0112-KDIL1-3.4012.33.2023.1.MR - Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu kosztów poniesionych na realizację projektu utworzenia miejsca rekreacyjnego

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 13 lutego 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL1-3.4012.33.2023.1.MR Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu kosztów poniesionych na realizację projektu utworzenia miejsca rekreacyjnego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

24 stycznia 2023 r. wpłynął Państwa wniosek z 23 stycznia 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy braku prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu kosztów poniesionych na realizację projektu utworzenia miejsca rekreacyjnego pn. " (...)".

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Gmina zwraca się z prośbą o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie możliwości prawnej odliczenia podatku od towarów i usług (VAT), w związku z realizacją projektu grantowego z dotacją ze środków zewnętrznych w ramach działania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" - projekt utworzenia miejsca rekreacyjnego pn. " (...)", oraz przedstawia w tej sprawie następujące stanowisko.

a) Gmina jest czynnym podatnikiem VAT. Wykonuje czynności o charakterze statutowym niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

b) Gmina na realizację ww. projektu, oprócz środków z budżetu Gminy, wystąpiła z wnioskiem o udzielenie dotacji w ramach działania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 do Zarządu Województwa (...) Urząd Marszałkowski Województwa (...) za pośrednictwem LGD (...).

c) Stan faktyczny:

Projekt zostanie zrealizowany w ramach działania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" - projekt utworzenia miejsca rekreacyjnego dla mieszkańców pn. " (...)" na działce nr (...), obręb (...). W ramach projektu położona zostanie nowa nawierzchnia ze wzorem "ósemki" oraz zamontowana zostanie mała architektura (stacja naprawcza dla rowerów, stojaki rowerowe, ławki, kosze i tablica informacyjna). Operacja jest zgodna z celami ogólnymi i szczegółowymi LSR - (...), ponieważ powstanie (...) urozmaici i podniesie poziom rekreacji naszego regionu.

d), e), g) Właścicielem przedmiotu projektu jest Gmina. Za korzystanie z powstałego " (...)" Gmina nie będzie pobierała żadnych opłat. Nabyte towary oraz usługi w ramach realizacji opisanego we wniosku projektu nie są/nie będą związane z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, a tym samym nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi Gminy.

f) Faktury za wydatki dokonane w ramach ww. projektu będą wystawione na Gminę.

h) Realizowany projekt należy do zadań własnych gminy, stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023.40 t.j.).

Uzyskana opinia zostanie przedłożona dla Zarządu Województwa (...) Urzędu Marszałkowskiego Województwa (...) celem końcowego rozliczenia projektu.

Pytanie

Czy z tytułu kosztów poniesionych na realizację projektu w działaniu 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" - projekt utworzenia miejsca rekreacyjnego pn. " (...)" - będzie przysługiwało Gminie prawo do odliczenia podatku VAT?

Państwa stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina jako organ władzy publicznej jest zarejestrowana w urzędzie skarbowym jako czynny podatnik VAT. Zgodnie z treścią art. 86 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług możliwość odliczenia podatku VAT przysługuje podatnikom w zakresie w jakim te towary i usługi są wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych. W opisanym zdarzeniu przyszłym brak jest związku nabytych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną prowadzoną przez Gminę. Gmina jako podatnik nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Faktury wystawione w ramach opisanego projektu z całości będą wydatkiem Gminy wraz z podatkiem VAT. Udostępnienie odbywać się będzie nieodpłatnie, tzn. z tego tytułu Gmina nie będzie osiągać dochodów.

Ponieważ działalność ta nie będzie wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych, dlatego nie ma możliwości odliczenia podatku VAT związanego z wydatkami poniesionymi na realizację zadania.

Stanowisko Gminy w przedmiotowej sprawie jest następujące: Gmina nie ma możliwości odliczenia podatku VAT zapłaconego w cenie nabytych towarów i usług przy realizacji projektu pn. " (...)".

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. W świetle tego przepisu:

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy:

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a)

nabycia towarów i usług,

b)

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym:

Nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast na podstawie przepisu art. 88 ust. 4 ustawy:

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go - dla tej czynności - za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Natomiast zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Według art. 15 ust. 6 ustawy:

Nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Jak wynika z powyższego, wyłączenie organów władzy publicznej z kategorii podatnika ma charakter wyłącznie podmiotowo-przedmiotowy.

W świetle wskazanych unormowań jednostki samorządu terytorialnego na gruncie podatku od towarów i usług występować mogą w dwojakim charakterze:

* podmiotów niebędących podatnikami, gdy realizują zadania nałożone na nich odrębnymi przepisami prawa, oraz

* podatników podatku od towarów i usług, gdy wykonują czynności na podstawie umów cywilnoprawnych.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Jak wynika z powołanych wyżej przepisów, jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itp., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). Ponieważ tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40):

Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Jak stanowi art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym:

Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym:

W szczególności zadania własne obejmują sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Z opisu sprawy wynika, że Gmina (czynny podatnik VAT) wystąpiła z wnioskiem na realizację projektu. Oprócz środków z budżetu Gminy, Wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o udzielenie dotacji w ramach działania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 do Zarządu Województwa (...) - Urząd Marszałkowski Województwa (...), za pośrednictwem LGD (...). Projekt dotyczy utworzenia miejsca rekreacyjnego dla mieszkańców pn. " (...)" na działce nr (...), obręb (...). W ramach projektu położona zostanie nowa nawierzchnia ze wzorem "ósemki" oraz zamontowana zostanie mała architektura (stacja naprawcza dla rowerów, stojaki rowerowe, ławki, kosze i tablica informacyjna). Operacja jest zgodna z celami ogólnymi i szczegółowymi LSR - (...), ponieważ powstanie (...) urozmaici i podniesie poziom rekreacji naszego regionu. Właścicielem przedmiotu projektu jest Gmina (...). Za korzystanie z powstałego " (...)" Gmina nie będzie pobierała żadnych opłat. Nabyte towary oraz usługi w ramach realizacji opisanego we wniosku projektu nie są/nie będą związane z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, a tym samym nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi Gminy. Realizowany projekt należy do zadań własnych Gminy, stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym.

Wątpliwości Gminy w analizowanej sprawie dotyczą kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu kosztów poniesionych na realizację projektu utworzenia miejsca rekreacyjnego pn. " (...)".

Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny.

W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będzie spełniony, ponieważ - jak wskazał Wnioskodawca - towary oraz usługi nabywane w ramach realizacji opisanego we wniosku projektu nie są i nie będą związane z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, a tym samym nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi Gminy. W ramach projektu położona zostanie nowa nawierzchnia ze wzorem "ósemki" oraz zamontowana zostanie mała architektura (stacja naprawcza dla rowerów, stojaki rowerowe, ławki, kosze i tablica informacyjna). Powstanie (...) urozmaici i podniesie poziom rekreacji naszego regionu. Za korzystanie z powstałego " (...)" Gmina nie będzie pobierała żadnych opłat. Ponadto, realizowany projekt należy do zadań własnych Gminy.

W związku z powyższym, ze względu na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki, warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie będzie miał - na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy - prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących zakup towarów i usług związanych z realizacją opisanego projektu.

Podsumowując, Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu kosztów poniesionych na realizację projektu w działaniu 19.2. "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" - projekt utworzenia miejsca rekreacyjnego pn. " (...)".

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, wydana interpretacja traci swą aktualność.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 259; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl