0112-KDIL2-1.4011.306.2022.1.JK

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 22 czerwca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL2-1.4011.306.2022.1.JK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanych stanów faktycznych w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

23 marca 2022 r. wpłynął Pani wniosek z 11 marca 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych. Treść wniosku jest następująca:

Opis stanów faktycznych

Wnioskodawca jest osobą fizyczną posiadającą ośrodek interesów życiowych na terytorium Polski, a w konsekwencji osobą mającą miejsce zamieszkania dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych na terytorium Polski. Wnioskodawca podlega zatem w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości uzyskiwanych dochodów, bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (tzn. jest polskim rezydentem podatkowym).

Wnioskodawca jest pracownikiem spółki (...) (dalej jako: "Spółka"), zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. W celu stworzenia dodatkowego narzędzia motywującego do osiągania wyznaczonych celów finansowych wynikających ze strategii Spółki oraz polityki wynagrodzeń Spółki poprzez stworzenie w Spółce mechanizmów motywujących osoby o kluczowym znaczeniu dla Spółki do działań zapewniających długoterminowy wzrost wartości Spółki dla akcjonariuszy (w ten sposób łącząc interesy kadry zarządzającej i akcjonariuszy), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dnia (...)2021 r. podjęło uchwalę o przyjęciu programu motywacyjnego, przewidzianego do realizacji na lata 2021-2024 (dalej jako: "Program"). Program jest skierowany do kluczowych pracowników i współpracowników (w tym członków zarządu), mających priorytetowe znaczenie dla Spółki oraz wpływ na rozwój Spółki i osiągane przez nią wyniki. Uczestnikami Programu są osoby wskazane przez zarząd Spółki, a w stosunku do członków zarządu - przez radę nadzorczą Spółki. Szczegółowe zasady i warunki realizacji Programu określa regulamin uchwalony przez zarząd Spółki (za zgodą rady nadzorczej) w oparciu o nadmienioną uchwałę. Wnioskodawca jako pracownik został włączony do Programu. Partycypowanie w Programie skutkuje dla Wnioskodawcy przyznaniem mu uprawnienia w postaci warunkowego prawa do objęcia imiennych warrantów subskrypcyjnych (dalej jako: "Warranty") uprawniających do objęcia odrębnie emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego akcji Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki (dalej jako: "Akcje"). Uchwała mocą której Wnioskodawca został włączony do Programu określa liczbę Warrantów warunkowo przyznanych Wnioskodawcy wraz z ceną objęcia Akcji, a także określa dodatkowe kryteria, których spełnienie będzie determinować możliwość objęcia Warrantów przez Wnioskodawcę. Zgodnie z warunkami Programu, pośród kryteriów wspólnych dla wszystkich jego uczestników jest kryterium finansowe - uzależnione od wartości skorygowanego skonsolidowanego zysku netto Spółki za dany rok, a także kryterium rynkowe, w postaci zmiany kursu Akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w (...). Po spełnieniu kryteriów za dany rok nastąpi realizacja uprawnień polegająca na zaoferowaniu Wnioskodawcy Warrantów w liczbie wynikającej z zasad Programu (ich liczba zależeć będzie m.in. od tego czy i w jakim zakresie zostały spełnione kryteria). Tym samym, zaoferowanie Wnioskodawcy Warrantów uzależnione jest od spełnienia z góry określonych kryteriów, przy czym do objęcia określonej liczby Warrantów spośród przyznanej puli będzie dochodziło sukcesywnie za każdy rok Programu, tj. odrębnie za rok 2021, 2022, 2023 i 2024 po ich zakończeniu. Finalnie, w terminie określonym w Warrancie Wnioskodawca będzie mógł objąć Akcje Spółki w drodze pisemnego oświadczenia złożonego na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych (dalej jako: "k.s.h."). Na skutek uczestnictwa w Programie Wnioskodawca będzie mógł zatem - pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów, uzyskać prawo do objęcia Akcji Spółki, a tym samym otrzymać udział w zysku Spółki (przez wypłatę dywidendy).

Warranty będą obejmowane nieodpłatnie. Natomiast w wyniku realizacji praw wynikających z Warrantów Wnioskodawca będzie miał prawo objąć Akcje Spółki po preferencyjnej cenie. Cena emisyjna Akcji Spółki, do objęcia których będą uprawniać Warranty, będzie bowiem równa średniej cenie rynkowej Akcji Spółki (rozumianej jako średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu na rynku regulowanym w okresie od 30 maja 2021 r. do 29 czerwca 2021 r.), pomniejszonej o dyskonto w wysokości 5% oraz o przypadającą na jedną Akcję sumę dywidend wypłaconych w okresie od dnia podjęcia uchwały do dnia objęcia Akcji Spółki przez Wnioskodawcę. Przy czym jeden Warrant uprawniać będzie do objęcia jednej Akcji Spółki.

Oferta objęcia Warrantów zostanie skierowana do Wnioskodawcy w terminie 30 dni od upływu 12 miesięcy od weryfikacji spełnienia kryterium finansowego. Natomiast nabycie Akcji Spółki w ramach Programu następować będzie na zasadach i w terminach określonych w Warrancie, ale nie później niż 31 grudnia 2026 r. Zasadniczo przyznane warunkowo Warranty samoistnie nie przedstawiają mierzalnej wartości, stanowiąc uprawnienie o charakterze warunkowym, przejawiającym się w potencjalnej, lecz niepewnej możliwości objęcia Akcji Spółki po preferencyjnej cenie, w przypadku spełnienia przez Wnioskodawcę będącego uczestnikiem Programu określonych warunków. Ponadto, Wnioskodawca może utracić prawo do uczestniczenia w Programie oraz objęcia Warrantów (a w rezultacie nigdy nie otrzymać prawa do objęcia Akcji), jeżeli w okresie trwania Programu zakończy się jego współpraca ze Spółką. Jednocześnie, warunkowe przyznanie Warrantów nie upoważnia Wnioskodawcy do realizacji uprawnień jakie przysługują akcjonariuszowi spółki akcyjnej, m.in. prawa do dywidendy, prawa głosu, etc. Prawa takie uczestnik Programu uzyska dopiero w momencie objęcia Akcji. Konsekwentnie, w momencie warunkowego przyznania Wnioskodawcy Warrantów nie można stwierdzić, czy dojdzie do ich objęcia (i ew. w jakiej liczbie) oraz czy ich realizacja przyniesie Wnioskodawcy wymierne korzyści ekonomiczne, a tym bardziej nie jest możliwe oszacowanie wartości tej potencjalnej korzyści.

Zasadniczo Warranty nie mogą także stanowić przedmiotu rozporządzania. W ściśle określonych warunkach możliwe jest jedynie dziedziczenie prawa objęcia Warrantów przez spadkobierców Wnioskodawcy. Ponadto, w przypadku utraty prawa uczestnictwa w Programie przez daną osobę, odpowiednie organy Spółki będą mogły podjąć decyzję co do przekazania uprawnień do objęcia Warrantów innej osobie uprawnionej.

Należy wskazać także, że warunkowo przyznane Wnioskodawcy Warranty stanowią papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 328 z późn. zm., dalej jako: "Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi").

Pytania

1. Czy przychód podlegający opodatkowaniu z tytułu uczestnictwa w Programie powstanie dopiero w momencie, gdy Wnioskodawca dokona odpłatnego zbycia Akcji objętych w następstwie realizacji Warrantów?

2. Czy w przypadku odpłatnego zbycia Akcji, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a Ustawy o PIT, podlegający opodatkowaniu zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy o PIT?

Pani stanowisko w sprawie

1. W ocenie Wnioskodawcy, w przedstawionym stanie faktycznym przychód podlegający opodatkowaniu z tytułu uczestnictwa w Programie powstanie po stronie Wnioskodawcy dopiero w momencie, gdy dokona odpłatnego zbycia Akcji objętych w następstwie realizacji Warrantów, natomiast wszystkie wcześniejsze etapy Programu będą dla niego neutralne podatkowo.

2. W ocenie Wnioskodawcy, w przedstawionym stanie faktycznym przychód jaki powstanie w wyniku odpłatnego zbycia Akcji będzie dla Wnioskodawcy stanowił przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 6 Ustawy o PIT. który będzie podlegał opodatkowaniu zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy o PIT.

UZASADNIENIE

Pani stanowiska do pytania 1.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 i 1a Ustawy o PIT, opodatkowaniu podatkiem PIT podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jeżeli natomiast podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym (z zastrzeżeniem art. 25e, art. 29-30cb, art. 30da-30f oraz art. 44 ust. 7e i 7f) jest suma dochodów ze wszystkich źródeł przychodów.

Z kolei w świetle art. 9 ust. 2 Ustawy o PIT, dochodem ze źródła przychodów - z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Ustawie, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Ponadto, w myśl art. 11 ust. 1 Ustawy o PIT, przychodami są co do zasady otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Z powyższej regulacji wynika zatem, iż za przychody uznaje się każdą formę przysporzenia majątkowego, tj. zarówno formę pieniężną, jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika.

Dla celów podatkowych nieodpłatne świadczenie zasadniczo jest definiowane jako każde działanie lub zaniechanie działania na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób, których skutkiem jest nieodpłatne, tj. niezwiązane z ponoszonymi kosztami lub inną formą ekwiwalentu, uzyskanie korzyści majątkowej.

Natomiast katalog źródeł przychodów na gruncie Ustawy o PIT określa art. 10 ust. 1 nadmienionej Ustawy wskazując, iż źródłami przychodów są m.in.:

* stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta,

* działalność wykonywana osobiście,

* pozarolnicza działalność gospodarcza,

* kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c Ustawy o PIT.

W myśl art. 12 ust. 1 Ustawy o PIT, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Z kolei w myśl art. 13 ust. 1 pkt 7, 8 i 9 Ustawy o PIT, za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się m.in.:

* przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych,

* przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane m.in. od osoby prawnej, z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 9 Ustawy o PIT,

* przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej (z wyjątkiem przychodów, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 7 Ustawy o PIT).

W oparciu o art. 14 ust. 1 Ustawy o PIT, za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W tym miejscu Wnioskodawca pragnie również zauważyć, iż Ustawa o PIT szczegółowo reguluje zasady opodatkowania przychodów osiąganych przez podatników w związku z uczestnictwem w tzw. programach motywacyjnych. Mianowicie, art. 24 ust. 11 Ustawy o PIT stanowi, że jeżeli w wyniku realizacji programu motywacyjnego utworzonego przez:

1. spółkę akcyjną, od której podatnik uzyskuje świadczenia lub inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13 Ustawy o PIT (jak wskazano powyżej, regulujących m.in. przychody ze stosunku pracy oraz z działalności wykonywanej osobiście),

2. spółkę akcyjną będącą jednostką dominującą (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości) w stosunku do spółki, od której podatnik uzyskuje świadczenia oraz inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13 ww. Ustawy, - podatnik faktycznie obejmuje lub nabywa akcje tej spółki lub akcje spółki w stosunku do niej dominującej, przychód z tego tytułu powstaje w momencie odpłatnego zbycia tych akcji.

Natomiast zgodnie z brzmieniem art. 24 ust. 11b Ustawy o PIT, za program motywacyjny, o którym mowa w nadmienionym art. 24 ust. 11 Ustawy o PIT, uznaje się system wynagradzania utworzony na podstawie uchwały walnego zgromadzenia przez:

1. spółkę akcyjną, dla osób uzyskujących od niej świadczenia lub inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13 Ustawy o PIT (obejmujących m.in. przychody ze stosunku pracy oraz przychody z działalności wykonywanej osobiście), lub

2. spółkę akcyjną będącą jednostką dominującą (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości) w stosunku do spółki, od której podatnik uzyskuje świadczenia oraz inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13 ww. Ustawy, - w wyniku którego osoby uprawnione do otrzymania świadczeń w ramach tego systemu wynagradzania bezpośrednio lub w wyniku realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych lub realizacji praw z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub realizacji innych praw majątkowych, nabywają prawo do faktycznego objęcia lub nabycia akcji tej spółki akcyjnej.

Z brzmienia powyższego przepisu wynika zatem, że dopuszczalne są dwie formy faktycznego obejmowania lub nabywania akcji przez osoby uprawnione w ramach programu motywacyjnego w rozumieniu Ustawy o PIT, tj. bezpośrednio lub też pośrednio - w wyniku realizacji określonych praw majątkowych.

W istocie, z brzmienia powyższego przepisu wynika również, że program motywacyjny może być oparty na trzech rodzajach instrumentów finansowych pośrednio prowadzących do nabycia lub objęcia akcji, tj.:

1.

pochodnych instrumentach finansowych, lub

2.

papierach wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, lub

3.

innych prawach majątkowych.

W konsekwencji użycia w nadmienionym przepisie słowa "lub" ustawodawca wprowadza możliwość oparcia programu motywacyjnego na jednym z trzech ww. rodzajów instrumentów finansowych (lub też na kilku z nich jednocześnie).

Powyższe oznacza, że nie ma potrzeby, by przyznane uczestnikowi programu motywacyjnego prawo majątkowe było papierem wartościowym (o którym mowa w art. 3 pkt 1 lit. b Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi) lub też pochodnym instrumentem finansowym, w istocie może również być innym prawem niż nadmienione - o ile w wyniku realizacji tego prawa uczestnik programu motywacyjnego nabywa prawo do faktycznego objęcia lub nabycia akcji spółki od której uzyskuje świadczenia lub też spółki w stosunku do niej dominującej.

Dodatkowo, na mocy art. 24 ust. 12a Ustawy o PIT, przepisy art. 24 ust. 11-11b Ustawy o PIT stosuje się do dochodu uzyskanego przez osoby uprawnione z tytułu objęcia lub nabycia akcji spółek akcyjnych, których siedziba lub zarząd znajduje się na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państwa, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Jednocześnie, zgodnie z art. 24 ust. 11a Ustawy o PIT, dochód z odpłatnego zbycia akcji objętych lub nabytych w wyniki realizacji programu motywacyjnego stanowi różnica między przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia akcji a kosztami uzyskania przychodu określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38 Ustawy o PIT, rozumianymi jako wydatki na objęcie lub nabycie akcji (które zgodnie z treścią nadmienionego artykułu zasadniczo stanowią koszt podatkowy dopiero w momencie odpłatnego zbycia akcji).

Zasadniczo należy również wskazać, że Ustawa o PIT także zawiera definicję papierów wartościowych. Zgodnie bowiem z treścią w art. 5a pkt 11 ww. Ustawy, przez papiery wartościowe rozumie się papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Z kolei w myśl art. 3 pkt 1 lit. a i lit. b Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, przez papiery wartościowe rozumie się:

a.

akcje, prawa poboru w rozumieniu k.s.h., prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego,

b.

inne zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji, inkorporujące uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych określonych w lit. a, lub wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego, odnoszące się do papierów wartościowych określonych w lit. a, walut, stóp procentowych, stóp zwrotu, towarów oraz innych wskaźników lub mierników (prawa pochodne).

W świetle powyższych regulacji należy odnotować, że istotą programów motywacyjnych uregulowanych w Ustawie o PIT jest odroczenie momentu powstania obowiązku podatkowego po stronie uczestnika takiego programu w związku z nabyciem lub objęciem akcji danej spółki - przychód podlegający opodatkowaniu powstanie bowiem dopiero w momencie odpłatnego zbycia tych akcji, a nie np. w momencie nabycia lub objęcia akcji czy też w momencie objęcia instrumentu finansowego uprawniającego do nabycia lub objęcia akcji. Tym samym, wszelkie zdarzenia zaistniałe w następstwie wdrożenia/uczestnictwa w programie motywacyjnym inne niż odpłatne zbycie akcji są neutralne podatkowo. Co więcej, w momencie odpłatnego zbycia objętych lub nabytych akcji opodatkowaniu podlegać będzie dochód kalkulowany jako nadwyżka przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia akcji nad wydatkami poniesionymi na ich objęcie lub nabycie.

Niemniej dla zastosowania powyższych preferencji, a więc by dany program można było uznać za program motywacyjny w rozumieniu Ustawy o PIT, konieczne jest spełnienie przez ten program szeregu warunków wynikających z nadmienionych wyżej przepisów Ustawy, tj.:

1.

program motywacyjny powinien zostać utworzony na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej,

2.

program motywacyjny powinien uprawniać do nabycia lub objęcia akcji spółki akcyjnej, która ma siedzibę na terytorium UE, państwa należącego do EOG lub kraju, z którym Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania,

3.

akcje obejmowane lub nabywane w ramach programu motywacyjnego są akcjami spółki, która utworzyła ten program,

4.

uczestnik programu motywacyjnego powinien być zatrudniony w spółce akcyjnej, która utworzyła program motywacyjny lub w spółce w stosunku do której spółka, która utworzyła ten program jest jednostką dominującą, przy czym przez "zatrudnienie" należy rozumieć uzyskiwanie świadczeń lub innych należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13 Ustawy o PIT (w tym m.in. przychodów ze stosunku pracy lub działalności wykonywanej osobiście),

5.

uczestnik programu motywacyjnego faktycznie obejmuje lub nabywa akcje: (i) bezpośrednio lub też (ii) pośrednio, tj. w wyniku realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych, papierów wartościowych (o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi) lub innych praw majątkowych.

Mając powyższe na względzie, w ocenie Wnioskodawcy Program, którego jest uczestnikiem spełnia wszystkie przesłanki warunkujące uznanie go za program motywacyjny w rozumieniu Ustawy o PIT.

Program został bowiem utworzony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, która jest spółką akcyjną. W przypadku spełnienia określonych kryteriów, Wnioskodawca uzyska prawo do objęcia Akcji Spółki mającej siedzibę na terytorium Polski, która jednocześnie utworzyła ten Program. Ponadto, Wnioskodawca jest zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę, a więc otrzymuje od Spółki świadczenia z tytułu określonego w art. 12 Ustawy o PIT. Co więcej, partycypowanie w Programie skutkuje dla Wnioskodawcy przyznaniem mu uprawnienia w postaci warunkowego prawa do objęcia imiennych Warrantów uprawniających do objęcia Akcji.

Tym samym, po spełnieniu określonych kryteriów, Wnioskodawca będzie miał prawo do objęcia określonej liczby Warrantów, a każdy z tych Warrantów będzie z kolei uprawniać Wnioskodawcę do faktycznego objęcia Akcji Spółki po preferencyjnej cenie.

W tym miejscu Wnioskodawca zaznacza również, że przyznane mu warunkowo Warranty są "innym prawem majątkowym", o którym mowa w art. 24 ust. 11b Ustawy o PIT, w następstwie których realizacji (po faktycznym objęciu warunkowo przyznanych Warrantów), Wnioskodawca będzie miał prawo do faktycznego objęcia Akcji Spółki.

Powyższe znajduje również potwierdzenie w licznych interpretacjach indywidualnych. Przykładowo, w interpretacji z dnia 9 lipca 2020 r., sygn. 0112-KDWL.4011.18.2020.1.DK, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że:

"warrant subskrypcyjny spełnia wszelkie przesłanki zakwalifikowania go jako inne prawo majątkowe, którego realizacja pozwala na objęcie akcji w spółce akcyjnej. A zatem, warranty są " innymi prawami majątkowymi" w rozumieniu art. 24 ust. 11b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji na Wnioskodawcy nie będą ciążyć obowiązki płatnika w odniesieniu do zdarzenia polegającego na pośrednim nabyciu akcji w ramach Programu Motywacyjnego, tj. przyznaniu warrantów i realizacji wynikających z nich praw. Warto zaznaczyć, że sama okoliczność nabycia lub objęcia akcji, nie generuje dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wskazuje na to wprost powołany przepis art. 24 ust. 11 ustawy".

Mając zatem na względzie, że Program w jakim uczestniczy Wnioskodawca jest programem motywacyjnym w rozumieniu Ustawy o PIT, to zdaniem Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu z tytułu uczestnictwa w Programie (pomijając ewentualnie otrzymaną w przyszłości przez Wnioskodawcę dywidendę, która nie jest przedmiotem niniejszego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej), powinien zostać rozpoznany dopiero w momencie, gdy Wnioskodawca dokona odpłatnego zbycia Akcji (objętych w następstwie realizacji Warrantów), a nie na żadnym wcześniejszym etapie uczestnictwa w Programie. Wszystkie zdarzenia poprzedzające odpłatne zbycie Akcji, w tym m.in. warunkowe przyznanie Warrantów, objęcie Warrantów czy też objęcie Akcji, są zdaniem Wnioskodawcy neutralne podatkowo, tj. nie rodzą po stronie Wnioskodawcy obowiązków podatkowych w podatku PIT.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje także potwierdzenie w licznych interpretacjach indywidualnych. Przykładowo, w tym m.in.:

* w interpretacji z dnia 24 czerwca 2020 r., sygn. 0114-KDIP3-1.4011.280.2020.1.MG, w której Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się ze stanowiskiem podatnika, zgodnie z którym:

"zasady opodatkowania zawarte w art. 24 ust. 11-12a ustawy o PIT mają zastosowanie w przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym. W rezultacie przychód po stronie Osoby Uprawnionej powstanie dopiero w momencie odpłatnego zbycia przez Osobę Uprawnioną Akcji Spółki objętych w wyniku realizacji Warrantów oraz/lub odpłatnego zbycia przez Osobę Uprawnioną nabytych Akcji Własnych Spółki. W związku z powyższym, z tytułu uczestnictwa w Programie Motywacyjnym przez Osoby Uprawnione po stronie Spółki na żadnym z etapów realizacji Programu Motywacyjnego (tj. w momencie przyznania Uprawnień, objęcia Warrantów, objęcia Akcji w wyniku realizacji Warrantów, nabycia Akcji Własnych) nie powstaną obowiązki płatnika podatku PIT ani obowiązki informacyjne",

* w interpretacji z dnia 4 kwietnia 2018 r., sygn. 0114-KD1P3-2.4011.29.2018.2.MK, w której Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że:

"w momencie nabycia akcji i uzyskania niezbywalnego warunkowego prawa do otrzymania darmowych akcji lub nieodpłatnego objęcia darmowych akcji pracowników Spółki w ramach uczestnictwa w programie motywacyjnym, nie powstaje przychód do opodatkowania. Sama okoliczność nabycia lub objęcia akcji, nie generuje dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wskazuje na to również wprost powołany przepis art. 24 ust. 11 ustawy. W konsekwencji na Wnioskodawcy nie będą ciążyć obowiązki płatnika, ani żadne inne obowiązki informacyjne, również Sprzedaż akcji nabytych oraz objętych w wyniku realizacji niezbywalnego warunkowego prawa w związku z uczestnictwem pracowników w organizowanym programie akcji pracowniczych również nie będzie rodzic żadnych obowiązków płatnika po stronie Wnioskodawcy".

Wnioskodawca nadmienia również, że jego zdaniem okoliczność, iż Akcje zostaną objęte po cenach preferencyjnych znajdzie odzwierciedlenie przy ustalaniu wysokości dochodu w przypadku odpłatnego zbycia tych Akcji. Odpłatne zbycie akcji objętych po cenie niższej od ceny rynkowej oznacza bowiem ustalenie niższego kosztu uzyskania przychodu w momencie zbycia tych akcji, a w konsekwencji zwiększenie podstawy opodatkowania i wyższy podatek dochodowy należny od dochodu z odpłatnego zbycia tych akcji. Zatem w ocenie Wnioskodawcy potencjalna "korzyść", którą może uzyskać w następstwie objęcia Akcji na zasadach wynikających z Programu powinna zostać opodatkowana dopiero w momencie osiągnięcia dochodu, czyli w momencie odpłatnego zbycia Akcji. Zasadniczo, niedopuszczalność opodatkowania objęcia akcji po preferencyjnej cenie w ramach pracowniczych planów motywacyjnych jest powszechnie podnoszona w orzecznictwie sądów administracyjnych, w tym przez NSA (m.in. w wyroku z dnia 13 grudnia 2018 r. o sygn. akt II FSK 3304/16). Odmienne stanowisko prowadziłoby do podwójnego opodatkowania tego samego przysporzenia.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu z tytułu uczestnictwa w Programie powstanie po jego stronie dopiero w momencie, gdy dokona on odpłatnego zbycia Akcji objętych w następstwie realizacji Warrantów, natomiast wszystkie wcześniejsze etapy Programu (w tym m.in. warunkowe przyznanie Warrantów, objęcie Warrantów czy też objęcie Akcji) będą dla niego neutralne podatkowo.

UZASADNIENIE

Pani stanowiska do pytania 2.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a Ustawy o PIT, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się m.in. przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji), udziałów w spółdzielni oraz papierów wartościowych.

Z kolei w myśl art. 17 ust. 1ab pkt 1 Ustawy o PIT, nadmieniony w art. 17 ust. 1 pkt 6 przychód z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych powstaje w momencie przeniesienia na nabywcę własności udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych.

Ponadto, zgodnie z art. 30b Ustawy o PIT, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji), z odpłatnego zbycia udziałów w spółdzielni oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Wnioskodawca pragnie podkreślić, że pomimo iż Program jest formalnie organizowany przez podmiot który go zatrudnia, to warunkowo przyznane Wnioskodawcy Warranty (które po spełnieniu określonych kryteriów Wnioskodawca będzie miał prawo objąć, co finalnie będzie skutkowało możliwością objęcia Akcji Spółki) w żadnym zakresie nie stanowią jakiejś formy wynagrodzenia Wnioskodawcy z tytułu jego zatrudnienia. W istocie, Wnioskodawca jako osoba zatrudniona w Spółce na podstawie umowy o pracę, otrzymuje od Spółki wynagrodzenie w ustalonej wysokości. Warunkowe przyznanie Wnioskodawcy Warrantów jest zatem zdarzeniem jedynie formalnie związanym z jego zatrudnieniem (z uwagi na organizowanie Programu przez podmiot zatrudniający Wnioskodawcę). Tym samym, w ocenie Wnioskodawcy, przychód jaki Wnioskodawca uzyska z odpłatnego zbycia Akcji będzie dla niego stanowił przychód ze źródła o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 Ustawy o PIT, tj. ze źródła kapitały pieniężne.

Zasadniczo, zdaniem Wnioskodawcy dochód jaki powstanie po stronie Wnioskodawcy w momencie odpłatnego zbycia Akcji objętych w następstwie uczestnictwa w Programie - kalkulowany jako nadwyżka przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia Akcji nad wydatkami poniesionymi na ich objęcie (stosownie do art. 24 ust. 11a w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 38 Ustawy o PIT), będzie podlegał opodatkowaniu 19% stawką podatku w oparciu o art. 30b ust. 1 Ustawy o PIT.

W konsekwencji, na podstawie art. 45 ust. 1a pkt 1 Ustawy o PIT Wnioskodawca będzie zobowiązany do złożenia odrębnego zeznania (według ustalonego wzoru) o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b Ustawy o PIT, w terminie do 30 kwietnia roku następnego po roku podatkowym i w tym samym terminie (zgodnie z art. 45 ust. 4 pkt 2 Ustawy o PIT) Wnioskodawca będzie zobowiązany wpłacić należny podatek dochodowy wynikający z tego zeznania.

Stanowisko Wnioskodawcy potwierdzają także liczne interpretacje indywidualne, w tym m.in.:

* interpretacja z dnia 30 kwietnia 2018 r., o sygn. 0114-KDIP3-2.4011.118.2018.2.LS, w której Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się ze stanowiskiem podatnika, iż:

"Spółka powinna przyjąć, że Program Motywacyjny stanowi program motywacyjny w rozumieniu art. 24 ust. 11b ustawy o PIT, a w konsekwencji przychód dla Członków Zarządu Spółki w związku z realizowanym Programem Motywacyjnym powstanie wyłącznie w momencie odpłatnego zbycia przez Członków Zarządu Spółki Odpłatnych Akcji C. S.A. albo odpłatnego zbycia Akcji Bonusowych C. S.A., uzyskanych w ramach Programu Motywacyjnego przez Członków Zarządu Spółki. Ponadto, przychód uzyskiwany przez Członków Zarządu Spółki w związku z realizowanym Programem Motywacyjnym w całości stanowi wyłącznie przychód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, o którym mowa w art. 17 ust, i pkt 6 lit, a) ustawy o PIT, opodatkowany 19% stawką podatku dochodowego od osób fizycznych",

* interpretacja z dnia 15 lipca 2020 r., o sygn. 0114-KDIP3-1.4011.184.2020.3.MG, w której Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że:

"W związku z tym należy stwierdzić, że opisany we wniosku Plan spełnia przesłanki programu motywacyjnego, o którym mowa w art. 24 ust. 11 w związku z ust. 11b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stąd zasady opodatkowania określone w tych regulacjach znajdują zastosowanie w niniejszej sprawie. Tym samym, w związku z uczestnictwem w Planie, przychód podlegający opodatkowaniu powstanie po stronie Wnioskodawcy dopiero w momencie sprzedaży nabytych w ramach Planu akcji spółki dominującej, zaliczany do źródła przychodów kapitały pieniężne".

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy przychód jaki powstanie po jego stronie w wyniku odpłatnego zbycia Akcji będzie dla Wnioskodawcy stanowił przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 6 Ustawy o PIT, podlegający opodatkowaniu zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy o PIT, tj. podatek PIT wyniesie 19% dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia Akcji.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.):

Jeżeli w wyniku realizacji programu motywacyjnego utworzonego przez:

1)

spółkę akcyjną, od której podatnik uzyskuje świadczenia lub inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13,

2)

spółkę akcyjną będącą jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości w stosunku do spółki, od której podatnik uzyskuje świadczenia oraz inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13

podatnik faktycznie obejmuje lub nabywa akcje tej spółki lub akcje spółki w stosunku do niej dominującej, przychód z tego tytułu powstaje w momencie odpłatnego zbycia tych akcji.

Program motywacyjny został przy tym zdefiniowany w art. 24 ust. 11b ustawy jako:

system wynagradzania utworzony na podstawie uchwały walnego zgromadzenia przez:

1) spółkę akcyjną, dla osób uzyskujących od niej świadczenia lub inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13, albo

2) spółkę akcyjną będącą jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości w stosunku do spółki, od której osoby uprawnione do otrzymania świadczeń w ramach tego systemu wynagradzania uzyskują świadczenia lub inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13 - w wyniku którego osoby uprawnione do otrzymania świadczeń w ramach tego systemu wynagradzania bezpośrednio lub w wyniku realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych lub realizacji praw z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub realizacji innych praw majątkowych, nabywają prawo do faktycznego objęcia lub nabycia akcji spółki określonej w pkt 1 lub 2.

Powołane przepisy dotyczą "przesunięcia" momentu opodatkowania przychodów uzyskiwanych w ramach programu motywacyjnego (spełniającego warunki określone w tych przepisach) do chwili odpłatnego zbycia akcji objętych (nabytych) przez podatnika w wyniku realizacji programu.

Jednocześnie przepisy te rozstrzygają, że przychody uzyskane w ramach programu motywacyjnego - niezależnie od ich związku ze stosunkiem zatrudnienia uczestnika programu lub działalnością wykonywaną osobiście przez uczestnika programu - podlegają opodatkowaniu w ramach źródła "kapitały pieniężne".

Co istotne, powołane przepisy mają zastosowanie, jeśli spółki, których akcje są obejmowane lub nabywane przez uprawnionych, mają siedzibę lub zarząd na terytorium:

* państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

* państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub

* państwa, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania

(art. 24 ust. 12a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Jest Pani pracownikiem (...) W ramach Programu stworzonego przez tę Spółkę będzie Pani nabywała prawo do uzyskania warrantów subskrypcyjnych, a następnie nabywała warranty i realizowała je - poprzez nabycie akcji Spółki po cenach ustalonych na zasadach Programu.

Prawidłowo Pani oceniła, że w opisanych okolicznościach faktycznych Program spełnia warunki uznania go za program motywacyjny w rozumieniu art. 24 ust. 11b omawianej ustawy.

Jak bowiem wskazała Pani we wniosku, Program:

* został przyjęty uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki,

* został stworzony jako dodatkowe narzędzie motywujące do osiągania wyznaczonych celów finansowych wynikających ze strategii Spółki oraz polityki wynagrodzeń Spółki,

* jest adresowany do kluczowych pracowników i współpracowników (w tym członków zarządu) Spółki, a więc osób, które uzyskują od Spółki świadczenia oraz inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Jest więc systemem wynagradzania utworzonym na podstawie uchwały walnego zgromadzenia Spółki akcyjnej, dla osób uzyskujących od niej świadczenia lub inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13.

Jako osoba objęta Programem uzyska Pani warunkowe prawo do objęcia imiennych warrantów subskrypcyjnych, a następnie - jeśli spełnione zostaną warunki określone w Programie - uzyska Pani te warranty. Warranty będą uprawniały Panią do objęcia odrębnie emitowanych akcji Spółki po cenie ustalonej na warunkach określonych w Programie.

Prawidłowo Pani oceniła, że warranty subskrypcyjne - jako papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi - należą do kategorii "innych praw majątkowych" w rozumieniu art. 24 ust. 11b ustawy. A zatem, w ramach Programu, w wyniku realizacji innych praw majątkowych będzie Pani faktycznie obejmowała akcje Spółki.

Jednocześnie Spółka (...) jest spółka akcyjną, która ma siedzibę na terytorium Polski - spełnia więc warunek określony art. 24 ust. 12 ustawy.

W konsekwencji, do sytuacji Pani uczestnictwa w Programie mają zastosowanie art. 24 ust. 11-12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Oznacza to, że skutki podatkowe uczestnictwa w Programie będzie miała Pani obowiązek rozpoznać dopiero w momencie odpłatnego zbycia akcji objętych w ramach Programu - niezależnie od tego, czy wcześniejsze świadczenia w ramach Programu (tj. przyznanie warunkowego prawa do warrantów, przyznanie warrantów subskrypcyjnych, objęcie akcji w wyniku realizacji warrantów) miałyby charakter przychodu.

Jednocześnie, Pani przychody ze zbycia akcji będą przychodami ze źródła kapitały pieniężne (art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Nie ma tu znaczenia, że Program został utworzony przez Pani pracodawcę.

Na mocy art. 24 ust. 11a ustawy, dochodem z odpłatnego zbycia tych akcji będzie różnica między przychodem uzyskanym z ich odpłatnego zbycia a kosztami uzyskania przychodu określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38. Dochód ten będzie podlegał opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30b ust. 1 ustawy.

Będzie Pani miała obowiązek wykazać ten dochód w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy.

Podsumowując:

* prawidłowo oceniła Pani, że Program ma charakter programu motywacyjnego w rozumieniu art. 24 ust. 11b ustawy i w związku z tym nie ma Pani obowiązku rozpoznawania przychodów na moment warunkowego przyznania warrantów, objęcia warrantów ani objęcia akcji; obowiązek rozpoznania przychodu pojawi się dopiero z momentem odpłatnego zbycia przez Panią akcji objętych w ramach Programu;

* prawidłowo wskazała Pani również, że przychody ze zbycia akcji będą przychodami z kapitałów pieniężnych, które ma Pani obowiązek opodatkować w trybie art. 30b ust. 1 w zw. z art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanów faktycznych, które Pani przedstawiła i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

Jednocześnie wskazujemy, że interpretacje indywidualne i wyrok sądu administracyjnego (wydany na gruncie innego stanu prawnego), które powołała Pani w swoim stanowisku dotyczą indywidualnych spraw odrębnych podmiotów. Niemniej jednak, w toku rozważań nad sposobem rozstrzygnięcia wniosku mieliśmy na względzie także prezentowane w nich stanowiska i argumenty.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pani sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pani do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pani prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl