Nowość 0112-KDIL1-3.4012.14.2023.4.AKR - Zwolnienie od podatku VAT sprzedaży pajęczaków

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 9 marca 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL1-3.4012.14.2023.4.AKR Zwolnienie od podatku VAT sprzedaży pajęczaków

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

8 stycznia 2023 wpłynął Pana wniosek z 8 stycznia 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy zwolnienia od podatku VAT sprzedaży pajęczaków. Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 31 stycznia 2023 r. (wpływ 31 stycznia 2023 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Prowadzi Pan hobbystyczną hodowlę zwierząt egzotycznych - pajęczaki - ptaszniki, z której doczekał się Pan przychówku. Sprzedaje Pan młode jako nadwyżkę hodowlaną. Wszystkie zwierzęta oferowane przez Pana są hodowane przez okres minimum 2 miesięcy licząc od dnia nabycia, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost.

Prowadzi Pan, niezależnie od hodowli, działalność gospodarczą, której przedmiotem są usługi edukacyjne - korepetycje z matematyki.

Nie posiada Pan żadnej nieruchomości (także 1 ha przeliczeniowego ziemi), więc nie jest Pan zarejestrowany jako rolnik w KRUS. Jest Pan zarejestrowany w ZUS, jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą.

Forma opodatkowania przychodów prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej to ryczałt.

Nie posiada Pan gospodarstwa rolnego oraz nie posiada Pan statusu rolnika.

Od około 3 lat prowadzi Pan opisaną we wniosku hodowlę. Hodowane przez Pana zwierzęta - ptaszniki - to entomofagi. Hodowla prowadzona jest w celach hobbystycznych. Wszystkie pająki sprzedawane to pająki z Pana własnych rozmnożeń oraz takie, które hodowane są po zakupie przez okres minimum 2 miesięcy.

Prowadzi Pan ww. hodowlę w miejscu zameldowania - w domu. Do tych celów przeznaczona jest piwnica o powierzchni około 15 m kwadratowych.

Pająki sprzedawane będą specjalistycznym sklepom terrarystycznym w Polsce i za granicą.

Klientów zamierza Pan pozyskiwać poprzez ogłoszenia w Internecie i na forach terrarystycznych, bezpośredni kontakt z właścicielami sklepów terrarystycznych, wyjazdy na giełdy terrarystyczne w Polsce i za granicą. Zapłata to przelew na rachunek bankowy lub w przypadku sprzedaży pająków na giełdzie - gotówka.

Transakcje są opłacane przelewem bankowym, w przypadku zwierząt sprzedanych na giełdzie tworzy Pan spis sprzedanych zwierząt.

Do hodowli pajęczaków przeznaczy Pan około 15 m kwadratowych. Nie posiada Pan uprawy roślin żywicielskich.

Nazwa i klasyfikacja statystyczna towarów (entomofagów oraz owadów karmowych) zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2015 r., wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. z 2015 r. poz. 1676, z późn. zm.) - 01.49.19.0 (pozostałe żywe zwierzęta hodowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane).

Pytanie (ostatecznie sprecyzowane w uzupełnieniu wniosku z 31 stycznia 2023 r.)

Czy podatnik jest zwolniony z podatku VAT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Pana stanowisko w sprawie (ostatecznie wyrażone w uzupełnieniu wniosku z 31 stycznia 2023 r.)

Rolnik ryczałtowy jest szczególną kategorią podatnika, w ramach której możliwe jest połączenie dwóch statusów podatkowych. Dla tego rodzaju hodowli Pana działalność jest przedmiotowo zwolniona z podatku VAT.

W myśl definicji zawartej w art. 15 ust. 2 ustawy VAT - działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych, więc działalność rolników podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Spełnia Pan kryterium opisane w art. 2 pkt 15 ustawy VAT, w którym znajduje się definicja działalności rolniczej, którą należy kierować się przy ocenie, czy dany rodzaj aktywności kwalifikuje się do tego grupowania.

W przypadku rolników przewidziano możliwość zastosowania zwolnienia przedmiotowego. Jest to zwolnienie nielimitowane i zostało określone w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy VAT, gdzie czytamy, że zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego. Rolnik korzystający z tego zwolnienia określany jest jako rolnik ryczałtowy. Podkreślenia wymaga, że taki podmiot korzysta ze zwolnienia wyłącznie w zakresie dostawy produktów rolnych oraz świadczenia usług rolniczych. Pojęcia te zostały zdefiniowane w art. 2 pkt 20 i 21 ustawy VAT.

W oparciu o powyższe spełniając kryteria uznania za rolnika ryczałtowego sprzedaż pająków z Pana hodowli jest zwolniona z podatku VAT.

Możliwe jest równoległe korzystanie ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy VAT oraz ze zwolnienia podmiotowego określonego w art. 113 ust. 1 ustawy VAT. Jest to zwolnienie limitowane do kwoty 200 000 zł (w przypadku podmiotów rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej limit oblicza się w sposób proporcjonalny). Do limitu 200 000 zł nie są wliczane obroty z prowadzonej działalności rolniczej.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą:

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy:

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Jak stanowi art. 8 ust. 1 ustawy:

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Mocą art. 15 ust. 2 ustawy:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z zapisem art. 2 pkt 15 ustawy:

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o działalności rolniczej - rozumie się przez to produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (CN 4403 41 00 i 4403 49) oraz bambusa (CN 1401 10 00), a także świadczenie usług rolniczych.

Biorąc pod uwagę przytoczoną definicję działalności gospodarczej (art. 15 ust. 2 ustawy) uznać należy, że działalność rolnicza (art. 2 pkt 15 ustawy) mieści się w pojęciu działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy:

W przypadku osób fizycznych prowadzących wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie za podatnika uważa się osobę, która złoży zgłoszenie rejestracyjne, o którym mowa w art. 96 ust. 1.

Natomiast w myśl art. 15 ust. 5 ustawy:

Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do osób fizycznych prowadzących wyłącznie działalność rolniczą w innych niż wymienione w ust. 4 przypadkach.

Artykuł 2 pkt 19 ustawy stanowi, że:

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o rolniku ryczałtowym - rozumie się przez to rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Na mocy art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.):

Przepisy ustawy o rachunkowości, zwanej dalej "ustawą", stosuje się, z zastrzeżeniem ust. 3, do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich oraz przedsiębiorstw w spadku działających zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. poz. 1629 oraz z 2019 r. poz. 1495), jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro.

W związku z tym, rolnik ryczałtowy po osiągnięciu progu 2 000 000 euro obrotów za rok obrotowy nie może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT i ze szczególnej procedury uzyskiwania zryczałtowanej rekompensaty zwrotu VAT zapłaconego przy nabyciu towarów i usług, a staje się czynnym podatnikiem, rozliczającym podatek na zasadach ogólnych.

Stosownie do art. 2 pkt 20 ustawy:

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o produktach rolnych - rozumie się przez to towary pochodzące z własnej działalności rolniczej rolnika ryczałtowego oraz towary, o których mowa w art. 20 ust. 1c i 1d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 2 pkt 21 ustawy:

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o usługach rolniczych - rozumie się przez to:

a)

usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych (PKWiU ex 01.6), z wyłączeniem usług podkuwania koni i prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich (PKWiU ex 01.62.10.0),

b)

usługi związane z leśnictwem (PKWiU ex 02.40.10), z wyłączeniem patrolowania lasów wykonywanego na zlecenie przez jednostki inne niż leśne (PKWiU ex 02.40.10.3),

c)

usługi wspomagające rybactwo (PKWiU ex 03.00.7), z wyłączeniem usług związanych z rybołówstwem morskim (PKWiU 03.00.71.0),

d)

wynajem i dzierżawę maszyn i urządzeń rolniczych, bez obsługi (PKWiU 77.31.10.0).

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział dla niektórych czynności zwolnienie od podatku.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy:

Zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego.

Stosownie do art. 43 ust. 3 ustawy:

Rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze, które są zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 3, może zrezygnować z tego zwolnienia pod warunkiem dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i 2.

Natomiast w myśl art. 43 ust. 5 ustawy:

Podatnicy, o których mowa w ust. 3, którzy zrezygnowali ze zwolnienia od podatku, mogą po upływie 3 lat od daty rezygnacji ze zwolnienia ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1 pkt 3. Zwolnienie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, obowiązuje pod warunkiem zawiadomienia na piśmie naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca (kwartału), od którego podatnicy ci ponownie chcą skorzystać ze zwolnienia.

W myśl art. 113 ust. 1 ustawy:

Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Zgodnie z art. 113 ust. 2 ustawy:

Do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:

1) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem na terytorium kraju;

1a) sprzedaży na odległość towarów importowanych, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem na terytorium kraju;

2)

odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:

3)

transakcji związanych z nieruchomościami,

a)

usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,

b)

usług ubezpieczeniowych

- jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych; 4) odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Z opisu sprawy wynika, że prowadzi Pan hobbystyczną hodowlę zwierząt egzotycznych - pajęczaki - ptaszniki, z której doczekał się Pan przychówku. Sprzedaje Pan młode jako nadwyżkę hodowlaną. Wszystkie zwierzęta oferowane przez Pana są hodowane przez okres minimum 2 miesięcy licząc od dnia nabycia, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost. Nie posiada Pan żadnej nieruchomości (także 1 ha przeliczeniowego ziemi). Forma opodatkowania przychodów prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej to ryczałt. Nie posiada Pan gospodarstwa rolnego oraz nie posiada Pan statusu rolnika. Od około 3 lat prowadzi Pan hodowlę. Hodowane przez Pana zwierzęta - ptaszniki - to entomofagi. Wszystkie pająki sprzedawane to pająki z Pana własnych rozmnożeń oraz takie, które hodowane są po zakupie przez okres minimum 2 miesięcy. Prowadzi Pan ww. hodowlę w miejscu zameldowania - w domu. Pająki sprzedawane będą specjalistycznym sklepom terrarystycznym w Polsce i za granicą. Do hodowli pajęczaków przeznaczy Pan około 15 m kwadratowych. Nie posiada uprawy roślin żywicielskich.

Pana wątpliwości dotyczą kwestii zwolnienia od podatku VAT sprzedaży ptaszników.

W sytuacji, gdy prowadzi Pan sprzedaż pajęczaków - ptaszników z własnej hodowli, to w świetle powołanych wyżej przepisów ustawy spełnia Pan definicję rolnika ryczałtowego dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej i jako rolnik ryczałtowy może korzystać Pan ze zwolnienia określonego w cyt. przepisie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że skoro dokonuje Pan dostawy produktów rolnych (entomofagów) pochodzących z własnej działalności rolniczej, o ile nie jest Pan obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz o ile dobrowolnie nie dokona Pan rejestracji w zakresie podatku VAT jako podatnik VAT czynny z działalności rolniczej, to jest Pan rolnikiem ryczałtowym, korzystającym ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy.

W świetle powołanych powyżej przepisów prawa oraz przedstawionego opisu sprawy należy stwierdzić, że przekroczenie limitu obrotu 200.000,00 złotych z tytułu sprzedaży pajęczaków - ptaszników nie spowoduje utraty ww. zwolnienia przedmiotowego od podatku, a w konsekwencji, nie będzie Pan zobowiązany do dokonania zgłoszenia rejestracyjnego jako czynny podatnik podatku od towarów i usług.

Podsumowując, sprzedaż przez Pana pajęczaków - entomofagów - ptaszników korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy.

Tym samym Pana stanowisko w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 2 jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Ponadto, tutejszy organ informuje, że w odniesieniu do pytania oznaczonego we wniosku nr 3 w podatku od towarów i usług zostało wydane 9 marca 2023 r. odrębne rozstrzygnięcie nr 0112-KDIL1-3.4012.78.2023.1.AKR. W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) zostało również wydane odrębne rozstrzygnięcie.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl