Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 12 maja 2020 r.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
0112-KDIL1-3.4012.49.2020.2.TK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.), w zw. z art. 15zzs ust. 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 20 stycznia 2020 r. (data wpływu 6 lutego 2020 r.), uzupełnionym pismem z dnia 21 kwietnia 2020 r. (data wpływu 27 kwietnia 2020 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku na:

* odpłatne udostępnienie/wynajem obiektów sportowych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w zakresie sportu bądź rekreacji (usługi związane z działalnością obiektów sportowych) na potrzeby własne;

* odpłatne udostępnienie/wynajem obiektów sportowych na rzecz osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie sportu bądź rekreacji (usługi związane z działalnością obiektów sportowych)

˗ jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 lutego 2020 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku na: odpłatne udostępnienie/wynajem obiektów sportowych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w zakresie sportu bądź rekreacji (usługi związane z działalnością obiektów sportowych) na potrzeby własne oraz odpłatne udostępnienie/wynajem obiektów sportowych na rzecz osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie sportu bądź rekreacji (usługi związane z działalnością obiektów sportowych). Wniosek uzupełniono pismem z dnia 21 kwietnia 2020 r. (data wpływu 27 kwietnia 2020 r.) o doprecyzowanie opisu stanu faktycznego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina wykonuje zadania nałożone na nią odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których została powołana. W szczególności wykonuje zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej, a także zadania z zakresu właściwości powiatu.

Gmina dokonała centralizacji rozliczeń podatku VAT ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi. Oznacza to, że z dniem 1 stycznia 2017 r. jedynym czynnym podatnikiem VAT jest Gmina, a jej rozliczenia obejmują wszystkie transakcje zakupu i sprzedaży realizowane przez podległe jednostki.

Gmina na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) realizuje zadania własne, polegające na zaspakajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty. Zadania te obejmują m.in. sprawy edukacji, a także kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Realizacja powyższych zadań została powierzona jednostkom organizacyjnym Gminy. Kwestie edukacji Gmina realizuje za pomocą jednostek oświatowych, są to przedszkola, szkoły podstawowe, licea, zespoły szkół ogólnokształcących, zespoły szkół zawodowych, a także Pałac Młodzieży, który należy do grupy placówek wychowania pozaszkolnego, działający na podstawie Prawa Oświatowego. Celem działalności Pałacu Młodzieży jest kształtowanie i rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci i młodzieży, pogłębienie wiedzy i umiejętności, organizowanie czasu wolnego i wypoczynku.

Pozostałe z przytoczonych zadań, czyli zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji realizuje Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Celem realizacji zadań własnych Gminy Jednostki wyposażone są w odpowiedni majątek, tj. placówki edukacyjne w budynki szkół wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, w tym w sale gimnastyczne. Pałac Młodzieży posiada salę choreograficzną, pracownię muzyczną, salę plastyczną oraz sale wielofunkcyjne, a do prowadzenia zajęć m.in. w dziedzinie sportu posiada salę judo, a także halę sportowo-widowiskową. OSiR posiada wiele obiektów, w tym m.in. Dom Sportu - halę sportową, wielofunkcyjną halę widowiskowo-sportową, baseny, lodowiska.

Ponieważ zadania statutowe nie zapełniają wszystkich godzin otwarcia obiektów Jednostki prowadzą również działalność gospodarczą w celu wypracowania dodatkowych środków finansowych. Szkoły wynajmują przeważnie sale gimnastyczne (tj. obiekty sportowe), Pałac Młodzieży wynajmuje pracownie (tj. obiekty inne niż sportowe), salę judo, halę sportowo-widowiskową, OSiR wynajmuje bądź odpłatnie udostępnia swoje obiekty sportowe. Zasadnicze znaczenia ma tu charakter odpłatnego udostępniania powierzchni/obiektu.

Powyższe umowy nie dotyczą wykupienia biletów wstępu czy karnetów umożliwiających korzystanie z przedmiotu najmu. W każdej zawartej umowie najmu/odpłatnego udostępnienia wskazuje się konkretny cel jakiego dotyczy najem. Zawarte umowy określają w swojej treści czas obowiązywania umowy ze wskazaniem konkretnych dni tygodnia oraz godziny, w których najemcy korzystają z obiektów.

Wśród umów najmu/odpłatnego udostępnienia można wyróżnić:

a.

umowy, których przedmiotem jest wynajem/odpłatne udostępnienie obiektów sportowych osobom fizycznym i osobom prawnym w celu umożliwienia im korzystania z nich zgodnie z ich charakterem, tj. w celu zaspokojenia własnych potrzeb rekreacyjno-sportowych, np. na grę w piłkę nożną czy koszykową, czy też rozegranie towarzyskiego meczu ze znajomymi,

b.

umowy, których przedmiotem jest wynajem/odpłatne udostępnienie obiektów sportowych w celach realizacji zajęć sportowych bądź rekreacyjnych, na rzecz podmiotów gospodarczych, które na terenie obiektów prowadzą działalność zarobkową,

c.

umowy, których celem jest wynajem/odpłatne udostępnienie obiektów sportowych na cele inne niż rekreacyjno-sportowe,

d.

umowy, których przedmiotem jest wynajem/odpłatne udostępnienie innych sal i pracowni jednostek (tj. obiektów innych niż obiekty sportowe).

Zgodnie z klasyfikacją GUS umowy określone w pkt c) i d) mieszczą się w klasyfikacji PKWiU pod symbolem 68.20.12.0, tj. "Wynajem i obsługa nieruchomości niemieszkalnych własnych lub dzierżawionych". W przypadkach tych Gmina nalicza podatek VAT według stawki podstawowej, tj. w wysokości 23%.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 21 kwietnia 2020 r. Wnioskodawca wskazał, że:

* świadczone usługi odpłatnego udostępniania/wynajmu obiektów sportowych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w zakresie sportu bądź rekreacji (usługi związane z działalnością obiektów sportowych) na potrzeby własne, mieszczą się w grupowaniu PKWiU 93.11.10.0 - Usługi związane z działalnością obiektów sportowych,

* świadczone usługi odpłatnego udostępniania/wynajmu obiektów sportowych na rzecz osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie sportu bądź rekreacji (usługi związane z działalnością obiektów sportowych) mieszczą się w grupowaniu PKWiU 93.11.10.0 - Usługi związane z działalnością obiektów sportowych.

Wnioskodawca podkreśla, że nie występował do Głównego Urzędu Statystycznego z wnioskiem o wydanie opinii statystycznej w zakresie klasyfikacji powyższych czynności do odpowiednich symboli Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. Czy odpłatne udostępnienie/wynajem obiektów sportowych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w zakresie sportu bądź rekreacji (usługi związane z działalnością obiektów sportowych) na potrzeby własne będzie opodatkowane według obniżonej stawki 8% podatku VAT?

2. Czy odpłatne udostępnienie/wynajem obiektów sportowych na rzecz osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie sportu bądź rekreacji (usługi związane z działalnością obiektów sportowych) opodatkowane będzie według obniżonej stawki 8% podatku VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad 1.

Jednostki w imieniu Gminy na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych, np. umów najmu bądź odpłatnego udostępnienia pobierają od korzystających opłaty. Świadczy to o tym, że wypełniona jest definicja odpłatnego świadczenia usług określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Gmina występuje więc w roli podatnika VAT, a czynności te podlegają opodatkowaniu VAT.

Zgodnie z zapisami załącznika nr 3 do ustawy o VAT pozycja 55. Usługi związane z działalnością obiektów sportowych sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 93.11.10.0, korzystają z obniżonej stawki podatku VAT w wysokości 8%.

Gmina uważa, że spełnia przesłanki do zastosowania 8% stawki podatku VAT dla umów najmu/odpłatnego udostępnienia obiektów sportowych, ponieważ zostaje zachowany charakter przeznaczenia obiektu, czyli cel na jaki Jednostki udostępniają obiekty. Osoby fizyczne na podstawie zawartych umów i za odpłatnością mają możliwość w określonym czasie na korzystanie z obiektów sportowych poprzez grę w piłkę czy inne ćwiczenia fizyczne. Zorganizowanie, np. meczu koszykówki, wymaga odpowiedniego miejsca i wyposażenia, i to właśnie zapewniają obiekty sportowe.

Ad 2.

Gmina stoi na stanowisku, że wynajem obiektów sportowych osobom prawnym prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie sportu czy rekreacji korzystało będzie z opodatkowania według obniżonej stawki podatku VAT, tj. 8%. Umowy najmu bądź odpłatnego udostępnienia obiektu zawarte, np. z Uczniowskimi Klubami Sportowymi na przeprowadzenie systematycznych zajęć sportowych z uczniami, np. grę w piłkę nożną, wypełniają przesłanki zawarte w poz. 55 załącznika nr 3 do ustawy o VAT "Usługi związane z działalnością obiektów sportowych". Również szkoły tańca czy inne podmioty, które świadczą usługi sportowe bądź rekreacyjne spełniają charakter usług wymienionych w załączniku.

Inaczej będzie w przypadku podmiotów wynajmujących obiekty sportowe na realizację działalności gospodarczej polegającej na zorganizowaniu targów handlowych, koncertów czy spotkań polegających na promowaniu i sprzedaży swoich towarów, czyli usług niezwiązanych ze sportem i rekreacją.

Zgodnie z klasyfikacją GUS takie usługi będą się mieścić w klasyfikacji PKWiU pod symbolem 68.20.12.0, tj. Wynajem i obsługa nieruchomości niemieszkalnych własnych lub dzierżawionych i opodatkowane będą stawką 23%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Na wstępie należy zauważyć, że przy określaniu prawidłowego sposobu opodatkowania dla danej usługi istotne jest właściwe jej zaklasyfikowanie wg symbolu PKWiU. Tym samym wydając przedmiotową interpretację tutejszy organ oparł się na podanej przez Wnioskodawcę klasyfikacji.

Wskazać należy, że stosownie do pkt 1 komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005 r. Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. W związku z tym, że organy podatkowe nie są właściwe do klasyfikowania usług, a dla prawidłowego ich opodatkowania niezbędne jest ich zaklasyfikowanie do prawidłowego grupowania statystycznego, obowiązek ten spoczywa na Wnioskodawcy.

Niniejsza interpretacja nie rozstrzyga prawidłowości klasyfikacji usług sprzedawanych przez Wnioskodawcę w świetle PKWiU. Wobec tego została ona wydana przy założeniu, że Wnioskodawca poprawnie zakwalifikował usługi będące przedmiotem wniosku do odpowiedniego grupowania PKWiU. Tutejszy organ nie jest bowiem uprawniony, w ramach określonych w art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości formalnego przyporządkowania usługi do grupowania statystycznego.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów opisanego stanu faktycznego (w szczególności w przypadku błędnej klasyfikacji PKWiU wymienionych we wniosku usług) lub zmiany stanu prawnego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą - opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary, stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na mocy z art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów i usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych w niektórych przypadkach odwołują się do grupowań PKWiU. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i usług, dla których przepisy VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy o podatku od towarów i usług w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Jak wynika z treści § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2018 r. poz. 2440, z późn. zm.) do dnia 31 grudnia 2019 r. na potrzeby podatku od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2020 r. poz. 556) przedłużono do dnia 30 czerwca 2020 r. stosowanie do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do tych towarów i usług, dla których przepisy w zakresie VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy - stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zarówno jednak w treści wskazanej ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, przewidziano opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie zaś z art. 146aa ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, dla którego wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6%,

1.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110,wynosi 23%;

2.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.

W poz. 179 załącznika nr 3 do ustawy, stanowiącym "Wykaz towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 7%" wymieniono "Usługi związane z działalnością obiektów sportowych" sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 93.11.10.0.

W objaśnieniach do PKWiU wskazano, że grupowanie 93.11.10.0 obejmuje:

* usługi związane z działalnością obiektów sportowych na otwartym powietrzu lub halowych obiektów sportowych, takich jak: stadiony i areny sportowe, lodowiska, baseny, boiska sportowe, pola golfowe, tory do gry w kręgle, korty tenisowe, itp.;

* usługi związane z działalnością torów wyścigowych dla samochodów, psów i koni;

* usługi związane z organizowaniem i przeprowadzaniem imprez sportowych dla sportowców zawodowych lub amatorów z wykorzystaniem własnych, otwartych lub zamkniętych obiektów sportowych.

Przez obiekt sportowy należy rozumieć zwarty zespół urządzeń terenowych oraz budynków przeznaczonych do celów sportowych.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina wykonuje zadania nałożone na nią odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których została powołana. W szczególności wykonuje zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej, a także zadania z zakresu właściwości powiatu.

Gmina dokonała centralizacji rozliczeń podatku VAT ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi. Oznacza to, że z dniem 1 stycznia 2017 r. jedynym czynnym podatnikiem VAT jest Gmina, a jej rozliczenia obejmują wszystkie transakcje zakupu i sprzedaży realizowane przez podległe jednostki.

Gmina na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. realizuje zadania własne, polegające na zaspakajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty. Zadania te obejmują m.in. sprawy edukacji, a także kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Realizacja powyższych zadań została powierzona jednostkom organizacyjnym Gminy. Kwestie edukacji Gmina realizuje za pomocą jednostek oświatowych, są to przedszkola, szkoły podstawowe, licea, zespoły szkół ogólnokształcących, zespoły szkół zawodowych, a także Pałac Młodzieży, który należy do grupy placówek wychowania pozaszkolnego, działający na podstawie Prawa Oświatowego. Celem działalności Pałacu Młodzieży jest kształtowanie i rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci i młodzieży, pogłębienie wiedzy i umiejętności, organizowanie czasu wolnego i wypoczynku.

Pozostałe z przytoczonych zadań, czyli zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji realizuje Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Celem realizacji zadań własnych Gminy Jednostki wyposażone są w odpowiedni majątek, tj. placówki edukacyjne w budynki szkół wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, w tym w sale gimnastyczne. Pałac Młodzieży posiada salę choreograficzną, pracownię muzyczną, salę plastyczną oraz sale wielofunkcyjne, a do prowadzenia zajęć m.in. w dziedzinie sportu posiada salę judo, a także halę sportowo-widowiskową. OSiR posiada wiele obiektów, w tym m.in. Dom Sportu - halę sportową, wielofunkcyjną halę widowiskowo-sportową, baseny, lodowiska.

Ponieważ zadania statutowe nie zapełniają wszystkich godzin otwarcia obiektów Jednostki prowadzą również działalność gospodarczą w celu wypracowania dodatkowych środków finansowych. Szkoły wynajmują przeważnie sale gimnastyczne (tj. obiekty sportowe), Pałac Młodzieży wynajmuje pracownie (tj. obiekty inne niż sportowe), salę judo, halę sportowo-widowiskową, OSiR wynajmuje bądź odpłatnie udostępnia swoje obiekty sportowe. Zasadnicze znaczenia ma tu charakter odpłatnego udostępniania powierzchni/obiektu.

Powyższe umowy nie dotyczą wykupienia biletów wstępu czy karnetów umożliwiających korzystanie z przedmiotu najmu. W każdej zawartej umowie najmu/odpłatnego udostępnienia wskazuje się konkretny cel jakiego dotyczy najem. Zawarte umowy określają w swojej treści czas obowiązywania umowy ze wskazaniem konkretnych dni tygodnia oraz godziny, w których najemcy korzystają z obiektów.

Wśród umów najmu/odpłatnego udostępnienia można wyróżnić: umowy, których przedmiotem jest wynajem/odpłatne udostępnienie obiektów sportowych osobom fizycznym i osobom prawnym w celu umożliwienia im korzystania z nich zgodnie z ich charakterem, tj. w celu zaspokojenia własnych potrzeb rekreacyjno-sportowych, np. na grę w piłkę nożną czy koszykową, czy też rozegranie towarzyskiego meczu ze znajomymi; umowy, których przedmiotem jest wynajem/odpłatne udostępnienie obiektów sportowych w celach realizacji zajęć sportowych bądź rekreacyjnych, na rzecz podmiotów gospodarczych, które na terenie obiektów prowadzą działalność zarobkową; umowy, których celem jest wynajem/odpłatne udostępnienie obiektów sportowych na cele inne niż rekreacyjno-sportowe; umowy, których przedmiotem jest wynajem/odpłatne udostępnienie innych sal i pracowni jednostek (tj. obiektów innych niż obiekty sportowe).

Wnioskodawca wskazał, że świadczone usługi odpłatnego udostępniania/wynajmu obiektów sportowych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w zakresie sportu bądź rekreacji (usługi związane z działalnością obiektów sportowych) na potrzeby własne, mieszczą się w grupowaniu PKWiU 93.11.10.0 - Usługi związane z działalnością obiektów sportowych. Również świadczone usługi odpłatnego udostępniania/wynajmu obiektów sportowych na rzecz osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie sportu bądź rekreacji (usługi związane z działalnością obiektów sportowych) mieszczą się w grupowaniu PKWiU 93.11.10.0 - Usługi związane z działalnością obiektów sportowych.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą wskazania, czy odpłatne udostępnienie/wynajem obiektów sportowych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w zakresie sportu bądź rekreacji na potrzeby własne oraz odpłatne udostępnienie/wynajem obiektów sportowych na rzecz osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie sportu bądź rekreacji opodatkowane jest według obniżonej stawki 8% podatku VAT.

Biorąc pod uwagę treść obowiązujących przepisów w kontekście przedstawionego stanu faktycznego, w którym Wnioskodawca wskazał, że usługi udostępnienia/wynajmu obiektów sportowych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w zakresie sportu bądź rekreacji na potrzeby własne oraz odpłatnego udostępnienia/wynajmu obiektów sportowych na rzecz osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie sportu bądź rekreacji mieszczą się pod symbolem PKWiU 93.11.10.0., jako usługi związane z działalnością obiektów sportowych, stwierdzić należy, że przedmiotowe usługi objęte są stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8% na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 2 ustawy oraz poz. 179 załącznika nr 3 do ustawy.

Zatem, odpłatne udostępnienie/wynajem obiektów sportowych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w zakresie sportu bądź rekreacji (usługi związane z działalnością obiektów sportowych) na potrzeby własne oraz odpłatne udostępnienie/wynajem obiektów sportowych na rzecz osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie sportu bądź rekreacji (usługi związane z działalnością obiektów sportowych) zaklasyfikowane do PKWiU 93.11.10.0. opodatkowane są według obniżonej 8% stawki podatku od towarów i usług.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Tutejszy organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytań) Wnioskodawcy. Inne kwestie wynikające z opisu sprawy oraz własnego stanowiska, które nie zostały objęte pytaniami nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany z przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna przynosi skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego w opisie sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193, z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Bieg powyższego terminu nie rozpoczyna się do dnia zakończenia okresu stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID (art. 15zzs ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.)).

Jednocześnie, stosownie do art. 15zzs ust. 7 ww. ustawy z dnia 2 marca 2020 r., czynności dokonane w postępowaniach, o których mowa w ust. 1, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID są skuteczne. Tym samym, Strona może skutecznie wnieść skargę pomimo wstrzymania biegu powyższego terminu

Skargę wnosi się na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP. W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl