0112-KDIL1-3.4012.214.2022.1.NK - Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 20 lipca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL1-3.4012.214.2022.1.NK Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

24 maja 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z - brak daty sporządzenia wniosku - o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji pn. " (...)".

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Gmina (dalej: "Gmina" lub "Wnioskodawca") jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT.

Gmina planuje zrealizować inwestycję pn. " (...)" (dalej: "Projekt" lub "Inwestycja"). Inwestycja zostanie sfinansowana zarówno ze środków własnych, jak i przy udziale środków unijnych, tj. w celu realizacji Projektu Gmina planuje pozyskać dofinansowanie ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa X na lata 2014-2020.

W ramach realizacji Inwestycji Gmina ponosić będzie wydatki inwestycyjne (dalej: "Wydatki inwestycyjne"), udokumentowane fakturami VAT, na których Gmina oznaczona będzie jako nabywca przedmiotowych towarów i usług.

W ramach realizowanego Projektu, Gmina planuje ponieść Wydatki inwestycyjne w szczególności na:

* usunięcie ścian działowych,

* demontaż drzwi i okien,

* montaż nowych ścian działowych,

* zamurowanie otworów po drzwiach przeznaczonych do demontażu,

* wykucie otworu drzwiowego w ścianie nośnej,

* wykonanie nowej posadzki,

* wykonanie tarasu zewnętrznego,

* montaż drzwi zewnętrznych, wewnętrznych i okien,

* przygotowanie i wyrównanie ścian oraz malowanie,

* wymianę parapetów,

* wykończenie ścian zewnętrznych,

* wykonanie zadaszenia nad wejściem,

* stworzenie strefy rekreacji,

* przebudowę instalacji wodno-kanalizacyjnej wewnętrznej,

* wykonanie instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej.

Przebudowany w ramach ww. Inwestycji obiekt (dalej: "Świetlica") ma na celu zapewnienie wszechstronnej pomocy dzieciom i młodzieży, w szczególności przez opiekę i wychowanie, pomoc w nauce i organizację czasu wolnego.

Z przedmiotowej placówki, pełniącej funkcję tzw. świetlicy środowiskowej, korzystać będą zarówno dzieci, jak i młodzież z terenu Gminy potrzebujący wsparcia w zakresie radzenia sobie z nauką oraz w prawidłowych relacjach społecznych, rodzinnych i emocjonalnych.

Przebudowana w ramach Projektu Świetlica pozostanie własnością Gminy, a opiekę nad nią sprawować będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Y (dalej: "MOPS"), będący jednostką budżetową Gminy.

Zdaniem Gminy, Wydatki inwestycyjne związane będą wyłącznie z wykonywaniem przez Gminę działalności niepodlegającej ustawie o VAT. Świetlica " (...)" jest i nadal będzie placówką wsparcia dziennego. Zajęcia w Świetlicy prowadzone są i będą od poniedziałku do piątku. Świetlica funkcjonuje w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.).

Celem Świetlicy jest zapewnienie wszechstronnej pomocy dzieciom i młodzieży, w szczególności przez opiekę i wychowanie, pomoc w nauce oraz organizację czasu wolnego. Z placówki korzystają i nadal będą korzystać dzieci i młodzież z terenu Y potrzebujący wsparcia w zakresie radzenia sobie z nauką oraz w prawidłowych relacjach społecznych, rodzinnych, emocjonalnych. Wychowankowie są przyjmowani bez skierowań na zasadzie dobrowolnego i wewnętrznie umotywowanego zgłoszenia dziecka i rodzica. Wychowankowie mogą być również zgłaszani przez instytucje: poradnie, szkoły, kuratorów, pracowników socjalnych MOPS itp. oraz organizacje pozarządowe. Pobyt dziecka w placówce wsparcia dziennego jest i nadal będzie nieodpłatny. Placówka wsparcia dziennego prowadzona jest w formie opiekuńczej i zapewnia: opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań. Placówka nadal będzie bowiem pełnić funkcję ogólnodostępnego dla dzieci i młodzieży obiektu wsparcia i pomocy - za korzystanie ze Świetlicy ani Gmina ani MOPS nie będą pobierać od korzystających żadnych opłat. Ponadto, w trakcie trwałości Projektu zarówno Gmina, jak i MOPS nie będą także wykorzystywać przebudowanej Świetlicy do żadnych czynności odpłatnych, w szczególności zamiarem Gminy nie jest wynajem/dzierżawa ani jakakolwiek inna forma odpłatnego udostępniania Świetlicy. W konsekwencji, Gmina nie będzie czerpać żadnych dochodów z tytułu wykorzystywania przedmiotowego majątku.

Końcowo, Gmina wskazuje, iż realizacja przedmiotowej inwestycji należy do zadań własnych Gminy, wynikających z przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.). Zgodnie bowiem z art. 7 ust. 1 pkt 6, 6a i pkt 15 ww. ustawy, do zadań własnych Gminy należą w szczególności sprawy dotyczące pomocy społecznej, wspieraniu rodziny oraz utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Pytanie

Czy Gminie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją Inwestycji?

Państwa stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy, Gminie nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją Inwestycji.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Stosownie natomiast do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi m.in. suma kwot podatku określonych na fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z treści powyższej regulacji wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikom VAT w sytuacji, gdy towary i usługi, przy nabyciu których został naliczony podatek, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza więc możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Dla oceny możliwości skorzystania z prawa do odliczenia w każdym przypadku istotne jest więc ustalenie, czy podmiot posiada status podatnika VAT oraz czy towary i usługi, przy zakupie których naliczono VAT, w szczególności pozostają w bezspornym związku z wykonywanymi przez niego czynnościami opodatkowanymi.

Odnosząc się do wskazanej powyżej przesłanki warunkującej możliwość skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego, tj. związku ponoszonych wydatków z wykonywaniem czynności opodatkowanych, zdaniem Gminy, brak będzie bezsprzecznego i bezpośredniego związku pomiędzy wydatkami ponoszonymi na realizację Projektu a wykonywaniem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jednocześnie w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Z kolei, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Z wyżej przytoczonych przepisów wynika, iż na gruncie przepisów ustawy o VAT opodatkowaniu podlega dostawa towarów lub świadczenie usług łącznie wówczas, gdy mają one charakter odpłatny (z pewnymi wyjątkami dotyczącymi nieodpłatnych świadczeń zrównanych z czynnościami świadczonymi odpłatnie, które nie znajdują zastosowania w przedmiotowej sprawie).

W związku z powyższym, zdaniem Gminy, realizacja przedmiotowej Inwestycji nie będzie związana z wykonywaniem czynności, które podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT - jak zostało bowiem wskazane - za korzystanie ze Świetlicy ani Gmina ani MOPS nie będą pobierać od korzystających żadnych płat. Ponadto, w okresie trwałości Projektu zarówno Gmina, jak i MOPS, również nie będą czerpać żadnych dochodów z tytułu wykorzystywania przedmiotowego majątku. W konsekwencji, warunek związku ponoszonych wydatków z czynnościami opodatkowanymi nie zostanie spełniony i tym samym Gmina nie będzie uprawniona do odliczenia podatku naliczonego od wydatków ponoszonych na realizację przedmiotowego Projektu. Stanowisko Gminy znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach indywidualnych przepisów prawa podatkowego w zakresie VAT.

Przykładowo w interpretacji indywidualnej z dnia 24 lipca 2020 r., sygn. 0112-KDIL3.4012. 357.2020.1.LS, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, iż: "Gmina nie ma/nie będzie miała prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: » (...)«. Powyższe wynika z tego, że w analizowanym przypadku nie są/nie będą spełnione - wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy - przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Gmina nie działa/nie będzie działała jako podatnik VAT, a wydatki związane z realizacją projektu nie są/nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem".

Reasumując, zdaniem Gminy, nie będzie jej przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją Projektu z uwagi na brak związku ponoszonych wydatków z czynnościami opodatkowanymi VAT.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

W świetle art. 86 ust. 1 ustawy:

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy:

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a)

nabycia towarów i usług,

b)

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Jak wynika z powołanych przepisów, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jak wynika z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy:

Nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy:

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go - dla tej czynności - za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W świetle art. 15 ust. 6 ustawy:

Nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Oznacza to, że organ władzy publicznej będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz, gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych.

Jak wynika z powyższego, wyłączenie organów władzy publicznej z kategorii podatnika ma charakter wyłącznie podmiotowo-przedmiotowy.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itp., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych) - tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.):

Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Natomiast, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym:

Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym:

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;

6a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym:

W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Gmina - będąca zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT - planuje zrealizować inwestycję pn. " (...)" (Inwestycja). Inwestycja zostanie sfinansowana zarówno ze środków własnych, jak i przy udziale środków unijnych, tj. w celu realizacji Projektu Gmina planuje pozyskać dofinansowanie ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa X na lata 2014-2020.

W ramach realizacji Inwestycji Gmina ponosić będzie Wydatki inwestycyjne, udokumentowane fakturami VAT, na których Gmina oznaczona będzie jako nabywca przedmiotowych towarów i usług. W ramach realizowanego Projektu, Gmina planuje ponieść Wydatki inwestycyjne w szczególności na:

* usunięcie ścian działowych,

* demontaż drzwi i okien,

* montaż nowych ścian działowych,

* zamurowanie otworów po drzwiach przeznaczonych do demontażu,

* wykucie otworu drzwiowego w ścianie nośnej,

* wykonanie nowej posadzki,

* wykonanie tarasu zewnętrznego,

* montaż drzwi zewnętrznych, wewnętrznych i okien,

* przygotowanie i wyrównanie ścian oraz malowanie,

* wymianę parapetów,

* wykończenie ścian zewnętrznych,

* wykonanie zadaszenia nad wejściem,

* stworzenie strefy rekreacji,

* przebudowę instalacji wodno-kanalizacyjnej wewnętrznej,

* wykonanie instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej.

Przebudowany w ramach ww. Inwestycji obiekt (Świetlica) ma na celu zapewnienie wszechstronnej pomocy dzieciom i młodzieży, w szczególności przez opiekę i wychowanie, pomoc w nauce i organizację czasu wolnego. Z przedmiotowej placówki, pełniącej funkcję tzw. świetlicy środowiskowej, korzystać będą zarówno dzieci, jak i młodzież z terenu Gminy potrzebujący wsparcia w zakresie radzenia sobie z nauką oraz w prawidłowych relacjach społecznych, rodzinnych i emocjonalnych. Przebudowana w ramach Projektu Świetlica pozostanie własnością Gminy, a opiekę nad nią sprawować będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Y (MOPS), będący jednostką budżetową Gminy.

Zdaniem Gminy, Wydatki inwestycyjne związane będą wyłącznie z wykonywaniem przez Gminę działalności niepodlegającej ustawie o VAT. Świetlica " (...)" jest i nadal będzie placówką wsparcia dziennego. Zajęcia w Świetlicy prowadzone są i będą od poniedziałku do piątku. Świetlica funkcjonuje w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Celem Świetlicy jest zapewnienie wszechstronnej pomocy dzieciom i młodzieży, w szczególności przez opiekę i wychowanie, pomoc w nauce oraz organizację czasu wolnego. Z placówki korzystają i nadal będą korzystać dzieci i młodzież z terenu Y potrzebujący wsparcia w zakresie radzenia sobie z nauką oraz w prawidłowych relacjach społecznych, rodzinnych, emocjonalnych. Wychowankowie są przyjmowani bez skierowań na zasadzie dobrowolnego i wewnętrznie umotywowanego zgłoszenia dziecka i rodzica. Wychowankowie mogą być również zgłaszani przez instytucje: poradnie, szkoły, kuratorów, pracowników socjalnych MOPS itp. oraz organizacje pozarządowe. Pobyt dziecka w placówce wsparcia dziennego jest i nadal będzie nieodpłatny. Placówka wsparcia dziennego prowadzona jest w formie opiekuńczej i zapewnia: opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań. Placówka nadal będzie bowiem pełnić funkcję ogólnodostępnego dla dzieci i młodzieży obiektu wsparcia i pomocy - za korzystanie ze Świetlicy ani Gmina ani MOPS nie będą pobierać od korzystających żadnych opłat. Ponadto, w trakcie trwałości Projektu zarówno Gmina, jak i MOPS nie będą także wykorzystywać przebudowanej Świetlicy do żadnych czynności odpłatnych, w szczególności zamiarem Gminy nie jest wynajem/dzierżawa ani jakakolwiek inna forma odpłatnego udostępniania Świetlicy. W konsekwencji, Gmina nie będzie czerpać żadnych dochodów z tytułu wykorzystywania przedmiotowego majątku.

Końcowo, Gmina wskazuje, iż realizacja przedmiotowej inwestycji należy do zadań własnych Gminy, wynikających z przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Zgodnie bowiem z art. 7 ust. 1 pkt 6, 6a i pkt 15 ww. ustawy, do zadań własnych Gminy należą w szczególności sprawy dotyczące pomocy społecznej, wspieraniu rodziny oraz utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Wątpliwości Wnioskodawcy w analizowanej sprawie dotyczą wskazania, czy Gminie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją Inwestycji.

Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, bowiem mimo iż Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, to jednak - jak wynika z opisu sprawy - wydatki inwestycyjne związane będą wyłącznie z wykonywaniem przez Gminę działalności niepodlegającej ustawie o VAT. Celem Świetlicy jest zapewnienie wszechstronnej pomocy dzieciom i młodzieży, w szczególności przez opiekę i wychowanie, pomoc w nauce oraz organizację czasu wolnego. Z placówki korzystają i nadal będą korzystać dzieci i młodzież z terenu Y potrzebujący wsparcia w zakresie radzenia sobie z nauką oraz w prawidłowych relacjach społecznych, rodzinnych, emocjonalnych. Wychowankowie są przyjmowani bez skierowań na zasadzie dobrowolnego i wewnętrznie umotywowanego zgłoszenia dziecka i rodzica. Wychowankowie mogą być również zgłaszani przez instytucje: poradnie, szkoły, kuratorów, pracowników socjalnych MOPS itp. oraz organizacje pozarządowe. Pobyt dziecka w placówce wsparcia dziennego jest i nadal będzie nieodpłatny. Placówka nadal będzie bowiem pełnić funkcję ogólnodostępnego dla dzieci i młodzieży obiektu wsparcia i pomocy - za korzystanie ze Świetlicy ani Gmina ani MOPS nie będą pobierać od korzystających żadnych opłat. Ponadto, w trakcie trwałości Projektu zarówno Gmina, jak i MOPS nie będą także wykorzystywać przebudowanej Świetlicy do żadnych czynności odpłatnych, w szczególności zamiarem Gminy nie jest wynajem/dzierżawa ani jakakolwiek inna forma odpłatnego udostępniania Świetlicy. W konsekwencji, Gmina nie będzie czerpać żadnych dochodów z tytułu wykorzystywania przedmiotowego majątku.

W związku z powyższym, ze względu na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki, warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie ma - na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy - prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących zakup towarów i usług związanych z realizacją opisanej Inwestycji.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że Gminie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją Inwestycji pn. " (...)", ponieważ zakupione towary i usługi w związku z realizacją przedmiotowego zadania nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl