0112-KDIL1-2.4012.391.2022.2.NF

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 7 października 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL1-2.4012.391.2022.2.NF

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku od towarów i usług - jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

11 sierpnia 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 11 sierpnia 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy obowiązku stosowania oznaczenia "GTU 12" dla świadczonych us. Uzupełnili go Państwo pismem z 11 sierpnia 2022 r. (wpływ 11 sierpnia 2022 r.), 22 sierpnia 2022 r. pismem wyjaśniającym oraz 14 września 2022 r. pismem będącym odpowiedzią na wezwanie.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Są Państwo samorządową instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora i posiadającą osobowość prawną.

Organizatorem instytucji jest Gmina J, Państwa siedzibą i terenem działania jest miasto J. Są Państwo czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, składającym miesięcznie JPK_VAT.

Działają Państwo na podstawie:

* ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.);

* ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.);

* ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.);

* ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634);

* uchwały (...).

Zgodnie ze statutem, Państwa podstawową działalnością jest upowszechnianie i ochrona kultury. Prowadzą Państwo dodatkową działalność inną niż kulturalną, a mianowicie działalność w zakresie kultury fizycznej i rekreacji oraz działalność wspierającą udział Gminy J w wydarzeniach organizowanych na rzecz społeczności lokalnej, rozwoju lokalnego i promocji działalności kulturalnej i sportowej na terenie miasta. Ponadto, prowadzą Państwo działalność, do której stosuje się przepisy o prowadzeniu działalności gospodarczej, w szczególności:

1)

edukacyjną, w tym naukę języków obcych;

2)

sprzedaż giełdową, komisową, antykwaryczną;

3)

realizację imprez zleconych;

4)

gastronomiczną i handlową, w zakresie nie podlegająca koncesjonowaniu;

5)

obsługę parkingów;

6)

wynajem pomieszczeń i dzierżawę nieruchomości;

7)

usługi zakwaterowania, kopiowania, filmowania, poligraficzne, fonograficzne, reklamowe, fotograficzne i plastyczne.

Osiągnięte przychody z działalności przeznaczają Państwo na działalność statutową.

W ramach podstawowej działalności kulturalnej prowadzą Państwo działalność wydawniczą wydając bezpłatny tygodnik społeczno-kulturalny (...), któremu nadano numer (...). W wydawanym tygodniku zamieszczają (publikują) Państwo odpłatne materiały promocyjno-reklamowe firm, prowadząc sprzedaż miejsc reklamowych.

Jednocześnie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczą Państwo usługi wynajmu powierzchni reklamowych na własnych obiektach, tj. budynkach, ogrodzeniach w formie tablic, modułów itp.

Czynsz najmu powierzchni reklamowej na obiektach i publikacja materiałów promocyjno-reklamowych w tygodniku (...) jest dokumentowany przez Państwa wystawionymi na rzecz najemców fakturami VAT.

Nie świadczą Państwo żadnych usług w zakresie opracowania treści reklam czy doradztwa marketingowego. Umieszczają Państwo reklamę w tygodniku na podstawie zawartej umowy z kontrahentem lub zamówienia nadesłanego przez firmę zainteresowaną publikacją reklamy, w których uzgodnione są m.in.: miejsce publikacji w tygodniku, wielkość i parametry tablic oraz modułów.

W korespondencji e-mail lub na pendrive otrzymują Państwo treść reklamy od zainteresowanych w postaci nieedytowalnych plików gotowych do publikacji, bez możliwości zmiany ich treści. Nie mają Państwo wpływu na wygląd i treść umieszczanych reklam. Jedynym kryterium, który musi spełnić reklama jest jej zgodność z regulaminem zamieszczania ogłoszeń w tygodniku (...) oraz na stronach internetowych.

Uzupełnienie opisu stanu faktycznego

Dla:

1)

publikacji gotowych (przygotowanych przez reklamodawców) materiałów promocyjno-reklamowych wydawanych w bezpłatnym tygodniku dla tej usługi stosują Państwo symbol w ramach klasyfikacji PKWiU 2015 - 73.11.19 - pozostałe usługi reklamowe,

2)

usług najmu powierzchni reklamowych na budynkach i ogrodzeniach, stosują Państwo symbol w ramach PKWiU 2015 - 73.11.19 - pozostałe usługi reklamowe.

Podkreślają Państwo, iż nie znacie dokładnego oznaczenia w klasyfikacji PKWiU 2015, wskazanych we wniosku o wydanie interpretacji podatkowej usług, natomiast w Państwa ocenie te usługi powinny być klasyfikowane w oparciu o dział 73 PKWiU 2015, tj. pozostałe usługi reklamowe. Stosowana klasyfikacja jest niepotwierdzona przez GUS, gdyż nigdy nie występowali Państwo oficjalnie o jej potwierdzenie. Zakwalifikowanie do ww. obszaru stosowali Państwo na podstawie informacji pozyskanych podczas szkoleń, z interpretacji przepisów dostępnych na portalach podatkowych itp.

Pytania

Czy wystawiane przez Państwa faktury dokumentujące:

1)

publikację gotowych (przygotowanych przez reklamodawców) materiałów promocyjno-reklamowych w wydawanym tygodniku, rozumianych jako zamieszczenie/publikacja odpłatnych materiałów promocyjno-reklamowych na stronie tygodnika, powinny zawierać oznaczenie "GTU 12" i czy oznaczenie to powinno być uwzględniane w ewidencji sprzedaży VAT oraz w plikach JPK_VAT?

2)

sprzedaż usług najmu powierzchni reklamowych na Państwa budynkach, ogrodzeniach powinny zawierać oznaczenie "GTU 12" i czy oznaczenie to powinno być uwzględniane w ewidencji sprzedaży VAT oraz w plikach JPK_VAT?

Państwa stanowisko w sprawie

Klasyfikują Państwo usługi najmu powierzchni reklamowych i publikacji reklam w tygodniku jako PKWiU 73.11.19 - pozostałe usługi reklamowe. Faktury dokumentujące sprzedaż ww. usług oznaczają Państwo kodem "GTU 12" w ewidencji sprzedaży i w JPK_VAT.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą:

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy:

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W świetle art. 8 ust. 1 ustawy:

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że są Państwo samorządową instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora (Gminę) i posiadającą osobowość prawną. Są Państwo czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, składającym miesięcznie JPK_VAT.

W ramach podstawowej działalności kulturalnej prowadzą Państwo działalność wydawniczą wydając bezpłatny tygodnik społeczno-kulturalny, w którym zamieszcza (publikuje) odpłatne materiały promocyjno-reklamowe firm, prowadząc sprzedaż miejsc reklamowych.

Jednocześnie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczą Państwo usługi wynajmu powierzchni reklamowych na własnych obiektach, tj. budynkach, ogrodzeniach w formie tablic, modułów itp.

Czynsz najmu powierzchni reklamowej na obiektach i publikacja materiałów promocyjno-reklamowych w tygodniku jest dokumentowany przez Państwa wystawionymi na rzecz najemców fakturami VAT.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy Państwa wątpliwości dotyczą oznaczenia "GTU 12" faktur dokumentujących ww. czynności oraz uwzględnienia tego oznaczenia w ewidencji sprzedaży VAT oraz w plikach JPK_VAT.

W oparciu o art. 99 ust. 1 ustawy:

Podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10, art. 130c, art. 133 i art. 138g ust. 2.

Stosownie do art. 99 ust. 7c ustawy:

Deklaracje podatkowe, o których mowa w ust. 1-3, zawierają dane niezbędne do rozliczenia podatku, obliczenia jego wysokości, w tym wysokości podstawy opodatkowania, podatku należnego i podatku naliczonego, a także dane dotyczące podatnika.

Zgodnie z art. 99 ust. 11c ustawy:

Deklaracje podatkowe, o których mowa w ust. 1-3, są składane zgodnie z wzorem dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), który obejmuje deklarację i ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 3. Dokument elektroniczny, o którym mowa w zdaniu pierwszym, jest przesyłany w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3 Ordynacji podatkowej i zgodnie z wymaganiami określonymi w tych przepisach.

Na mocy art. 99 ust. 13b ustawy:

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych, o których mowa w ust. 7c, wraz z objaśnieniami co do sposobu wypełniania i miejsca składania deklaracji podatkowych, o których mowa w ust. 1-3, oraz niezbędnymi pouczeniami, uwzględniając konieczność prawidłowego rozliczenia podatku oraz kontroli tego obowiązku przez organ podatkowy.

Natomiast, na podstawie art. 109 ust. 3 ustawy:

Podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku i sporządzenie informacji podsumowującej, w szczególności dane dotyczące:

1)

rodzaju sprzedaży i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, w tym korekty podatku należnego, z podziałem na stawki podatku;

2)

kwoty podatku naliczonego obniżającego kwotę podatku należnego, w tym korekty podatku naliczonego;

3)

kontrahentów;

4)

dowodów sprzedaży i zakupów.

Zgodnie z art. 109 ust. 3b ustawy:

Podatnicy, o których mowa w art. 99 ust. 1, są obowiązani przesyłać, na zasadach określonych w art. 99 ust. 11c, za każdy miesiąc do urzędu skarbowego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ewidencję, o której mowa w ust. 3, łącznie z deklaracją podatkową, w terminie do złożenia tej deklaracji.

W myśl art. 109 ust. 14 ustawy:

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych, o których mowa w ust. 3, oraz sposób wykazywania danych w ewidencji przesyłanej zgodnie z ust. 3b i 3c, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowości rozliczeń podatników oraz kontroli obowiązków podatników przez organ podatkowy, identyfikowania obszarów, w których występują nadużycia w podatku lub narażonych na te nadużycia, oraz możliwości techniczno-organizacyjne prowadzenia przez podatników ewidencji.

Na podstawie art. 99 ust. 13b oraz art. 109 ust. 14 ustawy, zostało wydane rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 1988 z późn. zm.), zwane dalej rozporządzeniem, którego przepisy weszły w życie 1 października 2020 r. Z przepisów tego rozporządzenia wynika, że plik JPK dla potrzeb VAT powinien zawierać m.in. informacje o dostawach niektórych wyrobów i świadczonych usługach wraz z odpowiednim ich oznaczeniem oraz oznaczenia dowodów sprzedaży i zakupów.

W świetle § 10 ust. 3 pkt 2 lit. b rozporządzenia:

Poza danymi, o których mowa w ust. 1 i 2, ewidencja zawiera następujące oznaczenia dotyczące świadczenia usług o charakterze niematerialnym - wyłącznie: doradczych, w tym doradztwa prawnego i podatkowego oraz doradztwa związanego z zarządzaniem (PKWiU 62.02.1, 62.02.2, 66.19.91, 69.20.3, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.3, 71.11.24, 71.11.42, 71.12.11, 71.12.31, 74.90.13, 74.90.15, 74.90.19), w zakresie rachunkowości i audytu finansowego (PKWiU 69.20.1, 69.20.2), prawnych (PKWiU 69.1), zarządczych (PKWiU 62.03, 63.11.12, 66.11.19, 66.30, 68.32, 69.20.4, 70.22.17, 70.22.2, 90.02.19.1), firm centralnych (PKWiU 70.1), marketingowych lub reklamowych (PKWiU 73.1), badania rynku i opinii publicznej (PKWiU 73.2), w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (PKWiU 72) oraz w zakresie pozaszkolnych form edukacji (PKWiU 85.5) - oznaczenie "GTU 12".

Powyższy przepis nakazuje zatem zamieścić w ewidencji oznaczenie "GTU 12" w przypadku świadczenia usług o charakterze niematerialnym, wymienionych w § 10 ust. 3 pkt 2 lit. b rozporządzenia - sklasyfikowanych do odpowiedniego PKWiU.

A zatem dla prawidłowego określenia, czy są Państwo zobowiązani do oznaczenia usług opisanych we wniosku "GTU 12", istotnym jest przede wszystkim odpowiednie sklasyfikowanie tych usług w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 2015.

Z opisu sprawy wynika, że mamy do czynienia z publikacją gotowych (przygotowanych przez reklamodawców) materiałów promocyjno-reklamowych wydawanych w bezpłatnym tygodniku oraz usług najmu powierzchni reklamowych na budynkach i ogrodzeniach dla których to usług Wnioskodawca stosuje symbol w ramach klasyfikacji PKWiU 2015 - 73.11.19 - pozostałe usługi reklamowe. Symbol ten objęty jest regulacją § 10 ust. 3 pkt 2 lit. b rozporządzenia.

Tym samym, ww. usługi powinny być opatrzone w ewidencji sprzedaży oraz w plikach JPK_VAT oznaczeniem "GTU 12".

W odniesieniu do konieczności oznaczenia "GTU 12" wystawianych przez Wnioskodawcę faktur dokumentujących publikację gotowych (przygotowanych przez reklamodawców) materiałów promocyjno-reklamowych wydawanych w bezpłatnym tygodniku oraz usług najmu powierzchni reklamowych na budynkach i ogrodzeniach należy wskazać, że zasady wystawiania faktur regulują przepisy art. 106a-106q ustawy.

W art. 106e ust. 1 pkt 1 do pkt 24 ustawy wskazano jakie pozycje powinna zawierać faktura. Nie wymieniono tam obowiązku podawania kodów GTU.

Faktury są dokumentami sformalizowanymi i muszą być wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym względzie. Prawidłowość materialnoprawna faktury zachodzi, jeżeli odzwierciedla w sposób prawidłowy zdarzenie gospodarcze. Faktura potwierdza zaistniałe zdarzenia gospodarcze, a jej elementy formalne wymagane przez art. 106e ust. 1 ustawy mają znaczenie dowodowe.

Tym samym podatnik nie ma obowiązku oznaczać faktur kodem GTU, gdyż obowiązek stosowania ww. oznaczenia dotyczy bowiem oznaczania w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy, a nie faktur. Oznaczenie towaru bądź usługi jednym z oznaczeń wskazanych w ww. rozporządzeniu nie stanowi elementu faktury, wskazanego w art. 106e ustawy.

Jednak, ustawodawca nie zabrania umieszczania na fakturze dodatkowych informacji. Zatem nic nie stoi na przeszkodzie, aby - po wypełnieniu obowiązków nałożonych przez obowiązujące przepisy prawa podatkowego - Wnioskodawca zamieścił w części informacyjnej faktury dodatkowe informacje.

W konsekwencji należy stwierdzić, że skoro przepisy ustawy określają minimalny zakres danych, jakie powinna zawierać faktura i nie nakładają ograniczeń w zakresie umieszczania dodatkowych danych identyfikujących dostawców, nabywców, czy też innych danych, które wystawca uzna za stosowne, Wnioskodawca może zamieścić na wystawionych fakturach informacje dodatkowe, dotyczące rozliczenia transakcji. Tym samym, Wnioskodawca może na wystawianych przez siebie fakturach dokumentujących publikację gotowych (przygotowanych przez reklamodawców) materiałów promocyjno-reklamowych wydawanych w bezpłatnym tygodniku oraz usług najmu powierzchni reklamowych na budynkach i ogrodzeniach umieścić oznaczenie "GTU 12".

Podsumowując, faktury dokumentujące publikację gotowych (przygotowanych przez reklamodawców) materiałów promocyjno-reklamowych wydawanych w bezpłatnym tygodniku oraz usług najmu powierzchni reklamowych na budynkach i ogrodzeniach mogą zawierać oznaczenie "GTU 12", a oznaczenie to powinno być uwzględniane w ewidencji sprzedaży VAT oraz w plikach JPK_VAT.

Tym samym, oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy należy uznać je za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem stanu faktycznego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. Zatem, należy zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie, że publikacja gotowych (przygotowanych przez reklamodawców) materiałów promocyjno-reklamowych wydawanych w bezpłatnym tygodniku oraz usługi najmu powierzchni reklamowych na budynkach i ogrodzeniach sklasyfikowane są pod symbolem PKWiU 2015 - 73.11.19. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

W przypadku wątpliwości co do przyporządkowania wykonywanych usług do odpowiedniego symbolu PKWiU na potrzeby stosowania kodu "GTU 12", mają Państwo możliwość wystąpienia do organów zajmujących się klasyfikacją. Kwestia ta - zgodnie z art. 42a i następnych ustawy - może być określona również w ramach wydania Wiążącej Informacji Stawkowej.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), za pośrednictwem systemu teleinformatycznego e-Urząd Skarbowy na stronie: https://www.podatki.gov.pl/e-urząd-skarbowy/ (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.) będąc użytkownikiem/wyznaczając użytkownika konta w e-Urzędzie Skarbowym.

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl