0112-KDIL1-3.4012.221.2024.2.KK

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 14 czerwca 2024 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL1-3.4012.221.2024.2.KK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

17 kwietnia 2024 r. wpłynął Państwa wniosek z 17 kwietnia 2024 r. o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie zastosowania stawki 0% do świadczenia usług budowlanych związanych z realizacją zadania " (...)". Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 20 maja 2024 r. (wpływ 20 maja 2024 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego (ostatecznie przedstawiony w piśmie z 20 maja 2024 r.)

Zwracają się Państwo z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji dotyczącej ustalenia prawidłowej stawki VAT dla zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie robót budowlanych na zadaniu: "(...)" prowadzonego w formie przetargu publicznego ogłoszonego przez (...).

Biorąc pod uwagę porównanie cen w złożonych ofertach przetargowych występuje duża rozbieżność w zastosowanej przez Wykonawców stawce VAT:

- 50% ofert złożonych przez Wykonawców zastosowało do obliczenia ceny stawkę 23% VAT (3 oferty),

- 50% ofert złożonych przez Wykonawców zastosowało do obliczenia ceny stawkę 0% VAT (3 oferty).

Nie bez znaczenia w przetargach jest fakt, że z reguły najkorzystniejszą ofertą jest ta, która przedstawia najniższą cenę brutto wykonania zadań odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego. Stąd przyjęcie prawidłowej stawki VAT przy składaniu oferty ma zasadnicze znaczenie przy późniejszym porównywaniu ofert kilku Wykonawców i wyborze najkorzystniejszej, gdzie tak duża różnica w cenie z uwagi na przyjętą stawkę VAT (w tym wypadku różnica prawie 1/4 ceny łącznej) dodatkowo uniemożliwia rzetelne porównanie ofert w ramach zasady uczciwej konkurencji.

Zadanie przetargowe dotyczy remontu żelbetowej opaski (...).

Do wykonania na wspomnianej inwestycji będą prace określone w załączniku (...) do SWZ (...).

Pełna dokumentacja przetargowa i projektowa zadania znajduje się pod adresem: (...)

(...)

Pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z 20 maja 2024 r.)

Czy do wykonania prac przedstawionych w zapytaniu przetargowym poprawnie powinna być zastosowana stawka VAT 0% czy 23% lub stawka mieszana, zależna od pozycji kosztorysowej?

Państwa stanowisko w sprawie (ostatecznie wyrażone w piśmie z 20 maja 2024 r.)

Państwa zdaniem, poprawna stawka podatku VAT dla całości opisanej usługi remontowej wynosi 23% VAT.

Zgodnie z Dz. U. z 2024 r. poz. 361 - art. 83. ust. 1: Stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do: 11) usług ratownictwa morskiego, nadzoru nad bezpieczeństwem żeglugi morskiej i śródlądowej oraz usług związanych z ochroną środowiska morskiego i utrzymaniem akwenów portowych i torów podejściowych.

Biorąc pod uwagę powyższe, remont opaski (...) nie dotyczy ani usług ratownictwa morskiego ani nadzoru nad bezpieczeństwem żeglugi morskiej i śródlądowej. Wątpliwym natomiast staje się określenie: usług związanych z ochroną środowiska morskiego i utrzymaniem akwenów portowych i torów podejściowych.

Remont betonowych elementów budowli (...) służy utrzymaniu należytego stanu technicznego i wymaganego stanu estetycznego budowli (...) oraz związanych z nią urządzeń, a także zachowania bezpieczeństwa w okresie jej użytkowania. Wspomniana inwestycja nie znajduje się jednak na terenie akwenu portowego jak i torów podejściowych, co potwierdza m.in.:

- załącznik nr 2 - Wykaz akwenów portowych oraz ogólnodostępnych obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury portowej (...) dołączony do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie określenia akwenów portowych oraz ogólnodostępnych obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury portowej dla każdego portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej,

- (...).

Co więcej usługa utrzymania budowli (...) w należytym stanie technicznym oraz charakter określonych do wykonania prac w Państwa odczuciu nie ma na celu ochrony środowiska morskiego. Nie został określony taki charakter prac również w dokumentacji projektowej. Zgodnie z określonymi w przetargu informacjami dowiadujemy się, remont spowodowany jest z uwagi na erozję powierzchniową struktury betonu (...) (miejscowe niewielkie ubytki masy betonowej), a prace będą służyć reprofilacji jego powierzchni, tj. usunięciem luźnych zanieczyszczeń i graffiti oraz uzupełnieniem ubytków w betonie i pokrycie konstrukcji warstwą ochronną i poprawiającą estetykę budowli. Dodatkowo konstrukcja opaski (...) zabezpieczona jest narzutem kamiennym na faszynie, której to remont w żadnym stopniu nie dotyczy. Przedmiot zamówienia zlokalizowany jest w (...) z pasem technicznym i ciągiem komunikacji pieszej (...). (...).

W indywidualnych interpretacjach podatkowych wielokrotnie wskazywano, że z opodatkowania stawką podatku 0% skorzystać można wyłącznie w przypadku, gdy jest jednoznacznie lub w przeważającej części związana z ochroną środowiska (...). Jak wspomniano wcześniej w Państwa odczuciu w opisanym przypadku nie wynika jednoznacznie, realizacja jest związana z ochroną środowiska (...) - stąd utrzymują Państwo stanowisko zastosowania stawki 23% VAT dla opisywanej inwestycji.

W interpretacji z 14 lutego 2012 r. (Sygn. IPPP1/443-18/12-2/IGo) uznano, że: "Wnioskodawca jest zobowiązany zastosować 23% stawkę podatku VAT do 3) wykonywanych usług budowlanych w zakresie usług związanych z odbudową i remontem nabrzeża, opasek brzegowych i innej infrastruktury służącej zabezpieczeniu brzegów przed erozją morską (np. Zapewnienie stabilizacji linii brzegowej, zapobieganie zanikowi plaż, monitorowanie brzegów morskich), budową i utrzymaniem systemu zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów nadmorskich i usuwaniem uszkodzeń w tym systemie". Zgodnie z interpretacją dla remontów opasek (...) Wnioskodawca powinien zastosować stawkę 23% VAT - stąd utrzymują Państwo stanowisko zastosowania stawki 23% VAT dla opisywanej inwestycji.

Zgodnie z Uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 grudnia 2017 r., sygn. akt I FPS 2/17 prace polegające na sztucznym zasilaniu brzegu morskiego, budowie opasek brzegowych i ostróg brzegowych usługami polegającymi na odbudowie i rozbudowie umocnień brzegu Morza, służącymi zachowaniu w stanie niepogorszonym już istniejących brzegów morskich i ich zabezpieczeniu przed dalszym zniszczeniem, a więc usługami związanymi z ochroną środowiska morskiego, do których ma zastosowanie stawka podatku w wysokości 0%. Wspomniany wyrok dotyczył jednak opisu zagadnienia wykonania innego zakresu prac tj. usługi polegającej na przeprowadzeniu prac rozbiórkowych, wykonaniu nowych ostróg, wybudowaniu progu podwodnego i wykonaniu sztucznego zasilenia brzegu morskiego piaskiem, a więc różnił się od opisanego w złożonym wniosku, tj. pracach remontowych betonowej opaski (...) - stąd utrzymują Państwo stanowisko zastosowania stawki 23% VAT dla opisywanej inwestycji.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 361), zwaną dalej "ustawą":

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają:

1)

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2)

eksport towarów;

3)

import towarów na terytorium kraju;

4)

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5)

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W świetle art. 7 ust. 1 ustawy:

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Według art. 8 ust. 1 ustawy:

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy:

Stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast stosownie do art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy:

W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, dla którego wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6%, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2, art. 110 i art. 138i ust. 4, wynosi 23%.

Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział stawki preferencyjne oraz możliwość stosowania zwolnień podatkowych.

Wszelkie preferencje dotyczące wysokości opodatkowania stanowią wyjątek od ogólnej zasady i dlatego zastosowanie niższej niż podstawowa stawka podatku może być zrealizowane wyłącznie w granicach określonych przepisami ustawy o podatku od towarów i usług i wydanych na podstawie delegacji ustawowej aktów wykonawczych do tej ustawy.

Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 11 ustawy:

Stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług ratownictwa morskiego, nadzoru nad bezpieczeństwem żeglugi morskiej i śródlądowej oraz usług związanych z ochroną środowiska morskiego i utrzymaniem akwenów portowych i torów podejściowych.

W myśl art. 83 ust. 2 ustawy:

Opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 7-18 i 20-22, w przypadku prowadzenia przez podatnika dokumentacji, z której jednoznacznie wynika, że czynności te zostały wykonane przy zachowaniu warunków określonych w tym przepisie.

Z opisu sprawy wynika, że chcą Państwo uzyskać informację o prawidłowej stawce VAT dla zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie robót budowlanych na zadaniu: "(...)" prowadzonego w formie przetargu publicznego ogłoszonego przez (...).

Zadanie przetargowe dotyczy remontu żelbetowej opaski (...).

(...)

Państwa wątpliwości w analizowanej sprawie dotyczą wskazania, czy do wykonania ww. prac powinna być zastosowana stawka VAT 0% czy 23%.

Istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia kwestii będącej przedmiotem niniejszej interpretacji jest określenie zakresu pojęć "środowisko morskie" i "ochrona środowiska morskiego". Zarówno w ustawie o podatku od towarów i usług, jak i rozporządzeniach wykonawczych do niej nie ma definicji legalnych powyższych pojęć. Ustawa nie odsyła również w tej materii do innych aktów prawnych.

Zgodnie z treścią art. 4 Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego sporządzonej w Helsinkach dnia 9 kwietnia 1992 r., ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską w dniu 8 października 1999 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 28, poz. 346 zwaną dalej: Konwencją):

Niniejsza konwencja ma zastosowanie do ochrony środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, które obejmuje wodę i dno morskie łącznie z ich żywymi zasobami i innymi formami życia w morzu.

Z kolei art. 15 Konwencji stanowi, że:

Umawiające się Strony podejmą, indywidualnie i wspólnie, wszelkie właściwe środki w odniesieniu do obszaru Morza Bałtyckiego i jego przybrzeżnych eko-systemów, na które wpływ wywiera Morze Bałtyckie, w celu zachowania środowisk przyrodniczych i różnorodności biologicznej oraz ochrony procesów ekologicznych. Środki takie zostaną również podjęte w celu zapewnienia zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych na obszarze Morza Bałtyckiego. W tym celu Umawiające się Strony będą dążyć do przyjęcia dalszych dokumentów zawierających odpowiednie wytyczne i kryteria.

W treści art. 3 ust. 13 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 54 zwaną dalej ustawą o ochronie środowiska):

Przez ochronię środowiska rozumie się podjęcie lub zaniechanie działań, umożliwiające zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej; ochrona ta polega w szczególności na:

a)

racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,

b)

przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom,

c)

przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego.

Według art. 3 ust. 39 ustawy o ochronie środowiska:

Przez środowisko rozumie się ogół elementów przyrodniczych, w tym także przekształconych w wyniku działalności człowieka, a w szczególności powierzchnię ziemi, kopaliny, wody, powietrze, krajobraz, klimat oraz pozostałe elementy różnorodności biologicznej, a także wzajemne oddziaływania pomiędzy tymi elementami

W myśl art. 5 ustawy o ochronie środowiska:

Ochrona jednego lub kilku elementów przyrodniczych powinna być realizowana z uwzględnieniem ochrony pozostałych elementów.

Z treści art. 81 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie środowiska wynika, że:

1. Ochrona zasobów środowiska realizowana jest na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych.

2. Szczegółowe zasady ochrony wód określają przepisy ustawy - Prawo wodne.

W art. 16 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, z późn. zm.) ustawodawca zdefiniował cele środowiskowe dla wód morskich. Zgodnie z tym przepisem:

Przez cele środowiskowe dla wód morskich rozumie się:

a)

pożądany stan podstawowych cech i właściwości wód morskich, w tym dna i skały macierzystej znajdujących się na obszarze morza terytorialnego, wyłącznej strefy ekonomicznej Rzeczypospolitej Polskiej i wód przybrzeżnych,

b)

presje i oddziaływania na wody morskie, w tym na dno i skałę macierzystą znajdujące się na obszarze morza terytorialnego, wyłącznej strefy ekonomicznej Rzeczypospolitej Polskiej i wód przybrzeżnych,

- określone jakościowo lub ilościowo.

Z powyższego wynika, że nie funkcjonuje jednolita, uniwersalna definicja "środowiska morskiego". Powołane wyżej akty prawne, regulują bardzo szeroko "ochronę środowiska", w tym środowiska morskiego. Można zatem przyjąć, że pod pojęciem ochrony środowiska należy rozumieć działania mające na celu chronienie, zachowanie i odnowienie środowiska morskiego w sposób zapewniający jego naturalny kształt i znajdujące się w nim zasoby.

Istotnym aspektem jest określenie zasięgu środowiska morskiego podlegającego ochronie, a więc uznanie bądź nie brzegów morskich za jego element.

Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Program ochrony brzegów morskich" (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 678):

W ramach Programu podejmuje się zadania dotyczące budowy, rozbudowy i utrzymywania systemu ochrony brzegów morskich przed erozją morską i powodzią od strony morza.

Natomiast definicja opaski brzegowej została zawarta w § 2 pkt 18 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 101, poz. 645). W myśl ww. paragrafu:

Przez opaskę brzegową rozumie się przez to budowlę ochronną, posadowioną równolegle do linii brzegowej, stanowiącą umocnienie brzegu pasa technicznego.

W art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 960 z późn. zm.) ustawodawca wskazał, że:

1. Pasem nadbrzeżnym jest obszar lądowy przyległy do linii brzegu morskiego.

2. W skład pasa nadbrzeżnego wchodzą:

1)

pas techniczny - stanowiący strefę wzajemnego bezpośredniego oddziaływania morza i lądu; jest on obszarem przeznaczonym do utrzymania brzegu w stanie zgodnym z wymogami bezpieczeństwa i ochrony środowiska;

2)

pas ochronny - obejmujący obszar, w którym działalność człowieka wywiera bezpośredni wpływ na stan pasa technicznego.

Z analizy powołanych regulacji wynika, że można zaaprobować wniosek, że brzeg morski mieści się w zakresie pojęcia "środowiska morskiego". Środowisko morskie nie dotyczy tylko samego morza, ale również brzegu morskiego, który niejako zakreśla obszar wód stając się jego zewnętrzną granicą, na której ląd styka się z morzem. W efekcie obszar środowiska morskiego (jego kształt) wyznacza dno oraz brzeg. W konsekwencji brzeg (plaża) pozostając pod stałym oddziaływaniem wody morskiej powoduje, że nie sposób oddzielić procesu ochrony brzegów morskich od ochrony środowiska morskiego. Coraz intensywniejsze oddziaływanie morza na brzeg morski skutkuje zagrożeniami zarówno dla brzegów morskich, jak i samych wód morskich, które to przejmują zanieczyszczenia lądowe.

W tym kontekście podejmowane działania, które mają na celu zwiększenie odporności brzegu morskiego, zmniejszają negatywny wpływ zmian w środowisku zarówno lądowym, jak i morskim.

Zatem dokonując wykładni normy prawnej zawartej w art. 83 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku od towarów i usług należy wziąć pod uwagę cel jaki powinny realizować swym zakresem wykonywane usługi, a więc w omawianym przypadku, celem tych czynności powinna być ochrona środowiska morskiego, bez względu na to, czy cel ten uzyskiwany jest poprzez bezpośrednie, czy pośrednie działanie na środowisko wodne, czy czynności te dotyczą jego wszystkich bądź niektórych nawet pojedynczych jego elementów.

Powyższe potwierdza uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2017 r., sygn. akt FPS 2/17, w której to Sąd wskazał, że:

(...) usługi wykonywane przez skarżącą, dotyczące ochrony brzegów morskich są związane z ochroną środowiska morskiego w rozumieniu art. 83 ust. 1 pkt 11 u.p.t.u., nawet, jeśli dodatkowo realizują inny cel np. ochrony brzegów morskich.

Analiza okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa oraz uchwały NSA prowadzi do stwierdzenia, że roboty budowlane związane z realizacją zadania " (...)" należy uznać za czynności, których celem jest ochrona środowiska morskiego. W konsekwencji usługi te będą podlegały opodatkowaniu stawką podatku 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 11 ustawy.

Podsumowując, roboty budowlane związane z realizacją zadania " (...)" powinny być opodatkowane 0% stawką VAT.

Tym samym Państwa stanowisko jest nieprawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej:

Składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

Jestem ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Państwo ponoszą ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) podanym przez Państwa w złożonym wniosku. Zatem, wydając przedmiotową interpretację oparłem się na wynikającym z treści wniosku opisie zdarzenia przyszłego. W przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych. Ponadto, w sytuacji zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego w opisie sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

W sprawie będącej przedmiotem wniosku należy zwrócić uwagę, że analiza załączników dołączonych do wniosku nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W związku z powyższym załączone do wniosku dokumenty nie mogą być przedmiotem merytorycznej analizy.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl