0112-KDIL1-3.4012.222.2018.1.AW - Brak możliwości odliczenia podatku naliczonego VAT w ramach realizowanego projektu pn. "Budowa boiska rekreacyjnego (...)".

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 4 czerwca 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL1-3.4012.222.2018.1.AW Brak możliwości odliczenia podatku naliczonego VAT w ramach realizowanego projektu pn. "Budowa boiska rekreacyjnego (...)".

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 24 sierpnia 2017 r. (data wpływu 9 kwietnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego VAT w ramach realizowanego projektu pn. "Budowa boiska rekreacyjnego (...)" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego VAT w ramach realizowanego projektu pn. "Budowa boiska rekreacyjnego (...)".

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest Stowarzyszeniem, które działa w oparciu o statut uchwalony dnia 26 września 2016 r. na Walnym Zebraniu Członków Gminnego Klubu Sportowego, wpisanego do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie decyzji Starosty z dnia 5 października 2016 r.

Stowarzyszenie działa w oparciu o ww. statut oraz obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności zgodnie z ustawami: o sporcie, o stowarzyszeniach i o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Terenem jego działalności jest obszar Gminy. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków oraz osób i instytucji wspomagających. Dla realizacji określonych celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników etatowych, bądź wykonujących określone zadania w ramach umów cywilnoprawnych.

Podstawowym celem jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz prowadzenie pracy wychowawczej poprzez umożliwienie wszystkim chętnym z terenu Gminy oraz okolicznych i przyległych miejscowości uprawiania sportu, w tym przede wszystkim piłki nożnej na boiskach i obiektach sportowych użytkowanych przez Stowarzyszenie. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, a swoje cele realizuje w szczególności poprzez współpracę i współdziałanie z lokalnymi i wojewódzkimi władzami samorządowymi. Środki na pokrycie zadań statutowych Stowarzyszenie otrzymuje w formie dotacji z budżetu Gminy oraz sporadycznych darowizn od osób fizycznych.

Dnia 22 września 2017 r. Stowarzyszenie złożyło do Lokalnej Grupy Działania wniosek o przyznanie pomocy na realizację projektu pn. "Budowa miejsca rekreacyjnego (...)". Zarząd LGD na posiedzeniu w dniu 14 listopada 2016 r. (w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność") pozytywnie zaopiniował wniosek, który następnie dnia 14 lutego 2018 r. został przekazany do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie ze środków unijnych (PROW na lata 2014-2020). Na podstawie umowy z dnia 20 marca 2017 r. nastąpiło przyznanie pomocy finansowej dla Stowarzyszenia w kwocie 104.000,00 zł, która obejmuje kwotę brutto zadania, gdyż na tym etapie podatek VAT został uznany jako wydatek kwalifikowalny.

Następnie po przeprowadzonym przetargu i wyłonieniu wykonawcy zrealizowano zamierzone przedsięwzięcie na działce stanowiącej własność gminy (działka nr 84/7 o powierzchni 25873 m2). Inwestycja polegała na budowie boiska rekreacyjnego do piłki nożnej wraz z elementami siłowni zewnętrznej. Wykonano trawiastą nawierzchnię płyty boiska o wym. 35 m x 80 m (z polem gry 30 x 60 m). Płyta boiska została ogrodzona siatką o wysokości 1,5 m i piłkochwytami o wysokości 4 m i 6 m. Jako wyposażenie boiska do piłki nożnej zostały zamontowane bramki stalowe (5 m x 2 m) z siatką bramkową oraz ławki z oparciem (6 szt.) i kosz na śmieci. Zamontowana została infrastruktura rekreacyjna, którą stanowią takie elementy siłowni zewnętrznej jak: wyciskanie siedząc + wyciąg górny, twister + surfer.

Zrealizowane przedsięwzięcie pozwoli stworzyć funkcjonalne, estetyczne miejsce dla każdego mieszkańca, które pozwala na atrakcyjne spędzenie czasu nie tylko przez dzieci i młodzież, ale mieszkańców z każdej grupy wiekowej.

Projekt został zrealizowany w celu zaspokajania potrzeb mieszkańców i nie będzie generować przychodów. Stowarzyszenie jest płatnikiem faktur za wszystkie prace związane z realizacją tego zadania inwestycyjnego.

Koszty zrealizowanego przedsięwzięcia, łącznie z podatkiem VAT stanowią kwotę 103.935,00 zł.

Stowarzyszenie nie jest zarejestrowane jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Efekty projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Stowarzyszenie informuje, że na dzień składania wniosku o interpretację podatkową złożyło ono już wniosek o rozliczenie projektu do Urzędu Marszałkowskiego, którego rozliczenie zależne jest od uzyskanej interpretacji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Stowarzyszenie zwraca się o indywidualną interpretację, czy w ramach realizowanego projektu pn. "Budowa boiska rekreacyjnego (...)" będzie mogło odliczyć naliczony podatek VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy, nie prowadzi on działalności gospodarczej i nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).

Podczas realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa boiska rekreacyjnego (...)" wszystkie wykonane prace zaliczono do kosztów kwalifikowalnych (tj. włącznie z podatkiem VAT) z uwagi na brak możliwości odzyskania naliczonego podatku od towarów i usług.

Stowarzyszenie uważa, że nie posiada ono możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu podatku naliczonego, ponieważ nie jest czynnym podatnikiem VAT. Takie prawo (zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy) przysługuje czynnym, zarejestrowanym podatnikom podatku VAT. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego może dokonać podatnik od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

W związku z powyższym Stowarzyszenie uważa, że nie będzie miało możliwości odliczenia podatku VAT w ramach realizowanego projektu, a co za tym idzie, podatek VAT naliczony od poniesionych wydatków związanych z realizacją tejże inwestycji powinien stanowić koszty kwalifikowalne zadania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą - podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy - działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy - w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy - kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy - obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z opisu sprawy wynika, że Stowarzyszenie złożyło do Lokalnej Grupy Działania wniosek o przyznanie pomocy na realizację projektu pn. "Budowa miejsca rekreacyjnego (...)". Zarząd LGD w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" pozytywnie zaopiniował wniosek, który następnie został przekazany do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie ze środków unijnych (PROW na lata 2014-2020).

Inwestycja polegała na budowie boiska rekreacyjnego do piłki nożnej wraz z elementami siłowni zewnętrznej. Projekt został zrealizowany w celu zaspokajania potrzeb mieszkańców i nie będzie generować przychodów. Stowarzyszenie jest płatnikiem faktur za wszystkie prace związane z realizacją tego zadania inwestycyjnego.

Stowarzyszenie nie jest zarejestrowane jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Efekty projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a nabyte towary i/lub usługi w ramach realizowanej inwestycji nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W konsekwencji Stowarzyszenie nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji przedmiotowej inwestycji.

Podsumowując, Stowarzyszenie w ramach realizowanego projektu pn. "Budowa boiska rekreacyjnego (...)" nie może odliczyć naliczonego podatku VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Należy zaznaczyć, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości dotyczących możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocy bezzwrotnej. Zasady i przepisy podatkowe powołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl