0112-KDIL2-1.4011.152.2023.3.TR

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 2 maja 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL2-1.4011.152.2023.3.TR

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

23 lutego 2023 r. wpłynął Państwa wniosek z 16 lutego 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych. Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 24 kwietnia 2023 r. (wpływ 25 kwietnia 2023 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca (dalej jako: Związek) jest organizacją (...). Jednym z podstawowych celów Związku zapisanym w statucie jest prowadzenie działań (...).

Zadania te Związek realizuje w szczególności przez następujące sposoby i formy działania (...).

Spółka (...) (dalej jako: Spółka) jest członkiem Związku (...).

Spółka jako członek Związku zainicjowała zorganizowanie wspólnego przedsięwzięcia (dalej jako: Projekt) (...).

W ramach Projektu ma zostać zorganizowany i przeprowadzony konkurs zmierzający do wyłonienia określonej liczby czynnych nauczycieli akademickich, nauczających na kierunkach, a pozostających w stosunku zatrudnienia ze szkołami wyższymi, i przyznania tym nauczycielom nagród pieniężnych w ustalonej wysokości, wypłacanych przez okres jednego roku akademickiego (dalej jako: Konkurs). Nie jest wykluczone, że Konkurs będzie powtarzany w kolejnych latach, w zależności od stopnia realizacji celów Projektu i możliwości podmiotów biorących udział w Projekcie.

Zakłada się przy tym, że realizacja Projektu spowoduje zintensyfikowanie procesu kształcenia - w ramach szkolnictwa wyższego realizowanego przez wybrane uczelnie wyższe - wykwalifikowanych specjalistów (...).

Związek - jako organizacja - będzie pełnił rolę koordynatora odpowiedzialnego m.in. za organizację, reklamę, marketing, nadzór, administrację i obsługę techniczną Projektu.

Z kolei Spółka byłaby jednym z głównych partnerów Projektu (dalej jako: Partner), jako finansujący nagrody dla laureatów (zwycięzców) Konkursu (dalej jako: Laureaci).

Do Projektu w roli Partnera zapraszane będą również inne firmy z branży.

W ramach Projektu zawarta zostanie umowa wspólnego przedsięwzięcia pomiędzy Związkiem a Partnerami (dalej jako: Umowa). Nie jest wykluczone, że Partnerzy, w zależności od wielkości, sytuacji finansowej i zadeklarowanych możliwości będą przekazywali różne kwoty pieniężne, które łącznie będą tworzyły fundusz, z którego będą pokrywane nagrody dla Laureatów Konkursu (dalej jako: Fundusz Nagród). Wpłaty będą dokonywane na wyodrębniony rachunek bankowy lub subkonto Związku, z którego następnie Związek będzie dokonywał ich technicznej wypłaty na rzecz Laureatów. Jednocześnie Umowa przewiduje, że w ściśle określonych sytuacjach (np. braku wyłonienia chociażby jednego Laureata lub rozwiązania Umowy) Związek będzie zobowiązany do rozliczenia Funduszu Nagród, poprzez zwrot niewykorzystanych środków na rzecz Partnerów proporcjonalnie do ich wpłat.

Oprócz wpłat na Fundusz Nagród każdy z Partnerów dokona również wpłaty określonej ryczałtowo kwoty na rzecz Związku tytułem zwrotu bieżących kosztów związanych z obsługą Projektu (dalej jako: Zwrot kosztów) (np. obsługę księgową, działania reklamowe i marketingowe - ogłoszenia na temat Projektu. Partnerów i Konkursu, plakaty, ulotki, koszty administracyjne i biurowe - związane z zawarciem umów, zapewnieniem miejsca na posiedzenia Sądu Konkursowego itp.).

Umowa wspólnego przedsięwzięcia będzie szczegółowo regulowała prawa i obowiązki stron, w tym m.in. zasady prowadzenia przez Związek promocji i reklamy Konkursu, w tym Partnerów przekazujących środki finansowe; zasady finansowania nagród i wypłacania ich Laureatom itp. Projekt ma zachęcić młodych naukowców do pozostawania na uczelni i kształcenia na wysokim poziomie specjalistów w branży IT, których chętnie zatrudnią Partnerzy.

Jednocześnie w ramach Projektu Partnerzy będą reklamowani i prezentowani jako pracodawcy, biorący udział w różnych inicjatywach lokalnych, w tym w szczególności jako finansujący nagrody w Konkursie. Ich logo będzie pojawiać się na ogłoszeniach, plakatach, ulotkach związanych z Konkursem. Konkurs jest skierowany do osób kształcących (nauczycieli akademickich), zatem informacje te będą przekazywane wśród osób związanych z branżą (...). Partnerzy samodzielnie we własnym zakresie (np. na swoich stronach internetowych czy w mediach społecznych) będą mogli również informować o Konkursie i go promować, w tym wskazywać swój udział w organizacji Konkursu i finansowaniu Nagród.

Szczegółowe zasady Konkursu zostaną opisane w regulaminie (dalej jako: Regulamin). Będzie on określał wszystkie istotne elementy takie jak: przedmiot Konkursu, czas trwania, wskazanie podmiotu pełniącego funkcję organizatora, krąg adresatów (uczestników/kandydatów), nagrody oraz sposób wyłonienia Laureatów, skład i rolę Sądu Konkursowego. Sąd Konkursowy będzie odpowiedzialny za wyłonienie Laureatów, którymi będą najlepsi młodzi wykładowcy z poszczególnych uczelni. Zakłada się, że wyłonienie Laureatów nastąpi w oparciu o ocenę przez Sąd Konkursowy złożonych przez kandydatów planów zajęć dydaktycznych, pod względem atrakcyjności podejmowanej tematyki dla potrzeb rynku pracy oraz różnorodności form i metod ich realizacji. W skład Sądu Konkursowego wchodzić będą przedstawiciele Związku, Partnerów finansujących nagrody oraz władz uczelni, których kandydaci będą zgłaszani do udziału w Konkursie. Laureaci otrzymają nagrody w postaci świadczenia pieniężnego w wysokości określonej w Regulaminie, które zostanie podzielone na równe części i będzie wypłacane miesięcznie przez okres 9 miesięcy (począwszy od października do czerwca danego roku akademickiego). Związek będący koordynatorem Projektu będzie podmiotem organizującym Konkurs oraz przyrzekającym nagrodę, który będzie również dokonywał technicznej czynności wypłacania nagród Laureatom.

Poprzez Regulamin Konkursu realnie ograniczona zostanie liczba Laureatów (zwycięzców), którym będą przysługiwały nagrody w stosunku do liczby osób, których kandydatury zostaną zgłoszone. Tym samym liczba Laureatów (zwycięzców) nie będzie tożsama z liczbą uczestników biorących udział w Konkursie. Laureatami zostaną osoby, których złożone prace (programy zajęć dydaktycznych) zostaną najwyżej ocenione przez Sąd Konkursowy.

W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany podał, co następuje.

Konkurs jest wspólnym przedsięwzięciem Partnerów oraz Związku. Związek nie jest zatem odbiorcą zlecenia organizacji Konkursu, ale jednym z jego inicjatorów, który ze względu na własne cele statutowe oraz ze względów praktycznych przyjmuje na siebie w ramach wskazanego przedsięwzięcia rolę podmiotu organizującego Konkurs i przyrzekającego nagrodę.

Konkurs będzie adresowany do nauczycieli akademickich kształcących na kierunkach uczelni wyższych.

Uczestnikami Konkursu będą nauczyciele akademiccy - osoby, z którymi Związek nie będzie łączył żaden stosunek prawny.

W okresie będącym przedmiotem zapytania Związek będzie jedynym podmiotem uprawnionym i zobowiązanym względem uczestników Konkursu do jego przeprowadzenia (zorganizowania) i wypłaty Nagród. W tym zakresie Wnioskodawca będzie działał we własnym imieniu. Natomiast uprawnionym do wyłonienia zwycięzców uprawnionych do otrzymania Nagród będzie Sąd Konkursowy.

Wnioskodawca nie będzie ponosił ekonomicznego (finansowego) ciężaru związanego z Nagrodami. Nagrody będą finansowane wyłącznie z wpłat dokonywanych przez Partnerów.

W Regulaminie dotyczącym Konkursu zostanie podana jego nazwa.

Planuje się, aby Konkurs był ogłaszany na stronach internetowych Wnioskodawcy, Partnerów oraz określonych uczelni wyższych. Konkurs można uznać za konkurs z dziedziny nauki, biorąc pod uwagę jego adresatów (młodzi nauczyciele akademiccy, zatrudnieni na kierunkach szkół wyższych) i przedmiot (przygotowanie - i jego przedstawienie w postaci pisemnego opracowania - oryginalnego, autorskiego planu wykładów lub planu ćwiczeń ze studentami, przewidzianych do przeprowadzenia przez uczestnika Konkursu w ramach własnych zajęć dydaktycznych).

Jednorazowa wartość Nagród przekroczy kwotę 2 000 zł (wypłacaną w częściach w okresach miesięcznych).

Pytanie dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych

Czy Związek jako organizator Konkursu, wypłacając Nagrody będzie zobowiązany do poboru zryczałtowanego 10% podatku dochodowego od osób fizycznych w momencie każdej wypłaty i złożenia deklaracji PIT-8AR po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym nastąpi jakakolwiek wypłata?

Państwa stanowisko w sprawie w odniesieniu do podatku dochodowego od osób fizycznych

Zdaniem Wnioskodawcy, Wnioskodawca jako organizator Konkursu, wypłacając Nagrodę będzie zobowiązany do poboru zryczałtowanego 10% podatku dochodowego od osób fizycznych w momencie każdej wypłaty i złożenia deklaracji PIT-8AR po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym nastąpi jakakolwiek wypłata.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f. od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach - w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Treść art. 41 ust. 4 u.p.d.o.f. przewiduje, że płatnicy (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej) są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych m.in. w art. 30 ust. 1 pkt 2.

Dodatkowo art. 42 ust. 1 u.p.d.o.f. wskazuje, że płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Natomiast art. 42 ust. 1a ww. ustawy, stanowi, że w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nic jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru.

Przywołane powyżej przepisy posługują się pojęciami "konkurs", "nagroda", nie zawierają jednak ich definicji. W takiej sytuacji uzasadnione jest zastosowanie wykładni językowej.

Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN: "konkurs" jest to przedsięwzięcie dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych pracy itp., natomiast "nagroda" to dyplom, odznaczenie, pieniądze lub wartościowy przedmiot będące formą uznania lub wyróżnienia za osiągnięcia, zwycięstwo w konkursie, w zawodach itp.

Z definicji tych wynika, że jakieś przedsięwzięcie można określić mianem konkursu, jeśli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie, mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Również ważnym jak element współzawodnictwa jest strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu konkursu, w którym określona zostanie nazwa konkursu, organizator, uczestnicy konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców.

W analizowanej sprawie Związek wraz z Partnerami będzie realizował Projekt, w ramach którego zorganizowany zostanie Konkurs skierowany do wykładowców kierunków na uczelniach. Zasady Konkursu zostaną szczegółowo opisane w Regulaminie. Regulamin będzie określał wszystkie istotne elementy takie jak: nazwa Konkursu, czas trwania, wskazanie podmiotu pełniącego funkcję organizatora, uczestników (kandydatów). Nagrody oraz sposób wyłonienia Laureatów (zwycięzców), skład i rolę Sądu Konkursowego. Jednocześnie poprzez regulamin konkursu realnie ograniczona zostanie liczba zwycięzców (Laureatów), którym będą przysługiwały nagrody w stosunku do liczby osób, których kandydatury zostaną zgłoszone. Tym samym liczba zwycięzców (laureatów) nie będzie tożsama z liczbą uczestników biorących udział w konkursie.

Konkurs ma na celu nagrodzenie Laureatów wyłanianych przez Sąd Konkursowy. Będą to najlepsi wykładowcy z poszczególnych uczelni. Zakłada się, że wyłonienie Laureatów nastąpi w oparciu o ocenę złożonych przez kandydatów prac w postaci planów zajęć dydaktycznych, pod względem atrakcyjności podejmowanej tematyki dla potrzeb rynku pracy oraz różnorodności form i metod ich realizacji. Nagrody pieniężne będą wypłacane miesięcznie przez okres 9 miesięcy (począwszy od października do czerwca danego roku akademickiego).

Mając na uwadze powyższe okoliczności należy uznać, że opisane zdarzenie należy zakwalifikować jako konkurs w rozumieniu prawa podatkowego.

W konsekwencji Związek - jako organizator Konkursu - będzie zobowiązany pobierać od wartości przekazywanych Laureatom (zwycięzcom) comiesięcznie nagród 10% zryczałtowany podatek dochodowy oraz do sporządzenia deklaracji PIT-8AR po zakończeniu każdego roku kalendarzowego, w którym nastąpi jakakolwiek wypłata.

Powyższe znajduje potwierdzenie w indywidualnych interpretacjach podatkowych. Dla przykładu przywołać można interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z:

* 16 września 2022 r. sygn. 0114-KDIP2-2.4011.558.2022.1.KW;

* 28 czerwca 2022 r. sygn. 0115-KDIT2.4011.145.2022.4.HD;

* 17 czerwca 2022 r. sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.274.2022.1.SJ.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.):

Płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Z uwagi na powyższe na płatniku ciążą trzy podstawowe obowiązki, tj.:

1)

obliczenie,

2)

pobranie,

3) wpłacenie - podatku, zaliczki.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.):

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z treści przywołanego przepisu wynika zatem, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę w katalogu zwolnień przedmiotowych ustawy bądź, od których Minister Finansów zaniechał poboru podatku, w drodze rozporządzenia.

Z przepisu art. 11 ust. 1 ww. ustawy wynika, że:

Przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, pkt 11, art. 19, art. 25b, art. 30ca, art. 30da i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Spośród źródeł przychodów w art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, ustawodawca wymienił tzw. "inne źródła".

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, świadczenia otrzymane z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

W myśl art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1 pkt 1-11 oraz 11b-13, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5, 10, 12 i 21.

Z kolei stosownie do art. 41 ust. 1 ww. ustawy:

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Na mocy art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Natomiast art. 42 ust. 1a ww. ustawy, stanowi, że:

W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru. Jednakże roczne deklaracje dotyczące podatku pobranego zgodnie z art. 30a ust. 2a płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przesyłają do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania. Przepis art. 38 ust. 1b stosuje się odpowiednio.

Skoro z opisu zdarzenia wynika, że przedmiotowe świadczenia pieniężne (nagrody) będą dokonywane na rzecz osób niepozostających z Wnioskodawcą w żadnym stosunku prawnym, przedmiotem niniejszych rozważań mogą być wyłącznie przychody zaliczane do innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z przepisu art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że:

Od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego - w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Jak stanowi art. 30 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 4-4b, 5a oraz 13-16, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

Stosownie do art. 30 ust. 8 ww. ustawy:

Dochodów (przychodów), o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27.

W orzecznictwie sądów administracyjnych wskazuje się, że wobec braku w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych legalnej definicji określenia "konkurs", dokonując wykładni tego pojęcia, należy posłużyć się potocznym (językowym) znaczeniem tego określenia (np. wyrok z 9 kwietnia 2014 r., sygn. akt II FSK 911/12). Naczelny Sąd Administracyjny zauważył, że:

(...) zasadniczo definicja pojęcia "konkurs" zawiera kilka elementów. W pierwszej kolejności powinno nastąpić ogłoszenie konkursu wraz ze stosownym regulaminem, po czym uczestnicy konkursu powinni podjąć stosowne działania, które z samej natury konkursu, winny zawierać w sobie element rywalizacji. Zakończeniem konkursu, który jest wynikiem współzawodnictwa uczestników konkursu, jest ogłoszenie wyników i nierzadko rozdanie nagród. Nie ulega też wątpliwości w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, że wynik konkursu ma ścisły związek z efektem bezpośredniego współzawodnictwa uczestników konkursu i ich rywalizacji. W wersji internetowej Wielkiego Słownika Języka Polskiego (projekt pod red. P. Żmigrodzkiego) pod hasłem "konkurs" czytamy, że jest to - "przedsięwzięcie artystyczne, rozrywkowe, sportowe, edukacyjne lub biznesowe, którego uczestnicy rywalizują o pierwszeństwo wyróżniane nagrodami". W definicji tej jako kluczowy, statuujący definicję "konkursu" pojawia się element "rywalizacji". Bez "rywalizacji" bowiem nie możemy dookreślić pojęcia "konkurs". W Słowniku Języka Polskiego pod zwrotem "rywalizować" wskazuje się, że oznacza to: "ubiegać się o pierwszeństwo, o wygraną, o zdobycie czegoś; współzawodniczyć; konkurować z kimś" (zob. Słownik Języka Polskiego, M. Szymczak (red.), Warszawa 1989 r., tom III, s. 155.).

Przepisy podatkowe posługują się pojęciami "konkurs" i "nagroda" nie zawierając ich definicji. W tej sytuacji uzasadnione jest zastosowanie wykładni językowej.

Z przytoczonych wyżej definicji wynika, że jakieś przedsięwzięcie można określić mianem konkursu, jeśli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie, mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Również ważnym jak element współzawodnictwa jest strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu konkursu, w którym określona zostanie nazwa konkursu, organizator, uczestnicy konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców.

Obowiązek poboru podatku jednakże nie wystąpi jeżeli wygrana/nagroda otrzymana w konkursie spełnia warunki do zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie bowiem z treścią art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2000 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że warunkiem zastosowania przedmiotowego zwolnienia w stosunku do wygranych, których jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 2000 zł, jest rodzaj konkursu.

Należy także zauważyć, że przepis art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pozwala wyodrębnić dwie grupy konkursów, do których może mieć zastosowanie omawiane zwolnienie.

Pierwsza grupa konkursów to konkursy organizowane i emitowane (ogłaszane) przez środki masowego przekazu (prasa, radio, telewizja i internet). Zatem, aby przedmiotowe zwolnienie miało zastosowanie, spełnione muszą zostać łącznie 3 warunki:

* organizatorem konkursu musi być środek masowego przekazu,

* podmiotem emitującym (ogłaszającym) konkurs musi być środek masowego przekazu (np.: internet),

* jednorazowa wartość wygranej nie może przekroczyć kwoty 2000 zł.

Przedmiotowe świadczenia nie mogą jednak korzystać z ww. zwolnienia od podatku, ponieważ jak wskazano w uzupełnieniu wniosku, ich jednorazowa wartość przekroczy kwotę 2000 zł.

Poprzez pojęcie "jednorazowa wartość nagrody", o którym mowa w powołanym powyżej przepisie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy rozumieć wartość każdej odrębnie wygranej przez uczestnika nagrody. Bez znaczenia dla możliwości skorzystania z powyższego zwolnienia pozostaje ilość otrzymanych w ciągu roku nagród oraz łączna ich wartość. Zatem, wartość nagrody pieniężnej określonej w odniesieniu do jednego zdarzenia uprawniającego do jej otrzymania stanowi jednorazową wartość nagrody w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Odnosząc się natomiast do sedna sprawy, czyli do Państwa obowiązków płatnika w zakresie opodatkowania wygranych w wydarzeniach, o których mowa we wniosku, należy wyjaśnić, co następuje.

W myśl przywołanego już wyżej art. 8 ustawy - Ordynacja podatkowa:

Płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Wskazać należy, że dla określenia który z podmiotów uczestniczących w przedsięwzięciu w odniesieniu do przedmiotowych świadczeń pieniężnych - otrzymanych przez osoby, których nie łączy z Państwem żaden stosunek prawny - będzie pełnił funkcję płatnika, należy wyjaśnić, że płatnikiem jest podmiot, który zleca zorganizowanie danego przedsięwzięcia i ponosi ekonomiczny ciężar przekazywanych nagród.

W doprecyzowaniu opisu zdarzenia wskazali Państwo co prawda, że będą jednym z inicjatorów opisanego przedsięwzięcia, ale jednocześnie - co kluczowe dla rozstrzygnięcia - że nie będą Państwo ponosili ekonomicznego (finansowego) ciężaru związanego z Nagrodami.

Biorąc pod uwagę powyższe należy wyjaśnić, że w przypadku gdyby wraz z innymi współorganizatorami organizowali Państwo opisane przedsięwzięcie i wspólnie z innymi współorganizatorami ponosili ekonomiczny ciężar realizacji tego organizowanego przedsięwzięcia, to obowiązki płatnika ciążyłyby na wszystkich organizatorach w zakresie w jakim ponoszą ciężar ekonomiczny organizacji konkursu i nagród.

Natomiast gdyby organizatorem przedsięwzięcia byli Państwo sami i sami Państwo ponosiliby jego ciężar ekonomiczny - obowiązki płatnika ciążyłyby tylko na Państwu.

Na kanwie niniejszej sprawy sytuacja wygląda jednak zupełnie inaczej, bo jak Państwo doprecyzowali w uzupełnieniu wniosku, nie ponoszą Państwo ciężaru ekonomicznego, co wyłącza Państwo z kręgu ewentualnych płatników, jako że tak naprawdę w aspekcie fiskalnym to nie Państwo w sensie merytorycznym dokonują świadczeń, a są jedynie niejako technicznymi wykonawcami przedsięwzięcia finansowanego przez podatkowoprawnie inne podmioty.

W konsekwencji, należy stwierdzić, że skoro nie Państwo podmiotem finansującym przedmiotowe świadczenia, to nie można uznać Państwa za płatnika tych świadczeń w rozumieniu przepisów prawa podatkowego i nie sposób rozpatrywać ewentualnych Państwa obowiązków z tym związanych.

Zatem, na gruncie zdarzenia opisanego we wniosku i jego uzupełnieniu, z rzeczonego tytułu nie będą Państwo zobowiązani do poboru zryczałtowanego 10% podatku dochodowego od osób fizycznych ani do złożenia deklaracji PIT8-AR, gdyż nie będą Państwo płatnikiem w aspekcie ekonomicznym.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Zagadnienia dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych są przedmiotem odrębnego procedowania.

W odniesieniu natomiast do przywołanych przez Państwo rozstrzygnięć, należy wskazać, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy zdarzenia przyszłego.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 259; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl