0112-KDIL1-3.4012.243.2022.1.KK

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 6 lipca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL1-3.4012.243.2022.1.KK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

10 czerwca 2022 r. wpłynął Pana wniosek z 10 czerwca 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej zakup udziału w Nieruchomości.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Wniosek jest składany w związku ze złożeniem wniosku wspólnego o sygn. (...) i wycofaniem pytań 2 i 3 z wniosku wspólnego oraz złożenia tego wniosku. W interpretacji, która zostanie wydana w odpowiedzi na złożony wniosek wspólny rozstrzygana jest kwestia opodatkowania aportu podatkiem VAT, kluczowa dla oceny stanowiska wyrażonego w złożonym wniosku.

"1" (dalej: "Wnioskodawca 1") oraz "2" (dalej: "Wnioskodawca 2") w czerwcu 2021 r. kupili nieruchomość gruntową niezabudowaną (dalej odpowiednio: "Transakcja zakupu" oraz "Nieruchomość").

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wszystkie działki składające się na Nieruchomość w całości przeznaczone pod zabudowę. Taka klasyfikacja obowiązywała już momencie zawierania Transakcji zakupu.

W Transakcji zakupu strony ustaliły (w drodze przetargu) cenę brutto w kwocie: (...) zł. Transakcja zakupu w całości była opodatkowana 23% stawką VAT. Kwota netto to zatem: (...) zł, a kwota VAT to: (...) zł (dalej: "VAT od transakcji zakupu").

Na mocy Transakcji zakupu Wnioskodawca 1 nabył 60/100 udziału w prawie własności Nieruchomości, a Wnioskodawca 2 nabył 40/100 w prawie własności Nieruchomości. Wnioskodawca 1 jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT od ponad 10 lat. Wnioskodawca 2 jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT od ponad 10 lat.

W związku z Transakcją zakupu Nieruchomości Wnioskodawca 1 otrzymał od sprzedającego fakturę VAT - na kwotę proporcjonalną do nabytego udziału w prawie własności Nieruchomości (dalej: "Faktura zakupu Wnioskodawcy 1"). W związku z Transakcją zakupu Nieruchomości Wnioskodawca 2 otrzymał od sprzedającego fakturę VAT - na kwotę proporcjonalną do nabytego udziału w prawie własności Nieruchomości (dalej: "Faktura zakupu Wnioskodawcy 2").

Wnioskodawca 1 i Wnioskodawca 2 (dalej: "Wnioskodawcy 1 i 2") nabyli w związku z prowadzonymi działalnościami gospodarczymi i odliczyli VAT od transakcji zakupu. Wnioskodawcy 1 i 2 nabyli Nieruchomość z myślą o jej sprzedaży w przyszłości (niesprecyzowanej - uzależniali to od ogólnej sytuacji gospodarczej, w szczególności na rynku nieruchomości oraz osobistej sytuacji finansowej).

Co istotne, charakter Nieruchomości (powierzchnia ok. 20 ha, przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego m.in. pod obiekty produkcyjne i magazynowe) wyklucza używanie jej do celów osobistych.

Wnioskodawcy 1 i 2 planują wnieść Nieruchomość w formie aportu (dalej: "Aport") do spółki jawnej (dalej zamiennie: "Spółka" albo "Wnioskodawca 3").

Wnioskodawcy 1 i 2 jedynymi wspólnikami Spółki. Na dzień wniesienia aportu Spółka będzie czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT.

Przed wniesieniem Aportu Wnioskodawcy 1 i 2 będą dysponować wyceną Nieruchomości (dalej: "Wycena"), która prawdopodobnie nie będzie odbiegać w znaczący sposób od kwoty określonej w Transakcji zakupu. Wycena zostanie sporządzona w kwocie netto. W umowie Spółki Aport zostanie wyceniony w wartości brutto. Przyjęta zostanie kwota wynikająca z Wyceny (netto) powiększona o należny podatek VAT.

Wnioskodawcy 1 i 2 w związku z Aportem wystawią na Spółkę faktury z 23% stawką VAT. W obecnej niestabilnej sytuacji społeczno-gospodarczo-ekonomicznej dokonywane przez biegłych wyceny mogą rozmijać się z ostateczną ceną transakcyjną (zarówno na plus, jak i na minus).

Wnioskodawcy 1 i 2 wskazują zatem, że podjęli negocjacje z potencjalnymi nabywcami i próbują wynegocjować możliwie wysoką cenę, co do zasady możliwe wyższą niż cena zastosowana w Transakcji zakupu. Na dzień dzisiejszy nie sposób przewidzieć, w jakim tempie te negocjacje będą się toczyć (oraz jaki będzie ich stan na dzień Aportu) i czy w ogóle zakończą się osiągnięciem porozumienia do czasu aportu.

Z tego względu Wnioskodawcy 1 i 2 postanowili wnieść nieruchomość Aportem do Spółki, bowiem w przypadku występowania tylko jednego sprzedawcy ułatwia to prowadzenie negocjacji, zabezpieczenie potencjalnego nabywcy co do sprzedaży i zwrotu ewentualnie przyjętych zadatków/zaliczek, a w konsekwencji pozwala na uzyskanie lepszych warunków sprzedaży. Łatwiej jest bowiem toczyć negocjacje oraz sfinalizować transakcje, gdy właścicielem całej Nieruchomości jest jeden podmiot. Gdy nieruchomość jest przedmiotem współwłasności potencjalni nabywcy często nie chcą angażować się w negocjacje obawiając się, że ostatecznie u zbywających powstanie różnica zdań (np. co do akceptowalnej ceny czy samego faktu sprzedaży, czy też może dojść do wzrostu ceny po stronie drugiego sprzedającego).

Przedmiotem złożonego wniosku jest wyłącznie ocena prawa do odliczenia VAT przy nabyciu przedmiotu aportu.

Pytanie

Czy Wnioskodawcy 1 przysługiwało prawo do odliczenia VAT z Faktury zakupu Wnioskodawcy 1?

Pana stanowisko w sprawie

W Pana ocenie, Wnioskodawcy 1 przysługiwało prawo do odliczenia VAT z Faktury zakupu Wnioskodawcy 1.

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy

Jak wskazano w stanie faktycznym, w zakresie opodatkowania aportu zostanie wydana interpretacja wspólna o sygn. (...), której rozstrzygnięcie jest decydujące dla oceny prawidłowości poniższego stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 Ustawy o VAT: "W zakresie, w jakim towary i usługi wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124".

Zgodnie z art. 86 ust. 2 Ustawy o VAT: "Kwotę podatku naliczonego stanowi:

1)

suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a)

nabycia towarów i usług".

Wnioskodawcy 1 i 2 wykorzystali nabytą Nieruchomość do wykonywania czynności opodatkowanych (co zostało uzasadnione we wniosku wspólnym o sygn....).

W konsekwencji, Wnioskodawcy 1 przysługuje prawo do odliczenia VAT.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą".

W świetle art. 86 ust. 1 ustawy:

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy:

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Podkreślić należy, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym:

Nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Z opisu sprawy wynika, że "1" (dalej: "Wnioskodawca 1") oraz "2" (dalej: "Wnioskodawca 2") w czerwcu 2021 r. kupili nieruchomość gruntową niezabudowaną (dalej odpowiednio: "Transakcja zakupu" oraz "Nieruchomość").

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wszystkie działki składające się na Nieruchomość w całości przeznaczone pod zabudowę. Taka klasyfikacja obowiązywała już momencie zawierania Transakcji zakupu.

Transakcja zakupu w całości była opodatkowana 23% stawką VAT.

Na mocy Transakcji zakupu Wnioskodawca 1 nabył 60/100 udziału w prawie własności Nieruchomości, a Wnioskodawca 2 nabył 40/100 w prawie własności Nieruchomości. Wnioskodawca 1 jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT od ponad 10 lat. Wnioskodawca 2 jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT od ponad 10 lat.

W związku z Transakcją zakupu Nieruchomości Wnioskodawca 1 otrzymał od sprzedającego fakturę VAT - na kwotę proporcjonalną do nabytego udziału w prawie własności Nieruchomości (dalej: "Faktura zakupu Wnioskodawcy 1"). W związku z Transakcją zakupu Nieruchomości Wnioskodawca 2 otrzymał od sprzedającego fakturę VAT - na kwotę proporcjonalną do nabytego udziału w prawie własności Nieruchomości (dalej: "Faktura zakupu Wnioskodawcy 2").

Wnioskodawca 1 i Wnioskodawca 2 (dalej: "Wnioskodawcy 1 i 2") nabyli w związku z prowadzonymi działalnościami gospodarczymi i odliczyli VAT od transakcji zakupu. Wnioskodawcy 1 i 2 nabyli Nieruchomość z myślą o jej sprzedaży w przyszłości (niesprecyzowanej - uzależniali to od ogólnej sytuacji gospodarczej, w szczególności na rynku nieruchomości oraz osobistej sytuacji finansowej).

Co istotne, charakter Nieruchomości (powierzchnia ok. 20 ha, przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego m.in. pod obiekty produkcyjne i magazynowe) wyklucza używanie jej do celów osobistych.

Wnioskodawcy 1 i 2 planują wnieść Nieruchomość w formie aportu (dalej: "Aport") do spółki jawnej (dalej zamiennie: "Spółka" albo "Wnioskodawca 3").

Wnioskodawcy 1 i 2 jedynymi wspólnikami Spółki. Na dzień wniesienia aportu Spółka będzie czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT.

Przed wniesieniem Aportu Wnioskodawcy 1 i 2 będą dysponować wyceną Nieruchomości (dalej: "Wycena"), która prawdopodobnie nie będzie odbiegać w znaczący sposób od kwoty określonej w Transakcji zakupu. Wycena zostanie sporządzona w kwocie netto. W umowie Spółki Aport zostanie wyceniony w wartości brutto. Przyjęta zostanie kwota wynikająca z Wyceny (netto) powiększona o należny podatek VAT.

Wnioskodawcy 1 i 2 w związku z Aportem wystawią na Spółkę faktury z 23% stawką VAT. W obecnej niestabilnej sytuacji społeczno-gospodarczo-ekonomicznej dokonywane przez biegłych wyceny mogą rozmijać się z ostateczną ceną transakcyjną (zarówno na plus, jak i na minus).

Wątpliwości Wnioskodawcy 1 dotyczą kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury zakupu udziału w Nieruchomości.

Podkreślić należy, że zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Analizując okoliczności niniejszej sprawy w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa należy uznać, że w niniejszej sytuacji zostaną spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Jak wynika z opisu sprawy, transakcja zakupu była w całości opodatkowana 23% stawką podatku VAT. Wnioskodawca 1 jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a udział w Nieruchomości został przez Niego nabyty w celu dalszej odsprzedaży. Ponadto, Wnioskodawcy 1 i 2 w związku z Aportem wystawią na Spółkę faktury z 23% stawką VAT.

Zatem Wnioskodawcy 1, będącemu czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu udziału w Nieruchomości na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 88 ustawy.

Podsumowując, Wnioskodawcy 1 przysługiwało prawo do odliczenia VAT z Faktury zakupu udziału w Nieruchomości. Prawo to przysługiwało pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych, o których mowa w art. 88 ustawy.

Tym samym Pana stanowisko jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

Należy także zauważyć, że zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego podanym przez Pana w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl