0112-KDIL1-2.4012.586.2018.1.AW - Ustalenie prawa do odzyskania podatku naliczonego z tytułu realizacji zadania pn. "Przebudowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby świetlicy wiejskiej".

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 23 października 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL1-2.4012.586.2018.1.AW Ustalenie prawa do odzyskania podatku naliczonego z tytułu realizacji zadania pn. "Przebudowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby świetlicy wiejskiej".

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 29 sierpnia 2018 r. (data wpływu 31 sierpnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego z tytułu realizacji zadania pn. "Przebudowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby świetlicy wiejskiej (...)" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 sierpnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego z tytułu realizacji zadania pn. "Przebudowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby świetlicy wiejskiej (...)".

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Ochotnicza Straż Pożarna (dalej zwana OSP) jest stowarzyszeniem wyposażonym w osobowość prawną, funkcjonującą na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, jak również w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

OSP nie jest i nigdy nie była czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Nie prowadzi działalności gospodarczej. Utrzymuje się ze składek członkowskich, zakupów sprzętu dokonuje z dotacji celowych z Gminy i Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.

OSP złożyła wniosek o przyznanie pomocy na zadanie pn. "Przebudowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby świetlicy wiejskiej (...)" z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020. Celem operacji jest przebudowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości i dostosowanie go do potrzeb społeczności lokalnej jako świetlica wiejska.

Projekt będzie obejmował:

* wymianę instalacji elektrycznej,

* wykonanie instalacji odgromowej,

* zakup wyposażenia w postaci stolików i krzeseł,

* remont posadzek,

* wykonanie łazienki z instalacją wod-kan,

* remont ścian, tj. tynki wewnętrzne, docieplenie ścian zewnętrznych,

* przyłącze kanalizacji sanitarnej wraz z bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości stałe.

Na realizację tej operacji została zawarta umowa pomiędzy OSP a Samorządem Województwa na dofinansowanie 100% poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Zadanie zostanie zrealizowane do dnia 30 września 2018 r. i odebrane protokołem odbioru. Po zakończeniu operacji, Wnioskodawca złoży wniosek o płatność - o refundację kosztów inwestycji, wykazując jako koszt kwalifikowalny również podatek VAT od zrealizowanej inwestycji. Operacja będzie sfinansowana ze środków PROW.

Zrealizowana inwestycja nie będzie przynosiła dochodów. Faktury dotyczące operacji zostaną wystawione na OSP.

Przebudowana świetlica wiejska poprawi jakość życia mieszkańców wsi. Pozwoli na efektywne spędzenie wolnego czasu. OSP nie prowadzi i nie planuje rozpoczęcia działalności gospodarczej, ani nie generuje żadnych dochodów. Wybudowany obiekt nie będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Obiekt będzie w posiadaniu samoistnym OSP.

OSP nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz nie składa deklaracji VAT-7.

Usługi niezbędne do realizacji projektu nie były wykorzystywane przez OSP do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Konieczność interpretacji w przedmiotowej sprawie jest wymagana przez Urząd Marszałkowski w celu uznania podatku VAT od wykonywanych robót za koszt kwalifikowalny.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy OSP ma możliwość odzyskania podatku VAT poniesionego na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania pn. "Przebudowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby świetlicy wiejskiej (...)" w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a tym samym zaliczyć podatek VAT do kosztów kwalifikowalnych operacji?

Zdaniem Wnioskodawcy, OSP nie przysługuje prawo do odzyskania podatku VAT poniesionego na pokrycie kosztów zadania pn. "Przebudowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby świetlicy wiejskiej (...)", zatem podatek VAT powinien być kosztem kwalifikowalnym dla OSP, gdyż nie ma ona możliwości odzyskania podatku VAT w ramach ww. inwestycji przez odliczenie podatku naliczonego, bowiem brak jest związku nabywanych towarów i usług dla potrzeb przedmiotowego projektu ze sprzedażą opodatkowaną.

W związku z powyższym, OSP traktuje podatek VAT jako koszt kwalifikowalny. Jest to zgodne z treścią art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług. OSP nie prowadzi działalności gospodarczej, nie przysługuje jej prawo do odliczenia i zwrotu podatku poniesionego w związku z realizacją przedmiotowego projektu.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT jaką jest OSP.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - według art. 15 ust. 2 ustawy - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a.

nabycia towarów i usług,

b.

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika zostały określone w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Natomiast na mocy art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210, z późn. zm.), stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności (art. 2 ust. 2 ww. ustawy).

Na podstawie art. 34 ustawy - Prawo o stowarzyszeniach, stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Zaznaczyć należy, że działalność statutowa stowarzyszenia to działalność zgodna z jego statutem, w którym wymienione są cele działalności stowarzyszenia i sposoby ich realizacji. Działalność statutowa nie jest nastawiona na zysk, czyli nie jest to działalność gospodarcza, która w organizacji pozarządowej jest tylko działalnością pomocniczą.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Ochotnicza Straż Pożarna, będąca stowarzyszeniem, nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT i nie prowadzi działalności gospodarczej. OSP złożyła wniosek o przyznanie pomocy na zadanie pn. "Przebudowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby świetlicy wiejskiej (...)" z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020. Celem operacji jest przebudowa budynku użyteczności publicznej i dostosowanie go do potrzeb społeczności lokalnej jako świetlica wiejska. Wybudowany zatem obiekt nie będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Faktury dotyczące operacji zostaną wystawione na OSP.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy Wnioskodawca ma wątpliwości dotyczące prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. "Przebudowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby świetlicy wiejskiej (...)".

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest m.in. tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia podatku naliczonego nie będą spełnione, gdyż Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a nabyte towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu realizacji przedmiotowego zadania.

Tym samym, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu podatku naliczonego - na zasadach określonych w art. 87 ust. 1 ustawy - związanego z realizowanym przedsięwzięciem.

W związku z poniesionymi wydatkami, Wnioskodawca nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1686, z późn. zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie będzie miał zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Podsumowując, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odzyskania podatku naliczonego poniesionego na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania pn. "Przebudowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby świetlicy wiejskiej (...)".

Końcowo należy zauważyć, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2018 r. poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl