0112-KDIL1-2.4012.481.2020.2.AW - Ustalenie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, którego przedmiotem jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia laboratorium w pomieszczeniach, na potrzeby stworzenia laboratorium.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 16 grudnia 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL1-2.4012.481.2020.2.AW Ustalenie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, którego przedmiotem jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia laboratorium w pomieszczeniach, na potrzeby stworzenia laboratorium.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 18 września 2020 r. (data wpływu 2 października 2020 r.), uzupełnionym pismem z dnia 3 grudnia 2020 r. (data wpływu 11 grudnia 2020 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. " (...)" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 października 2020 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. " (...)". Wniosek uzupełniono pismem w dniu 11 grudnia 2020 r. o doprecyzowanie opisu stanu faktycznego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

A jest publiczną uczelnią akademicką. Podstawowym kierunkiem działalności A jest kształcenie oraz prowadzenie badań naukowych, a także upowszechnianie osiągnięć nauki, sztuki i kultury.

A jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Prowadzi działalność zwolnioną od podatku VAT, opodatkowaną i poza VAT. Naliczony podatek od towarów i usług rozliczany jest zgodnie z przeznaczeniem zakupu i źródłem finansowania. W związku z powyższym możliwe jest całkowite odliczenie podatku VAT (przy działalności opodatkowanej), częściowe (przy działalności mieszanej) i brak odliczenia (działalność zwolniona i poza VAT).

W okresie od dnia 27 lutego 2014 r. do dnia 13 listopada 2015 r. w A realizowany był projekt pn. " (...)". Projekt finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013. (...).

Przedmiotem projektu był zakup, dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia laboratorium w pomieszczeniach, na potrzeby stworzenia Laboratorium A.

W ramach projektu zakupiono:

(...).

Zakupiony sprzęt służy do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, które mają na celu rozwój nauki, stworzenie nowych produktów/usług/technologii służących szybszej diagnostyce. Zakupiona aparatura nie była wykorzystywana do celów komercyjnych.

Prowadzone w ramach projektu badania dotyczą następujących dziedzin:

(...).

Projekt stanowi odpowiedź na potrzeby wynikające z rozwoju działalności badawczo-rozwojowej Wydziału i współpracy z przedsiębiorcami w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań.

Działalność Laboratorium prowadzona w ramach tego projektu doprowadziła do istotnego zwiększenia potencjału naukowego, transferu technologii bazujących na obrazach trójwymiarowych oraz udoskonalenia współpracy między małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Większość przedsiębiorstw, z którymi podpisano porozumienia to małe i średnie przedsiębiorstwa pracujące w obszarze (...). Okres rozpoczęcia badań w Laboratorium był też okresem zmiany technologii stosowanych w zakresie (...).

Z typowych technik bazujących na (...) wkroczyła w metody (...). Efektem współpracy z tymi firmami (...) są liczne publikacje naukowe oraz ich udział w prezentacjach na kongresach naukowych:

W Laboratorium pracownicy naukowi Wydziału przygotowali i opublikowali w międzynarodowych czasopismach materiały naukowe, których podstawą były badania oparte na algorytmach i programach komputerowych, które użyto do analizy obrazów klinicznych. Wykaz publikacji w załączeniu.

Laboratorium osiągnęło wymierne efekty naukowo-badawcze w zakresie diagnostyki obrazowej oraz opracowało innowacyjne urządzenia objęte patentem, zgłoszonym w dniu X, a udzielonym decyzją Z w dniu Q.

Na bazie badań prowadzonych w Laboratorium opracowano (...).

W okresie realizacji projektu i w okresie jego trwałości Uczelnia nie uzyskała przychodów z tytułu posiadanego patentu.

Laboratorium wykonywało działalność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca wskazał, że A jest publiczną uczelnią akademicką. Podstawowym kierunkiem działalności A jest kształcenie oraz prowadzenie badań naukowych, a także upowszechnianie osiągnięć nauki, sztuki i kultury.

Uczelnia jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W celu realizacji statutowych zadań Uczelnia pozyskuje środki z Funduszy Unijnych. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 uruchomiono Laboratorium A. Zakupiono (...).

Powstałe laboratorium nie było i nie jest związane z prowadzeniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, zakupiona aparatura nie była i nie jest wykorzystywana do celów komercyjnych. W laboratorium prowadzone były i są nadal prace badawczo-rozwojowe, które mają na celu rozwój nauki, stworzenie nowych technologii służących szybszej diagnostyce.

Uzyskane rezultaty badawcze są ogólnodostępne, publikowane w dostępnej literaturze krajowej i zagranicznej, upowszechniane przez artykuły w prasie specjalistycznej, prezentacje na konferencjach naukowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy A miał prawo do odliczenia podatku VAT od zakupów towarów i usług związanych z realizacją projektu pn. " (...)"?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Z powyższego przepisu wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Podstawową zasadą do realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego jest istnienie związku tegoż podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Powstałe laboratorium nie było i nie jest związane z czynnościami opodatkowanymi, natomiast miało swój udział we wzroście znaczenia działalności naukowo-badawczej A. Ułatwiło pozyskanie środków na realizację grantów badawczych, przyczyniło się do rozwoju naukowego pracowników Wydziału, a co za tym idzie do podwyższenia poziomu kształcenia przyszłych lekarzy.

Uzyskane rezultaty badawcze są ogólnodostępne, publikowane w dostępnej literaturze krajowej i zagranicznej, upowszechniane przez artykuły w prasie specjalistycznej, prezentację wyników na konferencjach.

Przedstawione stanowisko A potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z dnia 21 stycznia 2015 r.

W związku z zakończeniem okresu trwałości projektu " (...)" przypadającym na dzień 13 listopada 2020 r., A, zgodnie z umową, zobowiązany jest do dostarczenia do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. Zgodnie z tym przepisem, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowoprawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Podkreślić należy, że aby podmiot mógł skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go - dla tej czynności - za podatnika podatku od towarów i usług.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej - na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy - rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z opisu sprawy wynika, że A jest publiczną uczelnią akademicką oraz czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Prowadzi działalność zwolnioną od podatku VAT, opodatkowaną i poza VAT.

W okresie od dnia 27 lutego 2014 r. do dnia 13 listopada 2015 r. w A realizowany był projekt pn. " (...)". Projekt finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013.

Przedmiotem projektu był zakup, dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia laboratorium na potrzeby stworzenia Laboratorium A. Zakupiono (...).

Zakupiony sprzęt służy do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, które mają na celu rozwój nauki, stworzenie nowych produktów/usług/technologii służących szybszej diagnostyce.

Działalność Laboratorium prowadzona w ramach tego projektu doprowadziła do istotnego zwiększenia potencjału naukowego, transferu technologii bazujących na obrazach trójwymiarowych oraz udoskonalenia współpracy między małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

Laboratorium wykonywało działalność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca zatem wskazał, że powstałe laboratorium nie było i nie jest związane z prowadzeniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, zakupiona aparatura nie była i nie jest wykorzystywana do celów komercyjnych. W laboratorium prowadzone były i są nadal prace badawczo-rozwojowe, które mają na celu rozwój nauki, stworzenie nowych technologii służących szybszej diagnostyce.

Uzyskane rezultaty badawcze są ogólnodostępne, publikowane w dostępnej literaturze krajowej i zagranicznej, upowszechniane przez artykuły w prasie specjalistycznej, prezentacje na konferencjach naukowych.

Na tle powyższego opisu sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. " (...)".

Z uwagi na powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie zostały spełnione, ponieważ - jak wynika z okoliczności sprawy - laboratorium wykonywało działalność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zatem nie było ono i nie jest związane z prowadzeniem czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. Zakupiona aparatura nie była i nie jest wykorzystywana do celów komercyjnych.

W konsekwencji z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT z faktur zakupu towarów i usług z tytułu przedmiotowego projektu.

Podsumowując, A nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. " (...)".

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193, z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...) za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP. W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl