0112-KDIL2-1.4011.187.2024.2.TR - Przesłanki ulgi temomodernizacyjnej

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 17 czerwca 2024 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL2-1.4011.187.2024.2.TR Przesłanki ulgi temomodernizacyjnej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko w części prawidłowe i w części nieprawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe w części dotyczącej wydatków wskazanych przez Pana w punktach nr 1 oraz nr 2 i nieprawidłowe w części dotyczącej wydatków wskazanych przez Pana w punktach nr 3 oraz nr 4.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

22 lutego 2024 r. wpłynął Pana wniosek z 19 lutego 2024 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych. Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem (wpływ 3 czerwca 2024 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Jest Pan właścicielem (wraz z żoną) budynku jednorodzinnego typu bliźniak, zamieszkałego od 1998 r.

W bieżącym roku rozpoczyna Pan prace związane z termomodernizacją poddasza użytkowego, konieczną ze względu na straty ciepła oraz pojawiającą się wilgoć.

Zakres prac będzie obejmować takie prace jak:

1) Wymiana okien połaciowych, w tym jedno to tzw. wyłaz dachowy (prace obejmują demontaż starych okien, zakup i montaż nowych o lepszym współczynniku przenikania ciepła.

2) Docieplenie pomieszczenia mieszkalnego przez zastosowanie płyt OSB oraz izolacji termicznej (pianką lub wełną).

3) Wymiana papy dachowej, zdjęcie popękanej, nieszczelnej onduliny i położenie papy bitumicznej (tzw. gonty bitumiczne zakupione w 2023 r.).

4) Wymiana systemu odprowadzania wody z dachu (rynny, rury spustowe).

Prace powyższe będą w całości wykonane w 2024 r.

W uzupełnieniu wniosku podał Pan, co następuje.

W latach 2023-2024 będących przedmiotem zapytania Pana i Pana małżonki dochód był i jest opodatkowany wg skali podatkowej.

Wydatki dotyczące zakupu gontów bitumicznych poniesione zostały w 2023 r. Wydatki dotyczące zakupu pozostałych materiałów (m.in. okno połaciowe, wyłaz dachowy, płyty OSB, rynny rury spustowe) oraz robocizny (m.in. demontaż i montaż okna i wyłazu, położenie płyt OSB, papy i gontów bitumicznych) poniesione zostały w 2024 r.

Budynek, o którym mowa we wniosku jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682).

Wydatki, o których mowa we wniosku zostały poniesione z majątku wspólnego Pana i żony. Nie mają Państwo rozdzielności majątkowej.

Wydatki, które planuje Pan odliczyć zostały poniesione w związku z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, polegającą na ulepszeniu, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania ilości opału do ogrzewania budynku mieszkalnego.

Związek wydatków z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym:

* zakup i wymiana okna i wyłazu dachowego o lepszym współczynniku przenikania ciepła;

* docieplenie pomieszczenia mieszkalnego przez zastosowanie płyt OSB oraz izolacji termicznej;

* wymiana papy dachowej, zdjęcie popękanej i nieszczelnej onduliny, przez którą były dodatkowe straty ciepła i położenie gontów bitumicznych zakupionych w 2023 r.

Wszystkie te wydatki poniesione zostały, aby zmniejszyć straty ciepła i przez to zmniejszyć zapotrzebowanie na opał.

Posiadają Państwo faktury na wszystkie materiały i robociznę wystawione przez podatników podatku od towarów i usług, niekorzystających ze zwolnienia od tego podatku.

Kwota odliczenia, z której zamierza Pan skorzystać nie przekroczy 53 000 PLN.

Przedsięwzięcie, o którym mowa we wniosku zostało już zakończone - obejmuje lata 2023-2024.

Opisane we wniosku wydatki:

* nie zostaną Panu zwrócone w jakiejkolwiek formie;

* nie zostaną odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym;

* nie zostaną sfinansowane (dofinansowane) z jakichkolwiek funduszy.

Po uzyskaniu pozytywnej indywidualnej interpretacji KIS opisane we wniosku wydatki poniesione w ramach ulgi termomodernizacyjnej w 2023 r. zostaną uwzględnione w korekcie PIT za 2023 r., natomiast wydatki poniesione w bieżącym roku zostaną uwzględnione w zeznaniu podatkowym za 2024 r.

Pytanie

Czy wydatki wymienione w opisie stanu faktycznego w punktach 1-4 (tj. zakup plus tzw. robocizna, udokumentowane fakturami VAT) są objęte ulgą termomodernizacyjną i mogą być odliczone od podatku dochodowego (tj. faktura za zakup gontów w PIT za 2023 r. zgodnie z fakturą zakupu, a pozostałe wydatki w roku 2024?

Pana stanowisko w sprawie

W Pana ocenie, przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych jest konieczne ze względu na duże ubytki ciepła oraz wilgoć, spowodowane nieszczelnością dachu i okien.

W konsekwencji, prowadzi to do zwiększenia zużycia opału i większej emisji CO2 oraz do pogorszenia stanu technicznego użytkowanych pomieszczeń na poddaszu.

Konieczność przeprowadzenia powyższych prac jest również podyktowana wymogiem do uzyskania świadectwa energetycznego budynku.

Przeprowadzone prace nie spowodują zmiany konstrukcji budynku ani zwiększenia kubatury lub powierzchni użytkowej.

Wszystkie wydatki związane z inwestycją są finansowane z własnych środków (Pana i Pana żony - nie maja Państwo rozdzielności majątkowej), nie korzystają z żadnych dotacji ani funduszy.

W związku z powyższym uważa Pan, że wymienione przez Pana wszystkie wydatki uprawniają Pana do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pani w wniosku jest w części prawidłowe i w części nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 26h ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 226 z późn. zm.):

Podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 10, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Stosownie do art. 5a pkt 18b ww. ustawy:

Ilekroć w ustawie jest mowa o budynku mieszkalnym jednorodzinnym - oznacza to budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z późn. zm.).

Na podstawie zaś art. 3 pkt 2a z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.):

Ilekroć w ustawie jest mowa o budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Z kolei art. 5a pkt 18c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Ilekroć w ustawie jest mowa o przedsięwzięciu termomodernizacyjnym - oznacza to przedsięwzięcie termomodernizacyjne w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

W myśl art. 2 pkt 2 przywołanej ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków z dnia 21 listopada 2008 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2496 z późn. zm.):

Użyte w ustawie określenie przedsięwzięcia termomodernizacyjne oznaczają przedsięwzięcia, których przedmiotem jest:

a)

ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,

b)

ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki wymienione w lit. a, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,

c)

wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków wymienionych w lit. a,

d)

całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Jak wynika z art. 26h ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Stosownie do art. 26h ust. 3 ww. ustawy:

Wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku.

Zgodnie z art. 26h ust. 4 ww. ustawy:

Jeżeli poniesione wydatki były opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę wydatku uważa się wydatek wraz z podatkiem od towarów i usług, o ile podatek ten nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług. Za datę poniesienia wydatku uważa się dzień wystawienia faktury.

Według art. 26h ust. 5 ww. ustawy:

Odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały:

1)

sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie;

2)

zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

Na podstawie art. 26h ust. 6 ww. ustawy:

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki.

W myśl art. 26h ust. 7 ww. ustawy:

Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Zgodnie z art. 26h ust. 8 ww. ustawy:

Podatnik, który po roku, w którym dokonał odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jest obowiązany doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot.

Natomiast zgodnie z art. 26h ust. 9 ww. ustawy:

W przypadku niezrealizowania przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w terminie, o którym mowa w ust. 1, podatnik dolicza kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym upłynął ten termin.

Z kolei katalog materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, których zakup uprawnia do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej zawiera - wydane na podstawie art. 26h ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 273 z późn. zm.)

Odliczeniu podlegają wydatki na następujące materiały budowlane i urządzenia:

1)

materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;

2)

węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;

3)

kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;

4)

kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;

5)

zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;

6)

kocioł przeznaczony wyłącznie do spalania biomasy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4a lit. c ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1315, 1576, 1967, 2411 i 2687), spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (Dz.Urz.UE.L 193 z 21.07.2015, str. 100, z późn. zm.2)) - jeżeli eksploatacji takiego kotła nie zakazuje uchwała przyjęta na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 i 2687);

7)

przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;

8)

materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;

9)

materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;

10)

materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;

11)

pompa ciepła wraz z osprzętem;

12)

kolektor słoneczny wraz z osprzętem;

13)

ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;

14)

stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;

15)

materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

Odliczeniem objęte są również wydatki na następujące usługi:

1)

wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;

2)

wykonanie analizy termograficznej budynku;

3)

wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;

4)

wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;

5)

docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;

6)

wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;

7)

wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;

8)

montaż kotła gazowego kondensacyjnego;

9)

montaż kotła olejowego kondensacyjnego;

10)

montaż pompy ciepła;

11)

montaż kolektora słonecznego;

12)

montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;

13)

montaż instalacji fotowoltaicznej;

14)

uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;

15)

regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;

16)

demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Na podstawie przywołanych powyżej przepisów, tylko podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych opłacający podatek według skali podatkowej, 19% stawki podatku oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, wydatki poniesione w roku podatkowym na określone materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Jednocześnie z Objaśnień podatkowych z 30 marca 2023 r. "Formy wsparcia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w podatku dochodowym od osób fizycznych" wynika, że status budynku (każdego bez względu na to kiedy został wybudowany) może być rozpatrywany w oparciu o wszelkie dowody świadczące o użytkowaniu tego budynku przez podatnika.

Zatem przedstawienie przez podatnika wszelkiego dowodu, z którego będzie wynikało, że budynek mieszkalny jednorodzinny spełnia swoją funkcję, daje mu prawo do ulgi termomodernizacyjnej. Brak formalnej zgody na użytkowanie budynku nie wyklucza bowiem istnienia budynku w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy - Prawo budowlane.

W Objaśnieniach tych wskazano także, że warunek dotyczący tytułu prawnego musi być spełniony na moment zastosowania ulgi (rozliczenia podatkowego) w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym podatnik poniósł wydatki kwalifikujące się do objęcia ulgą termomodernizacyjną.

Z treści art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych literalnie wynika, że odliczenie przysługuje podatnikowi będącemu właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Zatem prawo do skorzystania z tej preferencji podatkowej ma osoba, która posiada status właściciela/współwłaściciela w momencie dokonywania odliczenia, tj. składania zeznania podatkowego (bądź jego korekty). Przy tym, bez znaczenia pozostaje moment, w którym podatnik uzyskał wymagany przepisem określony status.

Z omawianej preferencji, co do zasady, nie skorzysta zatem osoba, która będąc właścicielem nieruchomości wydatkowała środki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne, ale nie jest nim w momencie składania zeznania. Przepis dotyczy bowiem podatnika - właściciela/współwłaściciela jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Sprzedaż czy przekazanie w drodze darowizny takiej nieruchomości pozbawia podatnika atrybutu własności.

Z analizy podanych przez Pana informacji wynika m.in., że:

* jest Pan od roku 1998 współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo budowlane;

* w roku 2024 rozpoczął i zakończył Pan prace związane z termomodernizacją poddasza użytkowego, konieczną ze względu na straty ciepła oraz pojawiającą się wilgoć, zakres prac będzie obejmować takie prace jak:

a) wymiana okien połaciowych, w tym jedno to tzw. wyłaz dachowy (prace obejmują demontaż starych okien, zakup i montaż nowych o lepszym współczynniku przenikania ciepła;

b) docieplenie pomieszczenia mieszkalnego przez zastosowanie płyt OSB oraz izolacji termicznej (pianką lub wełną);

c) wymiana papy dachowej, zdjęcie popękanej, nieszczelnej onduliny i położenie papy bitumicznej (tzw. gonty bitumiczne zakupione w 2023 r.);

d) wymiana systemu odprowadzania wody z dachu (rynny, rury spustowe);

* Pana dochód w latach 2023-2024 był i jest opodatkowany wg skali podatkowej;

* wydatki dotyczące zakupu gontów bitumicznych poniesione zostały w 2023 r. Wydatki dotyczące zakupu pozostałych materiałów (m.in. okno połaciowe, wyłaz dachowy, płyty OSB, rynny rury spustowe) oraz robocizny (m.in. demontaż i montaż okna i wyłazu, położenie płyt OSB, papy i gontów bitumicznych) poniesione zostały w 2024 r.;

* wydatki, o których mowa we wniosku zostały poniesione z majątku wspólnego Pana i Pana żony;

* wszystkie te wydatki poniesione zostały, aby zmniejszyć straty ciepła i przez to zmniejszyć zapotrzebowanie na opał;

* posiada Pan faktury na wszystkie materiały i robociznę wystawione przez podatników podatku od towarów i usług, niekorzystających ze zwolnienia od tego podatku;

* kwota odliczenia, z której zamierza Pan skorzystać nie przekroczy 53 000 PLN;

* opisane we wniosku wydatki nie zostaną Panu zwrócone w jakiejkolwiek formie, ani nie zostaną odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, ani też nie zostaną sfinansowane (dofinansowane) z jakichkolwiek funduszy.

Ponadto, na mocy upoważnienia z art. 26h ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych wymieniono m.in.:

* materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem jako materiały budowlane i urządzenia oraz

* docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów jako usługi.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju i Technologii dach budynku może być uznany jako przegroda budowlana w rozumieniu przepisów uprawniających do uzyskania ulgi termomodernizacyjnej. Jak wyjaśnia Ministerstwo Rozwoju i Technologii, samo pojęcie przegrody budowlanej nie zostało zdefiniowane w przepisach regulujących proces budowlany oraz w przepisach regulujących sprawy związane ze wspieraniem przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Jednak wydzielenie z przestrzeni obiektu budowlanego jest możliwe wyłącznie w przypadku wykorzystania przegród poziomych lub ukośnych, a takimi są m.in. dachy.

W świetle powyższego, wydatki poniesione na docieplenie dachu (rozumianego jako przegroda budowlana) należy uznać za wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne, które mogą zostać odliczone w ramach ulgi termomodernizacyjnej, o której mowa w art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że wydatki na wymianę/budowę dachu nie są ujęte w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, zatem ich brak w katalogu wydatków wymienionych w tym rozporządzeniu wyklucza ten rodzaj wydatku z możliwości zastosowania ulgi termomodernizacyjnej.

W konsekwencji stwierdzam, że na gruncie opisanego zdarzenia wydatki wskazane przez Pana w punktach nr 1 i nr 2, w szczególności które poniósł Pan w roku 2024 na:

1)

wymianę okien połaciowych, w tym tzw. wyłaz dachowy (prace obejmujące demontaż starych okien, zakup i montaż nowych o lepszym współczynniku przenikania ciepła) oraz

2)

docieplenie pomieszczenia mieszkalnego przez zastosowanie płyt OSB oraz izolacji termicznej (pianką lub wełną).

może Pan odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej, wskazanej w art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast nie uprawniają Pana skorzystania z ww. ulgi termomodernizacyjnej, wydatki wskazane przez Pana w punktach nr 3 i nr 4, w szczególności które poniósł Pan na:

3)

wymianę papy dachowej, zdjęcie popękanej, nieszczelnej onduliny i położenie papy bitumicznej (tzw. gonty bitumiczne zakupione w 2023 r.);

4)

wymianę systemu odprowadzania wody z dachu (rynny, rury spustowe),

ponieważ w istocie nie to wydatki poniesione na docieplenie dachu (rozumianego jako przegroda budowlana), ale wydatki na wymianę pokrycia dachowego/wymianę dachu/budowę dachu wraz z orynnowaniem, które to wydatki nie zostały ujęte w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl