0112-KDIL1-3.4012.49.2017.2.JNa, 8% stawka VAT dla usług demontażu płyt azbestowo-cementowych. - Pismo wydane przez: Dyrektor... - OpenLEX

0112-KDIL1-3.4012.49.2017.2.JNa - 8% stawka VAT dla usług demontażu płyt azbestowo-cementowych.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 31 maja 2017 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL1-3.4012.49.2017.2.JNa 8% stawka VAT dla usług demontażu płyt azbestowo-cementowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 23 marca 2017 r. (data wpływu 24 marca 2017 r.) uzupełnionym pismem z dnia 15 maja 2017 r. (data wpływu 16 maja 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług demontażu płyt azbestowo-cementowych na rzecz inwestora oraz na rzecz generalnego wykonawcy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 marca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług demontażu płyt azbestowo-cementowych na rzecz inwestora oraz na rzecz generalnego wykonawcy. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 15 maja 2017 r. (data wpływu 16 maja 2017 r.) o brakującą opłatę.

We wniosku przedstawiono następujące stany faktyczne.

Wnioskodawca świadczy usługi demontażu płyt azbestowo-cementowych z dachów i elewacji budynków, które następnie są przygotowywane do transportu poprzez pakowanie, załadunek i specjalne oznakowanie. Tak zabezpieczone odpady azbestowe są transportowane, a następnie przekazywane na składowisko odpadów niebezpiecznych celem zdeponowania. W związku z wątpliwością co do sposobu kwalifikacji statystycznej powyższej usługi, Wnioskodawca wystąpił z wnioskiem do GUS o jej kwalifikację. W dniu 4 listopada 2013 r. otrzymał odpowiedź z Głównego Urzędu Statystycznego (...), iż powyższa usługa polegająca na demontażu pokryć dachowych lub innych elementów budynków zawierających azbest, ich transporcie i przekazaniu do utylizacji do innej firmy - na składowisko odpadów niebezpiecznych, mieści się w grupowaniu PKWiU 39.00.14.0.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Jaką stawką podatku od towarów i usług winny być opodatkowane od 1 stycznia 2017 r. powyższe usługi wykonywane dla inwestorów jak i dla generalnych wykonawców?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z poz. 152 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług ww. usługi demontażu płyt azbestowych z dachów i elewacji wykonane zarówno dla inwestora czy też generalnego wykonawcy winny być opodatkowane stawką 8% (zgodnie z otrzymaną interpretacją z dnia 17 marca 2014 r. oraz interpretacją). (...)

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych stanów faktycznych jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą - opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy - przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy - przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na podstawie art. 5a ustawy - towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zauważyć należy, że przepisy ustawy oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia w wielu wypadkach odwołują się do grupowań PKWiU przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i usług, dla których przepisy powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Przy wyznaczaniu zakresu stosowania stawek obniżonych, od dnia 1 stycznia 2011 r., wykorzystywana jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Jednocześnie należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem sprzedawanych towarów czy usług.

Ponieważ stosownie do pkt 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika z tego, że to właśnie m.in. producent, bądź usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu, czy usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania lub przeznaczenia wyrobu, bądź zakresu świadczonych usług.

Podstawowa stawka podatku - na mocy art. 41 ust. 1 ustawy - wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

I tak, w myśl art. 41 ust. 2 ustawy - dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy - w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

* stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;

* stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy stanowiącym "Wykaz towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 8%", pod poz. 152 wymienione zostały usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 39.00.1, tj. "Usługi związane z odkażaniem i czyszczeniem".

Powyższy zapis poz. 152 załącznika nr 3 do ustawy wskazuje, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 8% podlegają wszystkie usługi mieszczące się w grupowaniu PKWiU 39.00.1 "Usługi związane z odkażaniem i czyszczeniem".

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca świadczy usługi demontażu płyt azbestowo-cementowych z dachów i elewacji budynków, które następnie są przygotowywane do transportu poprzez pakowanie, załadunek i specjalne oznakowanie. Tak zabezpieczone odpady azbestowe są transportowane, a następnie przekazywane na składowisko odpadów niebezpiecznych celem zdeponowania. Usługi te Wnioskodawca zakwalifikował jako PKWiU 39.00.14.0 "Usługi związane z odkażaniem budynków". Powyższe usługi są wykonywane zarówno dla inwestorów jak i dla generalnych wykonawców.

Mając na uwadze opis sprawy oraz przywołane przepisy prawa należy stwierdzić, że dla świadczonych przez Wnioskodawcę przedmiotowych usług klasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 39.00.14.0 "Usługi związane z odkażaniem budynków" - zgodnie z art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 ustawy w zw. z poz. 152 załącznika nr 3 do ustawy - zastosowanie ma stawka podatku w wysokości 8%. Stawka ta obowiązuje zarówno w przypadku ich świadczenia na rzecz inwestora jak i na rzecz generalnego wykonawcy.

Zatem przedmiotowe usługi demontażu płyt azbestowo-cementowych wykonane dla inwestora jak i dla generalnego wykonawcy winny być opodatkowane stawką podatku w wysokości 8%.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałych stanów faktycznych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzeń.

W niniejszej interpretacji rozpatrzono wniosek w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług demontażu płyt azbestowo-cementowych na rzecz inwestora oraz na rzecz generalnego wykonawcy. Natomiast wniosek w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług czyszczenia wentylacji oraz docieplania stropodachów na rzecz inwestora oraz na rzecz generalnego wykonawcy został rozstrzygnięty interpretacją indywidualną z dnia 31 maja 2017 r. nr 0112-KDIL1-3.4012.161.2017.1.JNa.

Ponadto należy wyjaśnić, że zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej - składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Z powyższego wynika zatem, że przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego przedstawionego we wniosku stanu faktycznego. Organ wydający interpretację nie jest natomiast uprawniony do analizowania i oceny załączonych do wniosku o interpretację dokumentów.

Podkreślić również należy, że analiza prawidłowości klasyfikacji świadczonych usług do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, zatem tutejszy organ nie jest uprawniony do oceny poprawności klasyfikacji statystycznej usług będących przedmiotem pytania. Wobec powyższego, niniejsza interpretacja wydana została w oparciu o grupowanie PKWiU wskazane przez Wnioskodawcę.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl