0112-KDIL1-3.4012.373.2023.1.AKR - Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją przedsięwzięć polegających na prowadzeniu działań ochronnych w ekosystemach Parku zmierzających do zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, towarów i składników przyrody oraz odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt i grzybów

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 17 sierpnia 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL1-3.4012.373.2023.1.AKR Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją przedsięwzięć polegających na prowadzeniu działań ochronnych w ekosystemach Parku zmierzających do zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, towarów i składników przyrody oraz odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt i grzybów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

28 lipca 2023 r. wpłynął Państwa wniosek z 26 lipca 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją przedsięwzięć pn.:

- "A";

- "B";

- "C".

Uzupełnili go Państwo pismem z 2 sierpnia 2023 r. (wpływ 4 sierpnia 2023 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Spis oznaczeń:

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336);

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273);

- ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, 974...).

Wnioskodawca jest państwową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych.

Rodzaj działalności według PKD 9104Z - działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody.

Do zadań Parku należy w szczególności:

1)

prowadzenie działań ochronnych w ekosystemach Parku zmierzających do zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, towarów i składników przyrody oraz odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt i grzybów,

2)

udostępnienie obszaru Parku na zasadach określonych w planie ochrony i w zarządzeniach Dyrektora Parku,

3)

prowadzenie działań związanych z edukacją przyrodniczą.

Wnioskodawca realizując zadania, o których mowa w pkt 1-3, wykonuje sprzedaż usług, towarów i materiałów.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Wykonywane czynności są zarówno opodatkowane stawkami VAT, jak również korzystają ze zwolnień przedmiotowych przewidzianych w art. 43 ustawy o VAT.

Wnioskodawca prowadzi samodzielną gospodarkę finansową, pokrywając z uzyskanych przychodów koszty i wydatki na finansowanie zadań określonych w Ustawie o Ochronie Przyrody.

Wnioskodawca uzyskuje przychody:

1)

opodatkowane: z udostępniania obiektów parku do zwiedzania oraz udostępniania terenu parku wiązanego z jego zwiedzaniem, z najmu obiektów na cele inne niż mieszkaniowe, ze sprzedaży drewna, tusz zwierzyny, zajęć edukacyjnych i sprzedaży materiałów edukacyjnych, z dzierżawy gruntów na cele inne niż rolnicze,

2)

zwolnione: z najmu obiektów na cele mieszkaniowe,

3)

związane z wykonywaniem działalności statutowej w zakresie działalności statutowej w zakresie działalności bieżącej i majątkowej (inwestycyjnej): dotacje celowe z budżetu państwa na realizację wyżej wymienionych zadań oraz na współfinansowanie projektów z udziałem środków unijnych, dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dofinansowanie z Funduszu Leśnego PGL Lasy Państwowe, dotacja ze Starostwa Powiatowego.

Wnioskodawca planuje realizować 3 przedsięwzięcia finansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

1. "A" w zakresie realizacji zabiegów ochrony czynnej w zbiorowiskach kserotermicznych Parku, polegających na usuwaniu drzew i krzewów oraz odrośli, wykaszaniu, wywozie biomasy poza powierzchnię realizowanych zabiegów. Zabiegi ochronne odbywać się będą bezpośrednio na poszczególnych ostojach: (...) i będą prowadzone w kolejnych latach.

Celem zabiegów przewidzianych do realizacji w ramach przedsięwzięcia jest utrzymanie oraz odtworzenie bogatej (...) oraz zarośli. Utrzymanie typowego dla danego zbiorowiska składu folorystycznego, w tym między innymi ochronę populacji rzadkich gatunków, między innymi: (...). Zabiegi obejmować będą koszenie wraz z wywozem biomasy, usuwanie drzew i krzewów oraz ich odrośli, a także karczowanie (...).

Pozyskiwane w ramach zabiegów drewno, gałęzie będą przeznaczone do naturalnej degradacji, wywożona biomasa będzie pozostawiana do naturalnego rozkładu. Wykonywane zabiegi będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, a prowadzone zabiegi prowadzić będą do zwiększenia różnorodności zbiorowisk nieleśnych - kserotermicznych Parku

2. "B" w zakresie wykupu nieruchomości działek nr 1 i 2 wraz ze sporządzeniem operatu szacunkowego - wyceną nieruchomości i opłatami notarialnymi (nieruchomość obejmuje grunt niezbudowany - las).

Celem wykupu nieruchomości jest możliwość skutecznej realizacji planu ochrony na terenach położonych w granicach parku, objęcie tego terenu zabiegami ochrony czynnej w zbiorowiskach leśnych, powstrzymanie spadku różnorodności biologicznej, ochrona siedlisk przyrodniczych, co umożliwi realizację działań statutowych Parku na większych powierzchniach. Możliwość realizacji zadań ochronnych na terenach położonych w granicach Parku stanie się bardziej skuteczna.

Grunty nabywane przez Park stają się własnością Parku - Państwowej Osoby Prawnej.

Żadne towary i usługi zakupione w ramach wykupu gruntów nie będą wykorzystywane przez Park do wykonywania czynności opodatkowanych.

Przedsięwzięcie to obejmuje również remont kładki turystycznej wzdłuż wilgotnych łąk i przez potok (...).

Celem tego remontu jest doprowadzenie do stanu swobodnego poruszania się po szlaku, bez wydeptywania łąk przez turystów poruszających się szlakiem turystycznym żółtym. Udrożnienie tego odcinka szlaku jest konieczne w celu ograniczenia wpływu antropopresji na łąki.

(...).

Usunięta biomasa przeznaczona zostanie do naturalnego rozkładu, a krzewy i martwe drewno przeznaczone będą do naturalnej deprecjacji.

Planowane do wykonania przedsięwzięcie pozwoli na realizację zadań statutowych Parku, które służą ochronie przyrody.

Planowane do zakupu usługi będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT dotyczących podstawowej działalności statutowej Parku, jaką jest prowadzenie działań związanych z ochroną przyrody, zgodnie z art. 8b pkt 1 ustawy z 16 kwietnia 2002 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.), a w szczególności z ochroną bioróżnorodności przyrodniczej, a tym samym ochroną ekosystemów nieleśnych.

3. "C" - realizując to przedsięwzięcie Park planuje do zakupu ze środków Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej: lornetki termowizyjne (3 szt.), zakup bezzałogowego statku powietrznego z kamerą termowizyjną (szt. 1), doposażenie samochodów służbowych w halogeny (szt. 2), doposażenie funkcjonariuszy straży Parku w środki przymusu bezpośredniego poprzez zakup kajdanek (3 pary) i pałek teleskopowych (3 szt.), zakup platformy bagażowej na hak samochodowy do przewozu skłusowanej zwierzyny (szt. 1), zakup fotopułapek do ochrony przed szkodnictwem leśnym (10 szt.), zakup rowerów elektrycznych do ochrony przed szkodnictwem (3 szt.) i zakup latarek czołowych (9 szt.). Zakup sprzętu do ochrony przed szkodnictwem pozwoli na realizację zadań statutowych Parku, które służą ochronie przyrody z przeznaczeniem na realizację zdań w zakresie ochrony przed szkodnictwem w ramach podjęcia skutecznych działań prewencyjnych z jej zakresu.

Działania prewencyjne mające na celu skuteczne patrolowanie i monitorowanie w sposób szybki i mało inwazyjny terenu całego Parku dla zachowania wartości przyrodniczych, krajobrazowych i historycznych. Skuteczną ochronę terenu szczególnie trudnego ze względu na duży ruch turystyczny.

Planowany zakup sprzętu będzie wykorzystywany do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT dotyczącej podstawowej działalności statutowej Parku, jaką jest prowadzenie działań związanych z ochroną przyrody, zgodnie z art. 8b pkt 1 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.).

Doprecyzowanie opisu sprawy

Wniosek dotyczy 3 przedsięwzięć planowanych do realizacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

1. "A" - zakupione towary i usługi w ramach tego przedsięwzięcia nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT - będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Faktury za towary i usługi dotyczące realizacji wyżej wymienionego przedsięwzięcia będą wystawiane na Wnioskodawcę.

2. "B" - zakupione towary i usługi w ramach tego przedsięwzięcia nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT - będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Faktury za towary i usługi dotyczące realizacji wyżej wymienionego przedsięwzięcia będą wystawiane na Wnioskodawcę.

3. "C" - zakupione towary i usługi w ramach tego przedsięwzięcia nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT - będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Faktury za towary i usługi dotyczące realizacji wyżej wymienionego przedsięwzięcia będą wystawiane na Wnioskodawcę.

Pytania

1. Czy Wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku od towarów i usług (VAT) od czynności związanych z zakupem usług zabiegów ochrony czynnej w zbiorowiskach kserotermicznych Parku polegających na usuwaniu drzew i krzewów oraz odrośli, wykaszaniu, wywozie biomasy poza powierzchnię realizowanych zabiegów w związku z realizacją przedsięwzięcia finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej?

2. Czy Wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku od towarów i usług (VAT) od czynności w zakresie realizacji przedsięwzięcia finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej "B" polegającego na: wykupie nieruchomości działek nr 1 i 2 wraz ze sporządzeniem operatu szacunkowego - wyceną nieruchomości i opłatami notarialnymi, (nieruchomość obejmuje grunt niezbudowany - las), zakupie usług związanych z remontem kładki turystycznej wzdłuż wilgotnych łąk i przez potok (...) i zakupie usług związanych z utrzymaniem bogactwa przyrodniczego fauny i flory ekosystemów nieleśnych poprzez koszenie ręczne ze zbiorem biomasy, usuwanie krzewów i martwego drewna z łąk?

3. Czy Wnioskodawca będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku od towarów i usług (VAT) od czynności związanych z zakupem sprzętu na doposażenie Służby terenowej w niezbędny sprzęt na potrzeby ochrony przed szkodnictwem, w związku z realizacją przedsięwzięcia finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej?

Państwa stanowisko w sprawie

Ad 1.

W Państwa ocenie, nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w cenie zakupu usług zabiegów ochrony czynnej w zbiorowiskach kserotermicznych Parku polegających na usuwaniu drzew i krzewów oraz odrośli, wykaszaniu, wywozie biomasy poza powierzchnię realizowanych zabiegów - na potrzeby Parku w związku z realizacją przedsięwzięcia finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wymieniony wyżej zakup usług dotyczy podstawowej statutowej działalności Parku jaką jest prowadzenie działań związanych z ochroną przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336). Nie jest związany ze sprzedażą opodatkowaną usług i dostaw, którą prowadzi Park.

Wymienione usługi na potrzeby ochrony czynnej w zbiorowiskach kserotermicznych nie będą wykorzystywane przez Park do czynności opodatkowanych.

Park nie może odzyskać w żaden sposób kosztu podatku VAT, poniesionego na realizację przedsięwzięcia.

Ad 2.

W Państwa ocenie, nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w cenie zakupu usług od czynności w zakresie realizacji przedsięwzięcia finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - "B" polegającego na wykupie nieruchomości gruntowej - las, zakupie usług związanych z remontem kładki turystycznej wzdłuż wilgotnych łąk i przez potok (...) i zakupie usług związanych z utrzymaniem bogactwa przyrodniczego fauny i flory ekosystemów nieleśnych poprzez koszenie ręczne ze zbiorem biomasy, usuwanie krzewów i martwego drewna z łąk.

Wymieniony wykup gruntów i zakup wyżej wymienionych usług dotyczy podstawowej statutowej działalności Parku jaką jest prowadzenie działań związanych z ochroną przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336). Nie jest związany ze sprzedażą opodatkowaną usług i dostaw, którą prowadzi Wnioskodawca.

Wyżej wymienione usługi i wykup nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych.

Park nie może odzyskać w żaden sposób kosztu podatku VAT, poniesionego na realizację przedsięwzięcia.

Ad 3.

W Państwa ocenie, nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w cenie zakupu towarów i usług planowanego do realizacji zadania pn. "C" - polegającego na zakupie sprzętu.

Wymieniony zakup towarów i usług dotyczy podstawowej statutowej działalności Parku jaką jest prowadzenie działań związanych z ochroną przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336). Nie jest związany ze sprzedażą opodatkowaną usług i dostaw, którą prowadzi Wnioskodawca. Wymienione zakupy towarów nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych.

Park nie może odzyskać w żaden sposób kosztu podatku VAT poniesionego na zakup sprzętu na potrzeby Wnioskodawcy finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na realizację wyżej wymienionego przedsięwzięcia.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1570), zwanej dalej ustawą.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy:

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy:

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a)

nabycia towarów i usług,

b)

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy, warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym:

Nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy:

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go - dla tej czynności - za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy:

Pod pojęciem działalności gospodarczej, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z opisu sprawy wynika, że Park jest państwową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych. Do zadań Parku należy w szczególności:

1)

prowadzenie działań ochronnych w ekosystemach Parku zmierzających do zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, towarów i składników przyrody oraz odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt i grzybów,

2)

udostępnienie obszaru Parku na zasadach określonych w planie ochrony i w zarządzeniach Dyrektora Parku,

3)

prowadzenie działań związanych z edukacją przyrodniczą.

Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca planuje realizować 3 przedsięwzięcia finansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

1. "A" w zakresie realizacji zabiegów ochrony czynnej w zbiorowiskach kserotermicznych Parku polegających na usuwaniu drzew i krzewów oraz odrośli, wykaszaniu, wywozie biomasy poza powierzchnię realizowanych zabiegów. Zabiegi ochronne odbywać się będą bezpośrednio na poszczególnych ostojach: (...) i będą prowadzone w kolejnych latach.

Celem zabiegów przewidzianych do realizacji w ramach przedsięwzięcia jest utrzymanie oraz odtworzenie bogatej (...) oraz zarośli. Utrzymanie typowego dla danego zbiorowiska składu folorystycznego, w tym między innymi ochronę populacji rzadkich gatunków, między innymi: (...). Zabiegi obejmować będą koszenie wraz z wywozem biomasy, usuwanie drzew i krzewów oraz ich odrośli, a także karczowanie (...).

Pozyskiwane w ramach zabiegów drewno, gałęzie będą przeznaczone do naturalnej degradacji, wywożona biomasa będzie pozostawiana do naturalnego rozkładu. Wykonywane zabiegi będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, a prowadzone zabiegi prowadzić będą do zwiększenia różnorodności zbiorowisk nieleśnych - kserotermicznych Parku.

Zakupione towary i usługi w ramach tego przedsięwzięcia nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT - będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Faktury za towary i usługi dotyczące realizacji wyżej wymienionego przedsięwzięcia będą wystawiane na Wnioskodawcę.

2. "B" w zakresie wykupu nieruchomości działek nr 1 i 2 wraz ze sporządzeniem operatu szacunkowego - wyceną nieruchomości i opłatami notarialnymi (nieruchomość obejmuje grunt niezbudowany - las).

Celem wykupu nieruchomości jest możliwość skutecznej realizacji planu ochrony na terenach położonych w granicach parku, objęcie tego terenu zabiegami ochrony czynnej w zbiorowiskach leśnych, powstrzymanie spadku różnorodności biologicznej, ochrona siedlisk przyrodniczych, co umożliwi realizację działań statutowych Parku na większych powierzchniach. Możliwość realizacji zadań ochronnych na terenach położonych w granicach Parku stanie się bardziej skuteczna.

Grunty nabywane przez Park stają się własnością Parku - Państwowej Osoby Prawnej.

Żadne towary i usługi zakupione w ramach wykupu gruntów nie będą wykorzystywane przez Park do wykonywania czynności opodatkowanych.

Przedsięwzięcie to obejmuje również remont kładki turystycznej wzdłuż wilgotnych łąk i przez potok (...).

Celem tego remontu jest doprowadzenie do stanu swobodnego poruszania się po szlaku, bez wydeptywania łąk przez turystów poruszających się szlakiem turystycznym żółtym. Udrożnienie tego odcinka szlaku jest konieczna w celu ograniczenia wpływu antropopresi na łąki.

(...).

Usunięta biomasa przeznaczona zostanie do naturalnego rozkładu, a krzewy i martwe drewno przeznaczone będą do naturalnej deprecjacji.

Planowane do wykonania przedsięwzięcie pozwoli na realizację zadań statutowych Parku, które służą ochronie przyrody.

Planowane do zakupu usługi będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT dotyczących podstawowej działalności statutowej Parku, jaką jest prowadzenie działań związanych z ochroną przyrody, zgodnie z art. 8b pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2002 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.), a w szczególności z ochroną bioróżnorodności przyrodniczej, a tym samym ochroną ekosystemów nieleśnych.

Zakupione towary i usługi w ramach tego przedsięwzięcia nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT - będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Faktury za towary i usługi dotyczące realizacji wyżej wymienionego przedsięwzięcia będą wystawiane na Wnioskodawcę.

3. "C" - realizując to przedsięwzięcie Park planuje do zakupu ze środków Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej: lornetki termowizyjne (3 szt.), zakup bezzałogowego statku powietrznego z kamerą termowizyjną (szt. 1), doposażenie samochodów służbowych w halogeny (szt. 2), doposażenie funkcjonariuszy straży Parku w środki przymusu bezpośredniego poprzez zakup kajdanek (3 pary) i pałek teleskopowych (3 szt.), zakup platformy bagażowej na hak samochodowy do przewozu skłusowanej zwierzyny (szt. 1), zakup fotopułapek do ochrony przed szkodnictwem leśnym (10 szt.), zakup rowerów elektrycznych do ochrony przed szkodnictwem (3 szt.) i zakup latarek czołowych (9 szt.). Zakup sprzętu do ochrony przed szkodnictwem pozwoli na realizację zadań statutowych Parku, które służą ochronie przyrody z przeznaczeniem na realizację zdań w zakresie ochrony przed szkodnictwem w ramach podjęcia skutecznych działań prewencyjnych z jej zakresu.

Działania prewencyjne mające na celu skutecznie patrolowanie i monitorowanie w sposób szybki i mało inwazyjny terenu całego Parku dla zachowania wartości przyrodniczych, krajobrazowych i historycznych. Skuteczną ochronę terenu szczególnie trudnego ze względu na duży ruch turystyczny.

Zakupione towary i usługi w ramach tego przedsięwzięcia nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT - będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Faktury za towary i usługi dotyczące realizacji wyżej wymienionego przedsięwzięcia będą wystawiane na Wnioskodawcę.

Państwa wątpliwości dotyczą braku prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją ww. przedsięwzięć.

Jak wynika z powołanych wyżej przepisów prawa rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT, w ramach działalności gospodarczej, do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będzie spełniony, ponieważ nie będą Państwo wykorzystywać towarów i usług nabywanych w trakcie realizacji przedmiotowych przedsięwzięć do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Towary i usługi nabywane w związku z realizacją ww. przedsięwzięć będą - jak Państwo wskazali - wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

W konsekwencji - na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy - nie będą Państwo mieli prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących wydatki związane z realizacją przedmiotowych przedsięwzięć.

Podsumowując, Wnioskodawca nie będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego od czynności:

1)

związanych zakupem usług zabiegów ochrony czynnej w zbiorowiskach kserotermicznych Parku polegających na usuwaniu drzew i krzewów oraz odrośli, wykaszaniu, wywozie biomasy poza powierzchnię realizowanych zabiegów w związku z realizacją przedsięwzięcia finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

2)

w zakresie realizacji przedsięwzięcia finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej "B" polegającego na: wykupie nieruchomości działek nr 1 i 2 wraz ze sporządzeniem operatu szacunkowego - wyceną nieruchomości i opłatami notarialnymi (nieruchomość obejmuje grunt niezbudowany - las), zakupie usług związanych z remontem kładki turystycznej wzdłuż wilgotnych łąk i przez potok (...) i zakupie usług związanych z utrzymaniem bogactwa przyrodniczego fauny i flory ekosystemów nieleśnych poprzez koszenie ręczne ze zbiorem biomasy, usuwanie krzewów i martwego drewna z łąk;

3)

związanych z zakupem sprzętu na doposażenie Służby terenowej w niezbędny sprzęt na potrzeby ochrony przed szkodnictwem, w związku z realizacją przedsięwzięcia finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Tym samym Państwa stanowisko jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Tutejszy organ informuje ponadto, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego, które nie zostały objęte pytaniem oraz własnym stanowiskiem w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego-nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 259 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl