0112-KDIL1-3.4012.602.2018.1.AK - Prawo do pomniejszenia podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego o wartość wykazaną na wystawionej fakturze korygującej.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 23 listopada 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL1-3.4012.602.2018.1.AK Prawo do pomniejszenia podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego o wartość wykazaną na wystawionej fakturze korygującej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 12 września 2018 r. (data wpływu 25 września 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia momentu, w którym Wnioskodawca jest/będzie uprawniony do pomniejszenia podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego o wartości wykazane na wystawionej fakturze korygującej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 września 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia momentu, w którym Wnioskodawca jest/będzie uprawniony do pomniejszenia podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego o wartości wykazane na wystawionej fakturze korygującej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Spółka świadczy usługi polegające na wynajmie i zarządzaniu flotą pojazdów na podstawie umów najmu i leasingu. Z tytułu świadczenia tych usług, jak również z tytułu innych czynności związanych ze świadczonymi usługami, Spółka wystawia na rzecz klientów faktury, w których wykazuje podatek VAT naliczony wg stawki 23%. Zdarza się, że w odniesieniu do tych faktur Spółka wystawia faktury korygujące, za pomocą których zmniejsza wysokość podstawy opodatkowania lub kwoty podatku (w sytuacjach wskazanych w art. 29a ust. 10 ustawy o VAT, bądź też w przypadku omyłkowego wykazania na fakturze kwoty podatku wyższej od należnej).

Powyższe faktury oraz faktury korygujące są zamieszczane w formie elektronicznej na indywidualnych kontach klientów. Konta te są zakładane na specjalnych portalach internetowych, prowadzonych przez Spółkę. Klient ma dostęp do swojego indywidualnego konta za pomocą unikalnego loginu oraz hasła.

Z chwilą zamieszczenia nowego dokumentu (np. faktury korygującej) na koncie klienta, uzyskuje on do niej natychmiastowy dostęp, może ją w każdej chwili pobrać i zapoznać się z jej treścią. Klient jest informowany o fakcie umieszczenia nowego dokumentu na jego koncie, za pomocą poczty elektronicznej e-mail lub za pomocą wiadomości tekstowej sms, lub za pomocą wiadomości wewnętrznej udostępnianej na portalu. Jednocześnie, w systemach Spółki służących do obsługi powyższych portali internetowych odnotowywana jest informacja o zamieszczeniu danego dokumentu (np. faktury korygującej) na koncie klienta.

Klienci wyrażają zgodę na dostarczanie im przez Spółkę w formie elektronicznej dokumentów, w tym również faktur i faktur korygujących.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Spółka ma prawo do pomniejszenia podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego o wartości wykazane na wystawionej fakturze korygującej w tym okresie rozliczeniowym, w którym faktura korygująca została umieszczona na indywidualnym koncie klienta?

Zdaniem Wnioskodawcy, ma on prawo do pomniejszenia podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego o wartości wykazane na wystawionej fakturze korygującej w tym okresie rozliczeniowym, w którym faktura korygująca została umieszczona na indywidualnym koncie klienta.

Powyższe stanowisko Wnioskodawca motywuje w sposób następujący:

Zgodnie z art. 29a ust. 10, 13 i 14 ustawy o VAT, podatnik ma prawo do pomniejszenia kwoty podatku należnego wykazanego na wystawionej fakturze, o ile spełnia następujące trzy warunki:

(i.) wystawi fakturę korygującą,

(ii.) doręczy tą fakturę korygującą do nabywcy/usługobiorcy, oraz

(iii.) posiada potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę/usługobiorcę.

W przedstawionym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym pierwszy z powyższych warunków jest spełniony, gdyż wynika z niego wprost, że Spółka wystawia na swoich klientów faktury korygujące. W odniesieniu do drugiego z powyższych warunków, jak wynika z orzecznictwa organów podatkowych, przez doręczenie faktury korygującej należy postrzegać jej udostępnienie nabywcy/usługobiorcy w taki sposób, aby mógł zapoznać się z jej treścią. Tak uznał, m.in. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 11 maja 2018 r. (sygn. 0114 -KDIP4.4012.149.2018.1.BS), w której uznał, że momentem otrzymania elektronicznej faktury korygującej przez kontrahenta jest moment, w którym faktura ta staje się w jakikolwiek sposób dla niego dostępna, w rezultacie czego, uzyskuje on możliwość zapoznania się z jej treścią.

Jednocześnie, z przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego wynika, że z chwilą umieszczenia faktury korygującej na indywidualnym koncie klienta, uzyskuje on do tego dokumentu natychmiastowy dostęp, i może go w każdej chwili pobrać i zapoznać się z nim. Co więcej, o fakcie zamieszczenia takiego dokumentu na koncie klient jest informowany za pomocą wiadomości e-mail lub sms lub wiadomości wewnętrznej udostępnianej na portalu. Oznacza to, że wystawiane przez Spółkę faktury korygujące są doręczane do klientów GFSA, wobec czego warunek drugi należy również uznać za spełniony.

W powyższym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym spełniony jest również warunek trzeci, tj. Spółka posiada potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez jej klienta. Ze stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego wynika bowiem, że w systemach Spółki służących do obsługi powyższych portali internetowych odnotowywana jest informacja o fakcie zamieszczenia nowej faktury korygującej na indywidualnym koncie klienta. Skoro zamieszczenie tej faktury na koncie klienta jest, jak wynika z poprzedniego akapitu, tożsame z jej otrzymaniem przez klienta, to informacja o tym zamieszczeniu jest tożsama z potwierdzeniem jej otrzymania przez klienta.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Spółki, spełnione są warunki pomniejszenia podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego o wartości wykazane na wystawianych przez GFSA fakturach korygujących.

Odnosząc się do momentu, w którym Spółka może obniżyć podstawę opodatkowania lub kwotę podatku należnego o kwoty wykazane na fakturach korygujących, to z treści art. 29a ust. 13 i 14 ustawy o VAT wynika, że obniżenia takiego należy dokonać w rozliczeniu za okres, w którym faktura korygująca została doręczona do nabywcy pod warunkiem, że przed złożeniem deklaracji VAT za ten miesiąc podatnik dysponuje wspomnianym potwierdzeniem. Skoro zatem faktura korygująca jest doręczana klientowi z chwilą jej zamieszczenia na indywidualnym koncie klienta i w tej samej chwili Spółka dysponuje potwierdzeniem tego faktu, to należy przyjąć, że Spółka dysponuje potwierdzeniem doręczenia faktury korygującej w chwili jej doręczenia - a więc przed złożeniem deklaracji VAT za okres, w którym dokonała owego doręczenia (czyli zamieściła fakturę korygującą na koncie klienta).

W konsekwencji, Spółka ma prawo do pomniejszenia podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego o wartość wykazaną na fakturze korygującej już w chwili jej umieszczenia na indywidualnym koncie klienta. Stanowisko to znajduje oparcie w dotychczasowej praktyce interpretacyjnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Przykładowo, z przywołanej wyżej interpretacji indywidualnej z dnia 11 maja 2018 r. wynika, że (...) momentem doręczenia faktury korygującej do nabywcy jest moment umieszczenia tej faktury na koncie klienta, tak żeby mógł się on zapoznać z jej treścią. W konsekwencji, za ten okres rozliczeniowy, w którym Wnioskodawca umieścił i udostępnił faktury korygujące Spółce będzie przysługiwało prawo do obniżenia podstawy opodatkowania i VAT należnego wynikającego z tych faktur korygujących.

Co istotne, powyższa interpretacja została wydana w okolicznościach podobnych do przedstawionych w złożonym wniosku, tj. w sytuacji, w której faktury i faktury korygujące były umieszczane na indywidualnym koncie klienta na prowadzonej przez podatnika platformie internetowej, z której klient mógł te dokumenty pobrać a podatnik posiadał informacje o momencie zamieszczenia tych dokumentów na koncie.

Mając na względzie powyższe Spółka wnosi o potwierdzenie prawidłowości swojego stanowiska, że ma prawo do pomniejszenia kwoty podatku należnego wykazanego na wystawionej fakturze korygującej w chwili jej umieszczenia na indywidualnym koncie klienta.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174) - zwanej dalej ustawą - podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

W myśl art. 29a ust. 10 ustawy - podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 13, obniża się o:

1.

kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;

2.

wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12;

3.

zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło;

4.

wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1.

Stosownie do treści art. 29a ust. 13 ustawy - w przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Na podstawie art. 29a ust. 14 ustawy - przepis ust. 13 stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna.

Zgodnie z art. 29a ust. 15 ustawy - warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę nie stosuje się w przypadku:

1.

eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów;

2.

dostawy towarów i świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju;

3.

sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, usług dystrybucji gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy;

4.

gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

Jak stanowi art. 29a ust. 16 ustawy - w przypadku, o którym mowa w ust. 15 pkt 4, obniżenie podstawy opodatkowania następuje nie wcześniej niż w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym zostały łącznie spełnione przesłanki określone w ust. 15 pkt 4.

Na podstawie art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy - podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Artykuł 2 pkt 31 ustawy - ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o fakturze - rozumie się przez to dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie.

Przez fakturę elektroniczną rozumie się fakturę w formie elektronicznej wystawioną i otrzymaną w dowolnym formacie elektronicznym - art. 2 pkt 32 ustawy.

W myśl art. 106n ust. 1 ustawy - stosowanie faktur elektronicznych wymaga akceptacji odbiorcy faktury.

Na podstawie art. 106g ust. 3 pkt 1 ustawy - w przypadku faktur przesyłanych w formie elektronicznej podatnik dokonujący sprzedaży lub upoważniona przez niego do wystawiania faktur osoba trzecia przesyła je lub udostępnia nabywcy, zachowując je jednocześnie w swojej dokumentacji.

W myśl art. 106j ust. 1 ustawy - w przypadku gdy po wystawieniu faktury:

1.

udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1,

2.

udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1,

3.

dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,

4.

dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,

5.

podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury

- podatnik wystawia fakturę korygującą.

Jak wynika z art. 106j ust. 2 ustawy - faktura korygująca powinna zawierać:

1.

wyrazy "FAKTURA KORYGUJĄCA" albo wyraz "KOREKTA";

2.

numer kolejny oraz datę jej wystawienia;

3.

dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:

a.

określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6,

b.

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;

4.

przyczynę korekty;

5.

jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego - odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;

6.

w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 - prawidłową treść korygowanych pozycji.

Z przytoczonych uregulowań wynika, iż istotą faktur korygujących jest korekta faktur pierwotnych. Faktury korygujące wystawia się w celu udokumentowania ostatecznej wielkości sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym.

Należy podkreślić, że potwierdzenie odbioru faktury korygującej pełni istotną rolę w systemie podatku od towarów i usług opartym na metodzie fakturowej, gdyż zapobiega nieuzasadnionym obniżkom podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku u dostawcy.

Ponadto, faktury korygujące są specyficznym rodzajem faktur. Celem ich wystawienia jest doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości. Uregulowanie zawarte w art. 29a ust. 13 ustawy, ma na celu uniknięcie sytuacji, w której zmniejszenie podstawy opodatkowania i tym samym kwoty podatku należnego u sprzedawcy, nie znajduje odzwierciedlenia w zmniejszeniu kwoty podatku naliczonego u nabywcy towarów i usług. Podatek należny u sprzedawcy jest bowiem podatkiem naliczonym u nabywcy.

Z powyższego wynika, że skoro będący podstawą opodatkowania obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych i prawnie dopuszczalnych rabatów, to czynność taka dokonywana przez sprzedawcę towarów i usług powoduje konieczność zmniejszenia kwoty podatku naliczonego u nabywcy. W przeciwnym razie dochodziłoby do obniżenia kwoty lub zwrotu podatku, który w rzeczywistości nie został zapłacony.

Oznacza to, że faktura korygująca musi dotrzeć do nabywcy, nabywca musi potwierdzić ten fakt, by wystawca miał możliwość obniżenia podatku należnego w związku z wystawieniem tej faktury. Dopiero posiadanie takiego potwierdzenia uprawnia sprzedawcę do stosownego obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rozliczeniu za dany okres rozliczeniowy, w którym otrzyma potwierdzenie odbioru faktury przez nabywcę.

Konieczność posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej potwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie C-588/10 Kraft Food Polska S.A. W wyroku tym Trybunał orzekł, że "wymóg polegający na uzależnieniu obniżenia podstawy opodatkowania wynikającej z pierwotnej faktury od posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania korekty faktury doręczonego przez nabywcę towarów lub usług mieści się w pojęciu warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE.L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.). Zasady neutralności podatku od wartości dodanej oraz proporcjonalności co do zasady nie sprzeciwiają się takiemu wymogowi. Jednocześnie Trybunał w niniejszym wyroku uznał, że jeżeli uzyskanie przez podatnika, będącego dostawcą towarów lub usług, tego rodzaju potwierdzenia jest w rozsądnym terminie niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, to nie można mu odmówić wykazania przed organami podatkowymi danego państwa członkowskiego przy użyciu innych środków, po pierwsze, że dochował on należytej staranności w okolicznościach danej sprawy celem upewnienia się, że nabywca towarów lub usług jest w posiadaniu korekty faktury i że zapoznał się z nią oraz, po drugie, że dana transakcja została w rzeczywistości zrealizowana na warunkach określonych w owej korekcie faktury".

Zatem z wniosków płynących z przytoczonego orzeczenia wyraźnie wynika, że podatnik powinien podejmować działania mające na celu uzyskanie potwierdzenia odbioru przez nabywcę faktury korygującej. Obniżenie podatku należnego bez posiadania stosownego potwierdzenia jest bowiem możliwe jedynie w przypadku, gdy uzyskanie takiego potwierdzenia w rozsądnym terminie jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione. W takiej sytuacji podatnik musi posiadać dokumentację potwierdzającą próbę doręczenia faktury korygującej oraz wykazać, że rzeczywiście doszło do obniżenia podstawy opodatkowania oraz że dochował należytej staranności celem upewnienia się, że nabywca jest w posiadaniu korekty faktury i że się z nią zapoznał.

Wspomniany art. 29a ust. 13 ustawy oraz przytoczone powyżej orzeczenie TSUE przewidują prawo do zmniejszenia podstawy opodatkowania w deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy pod warunkiem otrzymania przed terminem złożenia deklaracji potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Dopiero w sytuacji, gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej, to podatnik będzie uprawniony do dokonania obniżenia podstawy opodatkowania.

Ustawodawca nie sprecyzował, w jakiej formie nabywca ma dokonać potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Potwierdzenie faktu otrzymania przez nabywcę towarów i usług faktury korygującej, może być dokonane w dowolnej formie, np. poprzez zwrotne potwierdzenie odbioru wysłanej pocztą - w formie listu poleconego - przesyłki zawierającej fakturę korygującą, może to być odrębne pisemne potwierdzenie faktu otrzymania faktury korygującej, również w formie elektronicznej lub przesłana zwrotnie kopia podpisanej faktury korygującej. Zatem, żaden przepis nie określa specjalnej formy, w jakiej potwierdzenie odbioru faktury korygującej byłoby wymagane. Istotne jest, aby sprzedawca towarów lub usług dla celów rozliczenia podatku należnego od sprzedaży posiadał informację, z której jednoznacznie wynika, że nabywca otrzymał fakturę korygującą sprzedaż.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca świadczy usługi polegające na wynajmie i zarządzaniu flotą pojazdów na podstawie umów najmu i leasingu. Z tytułu świadczenia tych usług, jak również z tytułu innych czynności związanych ze świadczonymi usługami, Wnioskodawca wystawia na rzecz klientów faktury, w których wykazuje podatek VAT naliczony wg stawki 23%. Zdarza się, że w odniesieniu do tych faktur Wnioskodawca wystawia faktury korygujące, za pomocą których zmniejsza wysokość podstawy opodatkowania lub kwoty podatku (w sytuacjach wskazanych w art. 29a ust. 10 ustawy, bądź też w przypadku omyłkowego wykazania na fakturze kwoty podatku wyższej od należnej). Powyższe faktury oraz faktury korygujące są zamieszczane w formie elektronicznej na indywidualnych kontach klientów (klienci wyrażają zgodę na dostarczanie im przez Wnioskodawcę w formie elektronicznej ww. dokumentów). Konta te są zakładane na specjalnych portalach internetowych, prowadzonych przez Wnioskodawcę. Klient ma dostęp do swojego indywidualnego konta za pomocą unikalnego loginu oraz hasła. Z chwilą zamieszczenia nowego dokumentu (np. faktury korygującej) na koncie klienta, uzyskuje on do niej natychmiastowy dostęp, może ją w każdej chwili pobrać i zapoznać się z jej treścią. Jednocześnie, w systemach Wnioskodawcy służących do obsługi powyższych portali internetowych odnotowywana jest informacja o zamieszczeniu danego dokumentu (np. faktury korygującej) na koncie klienta. Klient jest informowany o fakcie umieszczenia nowego dokumentu na jego koncie, za pomocą poczty elektronicznej e-mail lub za pomocą wiadomości tekstowej sms, lub za pomocą wiadomości wewnętrznej udostępnianej na portalu.

Momentem otrzymania elektronicznej faktury korygującej przez klienta jest moment, w którym faktura ta staje się w jakikolwiek sposób dla niego dostępna, w rezultacie czego, uzyskuje on możliwość zapoznania się z jej treścią. Zatem, uzyskanie przez Wnioskodawcę wiedzy na temat tej okoliczności (w jakiejkolwiek formie) uznać należy za posiadanie przez niego potwierdzenia, o którym mowa w art. 29a ust. 13 ustawy.

Mając zatem na uwadze opis sprawy oraz powołane w tym zakresie przepisy prawa należy stwierdzić, że momentem doręczenia danemu klientowi faktury korygującej jest moment umieszczenia jej na indywidualnym koncie tego klienta na specjalnym portalu internetowym prowadzonym przez Wnioskodawcę, który jednocześnie otrzymuje informację o zamieszczeniu dokumentu na ww. koncie klienta. W związku z tym spełniony jest warunek posiadania przez Wnioskodawcę potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez danego klienta.

W związku z powyższym, Wnioskodawca ma prawo do pomniejszenia podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego o wartość wykazaną na fakturze korygującej za okres rozliczeniowy, w którym umieścił (udostępnił) ją na indywidualnym koncie klienta na internetowym portalu prowadzonym przez Wnioskodawcę, zgodnie z art. 29a ust. 13 i ust. 14 ustawy.

Podsumowując, Wnioskodawca ma/będzie miał prawo do pomniejszenia podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego o wartości wykazane na wystawionej fakturze korygującej w tym okresie rozliczeniowym, w którym faktura korygująca została/zostanie umieszczona na indywidualnym koncie klienta.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Odnośnie powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnej należy zauważyć, że interpretacja przepisów prawa podatkowego wydawana jest w indywidualnej sprawie podatnika dotyczącej konkretnego stanu faktycznego i nie ma mocy prawa powszechnie obowiązującego co oznacza, że należy ją traktować indywidualnie i nie może ona decydować o niniejszym rozstrzygnięciu.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy:

* zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia,

* zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2018 r. poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl