0112-KDIL1-2.4012.245.2022.2.AW - Ustalenie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 13 lipca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL1-2.4012.245.2022.2.AW Ustalenie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku od towarów i usług - jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

24 maja 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 24 maja 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. " (...)". Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 8 lipca 2022 r. (wpływ 8 lipca 2022 r.).

Treść wniosku całościowo przedstawiono w piśmie z 8 lipca 2022 r. i jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Ośrodek Kultury (dalej: Wnioskodawca) jest samorządową instytucją kultury wpisaną do Księgi Rejestrowej Instytucji Kultury przy Gminie. Podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047).

Wnioskodawca jest beneficjentem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowa o przyznanie pomocy z 5 listopada 2020 r. Tytuł projektu: "(...)". Wartość projektu ogółem: (...) zł, w tym wydatki kwalifikowalne wynoszą (...) zł. Kwota dofinansowania wynosi (...) zł, co stanowi 63,63% kosztów kwalifikowalnych. Udział własny w kosztach kwalifikowalnych wynosi 36,37%, co stanowi kwotę (...) zł. Poza tym beneficjent pokrywa w całości wydatki niekwalifikowalne. W budżecie projektu podatek VAT stanowiący kwotę (...) zł jest kosztem kwalifikowalnym, co oznacza, że podlega dofinansowaniu w wysokości 63,63%. Podatek od towarów i usług w powyższym projekcie jest wydatkiem kwalifikowalnym, stąd Instytucja Zarządzająca, którą jest Urząd Marszałkowski Województwa, wymaga na etapie składania wniosku o płatność końcową rozliczającą i kończącą projekt - przedstawienia indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, stwierdzającej brak możliwości odzyskania podatku VAT w zakresie realizowanego projektu wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Informacje o projekcie:

W ramach realizacji projektu zakupiono scenę mobilną dla Wiejskiego Domu Kultury. Scena jest uniwersalna (wymiary 7,5 m x 6 m), umożliwia prowadzenie imprez w każdym miejscu bez względu na pogodę. Realizacja projektu umożliwia organizowanie wydarzeń plenerowych. Celem nadrzędnym projektu było zwiększenie dostępności do wydarzeń kulturalnych, które mają służyć integracji społeczności lokalnej. Zakup sceny stwarza możliwość zorganizowania imprez rekreacyjno-kulturalnych, uwzględniających wielokulturowość mieszkańców, tradycje i obrzędy. Efektem realizacji projektu jest nowoczesny obiekt, dzięki któremu zwiększa się oferta kulturalna szczególnie w gminie.

Realizując projekt Wnioskodawca, jako podmiot nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT. Wnioskodawca jest podatnikiem wykonującym usługi zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i nie przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku od towarów i usług o kwotę podatku naliczonego.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z powyższego przepisu wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikom podatku od towarów i usług, jedynie w sytuacji, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi.

Scena jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem i nie jest i nie będzie związana ze sprzedażą opodatkowaną oraz nie stanowi i nie będzie stanowiła źródła dochodu Wnioskodawcy. Nabyte towary i usługi w ramach realizacji projektu wykorzystywane będą wyłącznie do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Faktury w związku z nabyciem towarów i usług w ramach projektu będą wystawiane na Wnioskodawcę.

W związku z powyższym Zainteresowany wnioskuje o wydanie interpretacji indywidualnej stwierdzającej brak możliwości odzyskania podatku VAT w zakresie realizowanego projektu.

Pytanie

Czy w związku z realizacją projektu pn. " (...)" Wnioskodawca ma prawo odliczyć podatek VAT naliczony w fakturach zakupowych?

Państwa stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy, realizując projekt Wnioskodawca, jako podmiot nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT. Wnioskodawca jest podatnikiem wykonującym usługi zwolnione od podatku od towarów i usług - na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - i nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku od towarów i usług o kwotę podatku naliczonego.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z powyższego przepisu wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikom podatku od towarów i usług, jedynie w sytuacji, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi.

Scena jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem i nie jest i nie będzie związana ze sprzedażą opodatkowaną oraz nie stanowi i nie będzie stanowiła źródła dochodu Wnioskodawcy. W związku z powyższym Zainteresowany wnioskuje o wydanie interpretacji indywidualnej stwierdzającej brak możliwości odzyskania podatku VAT w zakresie realizowanego projektu.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą:

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy:

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Podkreślić należy, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym:

Nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy:

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności powinien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go - dla tej czynności - za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez "podatników" w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca jest beneficjentem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na podstawie umowy o przyznanie pomocy na projekt pn. " (...)".

W ramach realizacji projektu zakupiono scenę mobilną, umożliwiającą organizowanie wydarzeń plenerowych. Efektem realizacji projektu jest nowoczesny obiekt, dzięki któremu zwiększa się oferta kulturalna szczególnie w gminie.

Scena jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem i nie jest i nie będzie związana ze sprzedażą opodatkowaną oraz nie stanowi i nie będzie stanowiła źródła dochodu Wnioskodawcy. Nabyte towary i usługi w ramach realizacji projektu będą wykorzystywane wyłącznie do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Faktury w związku z nabyciem towarów i usług w ramach projektu będą wystawiane na Wnioskodawcę.

Na tle powyższego opisu sprawy Wnioskodawca powziął wątpliwości w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. " (...)".

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie jest spełniony, ponieważ - jak wynika z opisu sprawy - nabyte towary i usługi w ramach realizacji projektu wykorzystywane będą wyłącznie do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W konsekwencji, Wnioskodawca nie ma - na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy - prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego zadania.

Podsumowując, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupowych w związku z realizacją projektu pn. " (...)".

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

Wskazuje się, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Ponadto, należy zauważyć, iż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl