0112-KDIL1-3.4012.251.2018.1.PM - Brak prawa do odliczenia podatku VAT w ramach poniesionych oraz planowanych do poniesienia wydatków związanych z realizacją projektu.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 13 czerwca 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL1-3.4012.251.2018.1.PM Brak prawa do odliczenia podatku VAT w ramach poniesionych oraz planowanych do poniesienia wydatków związanych z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 17 kwietnia 2018 r. (data wpływu 20 kwietnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w ramach poniesionych oraz planowanych do poniesienia wydatków związanych z realizacją projektu pn. (...) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w ramach poniesionych oraz planowanych do poniesienia wydatków związanych z realizacją projektu pn. (...).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Projekt pn. (...) otrzymał dofinansowanie z EFRR w ramach RPO (...) 2014-2020, Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT Subregionu (...), 4 typ projektu: Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę centrum przesiadkowego przy dworcu (...) oraz budowę drogi rowerowej na odcinku pomiędzy (...) i (...) jako połączenie funkcjonalne pomiędzy istniejącymi ścieżkami biegnącymi wzdłuż (...) i (...) w kierunku centrum przesiadkowego.

Wybudowana droga rowerowa będzie łączyła się z drogami rowerowymi, jakie istnieją w (...) czy w (...). Projekt obejmuje również budowę sygnalizacji świetlnych dla potrzeb systemu ITS (System Zarządzania i Monitoringu Ruchu) na głównych arteriach komunikacyjnych miasta (...), na następujących obiektach: (...), skrzyżowanie (...) oraz (...).

Rzeczowa realizacja zadania rozpoczęła się w 2017 r., a zakończy się w 2020 r.

W odległości 700 m od drogi rowerowej powstanie centrum przesiadkowe, którego zakres rzeczowy obejmuje przede wszystkim budowę parkingów:

1.

20 miejsc postojowych,

2.

3 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych,

3.

3 parkingi postojowe dla rowerów.

Teren, na którym powstanie centrum przesiadkowe objęty zostanie monitoringiem.

Korzystanie z centrum przesiadkowego będzie całkowicie bezpłatne (brak dochodu dla Gminy). Na obiekcie nie powstaną i nie zostaną udostępnione miejsca na prowadzenie działalności gospodarczej, np. kawiarenka, automat (brak dochodu dla Gminy).

W przypadku budowy sygnalizacji świetlnych dla potrzeb systemu ITS planuje się następujące prace: roboty drogowe, sygnalizacje świetlne, opracowania projektowe, centrum obsługujące wszystkie funkcje podsystemów zintegrowanego systemu zarządzania, system łączności między skrzyżowaniami a centrum, podsystem lokalnej optymalizacji i sterowania ruchem wraz z możliwością analizy pomiarów w zasięgu działania systemu, podsystem wideo-monitoringu skrzyżowań objętych działaniem systemu.

Zakres rzeczowy robót w przypadku budowy drogi rowerowej obejmuje: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, budowę nawierzchni oraz roboty wykończeniowe.

Droga rowerowa będzie długości około 1100 m i stanowić będzie funkcję komunikacyjną z centrum przesiadkowym.

Realizacja projektu wynika z Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.

Zgodnie z obowiązkami Gmina będzie ponosiła koszty utrzymania drogi, centrum przesiadkowego oraz ITS, zarówno w zakresie eksploatacji, jak i w dłuższej perspektywie utrzymania inwestycji. W zakres tych wydatków wchodzą m.in. inwestycje drogowe, utrzymanie sygnalizacji świetlnych, remonty dróg, zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych oraz gminnych w granicach gminy.

Gmina jest jednostką samorządu terytorialnego, działającą na podstawie ustawy o samorządzie gminnymi, w związku z czym nie wykorzystuje produktów projektu do działalności o charakterze gospodarczym.

W przypadku ścieżki rowerowej z uwagi na fakt, iż będzie powszechnie dostępną infrastrukturą ogólnospołeczną - nie ma charakteru gospodarczego. Analogicznie należy przyjąć w zakresie systemu ITS, ponieważ nie będzie on preferował z góry określonych podmiotów (np. konkretnych przewoźników transportu publicznego), lecz będzie służył efektywnemu wykorzystaniu dostępnej zdolności przepustowej infrastruktury drogowej oraz zwiększeniu bezpieczeństwa korzystania z niej.

Natomiast powstałe w wyniku realizacji projektu miejsca parkingowe przy centrum przesiadkowym (...) udostępniane będą nieodpłatnie jako element infrastruktury ogólnospołecznej - sieci dróg publicznych w mieście. Na terenie gminy występują tylko bezpłatne miejsca parkingowe.

W ramach projektu poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji aplikacyjnej. Kolejne wydatki, jakie zostaną poniesione w ramach projektu dotyczyć będą rzeczowej realizacji inwestycji, tj. wykonania robót budowlanych oraz przeprowadzenia kampanii promocyjnej projektu.

Czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT składającym deklarację VAT-7 jest Gmina (...).

Towary i usługi nabyte przez Gminę w związku z realizacją projektu nie były związane z wykonywaniem przez Gminę czynności opodatkowanych podatkiem VAT, gdyż efekty tego projektu nie będą wykorzystywane przez Gminę do prowadzenia działalności gospodarczej i Gmina nie będzie uzyskiwać z tego tytułu żadnych przychodów opodatkowanych podatkiem VAT.

Gmina (...) nie uzyska żadnych środków finansowych związanych z efektami realizacji projektu, tzn. nie wystąpi związana z tym sprzedaż opodatkowana w Gminie. Wykonany projekt odnosi się do zadań własnych Gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, tworzenia warunków dla jego zrównoważonego rozwoju oraz warunków pełnego uczestnictwa mieszkańców w życiu wspólnoty.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku VAT w całości lub w części w ramach poniesionych oraz planowanych do poniesienia wydatków związanych z realizacją projektu, tj.:

* opracowaniem dokumentacji projektowo-wykonawczej,

* opracowanie dokumentacji aplikacyjnej,

* wykonaniem robót budowlanych,

* przeprowadzeniem promocji projektu?

Zdaniem Wnioskodawcy, nabyte przez Gminę w ramach realizacji projektu usługi i towary nie są i nie będą związane z działalnością opodatkowaną i w związku z art. 86 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Gmina (...) jako podatnik podatku VAT nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub w części w ramach poniesionych wydatków.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą - w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy - kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zatem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go - dla tej czynności - za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez "podatników" w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy - podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

W myśl art. 15 ust. 6 ustawy - nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z przedstawionego wyżej przepisu wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np.: czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itp., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) - gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Jak stanowi art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym - do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego.

Z opisu sprawy wynika, że Gmina jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT składającym deklarację VAT-7.

Gmina realizuje projekt pn. (...). Gmina otrzymała dofinansowanie z EFRR w ramach RPO (...) 2014-2020.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę centrum przesiadkowego przy dworcu oraz budowę drogi rowerowej.

Projekt obejmuje również budowę sygnalizacji świetlnych dla potrzeb systemu ITS (System Zarządzania i Monitoringu Ruchu) na głównych arteriach komunikacyjnych miasta.

W odległości 700 m od drogi rowerowej powstanie centrum przesiadkowe, którego zakres rzeczowy obejmuje przede wszystkim budowę parkingów:

1.

20 miejsc postojowych,

2.

3 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych,

3.

3 parkingi postojowe dla rowerów.

Teren, na którym powstanie centrum przesiadkowe objęty zostanie monitoringiem.

Korzystanie z centrum przesiadkowego będzie całkowicie bezpłatne. Na obiekcie nie powstaną i nie zostaną udostępnione miejsca na prowadzenie działalności gospodarczej, np. kawiarenka, automat.

W przypadku ścieżki rowerowej z uwagi na fakt, iż będzie powszechnie dostępną infrastrukturą ogólnospołeczną - nie ma charakteru gospodarczego. Analogicznie należy przyjąć w zakresie systemu ITS, ponieważ nie będzie on preferował z góry określonych podmiotów (np. konkretnych przewoźników transportu publicznego), lecz będzie służył efektywnemu wykorzystaniu dostępnej zdolności przepustowej infrastruktury drogowej oraz zwiększeniu bezpieczeństwa korzystania z niej.

Natomiast powstałe w wyniku realizacji projektu miejsca parkingowe przy centrum przesiadkowym udostępniane będą nieodpłatnie jako element infrastruktury ogólnospołecznej - sieci dróg publicznych w mieście.

Gmina jest jednostką samorządu terytorialnego, działającą na podstawie ustawy o samorządzie gminnymi, w związku z czym nie wykorzystuje produktów projektu do działalności o charakterze gospodarczym.

Towary i usługi nabyte przez Gminę w związku z realizacją projektu nie były związane z wykonywaniem przez Gminę czynności opodatkowanych podatkiem VAT, gdyż efekty tego projektu nie będą wykorzystywane przez Gminę do prowadzenia działalności gospodarczej i Gmina nie będzie uzyskiwać z tego tytułu żadnych przychodów opodatkowanych podatkiem VAT.

Gmina (...) nie uzyska żadnych środków finansowych związanych z efektami realizacji projektu, tzn. nie wystąpi związana z tym sprzedaż opodatkowana w Gminie. Wykonany projekt odnosi się do zadań własnych Gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, tworzenia warunków dla jego zrównoważonego rozwoju oraz warunków pełnego uczestnictwa mieszkańców w życiu wspólnoty.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Budowa centrum przesiadkowego, drogi rowerowej i sygnalizacji świetlnej dla systemu ITS odbywać się będzie w ramach władztwa publicznego. Gmina wykonując tę inwestycję będzie działała jako organ administracji publicznej i będzie mogła korzystać ze środków prawnych o charakterze władczym. W takim ujęciu Gmina bez wątpienia nie będzie mogła być uznana za podatnika, gdyż realizuje ona zadania własne służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie związek taki nie wystąpi. Z okoliczności sprawy wynika bowiem, że Gmina realizować będzie opisany projekt w ramach zadań własnych, zatem w tym zakresie będzie działała w ramach reżimu publicznoprawnego. Tym samym Gmina nie będzie ponosiła wydatków w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, a nabywając towary i usługi nie będzie działała w charakterze podatnika podatku VAT. Zatem, w analizowanej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione.

Podsumowując, Gmina nie będzie miała prawa do odliczenia podatku VAT w całości lub w części w ramach poniesionych oraz planowanych do poniesienia wydatków związanych z realizacją projektu pn. (...), tj.: opracowaniem dokumentacji projektowo-wykonawczej, opracowaniem dokumentacji aplikacyjnej, wykonaniem robót budowlanych i przeprowadzeniem promocji projektu. Powyższe wynika z tego, że w analizowanym przypadku nie będą spełnione - wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy - przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Gmina nie będzie działała jako podatnik VAT, a wydatki związane z realizacją projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl