0112-KDIL2-1.4011.260.2022.2.MKA, Ulga termomodernizacyjna w PIT - Pismo wydane przez: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - OpenLEX

0112-KDIL2-1.4011.260.2022.2.MKA - Ulga termomodernizacyjna w PIT

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 13 maja 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL2-1.4011.260.2022.2.MKA Ulga termomodernizacyjna w PIT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanych stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

9 marca 2022 r. wpłynął Pana wniosek z 9 marca 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy ulgi termomodernizacyjnej. Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 11 maja 2022 r. (wpływ 11 maja 2022 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

W roku 2021 zakończona została modernizacja dachu budynku mieszkalnego jednorodzinnego w (...). Modernizacja dachu związana była ze zwiększeniem izolacyjności termicznej w celu zmniejszenia strat ciepła. Budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z garażem został oddany do użytkowania w 2004 r. i służy jedynie do celów mieszkalnych. Dom jednorodzinny stanowi małżeńską wspólnotę majątkową. Małżonkowie nie prowadzą działalności gospodarczej, a dochody uzyskują ze stosunku pracy. Opodatkowanie dochodów małżonków wykazywane jest w zeznaniu rocznym PIT-37 na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przed modernizacją, dach został wykonany z następujących elementów: dachówki ceramicznej, łat 6 x 4 cm, foli paroprzepuszczalnej, kontrałt 4 x 6 cm, krokwi 16 x 8 cm, wełny mineralnej 20 cm, folii paroszczelnej i płyt gipsowo - kartonowych 2,5 cm, rynien i rur spustowych z pcv. W zakresie modernizacji wykonano następujące etapy prac:

a)

usunięcie starego pokrycia (demontaż dachówki ceramicznej, łat, foli paroprzepuszczalnej i kontrłat),

b)

docieplenie dachu (ułożenie desek na całej powierzchni dachu o grubości 3 cm, uzupełnienie wełny mineralnej na poddaszu),

c)

ułożenie nowego pokrycia dachu (pokrycie desek papą dachową, montaż nowych łat, kontrłat i dachówki ceramicznej),

d)

wymiana rynien i rur spustowych na tytanowo - cynkowe.

Wszystkie materiały oraz prace montażowe wykonał (...), który prowadzi działalność gospodarczą pod numerem REGON (...). Za wykonaną usługę wystawiona została w 2021 r. imienna faktura VAT na wartość brutto 98 300 zł. Koszt usługi wymiany pokrycia dachowanego nie obejmuje utylizacji zdemontowanych elementów dachu. Wszystkie wydatki zostały całkowicie pokryte ze środków własnych i nie korzystano z żadnego dofinansowania ze środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wnioskodawca pierwszy raz korzysta z ulgi termomodernizacyjnej.

Ponadto w uzupełnieniu wniosku podał Pan następujące informacje.

Budynek, w którym została przeprowadzona modernizacja przedmiotowego dachu jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo budowlane. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego została zrealizowana na podstawie decyzji na pozwolenie budowlane wydane przez Starostę Powiatowego w dniu 14 września 2001 r.

Poniesione wydatki związane były przede wszystkim z poprawą charakterystyki termoizolacyjnej dachu budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Charakterystyka termoizolacyjna dachu w porównaniu do stanu przed rozpoczęciem przedsięwzięcia uległa poprawie, tzn. że współczynnik oporu cieplnego całej przegrody budowlanej jaką stanowi dach zwiększył się co najmniej 3 razy. W praktyce oznacza to, że zostanie zmniejszone zapotrzebowanie na energię cieplną potrzebną do ogrzewania pomieszczeń w budynku ponieważ straty ciepła odprowadzanego przez dach do poddasza nieużytkowanego oraz na zewnątrz budynku zostaną zmniejszone. Opisana powyżej nowa charakterystyka termoizolacyjna dachu została osiągnięta poprzez zastosowanie materiałów budowlanych, na które poniesiono określone wydatki oraz koszty robocizny związane z usługą w zakresie modernizacji dachu. Docieplenie dachu wiązało się przede wszystkim z ułożeniem desek na całej powierzchni dachu oraz położeniem papy dachowej i uzupełnieniem wełny mineralnej na nieużytkowanym poddaszu budynku. Dodatkowo zostały wymienione rynny i rury spustowe w celu zwiększenia trwałości zabezpieczenia budynku przed wilgocią. Opisane ww. wydatki w zakresie wykonanej modernizacji mają bezpośredni związek z uzyskaniem poprawy charakterystyki termoizolacyjnej dachu budynku jednorodzinnego. Ponadto, poprzez deskowanie dachu uzyskano efekt związany z powstaniem dodatkowej warstwy zabezpieczającej wełnę mineralną przed jej zawilgoceniem i utratą właściwości izolacyjnych w wyniku oddziaływania warunków atmosferycznych w kolejnych latach eksploatacji budynku. Przed modernizacją dachu zabezpieczenie tej wełny mineralnej stanowiła jedynie folia paroprzepuszczalna, której właściwości przeciwwilgociowe z upływem czasu ulegały pogorszeniu, co również mogło mieć wpływ na utratę parametrów izolacyjnych wełny mineralnej, ułożonej bezpośrednio pod tą folią.

Faktura dokumentująca poniesione wydatki została wystawiona przez podatnika podatku od towarów i usług, niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku tj. przez podatnika VAT czynnego. Podmiot wystawiający fakturę VAT znajduje się na wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT opublikowanym na stronie Ministerstwa Finansów, ze statusem "podatnik czynny".

Opisane we wniosku wydatki, które zamierza Pan odliczyć w ramach ulgi termomodemizacyjnej nie zostaną:

a)

zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,

b)

odliczone od przychodu na podstawie ustawy o ryczałcie,

c)

uwzględnione w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

Poniesione wydatki zamierza Pan odliczyć od podstawy obliczenia podatku w ramach rozliczenia wspólnego z małżonkiem i wykazać w zeznaniu podatkowym PIT-37.

W latach ubiegłych nie korzystał Pan z ulgi termomodernizacyjnej, czyli nie zostały odliczane od podstawy obliczenia podatku wydatki związane z termomodernizacją budynku mieszkalnego jednorodzinnego. W przypadku pozytywnej decyzji organu podatkowego, będzie to pierwsze odliczenie. Usługa w zakresie termomodernizacji dachu została wykonana za kwotę 98 300 zł brutto. W przypadku zakwalifikowania poniesionych wydatków do przedsięwzięcia związanego z termomodernizacją przedmiotowego budynku kwota odliczenia nie przekroczy 53 000 zł.

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne zostało rozpoczęte i zakończone w 2021 r. W związku z tym, wydatek na ten cel był jednorazowy a inwestycja nie będzie kontynuowana przez okres kolejnych 3 lat.

Pytanie

Czy wydatki poniesione w zakresie opisanej modernizacji dachu budynku mieszkalnego w celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię potrzebną do ogrzewania budynku i podgrzania wody użytkowej, udokumentowane imienną fakturą, stanowią wydatki poniesione na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, w tym budynku określone w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2489) dalej: Rozporządzenie termomodernizacyjne), a tym samym czy zgodnie z art. 26h ust. 1 Ustawy PIT Wnioskodawca ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku poniesione wydatki (dalej: ulga termomodernizacyjna)?

Pana stanowisko w sprawie

W Pana ocenie, celem wykonania przedmiotowej inwestycji było ograniczenie strat ciepła w budynku mieszkalnym poprzez zwiększenie współczynnika izolacyjności termicznej dachu. W Pana opinii nastąpiła poprawa parametrów izolacji termicznej dachu ponieważ współczynnik izolacyjności deski o grubości 3 cm i papy dachowej jest większy niż w przypadku pokrycia dachowego, na który składa się tylko folia paroprzepuszczalna. Ponadto efekt zmniejszenia strat ciepła uzyskano poprzez uzupełnienie wełną mineralną przestrzeni pomiędzy szczytem dachu i podłogą strychu tzw. poddasza. W związku z powyższym uważa Pan, że przedmiotowa inwestycja poprawiła docieplenie przegrody budowlanej jaką jest również dach budynku mieszkalnego, w wyniku którego nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej, a wydatki poniesione w ramach tego przedsięwzięcia kwalifikują się do odliczenia od podstawy obliczenia podatku i skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 26h ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm.):

Podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 10, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

W myśl ww. przepisu adresatami ulgi termomodernizacyjnej są podatnicy podatku dochodowego opłacający podatek według skali podatkowej, 19% stawki podatku oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, będący właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, ponoszący wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Ponadto, odliczenie przysługuje pod warunkiem zakończenia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w okresie do 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Zgodnie z art. 5a pkt 18b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, budynek mieszkalny jednorodzinny, o którym mowa w ww. art. 26h ust. 1 to budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.):

Ilekroć w ustawie jest mowa o budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku;

Z kolei art. 5a pkt 18c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych definiuje przedsięwzięcie termomodernizacyjne jako przedsięwzięcie termomodernizacyjne w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków;.

W myśl art. 2 pkt 2 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438):

Użyte w ustawie określenia oznaczają przedsięwzięcia termomodernizacyjne - przedsięwzięcia, których przedmiotem jest:

a)

ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,

b)

ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki wymienione w lit. a, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,

c)

wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków wymienionych w lit. a,

d)

całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Katalog wydatków podlegających odliczeniu znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2489).

Zgodnie z treścią pkt 1 ww. załącznika obowiązującą do końca 2021 r. odliczeniu podlegają wydatki na materiały budowlane i urządzenia:

1)

materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;

2)

węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;

3)

kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;

4)

kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;

5)

zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;

6)

kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz.Urz.UE.L 193 z 21.07.2015, s. 100);

7)

przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;

8)

materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;

9)

materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;

10)

materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;

11)

pompa ciepła wraz z osprzętem;

12)

kolektor słoneczny wraz z osprzętem;

13)

ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;

14)

stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;

15)

materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

Stosownie zaś do jego treści obowiązującej od 1 stycznia 2022 r. odliczeniu podlegają wydatki na materiały budowlane i urządzenia:

1)

materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;

2)

węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;

3)

kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;

4)

kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;

5)

zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;

6)

kocioł przeznaczony wyłącznie do spalania biomasy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4a lit. c ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2021 r. poz. 133, 694, 1093 i 1642), spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (Dz.Urz.UE.L 193 z 21.07.2015, str. 100, z późn. zm.)4) - jeżeli eksploatacji takiego kotła nie zakazuje uchwała przyjęta na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 i 2127);

7)

przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;

8)

materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;

9)

materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;

10)

materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;

11)

pompa ciepła wraz z osprzętem;

12)

kolektor słoneczny wraz z osprzętem;

13)

ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;

14)

stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;

15)

materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

Odliczeniem objęte są również wydatki na następujące usługi:

1)

wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;

2)

wykonanie analizy termograficznej budynku;

3)

wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;

4)

wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;

5)

docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;

6)

wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;

7)

wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;

8)

montaż kotła gazowego kondensacyjnego;

9)

montaż kotła olejowego kondensacyjnego;

10)

montaż pompy ciepła;

11)

montaż kolektora słonecznego;

12)

montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;

13)

montaż instalacji fotowoltaicznej;

14)

uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;

15)

regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;

16)

demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Analiza powyższych przepisów oraz załącznika do wskazanego wyżej rozporządzenia zawierającego wykaz rodzajów materiałów, urządzeń i usług, na które przysługuje ulga prowadzi do wniosku, że wskazana ulga dotyczy wydatków ściśle związanych z termomodernizacją istniejącego budynku, poniesionych na jego docieplenie i modernizację systemu grzewczego.

W myśl art. 26h ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Stosownie do art. 26h ust. 3 ww. ustawy:

Wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku.

W myśl art. 26h ust. 4 ww. ustawy:

Jeżeli poniesione wydatki były opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę wydatku uważa się wydatek wraz z podatkiem od towarów i usług, o ile podatek ten nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.

Natomiast, zgodnie z art. 26h ust. 5 ww. ustawy:

Odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały:

1)

sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie;

2)

zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

Powyższa regulacja wskazuje na brak możliwości odliczenia wydatków, których podatnik nie poniósł, gdyż zostały mu zrefinansowane (zwrócone). Odliczeniu podlegają te wydatki, których ciężar ekonomiczny ponosi podatnik (uszczuplają jego majątek). Nie ma także możliwości odliczenia wydatków, które w jakiejkolwiek formie pomniejszyły już zobowiązanie podatkowe podatnika.

Stosownie do art. 26h ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki.

W myśl art. 26h ust. 7 ww. ustawy:

Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Zgodnie z art. 26h ust. 8 ww. ustawy:

Podatnik, który po roku, w którym dokonał odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jest obowiązany doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot.

W myśl art. 26h ust. 9 ww. ustawy:

W przypadku niezrealizowania przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w terminie, o którym mowa w ust. 1, podatnik dolicza kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym upłynął ten termin.

Reasumując, ulga termomodernizacyjna przysługuje właścicielowi lub współwłaścicielowi istniejącego już budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy - Prawo budowlane. Katalog wydatków podlegających odliczeniu znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych i wyłącznie w zakresie tych wydatków, podatnikowi przysługuje ulga termomodernizacyjna. Podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem takiego budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku.

Z przedstawionego we wniosku opisu wynika, że jest Pan współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego. W 2021 r. przeprowadził Pan w tym budynku inwestycję polegającą na modernizacji dachu. Celem modernizacji było zmniejszenie zapotrzebowania na energię potrzebną do ogrzewania budynku i podgrzania wody użytkowej. Prace polegały na: usunięciu starego pokrycia (demontaż dachówki ceramicznej, łat, foli paroprzepuszczalnej i kontrłat), dociepleniu dachu (ułożenie desek na całej powierzchni dachu o grubości 3 cm, uzupełnienie wełny mineralnej na poddaszu), ułożeniu nowego pokrycia dachu (pokrycie desek papą dachową, montaż nowych łat, kontrłat i dachówki ceramicznej) oraz wymianie rynien i rur spustowych na tytanowo - cynkowe. Wydatki, które Pan poniósł związane były z poprawą charakterystyki termoizolacyjnej dachu budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Charakterystyka termoizolacyjna dachu w porównaniu do stanu przed rozpoczęciem przedsięwzięcia uległa poprawie tzn. że współczynnik oporu cieplnego całej przegrody budowlanej jaką stanowi dach zwiększył się co najmniej 3 razy, co oznacza, że zostanie zmniejszone zapotrzebowanie na energię cieplną potrzebną do ogrzewania pomieszczeń w budynku ponieważ straty ciepła odprowadzanego przez dach do poddasza nieużytkowanego oraz na zewnątrz budynku zostaną zmniejszone. Wydatki zostały udokumentowane fakturą wystawioną na Pana przez podatnika podatku od towarów i usług, niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku. Poniesione wydatki nie będą zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, ani zwrócone w innej formie.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis oraz powołane przepisy prawa, stwierdzić należy, że wydatki poniesione w zakresie opisanej modernizacji dachu budynku mieszkalnego w celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię potrzebną do ogrzewania budynku i podgrzania wody użytkowej, udokumentowane imienną fakturą, stanowią wydatki poniesione na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

W konsekwencji będzie Pan miał możliwość odliczenia, w ramach ulgi termomodernizacyjnej, wskazanej w art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wydatków poniesionych w zakresie modernizacji dachu budynku mieszkalnego, którego jest Pan współwłaścicielem.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy:

- stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia,

- zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pana do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl