Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 28 kwietnia 2020 r.
Brak możliwości odliczenia podatku VAT w odniesieniu do wydatków w ramach realizowanego zadania.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
0112-KDIL1-3.4012.91.2020.1.AKR

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.), w zw. z art. 15zzs ust. 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 27 lutego 2020 r. (data wpływu 28 lutego 2020 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w odniesieniu do wydatków w ramach realizowanego zadania pn. " (...)" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 lutego 2020 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w odniesieniu do wydatków w ramach realizowanego zadania pn. " (...)".

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina (...) jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku VAT. Od dnia 1 stycznia 2017 r. Gmina podjęła centralizację rozliczeń podatku VAT wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi.

Wnioskodawca, zwany w dalszej części Gminą, składa w imieniu Szkoły Podstawowej (...) (realizator projektu) do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w (...) wniosek o dofinasowanie zadania pn. " (...)".

Całkowity koszt zadania wynosi (...) zł.

Realizacja ww. zadania to 1 wrzesień 2020 r. - 31 maja 2021 r.

Faktury dokumentujące poniesione w ramach zadania wydatki będą wystawione na Wnioskodawcę, tj. Gminę, natomiast odbiorcą i płatnikiem faktury będzie szkoła z własnego rachunku bankowego.

Opis realizacji zadań:

Celem Projektu jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, propagowanie idei ekologicznego stylu życia.

1. Zakup pomocy dydaktycznych, biurowych,

2. Wycieczki,

3. Warsztaty ekologiczne,

4. Warsztaty stacjonarne,

5. Konkursy ekologiczne,

6. Warsztaty terenowe w (...).

Wymogiem WFOŚiGW jest przedłożenie wydanej w przedmiotowym zakresie interpretacji indywidualnej, gdy Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz ubiega się o rozliczenie w kwotach brutto.

Gmina dokonuje wspólnego rozliczenia podatku VAT ze szkołą podstawową.

W przypadku otrzymania dotacji z WFOŚiGW pokryje ona częściowo koszty związane z zajęciami edukacyjnymi, warsztatami i prelekcjami we współpracy z zewnętrznymi edukatorami, koszty wycieczki, zakup nagród dla laureatów, zakupami pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych itp.

Realizowane działania w ramach projektu mają cel edukacyjny.

Zakupione materiały nie będą służyły działalności opodatkowanej, będą służyły działalności statutowej.

Faktury VAT dokumentujące wydatki dotyczące opisanego zadania będą zawierały dane nabywcy - Gminy, a odbiorcą będzie Szkoła Podstawowa (...).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT w odniesieniu do wydatków w ramach realizowanego zadania pn. " (...)"?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług - nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, w tym zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w szczególności edukacji publicznej.

Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wyk