0112-KDIL1-2.4012.191.2024.2.DS - Ustalenie prawa do zwrotu lub odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu, dotyczącego zakupu robót budowlanych termomodernizacji budynków

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 14 czerwca 2024 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL1-2.4012.191.2024.2.DS Ustalenie prawa do zwrotu lub odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu, dotyczącego zakupu robót budowlanych termomodernizacji budynków

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku od towarów i usług - jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

4 kwietnia 2024 r. wpłynął Państwa wniosek z 4 kwietnia 2024 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy braku prawa do zwrotu lub odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu, dotyczącego zakupu robót budowlanych termomodernizacji budynków.

Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 28 maja 2024 r. (wpływ 28 maja 2024 r. oraz pismem z 5 czerwca 2024 r. (wpływ 5 czerwca 2024 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Spółdzielnia Mieszkaniowa jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług o numerze NIP (...). Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest m.in. 6810 Z obsługa nieruchomości na własny rachunek.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółdzielnia wykonuje czynności, które są:

- czynnościami zwolnionymi od podatku VAT - dotyczy czynności, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 11 i pkt 36 ustawy VAT;

- czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT według odpowiednich stawek - dotyczy to dzierżawy lokalu użytkowego, dzierżawy gruntów, wynajmu powierzchni dachu pod nadajnik;

- czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT - są to czynności, które nie generują opodatkowania podatkiem VAT, ale bezsprzecznie dotyczą działalności gospodarczej Spółdzielni i nie stanowią odrębnego przedmiotu jej działalności, np. generowanie pozostałych przychodów operacyjnych i finansowych.

Spółdzielnia przeprowadziła ocieplenie/termomodernizację następujących rodzajów budynków:

1)

budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym znajdują się tylko lokale mieszkalne,

2)

budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami mieszkalnymi oraz z lokalem użytkowym - świetlicą,

3)

budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym znajdują się tylko lokale mieszkalne, a najmowana jest powierzchnia dachu.

Prace termomodernizacyjne zostały przeprowadzone w oparciu o środki pozyskane z (...) w ramach dofinansowania projektu - (...).

W przeważającej części Spółdzielnia wykonuje działalność zwolnioną od podatku od towarów i usług. W trakcie swojej bieżącej działalności Spółdzielnia stale wykonuje również opisane wyżej czynności opodatkowane podatkiem VAT, które w rejestrach VAT pojawiają się w każdym okresie rozliczeniowym.

W odniesieniu do zakupów i podatku naliczonego, którego nie można przyporządkować do działalności wyłącznie zwolnionej od podatku lub opodatkowanej, Wnioskodawca ma prawo do rozliczania tego podatku naliczonego współczynnikiem struktury sprzedaży VAT, zgodnie z art. 90-92 ustawy o VAT.

Z uwagi na to, że proporcja podatku VAT naliczonego do odliczenia w latach poprzednich nigdy nie przekraczała 2% - wynosiła ona zazwyczaj 1% lub mniej - Spółdzielnia opierając się na treści z art. 90 ust. 10 pkt 2 ustawy o VAT nie odliczała podatku naliczonego w ogóle, gdyż podatnik ma prawo uznać w takim przypadku, że proporcja ta wynosi 0%.

We wniosku składanym o dofinansowanie realizacji projektu Spółdzielnia chce ująć cały podatek naliczony VAT jako koszt (wydatek) kwalifikowalny, ponieważ jednostka w żaden sposób nie może odzyskać (odliczyć) podatku naliczonego VAT, ze względu na okoliczności:

1.

w sytuacji ewentualnej utraty prawa do zwolnienia lub rezygnacji ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT - na podstawie art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług, który to przepis nie daje możliwości odzyskania (odliczenia) podatku naliczonego od towarów i usług, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych;

2.

w sytuacji ewentualnej utraty prawa do zwolnienia lub rezygnacji ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT - na podstawie art. 90 ust. 2 i 10 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług - jeśli proporcja nie przekroczyła 2% podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0%, a zatem zgodnie z tym przepisem Spółdzielnia nie dokonuje obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego VAT.

Oświadczenie w sprawie kwalifikowalności podatku VAT, składane przez kierownika jednostki, nie jest wystarczającym dokumentem potwierdzającym brak możliwości odzyskania podatku - zgodnie z wytycznymi do wniosku o dofinansowanie projektu należy dołączyć również indywidualną interpretację, czy w odniesieniu do realizowanego przez beneficjenta projektu istnieje możliwość odzyskania podatku VAT.

Uzupełnienie opisu stanu faktycznego

a) Dotyczy budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym znajdują się tylko lokale mieszkalne.

Towary i usługi zakupione w związku z realizacją projektu, dotyczącego zakupu robót budowlanych termomodernizacji budynków w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wykorzystywane są wyłącznie do sprzedaży zwolnionej (czynności wykonywane na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, członków spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych lub na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych niebędących członkami spółdzielni - zwane na potrzeby niniejszego wniosku "usługami mieszkaniowymi"). Nabyte roboty budowlane związane są wyłącznie ze świadczonymi usługami zwolnionymi.

Faktura dokumentująca zakup towarów i usług w związku z realizacją projektu dotyczącego zakupu robót budowlanych termomodernizacji budynków (wszystkich trzech) odnośnie wszystkich budynków objętych wnioskiem została wystawiona na Spółdzielnię.

b) Dotyczy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami mieszkalnymi oraz z lokalem użytkowym - świetlicą.

Towary i usługi zakupione w związku z realizacją projektu, dotyczącego zakupu robót budowlanych termomodernizacji budynków w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z lokalami mieszkalnymi oraz z lokalem użytkowym - świetlicą - wykorzystywane są do sprzedaży zwolnionej (usługi mieszkaniowe) w wysokości powyżej 99% przychodów oraz usługi najmu lokalu użytkowego dla (...) - pozostała sprzedaż (opodatkowane stawką 23%) - w wysokości poniżej 1% przychodów.

Nie istnieje możliwość przyporządkowania całości kwot podatku naliczonego do poszczególnych rodzajów czynności, bowiem modernizacja dotyczyła części wspólnych budynku wobec czego brak było możliwości przyporządkowania poszczególnych prowadzonych robót do poszczególnych konkretnych lokali znajdujących się w budynku.

Faktura dokumentująca zakup towarów i usług w związku z realizacją projektu dotyczącego zakupu robót budowlanych termomodernizacji budynków (wszystkich trzech) odnośnie wszystkich budynków objętych wnioskiem została wystawiona na Spółdzielnię.

c) Dotyczy budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym znajdują się tylko lokale mieszkalne, a najmowana jest powierzchnia dachu.

Towary i usługi zakupione w związku z realizacją projektu, dotyczącego zakupu robót budowlanych termomodernizacji budynków - prowadzona jest sprzedaż zwolniona (usługi mieszkaniowe) w wysokości powyżej 99% przychodów, oraz usługi najmu powierzchni dachu - pozostała sprzedaż (poniżej 1% - opodatkowane stawką 23%) przychodów. Ponadto świadczone usługi najmu dachu nie mają żadnego związku z zakupem robót budowlanych z projektu, gdyż najmowana powierzchnia dachu nie została w żaden sposób zmodernizowana czy też przebudowana ze środków projektu.

Tym samym nie istnieje możliwość przyporządkowania całości, ani części kwot podatku naliczonego do poszczególnych rodzajów czynności.

Nabyte roboty budowlane związane są wyłącznie ze świadczonymi usługami zwolnionymi.

Faktura dokumentująca zakup towarów i usług w związku z realizacją projektu dotyczącego zakupu robót budowlanych termomodernizacji budynków (wszystkich trzech) odnośnie wszystkich budynków objętych wnioskiem została wystawiona na Spółdzielnię.

Pytanie

Czy Spółdzielnia Mieszkaniowa (...) ma prawną możliwość odzyskania lub odliczenia poniesionego ostatecznie kosztu podatku VAT w związku z realizacją projektu, dotyczącego zakupu robót budowlanych termomodernizacji budynków?

Państwa stanowisko w sprawie

Spółdzielnia Mieszkaniowa (...) stoi na stanowisku, iż w opisanej sytuacji jednostka nie ma możliwości odzyskania podatku VAT.

Przy realizacji projektu, mającego na celu termomodernizację budynków mieszkalnych spółdzielni jednostka nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT dlatego, że zakup robót budowlanych, towarów lub usług będzie związany z działalnością zwolnioną na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 11 i 36 ustawy o VAT.

Ponadto, choć towary roboty budowlane lub usługi zakupione w ramach realizowanego projektu były wykorzystane zarówno do wykonywania czynności opodatkowanych (dzierżawa i najem) oraz zwolnionych od podatku VAT, Spółdzielnia nie jest w stanie wyodrębnić kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami opodatkowanymi w całości lub części, o których mowa w art. 90 ust. 1 ustawy o VAT, a przy obliczonej na podstawie art. 90 ust. 2-8 ustawy o VAT proporcji, która wynosi poniżej 2% jednostka przyjęła (zgodnie z art. 90 ust. 10 pkt 2) ustawy o VAT, iż proporcja ta wynosi 0%.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 361), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu:

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy:

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a)

nabycia towarów i usług,

b)

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

W świetle art. 87 ust. 1 ustawy:

W przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, w oparciu o który:

Nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Stosownie do art. 88 ust. 4 ustawy:

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

Według art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na mocy art. 15 ust. 2 ustawy:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W przypadku wykonywania w ramach działalności gospodarczej czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług oraz zwolnionych z opodatkowania tym podatkiem, należy mieć na uwadze uregulowania zawarte w art. 90 ustawy, które stanowią uzupełnienie regulacji art. 86 ustawy.

Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy:

W stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jak stanowi art. 90 ust. 2 ustawy:

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy:

Proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

W myśl art. 90 ust. 4 ustawy:

Proporcję, o której mowa w ust. 3, określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej.

W świetle art. 90 ust. 5 ustawy:

Do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z dostawy towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane do środków trwałych podatnika - używanych przez podatnika na potrzeby jego działalności.

W oparciu o art. 90 ust. 6 ustawy:

Do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu z tytułu transakcji dotyczących:

1)

pomocniczych transakcji w zakresie nieruchomości i pomocniczych transakcji finansowych;

2)

usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41, w zakresie, w jakim transakcje te mają charakter pomocniczy.

Stosownie do art. 90 ust. 8 ustawy:

Podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym nie osiągnęli obrotu, o którym mowa w ust. 3, lub u których obrót ten w poprzednim roku podatkowym był niższy niż 30 000 zł, do obliczenia kwoty podatku naliczonego podlegającej odliczeniu od kwoty podatku należnego przyjmują proporcję wyliczoną szacunkowo. Podatnicy są obowiązani zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o przyjętej proporcji w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ta proporcja została zastosowana po raz pierwszy, nie później jednak niż w dniu przesłania ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3.

Według art. 90 ust. 9 ustawy:

Przepis ust. 8 stosuje się również, gdy podatnik uzna, że w odniesieniu do niego kwota obrotu, o której mowa w tym przepisie, byłaby niereprezentatywna.

Na mocy art. 90 ust. 9a ustawy:

Przy ustalaniu proporcji zgodnie z ust. 2-6 do obrotu nie wlicza się kwoty podatku.

Na podstawie art. 90 ust. 10 ustawy:

W przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2-8:

1)

przekroczyła 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 10 000 zł - podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 100%;

2)

nie przekroczyła 2% - podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0%.

Analiza powołanych wyżej przepisów wskazuje, że na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy, występuje obowiązek wyodrębnienia podatku naliczonego związanego z czynnościami, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje. Z tym, że przez "czynności, w związku z którymi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego" należy rozumieć czynności zwolnione od podatku.

Natomiast w sytuacji, gdy nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot podatku związanego z czynnościami, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do proporcjonalnego rozliczenia podatku naliczonego, zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy.

Proporcja wyliczana jest jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Z opisu sprawy wynika, że są Państwo zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Przeprowadzili Państwo ocieplenie/termomodernizację następujących rodzajów budynków:

- budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym znajdują się tylko lokale mieszkalne - towary i usługi zakupione w związku z realizacją projektu, dotyczącego zakupu robót budowlanych termomodernizacji budynków w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wykorzystywane są wyłącznie do sprzedaży zwolnionej - nabyte roboty budowlane związane są wyłącznie ze świadczonymi usługami zwolnionymi;

- budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami mieszkalnymi oraz z lokalem użytkowym (świetlicą) - towary i usługi zakupione w związku z realizacją projektu wykorzystywane są do sprzedaży zwolnionej (usługi mieszkaniowe) oraz usługi najmu lokalu użytkowego (opodatkowane stawką 23%). Nie istnieje możliwość przyporządkowania całości kwot podatku naliczonego do poszczególnych rodzajów czynności;

- budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym znajdują się tylko lokale mieszkalne, a najmowana jest powierzchnia dachu - nabyte roboty budowlane związane są wyłącznie ze świadczonymi usługami zwolnionymi.

Faktura dokumentująca zakup towarów i usług w związku z realizacją projektu dotyczącego zakupu robót budowlanych termomodernizacji budynków (wszystkich trzech) odnośnie wszystkich budynków objętych wnioskiem została wystawiona na Spółdzielnię.

Państwa wątpliwości dotyczą ustalenia, czy mają Państwo prawną możliwość odzyskania poniesionego ostatecznie kosztu podatku VAT w związku z realizacją projektu, dotyczącego zakupu robót budowlanych termomodernizacji budynków.

Mając na uwadze powyższe regulacje, Państwa obowiązkiem w pierwszej kolejności jest przypisanie konkretnych wydatków do określonych rodzajów sprzedaży, z którymi wydatki te są związane. Mają Państwo zatem obowiązek odrębnego określenia, czy podatek wynikający z otrzymanych faktur związany jest z czynnościami opodatkowanymi czy też zwolnionymi, czyli dokonania tzw. bezpośredniej alokacji.

Jeżeli takie wyodrębnienie będzie możliwe, przysługuje Państwu pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną, brak jest natomiast takiego prawa w stosunku do towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności zwolnionych od podatku.

W stosunku do poniesionych wydatków dotyczących zakupu robót budowlanych termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w których znajdują się tylko lokale mieszkalne warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie jest spełniony, ponieważ - jak wynika z opisu sprawy - nabyte roboty budowlane związane są wyłącznie ze świadczonymi usługami zwolnionymi. W związku z powyższym, od ww. wydatków dotyczących budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w których znajdują się tylko lokale mieszkalne nie przysługuje Państwu prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Tym samym, Wnioskodawcy z tego tytułu nie przysługuje prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W związku z ww. wydatkami, nie mają Państwo również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1008 z późn. zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik powinien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed 1 maja 2004 r. Ponieważ nie spełniają Państwo tych warunków, nie mają Państwo zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Odnosząc się natomiast do poniesionych wydatków dotyczących zakupu robót budowlanych termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami mieszkalnymi oraz z lokalem użytkowym (świetlicą), jeżeli dokonanie bezpośredniej alokacji nie jest możliwe, czyli w przypadku gdy dokonany wydatek służy obu rodzajom działalności (opodatkowanej i zwolnionej), mogą Państwo odliczyć tylko tę część podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom dającym prawo do odliczenia. A zatem zasada proporcjonalnego odliczania podatku ma zastosowanie do tej kategorii wydatków, których nie da się jednoznacznie przypisać do konkretnego rodzaju sprzedaży, czyli do wydatków związanych ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną.

Ponadto w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego w okresie rozliczeniowym jest wyższa niż kwota podatku należnego, jesteście Państwo uprawnieni do zwrotu różnicy na rachunek bankowy, zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy.

Prawo powyższe przysługuje Państwu pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych określonych w art. 88 ustawy.

Należy podkreślić, że zgodnie z art. 90 ust. 10 pkt 2 ustawy, jeżeli proporcja nie przekroczy 2% podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0% i nie dokonywać odliczeń podatku naliczonego. Nie oznacza to jednak, że wskaźnik poniżej 2% pozbawia podatnika prawa do odliczenia podatku naliczonego z zastosowaniem wyliczonej proporcji. W powyższej sytuacji, bowiem podatnik ma prawo wyboru, czy będzie dokonywał on odliczania w oparciu o wyliczoną proporcję, czy też zrezygnuje z tego prawa i nie będzie odliczał podatku naliczonego.

Podsumowując, stwierdzam, że w związku z realizacją projektu, dotyczącego zakupu robót budowlanych termomodernizacji budynków:

- nie mają Państwo prawa do zwrotu lub odliczenia podatku VAT w odniesieniu do budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w których znajdują się tylko lokale mieszkalne;

- mają Państwo prawo do zwrotu (gdy kwota podatku naliczonego w okresie rozliczeniowym jest wyższa niż kwota podatku należnego) lub odliczenia podatku VAT - według proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 2 i ust. 3 ustawy - w odniesieniu do budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami mieszkalnymi oraz z lokalem użytkowym (świetlicą). Prawo to przysługuje pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Tym samym oceniając Państwa stanowisko całościowo należało uznać je za nieprawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

Jestem ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem stanu faktycznego. Ponoszą Państwo ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Państwa w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zatem, należy zaznaczyć, że interpretacja indywidualna opiera się na wynikającym z treści wniosku opisie stanu fatycznego. W konsekwencji w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Jednocześnie podkreślam, że pojęcie "kosztu kwalifikowalnego" nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zająłem stanowiska w tej sprawie.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosują się Państwo do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

- Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl