa we wniosku jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo budowlane;

3.

budynek nie znajduje się w majątku wspólnym małżonków. Budynek jest przedmiotem majątku odrębnego Wnioskodawcy;

4. Wnioskodawca w 2019 r. uzyskał dochód opodatkowany według skali podatkowej;

5.

wydatki, o których mowa we wniosku poniesione zostały w budynku już istniejącym;

6.

faktury zostały wystawione przez podatnika VAT niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku;

7.

faktury zostały wystawione tylko na wnioskodawcę (właściciela budynku);

8.

wydatki, o których mowa we wniosku zostały poniesione z majątku wspólnego Wnioskodawcy i jego żony;

9.

w dacie poniesienia wydatków na przedsięwzięcie termomodernizacyjne Wnioskodawca i małżonka pozostawali i nadal pozostają w ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej;

10.

w treści faktur oznaczono datę wykonania usługi:

* faktura VAT (...); data dostawy/wykonania usługi 7 stycznia 2019 r.; data wystawienia faktury 8 stycznia 2019 r.

* faktura VAT (...); data dostawy/wykonania usługi 11 lipca 2019 r.; data wystawienia faktury 11 lipca 2019 r.;

11.

wydatki zostały poniesione w związku z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów;

12.

wydatki dotyczyły przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

13.

położenie tynku na istniejącym podłożu, a co za tym idzie poniesione koszty były częścią przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;

14.

położenie tynku na istniejącym podłożu polegało na położeniu kolejnej warstwy kleju (która jest wymagana i niezbędna) oraz nałożenia tynku zewnętrznego (silikonowego). Wyprawa tynkarska (nałożenie tynku zewnętrznego) jest obowiązkowym elementem układu ocieplającego. Tynk silikonowy jest nienasiąkliwy i hydrofobowy. Oznacza to, że woda nie wnika w jego powierzchnię, tylko natychmiast spływa. Ta cecha nie ogranicza jednak jego paroprzepuszczalności, czyli zdolności do uwalniania wilgoci na zewnątrz. Obok funkcji dekoracyjnej, tynk pełni bardzo ważną rolę zabezpieczającą - chroni warstwy ocieplenia przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych (przed deszczem, śniegiem, mrozem, wiatrem, mocnym słońcem oraz przed licznymi zanieczyszczeniami chemicznymi, zawartymi w powietrzu i wodzie deszczowej) i naturalnym starzeniem się, a tym samym spełnia funkcję i jest wykorzystywany do zabezpieczenia przed zawilgoceniem, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. (poz. 2489) - "wykaz rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych". Zatem położenie tynku na istniejącym podłożu zdaniem Wnioskodawcy wchodziło w skład materiałów budowlanych, usług służących dociepleniu przegród budowlanych, płyt balkonowych, fundamentów wchodzących w skład systemu dociepleń;

15.

wydatki, o których mowa we wniosku nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków NFOŚiGW lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych Wnioskodawcy i małżonki;

16.

wydatki, o których mowa we wniosku zostały tylko odliczone w zeznaniu rocznym PIT-37 (ulga termomodernizacyjna). Nie korzystano z innych ulg;

17.

wydatki, o których mowa we wniosku nie zostaną zwrócone w żadnej innej formie (oprócz ulgi termomodernizacyjnej w zeznaniu rocznym).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy obie faktury VAT: pierwsza, w której w tytule usługi pisze "docieplenie budynku mieszkalnego" i widnieje na niej kwota 26.200 zł oraz druga faktura VAT, w której w tytule usługi pisze "położenie tynku na istniejącym podłożu" i widnieje na niej kwota 14.500 zł małżonkowie mogli odliczyć w zeznaniu rocznym korzystając z ulgi termomodernizacyjnej?

Zdaniem Wnioskodawcy, obie faktury VAT: pierwsza, w której w tytule usługi pisze "docieplenie budynku mieszkalnego" i widnieje na niej kwota 26.200 zł oraz druga faktura VAT, w której w tytule usługi pisze "położenie tynku na istniejącym podłożu" i widnieje na niej kwota 14.500 zł małżonkowie mogli odliczyć w zeznaniu rocznym korzystając z ulgi termomodernizacyjnej, gdyż spełniają warunki przewidziane dla tej ulgi, albowiem:

* pierwsza faktura, w której w tytule usługi pisze "docieplenie budynku mieszkalnego" bezsprzecznie dotyczy docieplenia budynku czyli położenia styropianu na ścianach budynku i nałożenia kleju - czyli jednoznacznie jest zgodna z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (poz. 2489) - "wykaz rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych",

* druga faktura, w której w tytule usługi pisze "położenie tynku na istniejącym podłożu" dotyczy położenia kolejnej warstwy kleju (która jest wymagana i niezbędna) oraz nałożenia tynku zewnętrznego (silikonowego). Wyprawa tynkarska (nałożenie tynku zewnętrznego) jest obowiązkowym elementem układu ocieplającego. Tynk silikonowy jest nienasiąkliwy i hydrofobowy. Oznacza to, że woda nie wnika w jego powierzchnię, tylko natychmiast spływa. Ta cecha nie ogranicza jednak jego paroprzepuszczalności, czyli zdolności do uwalniania wilgoci na zewnątrz. Obok funkcji dekoracyjnej, tynk pełni bardzo ważną rolę zabezpieczającą - chroni warstwy ocieplenia przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych (przed deszczem, śniegiem, mrozem, wiatrem, mocnym słońcem oraz przed licznymi zanieczyszczeniami chemicznymi, zawartymi w powietrzu i wodzie deszczowej) i naturalnym starzeniem się, a tym samym spełnia funkcję i jest wykorzystywany do zabezpieczenia przed zawilgoceniem, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. (poz. 2489) - "wykaz rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 26h ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.), podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 10, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

W myśl ww. przepisu adresatami ulgi termomodernizacyjnej są podatnicy podatku dochodowego opłacający podatek według skali podatkowej, 19% stawki podatku oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, będący właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, ponoszący wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Ponadto, odliczenie przysługuje pod warunkiem zakończenia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w okresie do 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Zgodnie z art. 5a pkt 18b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, budynek mieszkalny jednorodzinny, o którym mowa w ww. art. 26h ust. 1 to budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 3 pkt 2a ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Z kolei art. 5a pkt 18c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych definiuje przedsięwzięcie termomodernizacyjne jako przedsięwzięcie termomodernizacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2018 r. poz. 966, z późn. zm.).

W myśl art. 2 pkt 2 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów użyte w ustawie określenia oznaczają przedsięwzięcia termomodernizacyjne - przedsięwzięcia, których przedmiotem jest:

a.

ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,

b.

ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki wymienione w lit. a, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,

c.

wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków wymienionych w lit. a,

d.

całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Katalog wydatków podlegających odliczeniu znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2489).

Odliczeniu podlegają wydatki na materiały budowlane i urządzenia:

1.

materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;

2.

węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury,

3.

kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin,

4.

kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin,

5.

zbiornik na gaz lub zbiornik na olej,

6.

kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz.Urz.UE.L 193 z dnia 21 lipca 2015 r., s. 100),

7.

przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej,

8.

materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej,

9.

materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej,

10.

materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego,

11.

pompa ciepła wraz z osprzętem,

12.

kolektor słoneczny wraz z osprzętem,

13.

ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem,

14.

stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne,

15.

materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskaniem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

Odliczeniem objęte są również wydatki na następujące usługi:

1.

wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,

2.

wykonanie analizy termograficznej budynku,

3.

wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi,

4.

wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej,

5.

docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów,

6.

wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych,

7.

wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej,

8.

montaż kotła gazowego kondensacyjnego,

9.

montaż kotła olejowego kondensacyjnego,

10.

montaż pompy ciepła,

11.

montaż kolektora słonecznego,

12.

montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego,

13.

montaż instalacji fotowoltaicznej,

14.

uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin,

15.

regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji,

16.

demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Analiza powyższych przepisów oraz załącznika do wskazanego wyżej rozporządzenia zawierającego wykaz rodzajów materiałów, urządzeń i usług, na które przysługuje ulga prowadzi do wniosku, że wskazana ulga dotyczy wydatków ściśle związanych z termomodernizacją istniejącego budynku, poniesionych na jego docieplenie i modernizację systemu grzewczego.

W myśl art. 26h ust. 2 kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Stosownie do art. 26h ust. 3 ww. ustawy, wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku. Jeżeli poniesione wydatki były opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę wydatku uważa się wydatek wraz z podatkiem od towarów i usług, o ile podatek ten nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług (art. 26h ust. 4 ww. ustawy).

Natomiast, zgodnie z art. 26h ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały:

1.

sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie;

2.

zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

Powyższa regulacja wskazuje na brak możliwości odliczenia wydatków, których podatnik nie poniósł, gdyż zostały mu zrefinansowane (zwrócone). Odliczeniu podlegają te wydatki, których ciężar ekonomiczny ponosi podatnik (uszczuplają jego majątek). Nie ma także możliwości odliczenia wydatków, które w jakiejkolwiek formie pomniejszyły już zobowiązanie podatkowe podatnika.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki (art. 26h ust. 6 ww. ustawy).

W myśl art. 26h ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Zgodnie z art. 26h ust. 8 ww. ustawy, podatnik, który po roku, w którym dokonał odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jest obowiązany doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot. W przypadku niezrealizowania przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w terminie, o którym mowa w ust. 1, podatnik dolicza kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym upłynął ten termin (art. 26h ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jako właściciel budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo budowlane w 2019 r. dokonał termomodernizacji polegającej na dociepleniu budynku i położeniu tynku na istniejącym podłożu. Obie inwestycje są udokumentowane odrębnymi fakturami VAT wystawionymi w 2019 r. przez podatnika towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku. Wyżej wymienione inwestycje zostały poniesione w związku z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Położenie tynku na istniejącym podłożu było częścią przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Wnioskodawca wskazał bowiem, że położenie tynku na istniejącym podłożu polegało na położeniu kolejnej warstwy kleju (która jest wymagana i niezbędna) oraz nałożenia tynku zewnętrznego (silikonowego). Wyprawa tynkarska (nałożenie tynku zewnętrznego) jest obowiązkowym elementem układu ocieplającego. Ww. wydatki nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków NFOŚiGW lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych Wnioskodawcy i małżonki. Wydatki zostały tylko odliczone w zeznaniu rocznym PIT-37 (ulga termomodernizacyjna). Nie korzystano z innych ulg. Wydatki nie zostaną zwrócone w żadnej innej formie (oprócz ulgi termomodernizacyjnej w zeznaniu rocznym). Wnioskodawca w 2019 r. uzyskał dochód opodatkowany według skali podatkowej. Wątpliwość Zainteresowanego budzi, czy faktury za obydwa ww. inwestycje mogą stanowić podstawę skorzystania z odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej, z którego de facto już skorzystał.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego oraz powołane przepisy prawa, przyjmując za Wnioskodawcą, że wykonanie docieplenia budynku mieszkalnego oraz położenie tynku na istniejącym podłożu stanowiło przedsięwzięcie termomodernizacyjne, stwierdzić należy, że Wnioskodawca miał możliwość - na podstawie wskazanych we wniosku faktur VAT - odliczenia w zeznaniu podatkowym PIT-37 za 2019 r. poniesionych wydatków na wyżej wskazane inwestycje w ramach ulgi termomodernizacyjnej wskazanej w art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Końcowo wskazać należy, że załącznik do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju nie zawiera szczegółowego wykazu konkretnych materiałów budowlanych, a jedynie wskazuje, ogólnie na materiały budowlane wykorzystane do ściśle określonego w rozporządzeniu celu. Tym celem jest modernizacja istniejącego budynku polegająca na wykonaniu docieplenia i modernizacji systemu grzewczego. Na to wskazują wymienione w rozporządzeniu materiały i urządzenia oraz usługi wchodzące w zakres omawianej ulgi. Natomiast interpretacja indywidualna wydawana jest jedynie w oparciu o przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe (stan faktyczny). Organ wydający interpretację przepisów prawa podatkowego nie prowadzi postępowania ani nie podejmuje rozstrzygnięć zastrzeżonych dla innego typu orzekania, w tym kontroli podatkowej czy postępowania podatkowego prowadzonego w oparciu o konkretną dokumentację i zebrane dowody. Ewentualną weryfikację czy zakres przeprowadzonych prac i użytych materiałów budowlanych odpowiadał zakresowi wskazanemu w przepisach będą przeprowadzały inne organy.

Dodatkowo należy wskazać - o czym również poinformowano w wezwaniu z dnia 12 maja 2020 r. nr 0112-KDIL2.1.4011.324.2020.1.JK - że niniejsza interpretacja nie wywołuje skutków prawnych po stronie małżonki Wnioskodawcy, która to jeżeli jest zainteresowana uzyskaniem interpretacji, może - działając w swoim imieniu - wystąpić z odrębnym wnioskiem o jej wydanie (odpowiadającym wymogom określonym w art. 14b § 2-5 oraz art. 14f § 1-2 ustawy - Ordynacja podatkowa).

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193, z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Bieg powyższego terminu nie rozpoczyna się do dnia zakończenia okresu stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID (art. 15zzs ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.).

Jednocześnie, stosownie do art. 15zzs ust. 7 ww. ustawy z dnia 2 marca 2020 r., czynności dokonane w postępowaniach, o których mowa w ust. 1, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID są skuteczne. Tym samym, Strona może skutecznie wnieść skargę pomimo wstrzymania biegu powyższego terminu.

Skargę wnosi się na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP. W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl