0112-KDIL1-2.4012.202.2018.1.TK - Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją zadania grantowego pn. "Kultywowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego".

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 24 maja 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL1-2.4012.202.2018.1.TK Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją zadania grantowego pn. "Kultywowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego".

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 26 marca 2018 r. (data wpływu 28 marca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją zadania grantowego pn. "Kultywowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją zadania grantowego pn. "Kultywowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego".

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie na realizację zadania grantowego w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Podstawa prawna realizacji projektu to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich (EFFROW) i uchylające rozporządzenie Rady (UE) nr 1698/2005 (Dz.Urz.UE.L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.).

Realizacja zadania grantowego pn. "Kultywowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego", polega na przeprowadzeniu warsztatów w tematyce: malarstwa, haftu krzyżykowego, szydełkowania, papieroplastyki, decoupage i obróbki filcu. Na każde warsztaty zakupione zostaną materiały niezbędne do ich przeprowadzenia: filc, zapinki, kleje, pędzle, włóczki, nici, wzorniki, papier, nożyczki i inne materiały. Celem zadania jest wskrzeszenie w uczestnikach projektu dawnych zamiłowań oraz integracja społeczeństwa. Warsztaty planuje się przeprowadzić w okresie od lutego do czerwca 2018 r. Łącznie przeprowadzonych zostanie 10 warsztatów. Całość zadania realizowana będzie w sali wiejskiej OSP. Na potrzeby realizacji zadania niezbędny jest zakup stołów, przy których uczestnicy będą pracować (wykonywać prace rękodzielnicze). Planuje się zakupić 12 szt. stołów o wymiarach dł. 2,0 m, szer. 1,0 m. Pozwoli to uczestnikom na swobodne wykonywanie prac (w zajęciach jednorazowo uczestniczyć będzie ok. osób). Realizacja zadania pozwoli na pielęgnowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego - mieszkańcy od dawnych lat wykonywali prace rękodzielnicze, głównie szydełkowali, haftowali. Przeprowadzenie warsztatów umożliwi wskrzeszenie dawnych zwyczajów i pasji oraz przyczyni się do większej integracji społecznej mieszkańców. Zadanie realizowane będzie w świetlicy wiejskiej w - miejsce to posiada dobre warunki techniczne i sanitarne. Grupa docelowa objęta projektem to mieszkańcy Sołectwa w tym osoby z grupy defaworyzowanej w wieku powyżej 50 roku życia. Przewiduje się, że warsztaty prowadzone będą 2 razy w miesiącu po 2 godziny. Wykonawca wyłoniony zostanie w drodze zapytania ofertowego. Preferowane będą osoby posiadające doświadczenie w prowadzeniu warsztatów o wskazanej wyżej tematyce. Udział w warsztatach będzie bezpłatny, od uczestników nie będą pobierane opłaty, zadanie nie ma charakteru komercyjnego. Rekrutacja do projektu odbywać się będzie poprzez zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w. Podstawowym kryterium rekrutacji będzie zamieszkanie na terenie Sołectwa.

Ochotnicza Straż Pożarna w nie jest podatnikiem podatku VAT oraz nie figuruje w ewidencji podatników podatku VAT. Ochotnicza Straż Pożarna w realizując zadanie nie prowadzi działalności gospodarczej generującej przychody opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Zakup towarów dokonany na potrzeby realizacji projektu nie będzie służyć do czynności opodatkowanych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy nie będąc podatnikiem podatku VAT realizując zadanie grantowe w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Ochotnicza Straż Pożarna w może odzyskać uiszczony podatek VAT, czy nie może w żaden sposób tego podatku odzyskać?

Zdaniem Wnioskodawcy, realizując zadanie grantowe pn. "Kultywowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego" w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, nie prowadzi on działalności gospodarczej generującej przychody opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Ochotnicza Straż Pożarna nie widnieje w ewidencji podatników podatku od towarów i usług. Zakup towarów dokonany na potrzeby realizacji projektu nie będzie służyć do czynności opodatkowanych. W związku z tym, realizując ww. zadanie Ochotnicza Straż Pożarna nie może odzyskać w żaden sposób uiszczonego podatku VAT od towarów i usług dla wydatków ponoszonych w ramach realizacji zadania grantowego pn. "Kultywowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego" w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 19 października 2015 r. poz. 1839).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jak wynika z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika zostały określone w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (art. 88 ust. 4 ustawy).

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go - dla tej czynności - za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Artykuł 15 ust. 1 ustawy stanowi, że podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie na realizację zadania grantowego w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Realizacja zadania grantowego pn. "Kultywowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego", polega na przeprowadzeniu warsztatów w tematyce: malarstwa, haftu krzyżykowego, szydełkowania, papieroplastyki, decoupage i obróbki filcu. Na każde warsztaty zakupione zostaną materiały niezbędne do ich przeprowadzenia: filc, zapinki, kleje, pędzle, włóczki, nici, wzorniki, papier, nożyczki i inne materiały. Warsztaty planuje się przeprowadzić w okresie od lutego do czerwca 2018 r. Łącznie przeprowadzonych zostanie 10 warsztatów. Udział w warsztatach będzie bezpłatny, od uczestników nie będą pobierane opłaty, zadanie nie ma charakteru komercyjnego. Rekrutacja do projektu odbywać się będzie poprzez zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w. Podstawowym kryterium rekrutacji będzie zamieszkanie na terenie Sołectwa.

Ochotnicza Straż Pożarna w nie jest podatnikiem podatku VAT oraz nie figuruje w ewidencji podatników podatku VAT. Ochotnicza Straż Pożarna w realizując zadanie nie prowadzi działalności gospodarczej generującej przychody opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Zakup towarów dokonany na potrzeby realizacji zadania nie będzie służyć do czynności opodatkowanych.

W rozpatrywanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości odzyskania podatku naliczonego w odniesieniu do realizowanego zadania.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a nabywane towary w ramach realizacji wskazanego we wniosku zadania nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków ponoszonych w związku z realizacją zadania grantowego pn. "Kultywowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego". Tym samym, Wnioskodawcy z tego tytułu nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowych wydatków Stowarzyszenie nie będzie miało również możliwości zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1686, z późn. zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie będzie miał zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku naliczonego w odniesieniu do realizowanego zadania grantowego pn. "Kultywowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego".

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze zdarzeniem przyszłym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl