0112-KDIL1-3.4012.215.2022.2.TK - VAT od sprzedaży nieruchomości przez osobę fizyczną

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 1 sierpnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL1-3.4012.215.2022.2.TK VAT od sprzedaży nieruchomości przez osobę fizyczną

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko nieprawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

20 maja 2022 r. wpłynął Pana wniosek z 13 maja 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podlegania opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług sprzedaży działek o nr 9/2, nr 9/3, nr 9/4 i udziału w działce nr 9/1 oraz działek nr 6/4, nr 6/5, nr 6/6 (podzielonej na działki o nr 6/7 oraz 6/8) i udziału w działce nr 6/1. Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 20 lipca 2022 r. (wpływ 27 lipca 2022 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

13 maja 2020 r. kupił Pan wraz z żoną 3 działki o numerach ewidencyjnych: 9/2 o powierzchni 0,0684 ha, 9/3 o powierzchni 0,0684 ha i 9/4 o powierzchni 0,0684 ha oraz udział w drodze o numerze ewidencyjnym 9/1. Łączna wartość ww. działek wynosiła (...) zł. 1 czerwca 2020 r. założył Pan działalność gospodarczą o przeważającym kodzie PKD 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków. W związku z otwarciem działalności, zarejestrował się Pan jako czynny podatnik VAT z dniem 1 czerwca 2020 r. 9 czerwca 2020 r. wraz z żoną kupił Pan kolejne 3 działki o numerach ewidencyjnych: 6/4 o powierzchni 0,0597 ha, 6/5 o powierzchni 0,0602 ha i 6/6 o powierzchni 0,0815 ha oraz udział w drodze o numerze ewidencyjnym 6/1. Łączna wartość ww. działek wynosiła (...) zł. Od zakupu działek nie odliczył Pan podatku VAT. 16 maja 2021 r. otrzymał Pan fakturę za mapę do celów projektowych na kwotę (...) zł netto. 1 czerwca 2021 r. otrzymał Pan fakturę za opłatę przyłączeniową - przyłącze kablowe na kwotę (...) zł netto. 22 lipca 2021 r. otrzymał Pan trzy faktury za budowę przyłącza wodociągowego, każda na kwotę (...) zł netto. Od wszystkich tych faktur odliczył Pan VAT bieżąco, ale w późniejszym czasie go Pan skorygował i zwrócił. Zakupione działki nie zostały ujęte w ewidencji środków trwałych firmy. Działki były zakupione z zamiarem budowy i sprzedaży gotowych budynków mieszkalnych. Pandemia spowodowała ogromny wzrost cen materiałów budowlanych oraz usług budowlanych. Zakładane przez Pana koszty budowy wzrosły trzykrotnie. W związku z powyższym 1 września 2021 r. zawiesił Pan działalność gospodarczą a docelowo zamierza Pan ją zamknąć i sprzedać wszystkie działki. Przedmiotowe działki nie były i nie są w żaden sposób udostępniane osobom trzecim. Nie dokonywał Pan, ani Pana żona na nich żadnych zbiorów i dostaw produktów rolnych. Działki nr 9/2, nr 9/3 i nr 9/4 oprócz przyłączenia wody, o którym pisał Pan wcześniej, zostały także nieodpłatnie uzbrojone w gaz oraz energię elektryczną. Poniósł Pan także koszt projektów budowlanych z pozwoleniem na budowę w wysokości (...) zł. Działki nr 6/4, nr 6/5 i nr 6/6 są w trakcie przygotowania. Z potencjalnymi nabywcami działek, które już są gotowe do sprzedaży (z pozwoleniem na budowę włącznie) zawarta będzie umowa notarialna. Nabywcy tych działek nie potrzebują już występować o jakiekolwiek zgody, pozwolenia, opinie ani decyzje. Nie zamierza Pan udzielać żadnego pełnomocnictwa potencjalnym nabywcom działek.

Ponadto, w piśmie z 20 lipca 2022 r. - stanowiącym uzupełnienie wniosku - wskazał Pan, że:

1. Planuje Pan w przyszłości sprzedaż wszystkich działek, jeśli znajdzie Pan nabywców. Zgodnie z decyzją wydaną przez Wójta Gminy - działka 6/6 została podzielona na dwie działki o nr 6/7 oraz 6/8 - (...).

2. Nie odliczył Pan podatku naliczonego z tytułu zakupu działek, ponieważ zakup nastąpił od osób prywatnych w formie aktu notarialnego - nie na fakturę VAT.

3. Działki nie zostały ujęte w ewidencji środków trwałych, nie miał Pan określonego celu ich wykorzystania czy sprzedaży, zwiększył Pan swój majątek prywatny. Rynek budowlany dynamicznie się zmieniał - ceny materiałów i usług budowlanych rosły a ich dostępność była ograniczona.

4. Wystąpił Pan o wydanie pozwolenia na budowę dla działek 9/2, 9/3 oraz 9/4 - (...). W przypadku działek 6/4, 6/5 oraz 6/7 nie występował Pan o pozwolenie na budowę, ponieważ na tych działkach obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy z 19 kwietnia 2001 r. Wystąpił Pan o wydanie pozwoleń na budowę dla tych działek w celu podwyższenia ich wartości oraz ułatwienia znalezienia nabywców - uzbrojone działki są bardziej atrakcyjne dla potencjalnych nabywców.

5. Wydatki dotyczą działek 9/2, 9/3 oraz 9/4.

6. Działki zostały nieodpłatnie uzbrojone tylko w gaz - (...). Przyłącze kablowe (energia elektryczna) zostało dokonane odpłatnie (Faktura na kwotę (...) zł netto z 22 lipca 2021 r. - opisana w punkcie 5).

7. Koszt projektów budowlanych z pozwoleniem na budowę poniósł Pan w stosunku do działek 9/2, 9/3 oraz 9/4.

8. Działki 6/4, 6/5 oraz 6/7 (działka po odgórnym podziale administracyjnym powstała z działki 6/6 - opis zdarzenia w punkcie 1) są na etapie zgłoszenia ich do przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej.

9. Nie zamierza Pan zawierać żadnych umów przedwstępnych z ewentualnymi nabywcami działek, chce Pan każdą działkę sprzedać w formie aktu notarialnego przy jednej transakcji.

Pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z 20 lipca 2022 r.)

Czy przedmiotowa sprzedaż będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czy też jako dokonywana z osobistego majątku i nie podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT?

Pana stanowisko w sprawie

Pana zdaniem, sprzedaż przedmiotowych działek nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą:

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy:

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o towarach - rozumie się przez to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy:

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się

przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zgodnie z przedstawionymi przepisami, grunt spełnia definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a jego sprzedaż jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy.

Zaznaczenia wymaga, że na gruncie przepisów ustawy od towarów i usług, również zbycie udziału w towarze (np. współwłasności nieruchomości) stanowi odpłatną dostawę towarów. Powyższe potwierdził NSA w uchwale 7 sędziów z 24 października 2011 r., sygn. akt I FPS 2/11.

Nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów - w rozumieniu art. 7 ustawy - podlega jednak opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Określony w ustawie zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług wskazuje, że do tego, aby faktycznie zaistniało opodatkowanie danej czynności konieczne jest, aby czynność podlegającą opodatkowaniu wykonał podmiot, który dla tej właśnie czynności działa jako podatnik. Definicja działalności gospodarczej - zawarta w ustawie - ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem "podatnik" tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym.

Właściwym zatem jest wykluczenie osób fizycznych z grona podatników w przypadku, gdy dokonują sprzedaży, przekazania, bądź darowizny towarów stanowiących część majątku osobistego, tj. majątku, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży, bądź wykonywania innych czynności w ramach działalności gospodarczej.

W kontekście powyższego nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług ten, kto jako osoba fizyczna dokonuje jednorazowych lub okazjonalnych transakcji, za które nie jest przewidziana ściśle regularna zapłata oraz nie prowadzi zorganizowanej, czy zarejestrowanej działalności gospodarczej. Dokonywanie określonych czynności poza sferą prowadzonej działalności gospodarczej, również nie pozwala na uznanie danego podmiotu za podatnika w zakresie tych czynności. Przyjęcie, że dany podmiot sprzedając grunt działa w charakterze podatnika prowadzącego handlową działalność gospodarczą (jako handlowiec) wymaga ustalenia, czy jego działalność w tym zakresie przybiera formę zawodową (profesjonalną).

Z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 15 września 2011 r. w sprawach połączonych Jarosław Słaby przeciwko Ministrowi Finansów (C-180/10) oraz Emilian Kuć i Halina Jeziorska-Kuć przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie (C-181/10) wynika, że czynności związane ze zwykłym wykonywaniem prawa własności nie mogą same z siebie być uznawane za prowadzenie działalności gospodarczej. Sama liczba i zakres transakcji sprzedaży nie mogą stanowić kryterium rozróżnienia między czynnościami dokonywanymi prywatnie, które znajdują się poza zakresem zastosowania Dyrektywy, a czynnościami stanowiącymi działalność gospodarczą. Podobnie - zdaniem Trybunału - okoliczność, że przed sprzedażą zainteresowany dokonał podziału gruntu na działki w celu osiągnięcia wyższej ceny łącznej. Całość powyższych elementów może bowiem odnosić się do zarządzania majątkiem prywatnym zainteresowanego.

W powołanym wyżej orzeczeniu TSUE wskazał, że inaczej jest w wypadku, gdy zainteresowany podejmuje aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców w rozumieniu art. 9 ust. 1 akapit drugi Dyrektywy 2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE.L 347 z 11.12.2006, str. 1 z późn. zm.). Zatem za podatnika należy uznać osobę, która w celu dokonania sprzedaży gruntów angażuje podobne środki wykazując aktywność w przedmiocie zbycia nieruchomości porównywalną do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem, tj. działania wykraczające poza zakres zwykłego zarządu majątkiem prywatnym. Chodzi tu przykładowo o nabycie terenu przeznaczonego pod zabudowę, jego uzbrojenie, wydzielenie dróg wewnętrznych, działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy terenu, czy wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług developerskich lub innych tego rodzaju usług o zbliżonym charakterze. Przy czym na tego rodzaju aktywność "handlową" wskazywać musi ciąg powyżej przykładowo przytoczonych okoliczności, a nie stwierdzenie jedynie faktu wystąpienia pojedynczych z nich.

W podobny sposób kwestię tę rozstrzygnął Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w orzeczeniu z 29 października 2007 r., sygn. akt I FPS 3/07, w myśl którego formalny status danego podmiotu jako podatnika zarejestrowanego, a także okoliczność, że dana czynność została wykonana wielokrotnie lub jednorazowo, lecz z zamiarem częstotliwości nie mogą przesądzać o opodatkowaniu tej czynności bez każdorazowego ustalenia, czy w odniesieniu do konkretnej czynności podmiot ten występował w charakterze podatnika podatku VAT.

Mając powyższe na względzie należy stwierdzić, że uznanie, że dany podmiot w odniesieniu do konkretnej czynności działa jako podatnik podatku od towarów i usług, wymaga oceny każdorazowo odnoszącej się do okoliczności faktycznych danej sprawy.

W analizowanej sprawie wątpliwości Pana dotyczą ustalenia czy sprzedaż działek o nr 9/2, nr 9/3, nr 9/4 i udziału w działce nr 9/1 oraz działek nr 6/4, nr 6/5, nr 6/6 (podzielonej na działki o nr 6/7 oraz 6/8) i udziału w działce nr 6/1 będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT.

Jak wynika z dokonanej wyżej analizy przepisów, warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług jest spełnienie dwóch przesłanek łącznie: po pierwsze dana czynność ujęta jest w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie - czynność została wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Dostawa towarów (np. nieruchomości) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłącznie wówczas, gdy dokonywana jest przez podmiot mający status podatnika, a dodatkowo działający w takim charakterze w odniesieniu do danej transakcji. Istotnym dla określenia, że w odniesieniu do konkretnej dostawy mamy do czynienia z podatnikiem podatku VAT jest stwierdzenie, że prowadzi on działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy. Dopiero po zdefiniowaniu podmiotu jako podatnika VAT - co do zasady - mają dla określenia jego praw i obowiązków zastosowanie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług.

Jak wyjaśniono wyżej - odwołując się zarówno do treści przepisów ustawy, jak i stanowiska judykatury - w przypadku osób fizycznych, które dokonują sprzedaży, przekazania, bądź darowizny towarów stanowiących część majątku osobistego, tj. majątku, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży bądź wykonywania innych czynności w ramach działalności gospodarczej, należy szczególnie wnikliwie przeanalizować okoliczności, w jakich będzie realizowana transakcja. Co do zasady bowiem osoby fizyczne, które dokonują transakcji w ramach zarządu majątkiem prywatnym, wykluczone są z grona podatników VAT.

Należy mieć też na uwadze, że dla uznania danego majątku za prywatny istotny jest sposób jego wykorzystania i charakter działań podejmowanych w odniesieniu do tego majątku w całym okresie posiadania go przez dany podmiot. Aby majątek uznać za prywatny musi być on w całym okresie posiadania wykorzystywany wyłącznie do celów prywatnych.

Powyższe potwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w orzeczeniu w sprawie C-291/92 (Finanzamt Uelzen v. Dieter Armbrecht), które dotyczyło kwestii opodatkowania sprzedaży przez osobę, będącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, części majątku niewykorzystywanej do prowadzonej działalności gospodarczej, a służącej jej wyłącznie do celów prywatnych. "Majątek prywatny" to zatem taka część majątku danej osoby fizycznej, która nie jest przez nią przeznaczona ani wykorzystywana dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej. Ze wskazanego orzeczenia wynika zatem, że podatnik musi w całym okresie posiadania danej nieruchomości wykazywać zamiar wykorzystywania części nieruchomości w ramach majątku osobistego. Przykładem takiego wykorzystania nieruchomości mogłoby być, np. wybudowanie domu dla zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Potwierdzone to zostało również w wyroku TSUE z 21 kwietnia 2005 r., sygn. akt C-25/03 Finanzamt.

Ze wskazanego powyżej orzeczenia C-291/92 wynika, że aby nieruchomość stanowiła majątek prywatny, to podatnik musi w całym okresie jej posiadania wykazywać zamiar wykorzystywania danej nieruchomości, czy jej części, w ramach majątku osobistego.

W kontekście powyższych rozważań w analizowanej sprawie istotna jest więc ocena, czy z przedstawionego opisu sprawy wynika, że w stosunku do planowanych transakcji sprzedaży działek podejmował Pan działania charakterystyczne dla profesjonalnego obrotu nieruchomościami. Ocena ta powinna uwzględniać nie tylko samodzielne znaczenie poszczególnych kryteriów kwalifikacji określonych działań jako cech charakteryzujących działalność handlową, ale też brać pod uwagę całokształt tych działań, ich wzajemne uzupełnianie się i przydatność z punktu widzenia tego rodzaju działalności gospodarczej.

Przedstawione okoliczności sprawy wskazują, że planowana przez Pana sprzedaż działek o numerach ewidencyjnych: 9/2 o powierzchni 0,0684 ha, 9/3 o powierzchni 0,0684 ha i 9/4 o powierzchni 0,0684 ha oraz udział w drodze o numerze ewidencyjnym 9/1 jak również działek o numerach ewidencyjnych: 6/4 o powierzchni 0,0597 ha, 6/5 o powierzchni 0,0602 ha i 6/6 (która została podzielona na dwie działki o nr 6/7 oraz 6/8) o powierzchni 0,0815 ha oraz udział w drodze o numerze ewidencyjnym 6/1 będzie dokonywana w ramach działalności gospodarczej.

W odniesieniu do ww. działek podjął Pan szereg czynności, które mają doprowadzić do zbycia posiadanych przez Pana działek i osiągnięcia korzyści finansowej.

Ciąg aktywnych działań jakie Pan podjął ma charakter czynności właściwych dla profesjonalnej działalności handlowca.

W odniesieniu do ww. działek nie wskazał Pan żadnego celu prywatnego, jakiemu miałby służyć zakup ww. działek. Wręcz przeciwnie - jak wynika z wniosku - działki były zakupione z zamiarem budowy i sprzedaży gotowych budynków mieszkalnych. Tym samym, zakup ww. działek nie był związany z Pana prywatnymi celami i nie wykorzystywał Pan tych działek w ramach majątku osobistego, prywatnego.

Ponadto, z dniem 1 czerwca 2020 r., założył Pan działalność gospodarczą o przeważającym kodzie PKD 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków i zarejestrował się Pan jako czynny podatnik VAT.

Dokonał Pan również uzbrojenia działek poprzez dokonanie przyłączy wody, prądu, gazu, kanalizacji. Poniósł też Pan koszt projektów budowlanych oraz uzyskania pozwolenia na budowę. Wystąpił Pan o wydanie pozwoleń na budowę dla tych działek w celu podwyższenia ich wartości oraz ułatwienia znalezienia nabywców - uzbrojone działki są bardziej atrakcyjne dla potencjalnych nabywców.

Podkreślić należy, że od wszystkich otrzymanych faktur dotyczących wydatków na uzbrojenie ww. działek odliczył Pan podatek VAT, który następnie skorygował i zwrócił.

Zaznaczyć w tym miejscu należy, że przez termin "zamiar" należy pojmować nie wolę wewnętrzną, ale wolę dającą się określić na podstawie obiektywnych możliwych do stwierdzenia okoliczności. Przy ustalaniu zamiaru nie można poprzestawać tylko na oświadczeniach zainteresowanej osoby, lecz muszą istnieć obiektywne dowody potwierdzające przeznaczenie danej nieruchomości wyłącznie do celów prywatnych.

Jak wynika z powyższego w niniejszej sprawie nie miało to miejsca.

Analiza przedstawionego opisu sprawy, dokonana w kontekście przywołanych wyżej przepisów prawa, prowadzi do wniosku, że podjęte przez Pana działania w całym okresie posiadania ww. działek mających być przedmiotem sprzedaży, nie miały na celu wykorzystywania tych działek do zaspokojenia Pana potrzeb osobistych (np. budowa domu dla Pana potrzeb mieszkaniowych), tylko wykorzystanie ich do celów gospodarczych - zarobkowych. Takie postępowanie jest charakterystyczne dla podmiotów występujących profesjonalnie w obrocie gospodarczym.

Zatem wykonanie ww. czynności w odniesieniu do przedmiotowych działek wskazuje na podjęcie przez Pana świadomych działań mających na celu sprzedaż tych działek, w sposób profesjonalny w celu osiągnięcia korzyści finansowej. Podjął więc Pan konkretne działania, prowadzące do podniesienia atrakcyjności sprzedawanych działek.

Z całokształtu opisanego zespołu czynności wynika, że sprzedaż ta będzie miała miejsce w warunkach wskazujących na handlowy charakter. Działania, które Pan podjął nie należą do zakresu zwykłego zarządu majątkiem prywatnym, lecz stanowią aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, właściwe dla handlowców.

Tym samym sprzedaż przez Pana przedmiotowych działek wypełnia definicję działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy, a Pan będzie występował w charakterze podatnika podatku VAT, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy.

Mając na uwadze opis sprawy, powołane regulacje ustawy o podatku od towarów i usług oraz orzecznictwo należy stwierdzić, że sprzedaż przez Pana działek nastąpi w ramach wykonywanej działalności gospodarczej, zdefiniowanej w art. 15 ust. 2 ustawy, która podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. W rozpatrywanej sprawie zaistnieją bowiem przesłanki świadczące o takiej Pana aktywności w przedmiocie zbycia działek, która porównywalna jest do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem.

Podsumowując, sprzedaż przez Pana działek o nr 9/2, nr 9/3, nr 9/4 i udziału w działce nr 9/1 oraz działek nr 6/4, nr 6/5, nr 6/6 (która została podzielona na dwie działki o nr 6/7 oraz 6/8) i udziału w działce nr 6/1, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT, jako odpłatna dostawa towarów na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy.

Tym samym, Pana stanowisko jest nieprawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Należy również zauważyć, że zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Jednocześnie należy podkreślić, że w kwestii skutków prawnych, jakie wywołuje interpretacja indywidualna wydana dla Wnioskodawcy, należy stwierdzić, że w myśl art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Z uwagi na indywidualny charakter interpretacji przepisów prawa podatkowego - niniejsza interpretacja skierowana jest wyłącznie do Wnioskodawcy i nie wywołuje skutków prawnych dla żony Wnioskodawcy.

Żona Wnioskodawcy, chcąc uzyskać interpretację indywidualną, powinna wystąpić z odrębnym wnioskiem o jej wydanie.

Jednocześnie nadmienia się, że zgodnie z powołanym wyżej art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, wyczerpujący opis stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) winien wynikać z wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, a nie z dołączonych do niego dokumentów. W związku z tym załączone przez Pana do uzupełnienia wniosku dokumenty nie były przedmiotem merytorycznej analizy.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl