0112-KDIL1-3.4012.16.2023.1.TK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 24 lutego 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL1-3.4012.16.2023.1.TK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

12 stycznia 2023 r. wpłynął Państwa wniosek z 10 stycznia 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy braku prawa do odliczenia podatku naliczonego od Wydatków poniesionych na realizację projektu pn. " (...)". Uzupełnili go Państwo pismem z 22 lutego 2023 r. (wpływ 23 lutego 2023 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego (uwzględniający zmianę wynikającą z pisma z 22 lutego 2023 r.)

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2010 r. poz. 2261 z późn. zm.) oraz statutu i posiada osobowość prawną.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

Celem Stowarzyszenia jest:

1)

aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego;

2)

rozbudzanie i wzmacnianie więzi prowadzących do wzrostu odpowiedzialności za lokalne środowisko oraz podejmowane w nim działania;

3)

budowanie świadomości społecznej i obywatelskiej;

4)

promowanie gminy i jej mieszkańców;

5)

wspieranie rozwoju kulturalnego i oświatowego gminy;

6)

podejmowanie działań społecznie użytecznych w zakresie kultury, oświaty i wychowania;

7)

prowadzenie szkół niepublicznych podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych;

8)

prowadzenie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych;

9)

organizowanie i prowadzenie kursów doskonalących i kwalifikacyjnych;

10)

prowadzenie szkół językowych;

11)

inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem alkoholizmu i narkomanii;

12)

podejmowanie działań służących rozwojowi przedsiębiorczości;

13)

pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy pomocowych;

14)

udział w krajowej i międzynarodowej wymianie młodzieży i dorosłych oraz w imprezach kulturalnych, sportowych i religijnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym;

15)

promowanie zdrowego trybu życia poprzez upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji, turystyki, krajoznawstwa i wypoczynku;

16)

integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

17)

ochrona dóbr kultury oraz podtrzymywanie tradycji regionalnych i narodowych;

18)

ochrona dziedzictwa przyrodniczego oraz działania ekologiczne;

19)

podejmowanie innych działań społecznie użytecznych;

20)

prowadzenie zajęć edukacyjnych i kulturalnych dla dzieci rolników;

21)

organizowanie i prowadzenie różnych form doskonalenia dla rolników i członków ich rodzin;

22)

współorganizacja gminnych imprez plenerowych m.in. Święto plonów, dni sołectw, rajdy rowerowe, konkursy o bezpieczeństwie pracy w rolnictwie;

23)

prowadzenie działalności w zakresie organizacji różnych form wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży w tym z rodzin rolników;

24)

organizacja szkoleń;

25)

prowadzenie zespołów tanecznych i wokalnych.

Interpretacja indywidualna jest niezbędnym załącznikiem, który składany jest wraz z wnioskiem o płatność do instytucji wdrażającej ww. działanie.

Stowarzyszenie nie będzie osiągać żadnych przychodów z tytułu realizacji zadania.

Stowarzyszenie planuje zrealizować projekt pn. " (...)" (dalej: "Projekt" lub "Inwestycja").

Towary i usługi nabywane przez Stowarzyszenie w ramach Inwestycji (dalej: "Wydatki") będą finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Stowarzyszenie 10 maja 2022 r. zawarło umowę użyczenia nieruchomości z Gminą na potrzeby realizacji projektu polegającego na " (...)", który swoim zakresem obejmuje budowę ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy.

W ramach Projektu zostanie wybudowana altana turystyczna o konstrukcji drewnianej, przy której zostanie zamontowany stojak na rowery oraz kosz na śmieci, ponadto zostanie utworzone miejsce na ognisko. Teren zostanie oznakowany poprzez postawienie tablicy informacyjnej z zaznaczonym przebiegiem szlaku. Teren wokół, który jest ogólnodostępny zostanie utwardzony i ogrodzony. Zapewnione zostanie bezpieczeństwo użytkowników obiektu poprzez zamontowanie lampy solarnej led.

Celem planowanej Inwestycji jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie bezpiecznego miejsca odpoczynku i rekreacji w miejscowości (...).

Stowarzyszenie wskazuje, że zrealizowana infrastruktura w ramach Projektu nie będzie służyła działalności opodatkowanej podatkiem VAT. Stowarzyszenie nie będzie pobierało opłat za korzystanie z Inwestycji przez mieszkańców, jak również nie będzie osiągało z tego tytułu żadnych innych przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Stowarzyszenie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, składa co kwartał deklaracje VAT-7K do właściwego Urzędu Skarbowego.

Doprecyzowanie opisu sprawy

Nabyte towary (infrastruktura) w ramach realizacji Projektu będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Pytanie

Czy Stowarzyszenie będzie miało prawo do odliczenia podatku VAT od Wydatków poniesionych na realizację Inwestycji?

Państwa stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy, Stowarzyszenie nie będzie miało prawa do odliczenia podatku VAT od Wydatków poniesionych na realizację Inwestycji.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z treści przedmiotowego przepisu wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikom VAT w sytuacji, gdy towary i usługi, przy nabyciu których został naliczony podatek są wykorzystywane przez podatników VAT do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Dla oceny możliwości skorzystania z prawa do odliczenia, w każdym przypadku istotne jest więc ustalenie, czy towary i usługi, przy zakupie których naliczono podatek VAT:

1)

zostały nabyte przez podatnika VAT;

2)

pozostają w związku z wykonywanymi przez podatnika VAT czynnościami opodatkowanymi VAT.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami VAT są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zdaniem Stowarzyszenia, Wydatki związane z realizacją opisanego Projektu nie spełniają wyżej wymienionych przesłanek, bowiem efekt Inwestycji, tj. Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej, nie będzie stanowił dla Stowarzyszenia źródła przychodów. Infrastruktura będzie ogólnodostępnym miejscem dla mieszkańców do bezpłatnego korzystania.

W związku z powyższym, należy uznać, że w opisanym zdarzeniu przyszłym nie zostaną spełnione przesłanki z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, których spełnienie jest konieczne do skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT.

W konsekwencji, Stowarzyszenie nie będzie miało prawa do odliczenia VAT od Wydatków poniesionych na realizację Inwestycji.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

W świetle art. 86 ust. 1 ustawy:

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy:

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a)

nabycia towarów i usług,

b)

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Jak wynika z powołanych przepisów, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jak wynika z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy:

Nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy:

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go - dla tej czynności - za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W świetle art. 15 ust. 2 ustawy:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zatem, ustawa definiuje podatnika jako każdy podmiot, niezależnie od jego formy organizacyjno-prawnej, który samodzielnie prowadzi działalność gospodarczą, bez względu na cel oraz rezultat takiej działalności. Powyższa definicja ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem podatnika tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym.

Na mocy art. 2 ust. 1 ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261):

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

Stosownie do art. 2 ust. 2 ustawy - Prawo o stowarzyszeniach:

Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.

Na podstawie art. 34 ustawy - Prawo o stowarzyszeniach:

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Zaznaczyć należy, że działalność statutowa stowarzyszenia to działalność zgodna z jego statutem, w którym wymienione są cele działalności stowarzyszenia i sposoby ich realizacji. Działalność statutowa nie jest nastawiona na zysk, czyli nie jest to działalność gospodarcza, która w organizacji pozarządowej jest tylko działalnością pomocniczą.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca działa na podstawie ustawy z 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach oraz statutu i posiada osobowość prawną.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

Celem Stowarzyszenia jest:

1)

aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego;

2)

rozbudzanie i wzmacnianie więzi prowadzących do wzrostu odpowiedzialności za lokalne środowisko oraz podejmowane w nim działania;

3)

budowanie świadomości społecznej i obywatelskiej;

4)

promowanie gminy i jej mieszkańców;

5)

wspieranie rozwoju kulturalnego i oświatowego gminy;

6)

podejmowanie działań społecznie użytecznych w zakresie kultury, oświaty i wychowania;

7)

prowadzenie szkół niepublicznych podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych;

8)

prowadzenie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych;

9)

organizowanie i prowadzenie kursów doskonalących i kwalifikacyjnych;

10)

prowadzenie szkół językowych;

11)

inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem alkoholizmu i narkomanii;

12)

podejmowanie działań służących rozwojowi przedsiębiorczości;

13)

pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy pomocowych;

14)

udział w krajowej i międzynarodowej wymianie młodzieży i dorosłych oraz w imprezach kulturalnych, sportowych i religijnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym;

15)

promowanie zdrowego trybu życia poprzez upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji, turystyki, krajoznawstwa i wypoczynku;

16)

integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

17)

ochrona dóbr kultury oraz podtrzymywanie tradycji regionalnych i narodowych;

18)

ochrona dziedzictwa przyrodniczego oraz działania ekologiczne;

19)

podejmowanie innych działań społecznie użytecznych;

20)

prowadzenie zajęć edukacyjnych i kulturalnych dla dzieci rolników;

21)

organizowanie i prowadzenie różnych form doskonalenia dla rolników i członków ich rodzin;

22)

współorganizacja gminnych imprez plenerowych m.in. Święto plonów, dni sołectw, rajdy rowerowe, konkursy o bezpieczeństwie pracy w rolnictwie;

23)

prowadzenie działalności w zakresie organizacji różnych form wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży w tym z rodzin rolników;

24)

organizacja szkoleń;

25)

prowadzenie zespołów tanecznych i wokalnych.

Stowarzyszenie nie będzie osiągać żadnych przychodów z tytułu realizacji zadania.

Stowarzyszenie planuje zrealizować projekt pn. " (...)".

Towary i usługi nabywane przez Stowarzyszenie w ramach Inwestycji (Wydatki) będą finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Stowarzyszenie 10 maja 2022 r. zawarło umowę użyczenia nieruchomości z Gminą na potrzeby realizacji projektu polegającego na " (...)", który swoim zakresem obejmuje budowę ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy.

W ramach Projektu zostanie wybudowana altana turystyczna o konstrukcji drewnianej, przy której zostanie zamontowany stojak na rowery oraz kosz na śmieci, ponadto zostanie utworzone miejsce na ognisko. Teren zostanie oznakowany poprzez postawienie tablicy informacyjnej z zaznaczonym przebiegiem szlaku. Teren wokół, który jest ogólnodostępny zostanie utwardzony i ogrodzony. Zapewnione zostanie bezpieczeństwo użytkowników obiektu poprzez zamontowanie lampy solarnej led.

Celem planowanej Inwestycji jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie bezpiecznego miejsca odpoczynku i rekreacji w miejscowości (...).

Stowarzyszenie wskazuje, że zrealizowana infrastruktura w ramach Projektu nie będzie służyła działalności opodatkowanej podatkiem VAT. Stowarzyszenie nie będzie pobierało opłat za korzystanie z Inwestycji przez mieszkańców, jak również nie będzie osiągało z tego tytułu żadnych innych przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Stowarzyszenie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, składa co kwartał deklaracje VAT-7K do właściwego Urzędu Skarbowego. Nabyte towary (infrastruktura) w ramach realizacji Projektu będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Wątpliwości Wnioskodawcy w analizowanej sprawie dotyczą wskazania, czy Stowarzyszenie będzie miało prawo do odliczenia podatku VAT od Wydatków poniesionych na realizację Inwestycji.

Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia podatku naliczonego nie będą spełnione, ponieważ mimo iż Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, to jednak - jak wynika z opisu sprawy - zrealizowana infrastruktura w ramach Projektu nie będzie służyła działalności opodatkowanej podatkiem VAT. Stowarzyszenie nie będzie pobierało opłat za korzystanie z Inwestycji przez mieszkańców, jak również nie będzie osiągało z tego tytułu żadnych innych przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Ponadto nabyte towary (infrastruktura) w ramach realizacji Projektu będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

W związku z powyższym, ze względu na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki, warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie będzie miał - na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy - prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego projektu.

Podsumowując, w przedstawionych okolicznościach Stowarzyszenie nie będzie miało prawa do odliczenia podatku VAT od Wydatków poniesionych na realizację projektu pn. " (...)".

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego który Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Państwa w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 259; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl