0112-KDIL1-3.4012.36.2022.2.KK, Zastosowanie procedury call-off stock - Pismo wydane przez: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - OpenLEX

0112-KDIL1-3.4012.36.2022.2.KK - Zastosowanie procedury call-off stock

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 20 kwietnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL1-3.4012.36.2022.2.KK Zastosowanie procedury call-off stock

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

31 stycznia 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 31 stycznia 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania procedury call-of stock. Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 31 marca 2022 r. (wpływ 31 marca 2022 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

"B" (dalej jako Wnioskodawca lub Dostawca) planuje zawarcie umowy określonej w tłumaczeniu na język polski jako "Umowa Przekazania" (dalej jako Umowa) z firmą z Grupy "E" (dalej jako Odbiorca).

Na podstawie umowy Wnioskodawca ma dostarczać wyprodukowane przez siebie towary (tj. filtry, osłony pompy i wewnętrzne elementy montażowe zmywarki plastikowe do zmywarek) z Polski do magazynu call-off stock zlokalizowanego w innym państwie członkowskim, tj. we Włoszech, celem ich dostawy na późniejszym etapie na rzecz Odbiorcy.

Magazyn ma być prowadzony przez podmiot trzeci "T".

Umowa będzie zawierała w szczególności następujące uregulowania:

1.1. Dostawca ma składać Produkty na ograniczonym terenie w Magazynie, w ilościach uzgadnianych pomiędzy Stronami lub ustanawiać stany do odbioru w Magazynie i przechowywać tamże Produkty w ilościach uzgadnianych pomiędzy Stronami.

1.2. Ustanowione stany magazynowe Produktów określane w Umowie mianem "Towaru do Odbioru". Odbiorca będzie mieć prawo do odebrania z Towaru do Odbioru Produktów w ilościach i terminach podyktowanych jego potrzebami produkcyjnymi. Dostawca zapewni dostępność takich uzgodnionych ilości w ramach Towaru do Odbioru.

2.1. Odbiorca będzie informować Dostawcę co tydzień o zapotrzebowaniu na dostawy, określając minimalne ilości każdego Produktu, jaki Dostawca będzie przechowywać w Magazynie, dostarczając Dostawcy firmowe zlecenie dostawy wskazujące ilość Produktów, jaka powinna być dostępna w Towarze do Odbioru w Magazynie, w terminie wskazanym w tymże dokumencie (określanym w Umowie mianem "Firmowego Zlecenia Dostawy").

2.2. Odbiorca będzie ponadto przedstawiać Dostawcy co tydzień dwunastomiesięczną (12) ciągłą prognozę (niebędącą zobowiązaniem), w celach informacyjnych.

2.3. Magazyn będzie wyposażony w internetowy system zarządzania stanami z dobrą łącznością, dostępny Dostawcy i umożliwiający Dostawcy śledzenie zarządzania stanami magazynowymi Produktów i potencjalne wycofanie Produktów z Magazynu przez Odbiorcę.

3.1. Dostawca zleca Odbiorcy zapewnienie transportu Produktów z miejsca załadunku wyłącznie do Magazynu. Odbiorca ma pozwolenie Dostawcy na realizację transportu środkami transportu stron trzecich.

3.2. Odbiorca zapewni i poniesie wszystkie koszty transportu i ubezpieczenia z Miejsca Załadunku do Magazynu, do momentu rozładowania Produktów w Magazynie. Dążąc do uproszczeń administracyjnych. Dostawcy nie będą zatem fakturowane zwroty za takie czynności.

3.3. Odbiorca będzie ponosić odpowiedzialność wobec Dostawcy za straty i/lub szkody w Produktach na trasie od Miejsca Załadunku do momentu rozładowania Produktów w Magazynie tak, jak gdyby był przewoźnikiem.

4.1. W okresie przechowywania w Magazynie. Odbiorca będzie odpowiedzialny za odpowiednie przechowywanie i zarządzanie Towarem do Odbioru, na własny koszt.

4.2. Strony wyraźnie potwierdzają wyznaczenie przez Odbiorcę strony trzeciej, której powierzono obsługę Magazynu ("Kierownik Magazynu"). Należy rozumieć, że Odbiorca będzie ponosić wyłączną odpowiedzialność wobec Dostawcy za prawidłowe przeprowadzenie wszelkich czynności i/lub zobowiązań przewidzianych w tej Umowie i poniesie wszelkie związane z tym koszty.

4.3. Odbiorca zgadza się umożliwić fizyczną kontrolę przechowywanych Produktów przez prawidłowo umocowanego przedstawiciela Dostawcy w dowolnym momencie w normalnych godzinach pracy i po uzyskaniu uprzedniej zgody Odbiorcy i Kierownika Magazynu.

4.4. Produkty przechowywane w Magazynie pozostaną do dyspozycji Odbiorcy celem możliwego odebrania przez Odbiorcę, zgodnie z postanowieniami artykułu 6.

4.5. Odbiorca nie będzie bezpośrednio ani pośrednio tworzyć, obciążać, zakładać ani przyjmować wszelkich obciążeń hipotecznych, zabezpieczeń, depozytów, opłat, obciążeń lub roszczeń związanych z Towarem do Odbioru lub dowolną jego częścią.

4.6. Odbiorca na własny koszt odpowiednio ubezpieczy Towar do Odbioru przed stratami, uszkodzeniem wskutek pożaru, włamania, aktów wandalizmu wyładowań atmosferycznych i kradzieży.

4.8. Odbiorca zagwarantuje, że Produkty przechowywane w Towarze do Odbioru w Magazynie będą dokładnie odsegregowane od innych materiałów lub produktów

Odbiorcy lub innej natury należących do Dostawcy lub jakiejkolwiek strony trzeciej, a Produkty przechowywane w Towarze do Odbioru w Magazynie będą wyraźnie oznaczone jako własność Dostawcy.

4.9. Odbiorca będzie mieć prawo, lecz nie obowiązek, kontroli stanu i jakości Produktów niezwłocznie po dostarczeniu Produktów do Magazynu. Na życzenie Odbiorcy, Dostawca usunie wszelkie rozbieżności pomiędzy dostarczonymi Produktami a treścią odpowiedniego listu przewozowego i odbierze Produkty stosownie do potrzeb.

4.10. Wszelkie warunki dotyczące zakupu Produktów, w tym między innymi ceny, warunków płatności, wymagań dotyczących jakości okresu (-ów) gwarancyjnego,

procedur oznaczania jakości, odpowiedzialności za produkt i środków prawnych zostaną uzgodnione oddzielnie lub są określone przepisami prawa.

4.11. Dostawca zachowa przez cały czas prawo własności do Produktów w Towarze do Odbioru, do momentu, gdy Strony uzgodnią sprzedaż Produktów na rzecz Odbiorcy zgodnie z artykułem 6.2; lub Prawo do Produktów przejdzie na Odbiorcę zgodnie z artykułem 6.6.

6.1. Odbiorca będzie mieć prawo do odbioru - a tym samym do uzyskania prawa własności - do Produktów z Towaru do Odbioru w Magazynie, pod warunkiem, że odbiór będzie mieć miejsce na zasadzie pierwsze przyjęte/pierwsze odebrane.

6.2. Uznaje się, że odbierając Produkty z Towaru do Odbioru w Magazynie, Odbiorca przyjmuje oddzielnie uzgodnione warunki Umowy Dostawy Elementów dotyczącą

pobranych Produktów a zakup zostanie uznany za mający miejsce.

6.3. Ilość Produktów zakupionych przez Odbiorcę w dowolnym momencie będzie uznawana za różnicę pomiędzy (i) ilością Towaru do Odbioru na początku miesiąca powiększoną o ilość Produktów dostarczonych w danym miesiącu, pomniejszoną o (ii) ilość Produktów w Towarach do Odbioru na koniec miesiąca.

6.5. Dostawca wystawi Odbiorcy fakturę za Produkty pobrane z Towaru do Odbioru, według oddzielnie uzgodnionej ceny.

6.6. Jeżeli Strony nie uzgodnią inaczej na piśmie. Produkty nieodebrane z Towaru do Odbioru w terminie trzydziestu (30) dni od daty dostawy zostaną uznane za odebrane trzydziestego pierwszego (31) dnia po dostawie do Magazynu, na zasadzie pierwsze przyjęte/pierwsze odebrane, a zakup zostanie uznany za zawarty pomiędzy Dostawcą i Odbiorcą w odniesieniu do takich Produktów w dniu uznania produktów za odebrane.

Niezależnie od postanowień artykułu 4.10. Dostawca nie usunie Produktów z Magazynu przed upływem wspomnianego terminu 30 dni.

Dodatkowo Wnioskodawca wskazuje, że:

1. Wnioskodawca jest (i będzie) zarejestrowany jako podatnik VAT UE.

2. W wykonaniu przedmiotowej umowy z odbiorcą towary będą przemieszczane z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju (tj. do Włoch), w celu ich dostawy na późniejszym etapie po ich wprowadzeniu do magazynu w procedurze magazynu typu call-off stock na rzecz Odbiorcy, który jest (i będzie) podatnikiem podatku od wartości dodanej uprawnionym do nabycia prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel zgodnie z zawartym wcześniej porozumieniem między tymi podatnikami (tj. opisaną we wniosku Umową).

3. Wnioskodawca nie ma (i nie będzie miał) siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej we Włoszech.

4. Odbiorca, o którym mowa w Umowie będącej przedmiotem wniosku, jest (i będzie) zidentyfikowany na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych we Włoszech a jego nazwa oraz numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nadany mu przez to państwo członkowskie znane Wnioskodawcy w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu.

5. Wnioskodawca będzie rejestrował przemieszczenia towarów w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 11c ustawy o VAT, oraz będzie podawał w informacji podsumowującej, o której mowa w art. 100 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT, numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych Odbiorcy.

Zgodnie z Umową Dostawca będzie zlecał Odbiorcy zapewnienie transportu towarów z Miejsca Załadunku do magazynu znajdującego się we Włoszech. Przy tym Odbiorca będzie ponosił odpowiedzialność wobec Dostawcy za straty i/lub szkody w towarach na trasie od Miejsca Załadunku do momentu rozładowania towarów w magazynie tak, jak gdyby był przewoźnikiem. Odbiorca będzie uzyskiwał własność oraz prawo do rozporządzania towarami jak właściciel dopiero w momencie dokonania pobrania (odbioru) towarów z magazynu zgodnie z postanowieniami umowy. Do tego momentu towary przechowywane w magazynie będą wyraźnie oznaczone jako własność Dostawcy.

Przeniesienie własności towarów (i jednocześnie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) na Odbiorcę będzie następowało przed upływem 12 miesięcy od dnia wprowadzenia towarów do magazynu na terytorium Włoch w procedurze magazynu typu call-off stock.

Pytanie

Czy w sytuacji, gdy zgodnie z treścią opisanej we wniosku Umowy, transport będzie przez Wnioskodawcę powierzony Odbiorcy, nie będzie dochodziło do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w momencie przemieszczenia towarów do magazynu we Włoszech, gdyż przemieszczenie to nastąpi w procedurze call-off stock, o której mowa w art. 13h ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, tzn. czy prawidłowe jest stanowisko, że po stronie Wnioskodawcy nie będzie powstawał obowiązek rozliczania na terytorium Polski podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, o której mowa w art. 13 ust. 3 ustawy, natomiast będzie powstawał obowiązek rozliczenia podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, o której mowa w art. 13 ust. 1 ustawy o VAT, w momencie przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel na Odbiorcę?

Państwa stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy, w wykonaniu Umowy, której treść została opisana we wniosku o interpretację, nie będzie dochodziło do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w momencie przemieszczenia towarów do magazynu we Włoszech, gdyż przemieszczenie to nastąpi w procedurze call-off stock, o której mowa w art. 13h ust. 2 ustawy o VAT. W związku z tym po stronie Wnioskodawcy nie będzie powstawał obowiązek rozliczania na terytorium Polski podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, o której mowa w art. 13 ust. 3 ustawy, natomiast będzie powstawał obowiązek rozliczenia podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, o której mowa w art. 13 ust. 1 ustawy o VAT w momencie przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel na Odbiorcę.

Zdaniem Wnioskodawcy w przedstawionym modelu sprzedaży w ramach procedury call-off stock, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów wystąpi dopiero wtedy, gdy Odbiorca pobierze towar z magazynu położonego na terytorium Włoch, a nie wtedy, gdy nastąpi przemieszczenie towaru z Polski do Włoch. Zgodnie bowiem z art. 13h ust. 1 ustawy o VAT przemieszczenia towarów w procedurze magazynu typu call-off stock nie uznaje się za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 13 ust. 3. Innymi więc słowy Wnioskodawca nie będzie zobowiązany rozliczać wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, o której mowa w art. 13 ust. 3 ustawy o VAT, w momencie dokonania przemieszczenia towarów z Polski do Włoch. Ponieważ towary będą przez Odbiorcę pobierane z magazynu przed upływem 12 miesięcy od dnia wprowadzenia towarów do magazynu w procedurze magazynu typu call-off stock, Wnioskodawca powinien wykazywać wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 13 ust. 1 ustawy o VAT, w momencie przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel na Odbiorcę, co będzie mieć miejsce w chwili pobrania towaru w rozumieniu odpowiednich zapisów Umowy.

Aby objąć przemieszczenia towarów na terytorium innego niż Polska państwa UE procedurą call-off stock, spełnione muszą być zgodnie z art. 13h ust. 2 ustawy o VAT następujące warunki:

1)

towary są wysyłane lub transportowane przez podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT UE lub przez osobę trzecią działającą na jego rzecz, z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, w celu ich dostawy na późniejszym etapie i po ich wprowadzeniu do magazynu w procedurze magazynu typu call-off stock podatnikowi podatku od wartości dodanej uprawnionemu do nabycia prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel zgodnie z zawartym wcześniej porozumieniem między tymi podatnikami;

2)

podatnik wysyłający lub transportujący towary nie ma siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego, do którego przemieszcza towary z terytorium kraju;

3)

podatnik podatku od wartości dodanej, na rzecz którego towary są wysyłane lub transportowane, jest zidentyfikowany na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, a jego nazwa lub imię i nazwisko oraz numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nadany mu przez to państwo członkowskie są znane podatnikowi, o którym mowa w pkt 2, w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu;

4)

podatnik, o którym mowa w pkt 2, rejestruje przemieszczenie towarów w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 11c, oraz podaje w informacji podsumowującej, o której mowa w art. 100 ust. 1 pkt 5, numer identyfikacyjny, o którym mowa w pkt 3.

Jak zostało wskazane w opisie stanu faktycznego, powyższe warunki będą w przypadku przedmiotowych transakcji spełnione.

Jednocześnie jednak uwzględnienia wymaga fakt, iż zgodnie z art. 13h ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, towary powinny być transportowane przez podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT UE (czyli w tym przypadku przez Wnioskodawcę) lub przez osobę trzecią działającą na jego rzecz. Powstaje w związku z tym pytanie, czy przesłanka ta jest spełniona w sytuacji, gdy zgodnie z treścią Umowy, transport zostaje przez Wnioskodawcę powierzony Odbiorcy, czyli docelowemu nabywcy towarów.

Wnioskodawca w związku z tym wskazał, iż w piśmiennictwie funkcjonuje pogląd, zgodnie z którym wobec braku wyraźnego ograniczenia ustawowego podmiotem transportującym towar może być także przyszły nabywca tych towarów - jeżeli transportuje on towar, działając na rzecz podatnika przemieszczającego towary z Polski na terytorium innego państwa członkowskiego (tak np. Tomasz Michalik w VAT. Komentarz wyd. Legalis 2021).

Stanowisko to jest zdaniem Wnioskodawcy prawidłowe, albowiem okoliczność, że przyszły nabywca transportuje towar do magazynu call-off stock - w sytuacji gdy działa w charakterze przewoźnika (tzn. bez nabycia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel) - w żaden sposób nie wpływa na modyfikację przedmiotowo istotnych przesłanek procedury call-off stock.

W odniesieniu do sytuacji będącej przedmiotem wniosku podkreślenia wymaga przede wszystkim, że na gruncie zapisów Umowy zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a Odbiorcą prawo własności towarów przemieszczanych do magazynu we Włoszech w okresie transportu oraz magazynowania - do momentu pobrania towaru przez Odbiorcę - będzie przysługiwało nadal Wnioskodawcy jako Dostawcy. W tym okresie Wnioskodawca będzie zachowywał pełne prawo do rozporządzania towarem jak właściciel, o czym świadczą w szczególności następujące regulacje umowne:

- magazyn będzie wyposażony w internetowy system zarządzania stanami z dobrą łącznością, dostępny Dostawcy i umożliwiający Dostawcy śledzenie zarządzania stanami magazynowymi Produktów;

- Odbiorca będzie ponosił odpowiedzialność wobec Dostawcy za straty i/lub szkody w Produktach na trasie od Miejsca Załadunku do momentu rozładowania Produktów w Magazynie tak, jak gdyby był przewoźnikiem;

- Odbiorca będzie umożliwiał Dostawcy fizyczną kontrolę przechowywanych Produktów w dowolnym momencie w normalnych godzinach pracy i po uzyskaniu uprzedniej zgody Odbiorcy i Kierownika Magazynu;

- Odbiorca nie będzie miał prawa w żaden sposób obciążać przechowywanych w magazynie Produktów dostarczonych przez Dostawcę;

- Odbiorca zagwarantuje, że Produkty przechowywane w Towarze do Odbioru w Magazynie będą dokładnie odsegregowane od innych materiałów lub produktów Odbiorcy lub jakiejkolwiek strony trzeciej, a Produkty przechowywane w Towarze do Odbioru w Magazynie będą wyraźnie oznaczone jako własność Dostawcy;

- Dostawca zachowa przez cały czas prawo własności do Produktów w Towarze do Odbioru, do momentu, gdy Strony uzgodnią sprzedaż Produktów na rzecz Odbiorcy zgodnie z artykułem 6.2; lub Prawo do Produktów przejdzie na Odbiorcę zgodnie z artykułem 6.6 Umowy.

Jak wynika z powyższego, w czasie transportu oraz przechowywania towaru w magazynie (aż do momentu pobrania) Odbiorca nie będzie mógł swobodnie rozporządzać towarami. Wszelkie uprawnienia do dysponowania towarami pozostaną w tym okresie przy Wnioskodawcy. Należy wobec tego stwierdzić, iż analizowana sytuacja jest analogiczna do przypadku, w którym Wnioskodawca zleciłby transport towaru do magazynu call-off stock stronie trzeciej. Innymi słowy, w związku z faktem, iż Odbiorca nie będzie nabywał własności (i prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) w momencie ich odbioru od Wnioskodawcy, tylko dopiero w momencie pobrania towaru z magazynu (na zasadach uregulowanych w art. 6.2. oraz 6.6. Umowy), należy przyjąć, że dokonując transportu towarów Odbiorca będzie działał w charakterze przewoźnika, uzyskując tym samym status zrównany z pozycją "osoby trzeciej" w rozumieniu art. 13h ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT.

Powyższy pogląd znajduje potwierdzenie w znanych Wnioskodawcy stanowiskach organów podatkowych. Przykładowo w stanie prawnym obowiązującym przed dniem 1 lipca 2020 r., kiedy to na gruncie polskiej ustawy o VAT funkcjonowało rozwiązanie określane jako magazyn konsygnacyjny, organy podatkowe dopuszczały możliwość jego zastosowania w sytuacji, gdy towar był transportowany przez przyszłego nabywcę. Potwierdza to np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 2 października 2014 r., nr IBPP4/443-296/14/PK, w której czytamy:

"Mając na uwadze ww. warunki uznania magazynu za magazyn konsygnacyjny oraz opis zdarzenia przyszłego w sytuacji gdy:

- towary dostarczane będą na rzecz zagranicznego dostawcy do magazynu Wnioskodawcy w kraju,

- będzie istniało porozumienie, w którym potwierdzone zostanie, że towar transportowany jest przez Spółkę na rzecz Dostawcy,

- zagraniczny dostawca będzie zachowywać własność tych towarów podczas ich składowania w magazynie w kraju przeznaczenia,

- Wnioskodawca pobierać będzie towary z magazynu w momencie, w którym będą mu one niezbędne np. dla celów produkcji, i dopiero z tym momentem następuje przejście własności towarów z dostawcy na nabywcę,

- będą spełnione warunki przewidziane w art. 12a ust. 1 ustawy,

to należy uznać, że warunki do uznania opisanych transakcji za WNT dla, których Wnioskodawca winien rozpoznać obowiązek podatkowy z chwilą pobrania towarów z magazynu konsygnacyjnego, nie później jednak niż z dniem wystawienia faktury - są spełnione".

Z uwagi na powyższe Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie prawidłowości jego stanowiska.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze. zm.), zwaną dalej "ustawą":

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają:

1)

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2)

eksport towarów;

3)

import towarów na terytorium kraju;

4)

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5)

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Z regulacji tej wynika tzw. zasada terytorialności, zgodnie z którą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają wymienione czynności, ale tylko w sytuacji, gdy miejscem ich świadczenia jest terytorium kraju.

W myśl definicji zawartej w art. 2 pkt 1 ustawy:

Ilekroć w przepisach jest mowa o: 1) terytorium kraju - rozumie się przez to terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a.

Natomiast stosownie do art. 2 pkt 2 ustawy:

Przez państwo członkowskie rozumie się państwo członkowskie Unii Europejskiej, a także Irlandię Północną w zakresie określonym w Protokole w sprawie Irlandii/Irlandii Północnej do Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz.Urz.UE.L 29 z 31.01.2020 str. 7 z późn. zm. 2).

Na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy:

Przez terytorium państwa członkowskiego rozumie się terytorium państwa wchodzące w skład terytorium Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem art. 2a.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy:

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Jak stanowi art. 2 pkt 6 ustawy:

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o towarach - rozumie się przez to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 13 ust. 1 ustawy:

Przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 2-8.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy:

Przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że nabywca towarów jest:

1)

podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;

2)

osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, która jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;

3)

podatnikiem podatku od wartości dodanej lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, działającymi w takim charakterze na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, niewymienionymi w pkt 1 i 2, jeżeli przedmiotem dostawy są wyroby akcyzowe, które, zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym, są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy lub procedurą przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą;

4)

podmiotem innym niż wymienione w pkt 1 i 2, działającym (zamieszkującym) w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, jeżeli przedmiotem dostawy są nowe środki transportu.

Na podstawie art. 13 ust. 6 ustawy:

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów występuje, jeżeli dokonującym dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, z zastrzeżeniem ust. 7.

Zatem, co do zasady, przy spełnieniu warunków dotyczących podmiotów biorących udział w transakcji, w przypadku gdy w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ustawy następuje wywóz towarów z terytorium kraju na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego UE występuje wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Zachodzi wówczas transakcja wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w sprzedaży, której po stronie nabywcy odpowiada wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w zakupie.

Ponadto, stosownie do art. 13 ust. 3 ustawy:

Za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów uznaje się również przemieszczenie przez podatnika, o którym mowa w art. 15, lub na jego rzecz towarów należących do jego przedsiębiorstwa z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, które zostały przez tego podatnika na terytorium kraju w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, albo sprowadzone na terytorium kraju w ramach importu towarów, jeżeli mają służyć działalności gospodarczej podatnika.

Powołany przepis rozszerza więc pojęcie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na czynności niemające charakteru czynności dwustronnych (pomiędzy dwoma odrębnymi podmiotami), polegające na przemieszczeniu towarów przedsiębiorstwa z Polski do innego kraju Unii Europejskiej, które mają służyć działalności gospodarczej podatnika. W takim przypadku dostawca pełni jednocześnie rolę nabywcy towarów na terytorium innego państwa członkowskiego.

Przy czym, stosownie do art. 13h ust. 1 ustawy:

Przemieszczenia towarów w procedurze magazynu typu call-off stock nie uznaje się za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 13 ust. 3.

Zgodnie z art. 13h ust. 2 ustawy:

Procedura magazynu typu call-off stock ma miejsce, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1)

towary są wysyłane lub transportowane przez podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT UE lub przez osobę trzecią działającą na jego rzecz, z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, w celu ich dostawy na późniejszym etapie i po ich wprowadzeniu do magazynu w procedurze magazynu typu call-off stock podatnikowi podatku od wartości dodanej uprawnionemu do nabycia prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel zgodnie z zawartym wcześniej porozumieniem między tymi podatnikami;

2)

podatnik wysyłający lub transportujący towary nie ma siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego, do którego przemieszcza towary z terytorium kraju;

3)

podatnik podatku od wartości dodanej, na rzecz którego towary są wysyłane lub transportowane, jest zidentyfikowany na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, a jego nazwa lub imię i nazwisko oraz numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nadany mu przez to państwo członkowskie są znane podatnikowi, o którym mowa w pkt 2, w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu;

4)

podatnik, o którym mowa w pkt 2, rejestruje przemieszczenie towarów w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 11c, oraz podaje w informacji podsumowującej, o której mowa w art. 100 ust. 1 pkt 5, numer identyfikacyjny, o którym mowa w pkt 3.

W myśl art. 13i ustawy:

Jeżeli warunki określone w art. 13h ust. 2 są spełnione, wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 13 ust. 1, uznaje się za dokonaną przez podatnika, o którym mowa w art. 13h ust. 2 pkt 2, na terytorium kraju w momencie przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel na podatnika podatku od wartości dodanej, któremu te towary mają być dostarczone, o ile przeniesienie to nastąpi w terminie 12 miesięcy od dnia wprowadzenia towarów do magazynu w procedurze magazynu typu call-off stock.

Na podstawie art. 13I ust. 1 ustawy:

Jeżeli w terminie, o którym mowa w art. 13i, nie nastąpiło przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel na rzecz podatnika podatku od wartości dodanej lub podatnika go zastępującego ani nie zaszła żadna z okoliczności określonych w art. 13k, uznaje się, że wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, o której mowa w art. 13 ust. 3, ma miejsce w dniu następującym po upływie tego terminu.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy:

Miejscem dostawy towarów jest w przypadku towarów wysyłanych lub transportowanych przez dokonującego ich dostawy, ich nabywcę lub przez osobę trzecią - miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy.

Stosownie do art. 100 ust. 1 pkt 5 ustawy

Podatnicy, o których mowa w art. 15, zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym zbiorcze informacje o dokonanych:

5) przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock, o której mowa w dziale II rozdziale 3b, oraz o zmianach w zakresie tej procedury zawartych w informacjach - zwane dalej "informacjami podsumowującymi".

W myśl art. 109 ust. 11c ustawy:

Podatnicy, którzy przemieszczają towary z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju w procedurze magazynu typu call-off stock, o której mowa w dziale II rozdziale 3b, są obowiązani prowadzić ewidencję tych towarów zgodnie z wymogami, o których mowa w art. 54a ust. 1 rozporządzenia 282/2011.

Zatem, powołany przepis art. 109 ust. 11c ustawy wprowadza wymóg prowadzenia przez dostawcę towarów ewidencji dotyczącej przemieszczania towarów w procedurze magazynu typu call-off stock. Przy czym, szczegółowy zakres danych, jakie powinna zawierać ewidencja, wynika z art. 54a ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) z 15 marca 2011 r. 282/2011 ustanawiającego środki wykonawcze do Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE.L 77 z 23.03.2011 str. 1 ze. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem", do którego wprost odsyła ww. przepis ustawy.

Stosownie do art. 54a ust. 1 rozporządzenia:

Ewidencja, o której mowa w art. 243 ust. 3 dyrektywy VAT, która ma być prowadzona przez każdego podatnika, który przemieszcza towary w ramach procedury magazynu typu call-off stock, zawiera następujące informacje:

a)

określenie państwa członkowskiego, z którego towary zostały wysłane lub przetransportowane, oraz datę wysyłki lub transportu towarów;

b)

numer identyfikacyjny VAT podatnika, dla którego przeznaczone są towary, nadany przez państwo członkowskie, do którego towary są wysyłane lub transportowane;

c)

określenie państwa członkowskiego, do którego towary są wysyłane lub transportowane, numer identyfikacyjny VAT prowadzącego magazyn, adres magazynu, w którym towary są składowane w momencie ich przybycia, oraz datę przybycia towarów do magazynu;

d)

wartość, opis i ilość towarów, które przybyły do magazynu;

e)

numer identyfikacyjny VAT podatnika zastępującego osobę, o której mowa w lit. b) niniejszego ustępu, na warunkach, o których mowa w art. 17a ust. 6 dyrektywy 2006/112/WE;

f)

podstawę opodatkowania, opis i ilość dostarczonych towarów oraz datę dokonania dostawy towarów, o której mowa w art. 17a ust. 3 lit. a) dyrektywy 2006/112/WE, a także numer identyfikacyjny VAT nabywcy;

g)

podstawę opodatkowania, opis i ilość towarów, oraz datę wystąpienia któregokolwiek z warunków, a także odpowiednią podstawę zgodnie z art. 17a ust. 7 dyrektywy 2006/112/WE;

h)

wartość, opis i ilość powrotnie przemieszczonych towarów oraz datę powrotu towarów, o których mowa w art. 17a ust. 5 dyrektywy 2006/112/WE.

Natomiast w myśl art. 243 ust. 3 Dyrektywy 2006/112/WE z 11 grudnia 2006 r. (Dz. U.UE.L.2006.347.1),

Każdy podatnik, który przemieszcza towary w ramach procedury magazynu typu call-off stock, o której mowa w art. 17a, prowadzi ewidencję umożliwiającą organom podatkowym zweryfikowanie prawidłowego stosowania tego artykułu.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca planuje zawarcie umowy określonej w tłumaczeniu na język polski jako "Umowa Przekazania" (dalej jako Umowa) z firmą z Odbiorcą.

Na podstawie umowy Wnioskodawca ma dostarczać wyprodukowane przez siebie towary z Polski do magazynu call-off stock zlokalizowanego w innym państwie członkowskim, tj. we Włoszech, celem ich dostawy na późniejszym etapie na rzecz Odbiorcy.

Magazyn ma być prowadzony przez podmiot trzeci.

Umowa będzie zawierała w szczególności następujące uregulowania:

1.1. Dostawca ma składać Produkty na ograniczonym terenie w Magazynie, w ilościach uzgadnianych pomiędzy Stronami lub ustanawiać stany do odbioru w Magazynie i przechowywać tamże Produkty w ilościach uzgadnianych pomiędzy Stronami.

1.2. Ustanowione stany magazynowe Produktów są określane w Umowie mianem "Towaru do Odbioru". Odbiorca będzie mieć prawo do odebrania z Towaru do Odbioru Produktów w ilościach i terminach podyktowanych jego potrzebami produkcyjnymi. Dostawca zapewni dostępność takich uzgodnionych ilości w ramach Towaru do Odbioru.

2.1. Odbiorca będzie informować Dostawcę co tydzień o zapotrzebowaniu na dostawy, określając minimalne ilości każdego Produktu, jaki Dostawca będzie przechowywać w Magazynie, dostarczając Dostawcy firmowe zlecenie dostawy wskazujące ilość Produktów, jaka powinna być dostępna w Towarze do Odbioru w Magazynie, w terminie wskazanym w tymże dokumencie (określanym w Umowie mianem "Firmowego Zlecenia Dostawy").

2.2. Odbiorca będzie ponadto przedstawiać Dostawcy co tydzień dwunastomiesięczną (12) ciągłą prognozę (niebędącą zobowiązaniem), w celach informacyjnych.

2.3. Magazyn będzie wyposażony w internetowy system zarządzania stanami z dobrą łącznością, dostępny Dostawcy i umożliwiający Dostawcy śledzenie zarządzania stanami magazynowymi Produktów i potencjalne wycofanie Produktów z Magazynu przez Odbiorcę.

3.1. Dostawca zleca Odbiorcy zapewnienie transportu Produktów z miejsca załadunku wyłącznie do Magazynu. Odbiorca ma pozwolenie Dostawcy na realizację transportu środkami transportu stron trzecich.

3.2. Odbiorca zapewni i poniesie wszystkie koszty transportu i ubezpieczenia z Miejsca Załadunku do Magazynu, do momentu rozładowania Produktów w Magazynie. Dążąc do uproszczeń administracyjnych. Dostawcy nie będą zatem fakturowane zwroty za takie czynności.

3.3. Odbiorca będzie ponosić odpowiedzialność wobec Dostawcy za straty i/lub szkody w Produktach na trasie od Miejsca Załadunku do momentu rozładowania Produktów w Magazynie tak, jak gdyby był przewoźnikiem.

4.1. W okresie przechowywania w Magazynie. Odbiorca będzie odpowiedzialny za odpowiednie przechowywanie i zarządzanie Towarem do Odbioru, na własny koszt.

4.2. Strony wyraźnie potwierdzają wyznaczenie przez Odbiorcę strony trzeciej, której powierzono obsługę Magazynu ("Kierownik Magazynu"). Należy rozumieć, że Odbiorca będzie ponosić wyłączną odpowiedzialność wobec Dostawcy za prawidłowe przeprowadzenie wszelkich czynności i/lub zobowiązań przewidzianych w tej Umowie i poniesie wszelkie związane z tym koszty.

4.3. Odbiorca zgadza się umożliwić fizyczną kontrolę przechowywanych Produktów przez prawidłowo umocowanego przedstawiciela Dostawcy w dowolnym momencie w normalnych godzinach pracy i po uzyskaniu uprzedniej zgody Odbiorcy i Kierownika Magazynu.

4.4. Produkty przechowywane w Magazynie pozostaną do dyspozycji Odbiorcy celem możliwego odebrania przez Odbiorcę, zgodnie z postanowieniami artykułu 6.

4.5. Odbiorca nie będzie bezpośrednio ani pośrednio tworzyć, obciążać, zakładać ani przyjmować wszelkich obciążeń hipotecznych, zabezpieczeń, depozytów, opłat, obciążeń lub roszczeń związanych z Towarem do Odbioru lub dowolną jego częścią.

4.6. Odbiorca na własny koszt odpowiednio ubezpieczy Towar do Odbioru przed stratami, uszkodzeniem wskutek pożaru, włamania, aktów wandalizmu wyładowań atmosferycznych i kradzieży.

4.8. Odbiorca zagwarantuje, że Produkty przechowywane w Towarze do Odbioru w Magazynie będą dokładnie odsegregowane od innych materiałów lub produktów

Odbiorcy lub innej natury należących do Dostawcy lub jakiejkolwiek strony trzeciej, a Produkty przechowywane w Towarze do Odbioru w Magazynie będą wyraźnie

oznaczone jako własność Dostawcy.

4.9. Odbiorca będzie mieć prawo, lecz nie obowiązek, kontroli stanu i jakości Produktów niezwłocznie po dostarczeniu Produktów do Magazynu. Na życzenie Odbiorcy, Dostawca usunie wszelkie rozbieżności pomiędzy dostarczonymi Produktami a treścią odpowiedniego listu przewozowego i odbierze Produkty stosownie do potrzeb.

4.10. Wszelkie warunki dotyczące zakupu Produktów, w tym między innymi ceny, warunków płatności, wymagań dotyczących jakości okresu (-ów) gwarancyjnego,

procedur oznaczania jakości, odpowiedzialności za produkt i środków prawnych zostaną uzgodnione oddzielnie lub są określone przepisami prawa.

4.11. Dostawca zachowa przez cały czas prawo własności do Produktów w Towarze do Odbioru, do momentu, gdy Strony uzgodnią sprzedaż Produktów na rzecz Odbiorcy zgodnie z artykułem 6.2; lub Prawo do Produktów przejdzie na Odbiorcę zgodnie z artykułem 6.6.

6.1. Odbiorca będzie mieć prawo do odbioru - a tym samym do uzyskania prawa własności - do Produktów z Towaru do Odbioru w Magazynie, pod warunkiem, że odbiór będzie mieć miejsce na zasadzie pierwsze przyjęte/pierwsze odebrane.

6.2. Uznaje się, że odbierając Produkty z Towaru do Odbioru w Magazynie, Odbiorca przyjmuje oddzielnie uzgodnione warunki Umowy Dostawy Elementów dotyczącą

pobranych Produktów a zakup zostanie uznany za mający miejsce.

6.3. Ilość Produktów zakupionych przez Odbiorcę w dowolnym momencie będzie uznawana za różnicę pomiędzy (i) ilością Towaru do Odbioru na początku miesiąca powiększoną o ilość Produktów dostarczonych w danym miesiącu, pomniejszoną o (ii) ilość Produktów w Towarach do Odbioru na koniec miesiąca.

6.5. Dostawca wystawi Odbiorcy fakturę za Produkty pobrane z Towaru do Odbioru, według oddzielnie uzgodnionej ceny.

6.6. Jeżeli Strony nie uzgodnią inaczej na piśmie. Produkty nieodebrane z Towaru do Odbioru w terminie trzydziestu (30) dni od daty dostawy zostaną uznane za odebrane trzydziestego pierwszego (31) dnia po dostawie do Magazynu, na zasadzie pierwsze przyjęte/pierwsze odebrane, a zakup zostanie uznany za zawarty pomiędzy Dostawcą i Odbiorcą w odniesieniu do takich Produktów w dniu uznania produktów za odebrane. Niezależnie od postanowień artykułu 4.10. Dostawca nie usunie Produktów z Magazynu przed upływem wspomnianego terminu 30 dni.

Wnioskodawca jest (i będzie) zarejestrowany jako podatnik VAT UE.

W wykonaniu przedmiotowej umowy z odbiorcą towary będą przemieszczane z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju (tj. do Włoch), w celu ich dostawy na późniejszym etapie po ich wprowadzeniu do magazynu w procedurze magazynu typu call-off stock na rzecz Odbiorcy, który jest (i będzie) podatnikiem podatku od wartości dodanej uprawnionym do nabycia prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel zgodnie z zawartym wcześniej porozumieniem między tymi podatnikami (tj. opisaną we wniosku Umową).

Wnioskodawca nie ma (i nie będzie miał) siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej we Włoszech.

Odbiorca, o którym mowa w Umowie będącej przedmiotem wniosku, jest (i będzie) zidentyfikowany na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych we Włoszech a jego nazwa oraz numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nadany mu przez to państwo członkowskie są znane Wnioskodawcy w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu.

Wnioskodawca będzie rejestrował przemieszczenia towarów w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 11c ustawy o VAT, oraz będzie podawał w informacji podsumowującej, o której mowa w art. 100 ust. 1 pkt 5 ustawy, numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych Odbiorcy.

Zgodnie z Umową Dostawca będzie zlecał Odbiorcy zapewnienie transportu towarów z Miejsca Załadunku do magazynu znajdującego się we Włoszech. Przy tym Odbiorca będzie ponosił odpowiedzialność wobec Dostawcy za straty i/lub szkody w towarach na trasie od Miejsca Załadunku do momentu rozładowania towarów w magazynie tak, jak gdyby był przewoźnikiem. Odbiorca będzie uzyskiwał własność oraz prawo do rozporządzania towarami jak właściciel dopiero w momencie dokonania pobrania (odbioru) towarów z magazynu zgodnie z postanowieniami umowy. Do tego momentu towary przechowywane w magazynie będą wyraźnie oznaczone jako własność Dostawcy.

Przeniesienie własności towarów (i jednocześnie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) na Odbiorcę będzie następowało przed upływem 12 miesięcy od dnia wprowadzenia towarów do magazynu na terytorium Włoch w procedurze magazynu typu call-off stock.

W przedmiotowej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia, czy w sytuacji, gdy zgodnie z treścią opisanej we wniosku Umowy, transport będzie przez Wnioskodawcę powierzony Odbiorcy, nie będzie dochodziło do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w momencie przemieszczenia towarów do magazynu we Włoszech, gdyż przemieszczenie to nastąpi w procedurze call-off stock, o której mowa w art. 13h ust. 2 ustawy, tzn. czy prawidłowe jest stanowisko, że po stronie Wnioskodawcy nie będzie powstawał obowiązek rozliczania na terytorium Polski podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, o której mowa w art. 13 ust. 3 ustawy, natomiast będzie powstawał obowiązek rozliczenia podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, o której mowa w art. 13 ust. 1 ustawy, w momencie przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel na Odbiorcę.

Biorąc pod uwagę okoliczności analizowanej sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa należy stwierdzić, że do przemieszczenia towarów z terytorium Polski do magazynu we Włoszech, które będą przedmiotem sprzedaży znajdzie zastosowanie procedura magazynu typu call-off stock. Spełnione bowiem w przedmiotowej sprawie będą wszystkie warunki określone w art. 13h ust. 2 ustawy, przy spełnieniu których zastosowanie znajduje procedura magazynu typu call-off stock.

Wnioskodawca - zarejestrowany jako podatnik VAT UE - przemieszcza wyprodukowane przez siebie towary z terytorium Polski do magazynu położonego we Włoszech, który jest magazynem podmiotu trzeciego.

Zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a Odbiorcą, towary są transportowane przez Odbiorcę działającego w imieniu Wnioskodawcy. Własność towarów zostanie przeniesiona na Odbiorcę wraz z pobraniem przez Niego tych towarów z tego magazynu, przy czym pobranie towaru nie powinno nastąpić później niż w okresie 12 miesięcy od jego przybycia do magazynu. Wnioskodawca nie ma (i nie będzie miał) siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej we Włoszech. Odbiorca natomiast jest (i będzie) podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium Włoch, a jego nazwa oraz numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nadany mu przez to państwo członkowskie będą znane Wnioskodawcy w momencie rozpoczęcia transportu i będą podawane przez Wnioskodawcę w informacji podsumowującej, o której mowa w art. 100 ust. 1 pkt 5 ustawy. Ponadto Wnioskodawca będzie prowadzić ewidencję towarów przesuwanych w ramach procedury call-off stock oraz będzie składać informacje podsumowujące VAT UE, w których będzie wykazywać prawidłowe dane dotyczące wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Przemieszczenia towarów, do którego ma zastosowanie procedura magazynu typu call-off stock nie uznaje się za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 13 ust. 3 ustawy. Jednocześnie, w sytuacji, gdy łącznie spełnione są warunki wymienione w art. 13h ust. 2 ustawy, podatnik, o którym mowa w art. 13h ust. 2 pkt 2 ustawy (tj. podatnik wysyłający/transportujący towary) rozpoznaje w momencie przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 13 ust. 1 ustawy (o ile przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel nastąpi w terminie 12 miesięcy od dnia wprowadzenia towarów do magazynu w procedurze magazynu typu call-off stock).

Przekładając powyższe ustalenia na grunt rozpoznawanej sprawy należy wskazać, że w momencie przemieszczania towarów z Polski do magazynu we Włoszech, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do rozliczenia podatku od towarów i usług na terytorium Polski z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, o której mowa w art. 13 ust. 3 ustawy. Natomiast Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozliczenia podatku od towarów i usług na terytorium Polski z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, o której mowa w art. 13 ust. 1 ustawy, w momencie przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel na Odbiorcę.

Podsumowując, w sytuacji, gdy zgodnie z treścią opisanej we wniosku Umowy, transport będzie przez Wnioskodawcę powierzony Odbiorcy, nie będzie dochodziło do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w momencie przemieszczenia towarów do magazynu we Włoszech, gdyż przemieszczenie to nastąpi w procedurze call-off stock, o której mowa w art. 13h ust. 2 ustawy. Po stronie Wnioskodawcy obowiązek podatkowy rozliczenia podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, o której mowa w art. 13 ust. 1 ustawy, będzie powstawał w momencie przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel na Odbiorcę.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie należy zauważyć, że zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, wydana interpretacja traci swą aktualność.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosują się Państwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl