0112-KDIL1-2.4012.255.2018.1.NF - Brak prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych na wykonanie/przebudowę kanalizacji deszczowej w ramach Zadań nr 3 i 4 realizowanych w ramach projektu pn. "Rozwój infrastruktury transportu publicznego".

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 6 czerwca 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL1-2.4012.255.2018.1.NF Brak prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych na wykonanie/przebudowę kanalizacji deszczowej w ramach Zadań nr 3 i 4 realizowanych w ramach projektu pn. "Rozwój infrastruktury transportu publicznego".

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 18 kwietnia 2018 r. (data wpływu 18 kwietnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych na wykonanie/przebudowę kanalizacji deszczowej w ramach Zadań nr 3 i 4 realizowanych w ramach projektu pn. "Rozwój infrastruktury transportu publicznego" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych na wykonanie/przebudowę kanalizacji deszczowej w ramach Zadań nr 3 i 4 realizowanych w ramach projektu pn. "Rozwój infrastruktury transportu publicznego".

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Gmina (dalej jako: Wnioskodawca lub Gmina) jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Od dnia 1 stycznia 2017 r. Gmina dokonała tzw. "centralizacji" rozliczeń w zakresie VAT, w związku z czym wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki swoich jednostek organizacyjnych w zakresie VAT i dokonuje wspólnego rozliczenia VAT.

Gmina realizuje swoje zadania m.in. z zakresu budowy dróg publicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zarządzania komunikacją miejską, wykorzystując do tego swoje jednostki budżetowe, tj. Miejski Zarząd Dróg (dalej: MZD) oraz Zarząd Transportu Miejskiego (dalej: ZTM).

MZD utworzony został dnia 20 marca 1997 r. i jest jednostką budżetową działającą na podstawie: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.), ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222, z późn. zm.), ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z późn. zm.), statutu Miejskiego Zarządu Dróg (MZD).

Nadzór nad działalnością MZD sprawuje Prezydent Miasta, który zatwierdza roczny plan rzeczowo-finansowy MZD, przyjmuje kierunki działania, zatwierdza wewnętrzną strukturę i organizację MZD.

Pracami MZD kieruje Dyrektor, który działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta.

Do podstawowych zadań MZD należy pełnienie funkcji:

* zarządcy dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy, leżących w granicach administracyjnych miasta,

* zarządcy miejskiej sieci kanalizacji deszczowej i systemu odwodnienia miasta.

MZD, jako zarządca dróg, uzyskał przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT z tytułu zawieranych umów cywilnoprawnych, związanych z zarządzaniem drogami wewnętrznymi oraz pobieraniem opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat za handel w pasie drogowym. Do pozostałych przychodów generowanych przez MZD, jako zarządcy dróg należą: wydawanie decyzji administracyjnych oraz pobieranie opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania.

Zarząd Transportu Miejskiego działa na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, uchwały, jak również statutu jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd Transportu Miejskiego.

Gmina jest beneficjentem projektu pn. "Rozwój infrastruktury transportu publicznego" współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 2014-2020. Projekt jest realizowany w latach 2017-2019 przez podmioty upoważnione przez beneficjenta do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu - MZD i ZTM. Zgodnie z umową, projekt zostanie sfinansowany w 85% przez Unię Europejską, a w pozostałej części ze środków własnych Gminy.

Realizacja przedmiotowego projektu należy do zadań własnych Gminy.

W zakres rzeczowy projektu wchodzą cztery odrębne zadania inwestycyjne:

Zadanie 1. "Zakup 25 sztuk autobusów (...)" - realizowane przez ZTM;

Zadanie 2. "Zakup i montaż 30 szt. elektronicznych tablic informacyjnych" - realizowane przez ZTM;

Zadanie 3. "Rozbudowa ul. X wraz z rozbudową skrzyżowań" - realizowane przez MZD;

Zadanie 4. "Rozbudowa ul. Y wraz z przebudową parkingu" - realizowane przez MZD.

Wydatki związane z realizacją projektu będą ponoszone na podstawie faktur VAT wystawianych na Gminę (adres i NIP) jako nabywcę towaru/usługi, natomiast odbiorcą faktur będą jednostki budżetowe upoważnione przez Beneficjenta do ponoszenia wydatków, tj. MZD i ZTM (adres jednostki).

Zadanie 1 polega na zakupie 25 szt. autobusów komunikacji miejskiej, które będą wykorzystywane do świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego i będą w całości wykorzystywane do celów wykonywanej przez Gminę działalności gospodarczej. Wydatki związane z realizacją zadania będą ponoszone na podstawie faktur VAT wystawianych na Gminę (adres i NIP) jako nabywcę towaru/usługi, natomiast odbiorcą faktur będzie ZTM (adres jednostki).

Zadanie 2 polega na zakupie i montażu na przystankach autobusowych 30 szt. elektronicznych tablic informacyjnych, które będą przekazywać w czasie rzeczywistym informacje o czasach odjazdów najbliższych autobusów oraz inne informacje związane z funkcjonowaniem publicznego transportu zbiorowego, np. informacje o planowanych zmianach rozkładów jazdy, czy zmianach przebiegu tras komunikacji publicznej. Nabyte towary i usługi będą zatem w całości wykorzystywane do celów wykonywanej przez Gminę działalności. Wydatki związane z realizacją zadania będą ponoszone na podstawie faktur VAT wystawianych na Gminę (adres i NIP) jako nabywcę towaru/usługi, natomiast odbiorcą faktur będzie ZTM (adres jednostki).

Zadanie 3 polega na rozbudowie ul. X wraz z rozbudową skrzyżowań. Zakres rzeczowy zadania obejmował będzie m.in. budowę i przebudowę ciągu ulic wraz z infrastrukturą techniczną (m.in. chodniki, przystanki autobusowe, wiaty przystankowe, bus-pasy, ścieżki rowerowe, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne, sygnalizacja świetlna, sieci uzbrojenia, pasy zieleni, nasadzenia roślinności, elementy małej architektury, itp.). Wydatki związane z realizacją zadania będą ponoszone na podstawie faktur VAT wystawianych na Gminę (adres i NIP) jako nabywcę towaru/usługi, natomiast odbiorcą faktur będzie MZD (adres jednostki).

Inwestycja będzie realizowana i rozliczana na podstawie wystawianych faktur VAT dokumentujących zakup towarów i usług. Faktury będą wystawiane oddzielnie na prace związane z komunikacją publiczną (przystanki autobusowe i wiaty przystankowe), oddzielnie na prace związane z kanalizacją deszczową oraz oddzielnie na pozostały zakres robót. Podstawą do wystawiania faktury będą kosztorysy oraz tabele elementów rozliczeniowych.

Zadanie 4 polega na rozbudowie ul. Y z przebudową parkingu. Zakres rzeczowy zadania obejmował będzie m.in. budowę i przebudowę ciągu ulic wraz z infrastrukturą techniczną (m.in. chodniki, przystanki autobusowe, wiaty przystankowe, bus-pasy, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne, sieci uzbrojenia, parking, pasy zieleni, nasadzenia roślinności, elementy małej architektury itp.). Wydatki związane z realizacją zadania będą ponoszone na podstawie faktur VAT wystawianych na Gminę (adres NIP) jako nabywcę towaru/usługi, natomiast odbiorcą faktur będzie Miejski Zarząd Dróg (adres jednostki).

Inwestycja będzie realizowana i rozliczana na podstawie wystawianych faktur VAT dokumentujących zakup towarów i usług. Faktury będą wystawiane oddzielnie na prace związane z komunikacją publiczną (przystanki autobusowe i wiaty przystankowe), oddzielnie na prace związane z kanalizacją deszczową oraz oddzielnie na pozostały zakres robót. Podstawą do wystawiania faktury będą kosztorysy oraz tabele elementów rozliczeniowych.

Nabyte w ramach projektu towary i usługi oraz wytworzona infrastruktura będą stanowić własność Gminy.

W związku z realizacją Zadania 3 i 4, o których mowa wyżej, zaplanowane jest również wykonanie/przebudowa kanalizacji deszczowej.

MZD do dnia 23 sierpnia 2017 r. jako zarządca sieci kanalizacji deszczowej, uzyskiwał przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT z tytułu przyjmowania wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej na podstawie umów cywilnoprawnych, zawieranych z podmiotami gospodarczymi, korzystającymi z tych sieci.

Obecnie, w związku z obowiązującym stanem prawnym, wprowadzonym ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, dalej: ustawa - Prawo wodne) od dnia 24 sierpnia 2017 r. zawieszono pobieranie należności z tytułu umów dot. odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, przedmiotowe pobieranie opłat stało się niemożliwe.

Na podstawie art. 494 ustawy - Prawo wodne, zostały wprowadzone zmiany do ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328, z późn. zm.), które spowodowały, że wody opadowe i roztopowe w świetle nowych przepisów z dniem 24 sierpnia 2017 r. są pozbawione charakteru "ścieku".

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w art. 2 pkt 8 definiuje pojęcie "ścieku" ale nie wymienia wśród wskazanych w tej definicji rodzajów ścieków wód opadowych i roztopowych. Wody te zostały wyjęte spod regulacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.

Skutkiem takiej regulacji jest brak możliwości pobierania opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów prawa oraz Uchwały Rady Miasta, która to uchwała została podjęta na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Natomiast z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa - Prawo wodne, która wprowadza w art. 16 pkt 69 definicję wód opadowych lub roztopowych, którymi są wody będące skutkiem opadów atmosferycznych, a w art. 268 ust. 1 pkt 3, definicję usług wodnych, za które pobiera się opłaty za odprowadzenie do wód - wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej, służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast.

Ustawa Prawo wodne wprowadza nowe zasady ustalania opłat za usługi wodne. Regulacja ta została zawarta w rozdziale 5 Działu VI ustawy - Prawo wodne - Instrumenty ekonomiczne w gospodarowaniu wodami.

Zadania z zakresu ustalania wysokości opłaty zmiennej za odprowadzanie do wód - wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych w granicach administracyjnych miast, zgodnie z art. 272 ust. 17 ustawy - Prawo wodne zostały powierzone Wodom Polskim.

Również, zgodnie z art. 271 ust. 1 pkt 3 ustawy - Prawo wodne, do zakresu działania Wód Polskich należy ustalanie wysokości opłaty stałej za odprowadzanie do wód - wód opadowych lub roztopowych. Przepisy nowej ustawy - Prawo wodne przewidują kompetencje dla organu wykonawczego gminy jedynie w zakresie ustalenia opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Brak zatem w ustawie - Prawo wodne regulacji i rozwiązań pozwalających na pobieranie opłat za odprowadzanie wód, będących skutkiem opadów atmosferycznych na dotychczasowych zasadach przez jednostki samorządu terytorialnego.

Wydatki związane z przebudową kanalizacji deszczowej w myśl ustawy - Prawo wodne nie są powiązane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, ponieważ Gmina nie uzyskuje przychodów z tytułu przyjmowania wód opadowych do przebudowanej/wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej. Zgodnie z przytoczoną powyżej ustawą nie ma możliwości pobierania opłat przez Gminę za odprowadzanie wód będących skutkiem opadów atmosferycznych.

W ramach realizacji Zadania 3 i 4 rzeczowego projektu nie wystąpi sytuacja, w której wytworzona infrastruktura będzie zarazem wykorzystywana do czynności opodatkowanych i zwolnionych.

MZD - jednostka budżetowa Gminy jest zarządcą sytemu odwodnienia na terenie Miasta.

Projekt nie jest realizowany ze środków poakcesyjnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Mając na uwadze powyższe, w odniesieniu do realizowanych Zadań 3 i 4 w ramach projektu pn. "Rozwój infrastruktury transportu publicznego" czy w świetle aktualnie obowiązujących przepisów Gminie przysługiwać będzie prawo do odliczania podatku VAT od wydatków poniesionych na wykonanie/przebudowę kanalizacji deszczowej?

Zdaniem Wnioskodawcy, mając na względzie przedstawiony we wniosku stan faktyczny Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych na wykonanie/przebudowę kanalizacji deszczowej dla Zadań 3 i 4 realizowanych w ramach ww. projektu.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w takim zakresie, w jakim towary i usługi będą wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych.

Wydatki poniesione na wykonanie/przebudowę kanalizacji deszczowej w związku z realizacją Zadania 3 i 4 w ramach ww. projektu nie są związane z czynnością opodatkowaną, gdyż takiej sprzedaży w związku z omawianą inwestycją Gmina nie prowadzi.

Zgodnie z przytoczoną ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566) Gmina nie ma możliwości pobierania opłat za odprowadzenie wód będących skutkiem opadów atmosferycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Jak wynika z powyższego, wyłączenie organów władzy publicznej z kategorii podatnika ma charakter podmiotowo-przedmiotowy.

W świetle wskazanych unormowań jednostki samorządu terytorialnego na gruncie podatku od towarów i usług występować mogą w dwoistym charakterze:

* podmiotów niebędących podatnikami, gdy realizują zadania nałożone na nich odrębnymi przepisami prawa, oraz

* podatników podatku od towarów i usług, gdy wykonują czynności na podstawie umów cywilnoprawnych.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.), Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty (art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym).

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Gmina jest beneficjentem projektu pn. "Rozwój infrastruktury transportu publicznego" współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego (...) 2014-2020.

Realizacja przedmiotowego projektu należy do zadań własnych Gminy.

W zakres rzeczowy projektu wchodzą cztery odrębne zadania inwestycyjne, w tym Zadanie 3 "Rozbudowa ul. X wraz z rozbudową skrzyżowań" oraz Zadanie 4 "Rozbudowa ul. Y wraz z przebudową parkingu".

W związku z realizacją Zadania 3 i 4, o których mowa wyżej, zaplanowane jest również wykonanie/przebudowa kanalizacji deszczowej.

Wydatki związane z realizacją zadania będą ponoszone na podstawie faktur VAT wystawianych na Gminę jako nabywcę towaru/usługi, natomiast odbiorcą faktur będzie Miejski Zarząd Dróg. Faktury będą wystawiane oddzielnie na prace związane z komunikacją publiczną (przystanki autobusowe i wiaty przystankowe), oddzielnie na prace związane z kanalizacją deszczową oraz oddzielnie na pozostały zakres robót.

Jak wskazał Wnioskodawca, wydatki poniesione na wykonanie/przebudowę kanalizacji deszczowej w związku z realizacją Zadania 3 i 4 w ramach ww. projektu nie są związane z czynnością opodatkowaną, ponieważ Gmina nie uzyskuje przychodów z tytułu przyjmowania wód opadowych do przebudowanej/wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy Wnioskodawca powziął wątpliwości, czy w odniesieniu do realizowanych Zadań 3 i 4 w ramach projektu pn. "Rozwój infrastruktury transportu publicznego" w świetle aktualnie obowiązujących przepisów przysługuje/będzie przysługiwać mu prawo do odliczania podatku VAT od wydatków poniesionych na wykonanie/przebudowę kanalizacji deszczowej.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Z opisu sprawy wynika, że wydatki związane z wykonaniem/przebudową kanalizacji deszczowej realizowanej w ramach Zadań 3 i 4 projektu pn. "Rozwój infrastruktury transportu publicznego" nie są/nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie ma/nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z wykonaniem/przebudową kanalizacji deszczowej w ramach realizacji Zadań 3 i 4 ww. projektu.

Podsumowując, w odniesieniu do realizowanych Zadań 3 i 4 w ramach projektu pn. "Rozwój infrastruktury transportu publicznego" w świetle aktualnie obowiązujących przepisów Gminie nie przysługuje/nie będzie przysługiwać prawo do odliczania podatku VAT od wydatków poniesionych na wykonanie/przebudowę kanalizacji deszczowej.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy:

1.

zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia,

2.

zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl