0112-KDIL1-1.4012.699.2023.1.MG - Wyłączenie z VAT zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 15 lutego 2024 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL1-1.4012.699.2023.1.MG Wyłączenie z VAT zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia:

- czy wydzielany ze Spółki Dzielonej do Spółki Przejmującej Dział B na moment podziału przez wydzielenie stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) - jest prawidłowe,

- czy planowany podział Wnioskodawcy przez wydzielenie Działu B i przeniesienie go do Spółki Przejmującej będzie wyłączone z opodatkowania podatkiem VAT, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) - jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

21 grudnia 2023 r. wpłynął Państwa wniosek z 21 grudnia 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku do towarów i usług w zakresie ustalenia:

- czy wydzielany ze Spółki Dzielonej do Spółki Przejmującej Dział B na moment podziału przez wydzielenie stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy (pytanie oznaczone we wniosku nr 1),

- czy pozostający u Wnioskodawcy Dział A na moment podziału przez wydzielenie będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy (pytanie oznaczone we wniosku nr 2),

- czy planowany podział Wnioskodawcy przez wydzielenie Działu B i przeniesienie go do Spółki Przejmującej będzie wyłączone z opodatkowania podatkiem VAT, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy (pytanie oznaczone we wniosku nr 3).

Uzupełnili go Państwo pismem z 13 lutego 2024 r. (wpływ 13 lutego 2024 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca (dalej jako: "Spółka", "Spółka Dzielona") jest polskim rezydentem podatkowym, podlegającym opodatkowaniu od całości swoich dochodów w Polsce (jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych). Spółka posiada siedzibę i zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem od towarów i usług.

Wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność w obszarze:

a)

kontroli jakości wyrobów - w tym zakresie Spółka świadczy usługi selekcji, kontroli, naprawy - detali i komponentów oraz wyrobów gotowych, świadcząc te usługi na zlecenie klientów zewnętrznych (jednorazowe zlecenia lub stała współpraca oparta o umowę) w ich miejscach prowadzenia działalności lub w wynajętych magazynach,

b)

krótkoterminowego oraz długoterminowego wynajmu osobom i podmiotom trzecim pojazdów mechanicznych (lądowych oraz wodnych) kategorii premium. W tym zakresie, Spółka oferuje na wynajem wysokiej klasy pojazdy (...), kierując swoją ofertę do szerokiego kręgu odbiorców klasy VIP poprzez dedykowaną stronę internetową oraz oferty rozsyłane wybranym potencjalnym klientom.

Spółka, prowadząc wyżej opisaną działalność, posiada stosowne zapisy (odpowiednie PKD) w umowie Spółki.

W ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, uchwałą zarządu Spółki z (...), zostały wyodrębnione:

a) Dział A zajmujący się działalnością w zakresie kontroli jakości, to jest zajmujący się działalnością wskazaną w lit. a) oraz

b) Dział B zajmujący się działalnością związaną z wynajmem pojazdów mechanicznych, lądowych oraz wodnych, to jest zajmujący się działalnością wskazaną w lit. b) powyżej.

Wspólnik Wnioskodawcy prowadzi prace mające na celu pozyskanie inwestora dla Spółki. W toku toczących się prac ustalono, iż potencjalny inwestor może być zainteresowany nabyciem wyłącznie Działu A Spółki, prowadzącego działalność w zakresie kontroli jakości. W związku z powyższym, Spółka we współpracy ze Wspólnikiem, rozpoczęła prace mające na celu doprowadzenie do sytuacji, kiedy Inwestor będzie mógł nabyć podmiot prowadzący wyłącznie działalność Działu A (bez Działu B), przy zachowaniu pełnej sukcesji prawnej i podatkowej. W wyniku przeprowadzonych analiz ustalono, iż efekt ten może zostać osiągnięty w przypadku dokonania podziału Spółki poprzez wydzielenie do innej spółki kapitałowej (dalej: "Spółka Przejmująca") Działu B (...) w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.). W następstwie podziału przez wydzielenie wspólnik Wnioskodawcy otrzyma udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

Spółka Przejmująca będzie polskim rezydentem podatkowym, podlegającym opodatkowaniu od całości swoich dochodów w Polsce (będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych). Spółka będzie posiadała siedzibę i zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak już wskazano powyżej, przyczyną dokonywanego podziału jest chęć rozdzielenia dwóch różnych przedmiotów działalności Spółki (prowadzonych odpowiednio w Dziale A i Dziale B), niepowiązanych ze sobą z technicznego punktu widzenia, ani też niedziałających na pokrewnych rynkach. Dokonanie rozdzielenia obu Działów w formie podziału przez wydzielenie jest podyktowane z kolei chęcią zapewnienia kontynuacji działalności obu Działów w sposób zapewniający pełną sukcesję prawną i podatkową. Z perspektywy Wspólnika Spółki kluczowe jest to, aby umożliwić pozyskanie inwestora jedynie dla Działu A, przy kontynuacji prowadzenia Działu B przez Spółkę przejmującą (w szczególności Inwestor nie jest zainteresowany nabyciem ani działalności prowadzonej przez Dział B, ani też udziałów w podmiocie prowadzącym taką działalność). Podział Wnioskodawcy zostanie przeprowadzony z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, natomiast uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania nie będzie ani głównym, ani jednym z głównych celów tego podziału.

Dział A oraz Dział B posiadają następujące cechy na płaszczyźnie organizacyjnej, finansowej oraz funkcjonalnej:

* w zakresie wyodrębnienia organizacyjnego:

1) Dział A oraz Dział B (każdy z osobna) zostały wyodrębnione organizacyjnie w istniejącym przedsiębiorstwie Wnioskodawcy w wyniku uchwały zarządu Spółki, podjętej (...) i w tym celu:

a)

został przygotowany nowy schemat organizacyjny Spółki,

b)

został przygotowany Regulamin Organizacyjny Spółki,

c)

na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników została podjęta uchwała w przedmiocie zatwierdzenia zmiany struktury organizacyjnej Spółki oraz uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Spółki.

2) Dział A oraz Dział B (każdy z osobna) funkcjonują w oparciu o wyodrębnione składniki materialne oraz składniki niematerialne, w tym:

- do Działu A są przypisane następujące składniki materialne służące do prowadzenia działalności w obszarze kontroli jakości:

* wyposażenie biur, m.in.: biurka, krzesła, meble, regały,

* wyposażenie stanowisk kontrolnych, przyrządy pomiarowe,

* sprzęt elektroniczny: telefony, laptopy, drukarki (kilkadziesiąt sztuk),

* pojazdy: (...),

- do Działu B są przypisane następujące składniki materialne służące do prowadzenia działalności w obszarze wynajmu ruchomości (nabyte przez Spółkę w roku 2023):

* wyposażenie pomieszczenia biurowego, wykorzystywanego dla potrzeb obsługi administracyjnej i biurowej Działu B: meble biurowe (biurko, krzesło, Laptop (...), telefon),

(...),

- do Działu A są przypisane następujące składniki niematerialne służące do prowadzenia działalności w obszarze kontroli jakości m.in.: certyfikat ISO 9001:2015, marka, kapitał ludzki, relacje z klientami, kultura organizacyjna, reputacja, relacje z partnerami, kontrakty, baza klientów,

- do Działu B są przypisane następujące składniki niematerialne służące do prowadzenia działalności w obszarze wynajmu ruchomości, m.in.: relacje z klientami, kultura organizacyjna, reputacja, relacje z partnerami, kontrakty,

- do Działu A oraz do Działu B (każdego z osobna) są przypisani pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym osoby świadczące usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z podziałem przez wydzielenie Działu B do Spółki Przejmującej przejdą pracownicy w trybie art. 23 (1) Kodeksu pracy, zajmujący się działalnością nieruchomościową (co najmniej 1 etat - (...)). Dodatkowo, do Spółki Przejmującej zostaną przeniesione umowy osób świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umowy osób świadczących usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, o ile na dzień wydzielenia takie umowy będą zawarte,

- Dział A oraz Dział B prowadzą swoje działalności w wynajętych pomieszczeniach biurowych w (...) - dla potrzeb każdego Działu zostały wynajęte odrębne pomieszczenia znajdujące się w innych budynkach. Dodatkowo działalność Działu A jest prowadzona bezpośrednio u klientów, z racji charakteru wykonywanej usługi, lub w wynajętych magazynach. Ponadto Dział B wykorzystuje wynajęty parking/plac celem przechowywania składników majątkowych, przeznaczonych do wynajęcia.

* w zakresie wyodrębnienia finansowego:

1) na poziomie zakładowego planu kont zostały wyodrębnione konta przychodowe oraz kosztowe dotyczące osobno Działu A oraz Działu B. Przy wykorzystaniu zakładowego planu kont oraz ksiąg pomocniczych jest możliwe przedstawienie sytuacji finansowej Działu A lub Działu B, w szczególności sporządzenie bilansu każdego z działów;

2) każdy z działów posiada przypisane do siebie własne rachunki bankowe, na które wpływają należności i z których są płacone zobowiązania przypisane wyłącznie działalności jednego z działów;

3) do Działu A oraz do Działu B (każdego z osobna) są przyporządkowane zobowiązania związane wyłącznie z działalnością poszczególnych działów: do Działu A zobowiązania wynikające z tytułu prowadzonej działalności w obszarze kontroli jakości (m.in. wynagrodzenia, zobowiązania publicznoprawne związane z zatrudnieniem pracowników, umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, umowa najmu, umowy leasingu), a do Działu B wynikające z prowadzenia działalności w zakresie wynajmu ruchomości (m.in. umowy leasingu, umowy najmu, ubezpieczenie pojazdów, serwis pojazdów, wynagrodzenia pracowników przypisanych organizacyjnie do tego działu, umowa najmu, umowy leasingu. W wyniku podziału przez wydzielenie zobowiązania przyporządkowane wyłącznie do Działu B zostaną przejęte przez Spółkę Przejmującą.

* w zakresie wyodrębnienia funkcjonalnego:

1) składniki majątkowe przyporządkowane do Działu A będą służyły realizacji określonych zadań gospodarczych, które będą obejmowały działalność w zakresie kontroli jakości. Zespół składników majątkowych i niemajątkowych wchodzących w skład Działu A będzie posiadał zdolność do funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące określone zadania gospodarcze;

2) składniki majątkowe przyporządkowane do Działu B będą służyły realizacji określonych zadań gospodarczych, obejmujących działalność w zakresie wynajmu ruchomości. Zespół składników majątkowych i niemajątkowych wchodzących w skład Działu B stanowić będzie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące określone zadania gospodarcze.

Pytania

1. Czy wydzielany ze Spółki Dzielonej do Spółki Przejmującej Dział B na moment podziału przez wydzielenie stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2. Czy planowany podział Wnioskodawcy przez wydzielenie Działu B i przeniesienie go do Spółki Przejmującej nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

Państwa stanowisko w sprawie

1. Wydzielany z Wnioskodawcy do Spółki Przejmującej Dział B na moment podziału przez wydzielenie będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

2. Planowany podział Wnioskodawcy przez wydzielenie Działu B i przeniesienie go do Spółki Przejmującej nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

UZASADNIENIE stanowiska.

Ad. 1.

Definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej jako: "ZCP") wskazana w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT stanowi, iż zorganizowana część przedsiębiorstwa to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako: "ustawa o CIT") ZCP została zdefiniowana w identyczny sposób (art. 4a pkt 4 ustawy o CIT).

Jednocześnie, zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem wskazanym w indywidualnych interpretacjach przepisów prawa podatkowego, w celu stwierdzenia, iż wyodrębniona część przedsiębiorstwa będzie stanowić ZCP na gruncie ustawy o CIT i ustawy o VAT niezbędne jest wykazanie:

1)

istnienia zespołu składników niematerialnych oraz materialnych, w tym zobowiązań;

2)

wyodrębnienia organizacyjnego;

3)

wyodrębnienia finansowego;

4)

wyodrębnienia funkcjonalnego.

Powyższe potwierdza teza Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej przedstawiona w interpretacji indywidualnej z 1 marca 2023 r., znak: 0114-KDIP2-1.4010.268.2022.2.JF, w której wskazano, iż: "zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest zatem dowolnym zbiorem składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) wchodzących w skład przedsiębiorstwa, ale wyodrębnionym organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespołem tych składników, zdolnym do bycia oddzielnym przedsiębiorstwem, samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze. Biorąc powyższe pod uwagę należy wskazać, że jednym z podstawowych elementów istnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest to, aby stanowiła ona zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych)".

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 14 stycznia 2022 r., znak: 0111-KDIB1-2.4010.307.2021.5.BD dodał, iż: "zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jak o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa w momencie ich przekazania (na ile stanowią w przedsiębiorstwie w tym momencie, wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość)".

Poniżej przedstawiono zatem analizę spełnienia poszczególnych warunków uznania za ZCP przez wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych.

Istnienie zespołu składników niematerialnych oraz materialnych.

Uznanie danej masy majątkowej za ZCP wymaga istnienia zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań. Jak słusznie zauważył Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 1 kwietnia 2022 r., znak: 0111-KDIB1-3.4010.692.2021.3.JKU, iż: "podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Elementami zespołu składników materialnych i niematerialnych, stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa, powinny być w szczególności aktywa trwałe, obrotowe, a także czynnik ludzki, czyli kadra pracownicza".

Warunek wyodrębnienia organizacyjnego.

Na podstawie interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego należy stwierdzić, iż wyodrębnienie organizacyjne oznacza odrębny pod względem organizacyjnym zespół składników materialnych i niematerialnych, zachowujący miejsce w strukturze organizacyjnej (dział, oddział, pion lub wydział). W tym przypadku istotne jest również formalne potwierdzenie struktury organizacyjnej, dokonane na bazie statutu, regulaminu lub uchwały zarządu. W szczególności, w ocenie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wyrażonej w interpretacji indywidualnej z 17 stycznia 2020 r., znak: 0114-KDIP2-2.4010.483.2019.1.RK zostało stwierdzone, iż: "samo nazwanie jednostki wewnętrznej określonym mianem nie zapewnia wyodrębnienia organizacyjnego, jeżeli nie podąża za tym autonomia decyzyjna, wyposażenie majątkowe i zarządzanie zespołem pracowniczym. Ważne jest przypisanie jednostce uprawnień skutkujących samodzielnym prowadzeniem działalności "widocznym z zewnątrz". Oznacza to, że wyodrębnienie musi wynikać z określonych decyzji statutowych (zarządczych itp.), które formalnie nadają jednostce wewnętrznej uprawnienia uzasadniające jej wydzielenie organizacyjne".

Warunek wyodrębnienia finansowego.

W świetle wykładni przepisów regulujących tematykę ZCP, wyodrębnienie finansowe rozumiane jest jako stan, w którym poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zespół składników materialnych stanowiących ZCP nie musi stanowić jednostki samodzielnej finansowo, nie jest również zobowiązany do samodzielnego bilansu w ramach przedsiębiorstwa podatnika. Zgodnie z interpretacjami podatkowymi (przykładowo: interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 maja 2020 r., znak: 0111-KDIB3-2.4012.197.2020.1.MGO) podkreśla się, że: "w sytuacji wyodrębnienia finansowego możliwe jest oddzielenie finansów przedsiębiorstwa od finansów jego zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Przenoszone zobowiązania i należności powinny być wyodrębnione oraz przyporządkowane organizacyjnie i finansowo do wyodrębnionego majątku tak, aby można było przejąć funkcje wyodrębnionego majątku w sposób umożliwiający przejęcie funkcji gospodarczych".

Warunek wyodrębnienia funkcjonalnego.

Wyodrębnienie funkcjonalne, w świetle ujednoliconego stanowiska prezentowanego przez organy podatkowe oznacza, że dany zespół składników majątkowych służy realizowaniu w przedsiębiorstwie określonej działalności i zadań gospodarczych. W szczególności, niezbędne jest, aby ZCP wykonywała odrębną od podmiotu, z którego została utworzona, działalność. Zgodnie z interpretacjami podatkowymi (przykładowo interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 marca 2023 r., znak: 0111-KDIB1-2.4010.819.2022.4.EJ) podkreśla się, iż: "wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość - obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona - obiektywnie oceniając - posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa".

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, aby uznać część przedsiębiorstwa za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o VAT powinny być spełnione następujące przesłanki:

- istnienie w ramach ZCP składników materialnych i niematerialnych;

- finansowe wyodrębnienie w istniejącym przedsiębiorstwie polegające na takiej ewidencji zdarzeń gospodarczych, aby możliwe było przyporządkowanie do ZCP przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań;

- organizacyjne wyodrębnienie ZCP w strukturze istniejącego przedsiębiorstwa jako dział, wydział, oddział itp.; przyporządkowanie pracowników oraz majątku do ZCP;

- funkcjonalne wyodrębnienie ZCP polegające na realizowaniu w przedsiębiorstwie określonej (i odrębnej od pozostałych) działalności i zadań gospodarczych oraz możliwości kontynuacji dotychczasowych zadań ZCP, w przypadku jego przeniesienia na nowy podmiot.

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że na moment podziału przez wydzielenie Dział A oraz Dział B będą spełniać wszelkie warunki do uznania za ZCP w rozumieniu analizowanych przepisów ustawy o VAT. Należy bowiem uznać, iż:

* będzie istniał zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań:

1) Dział A będzie funkcjonował w oparciu o dające się wyodrębnić składniki materialne oraz składniki niematerialne służące do działalności w obszarze kontroli jakości,

2) Dział B będzie funkcjonował w oparciu o dające się wyodrębnić składniki materialne oraz składniki niematerialne służące do prowadzenia działalności w zakresie wynajmu ruchomości,

* zespół składników materialnych i niematerialnych na dzień wydzielenia będzie organizacyjnie wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie:

1) Dział A oraz Dział B (każdy z osobna) będą wyodrębnione organizacyjnie w istniejącym przedsiębiorstwie Wnioskodawcy w wyniku uchwały Zarządu Spółki Dzielonej,

2)

do Działu A oraz do Działu B (każdego z osobna) będą przypisani pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym osoby świadczące usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z podziałem przez wydzielenie Działu B do Spółki Przejmującej przejdą pracownicy w trybie art. 23 (1) Kodeksu pracy, zajmujący się działalnością w zakresie wynajmu ruchomości. Dodatkowo do Spółki Przejmującej zostaną przeniesione umowy osób świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umowy osób świadczących usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,

* zespół składników materialnych i niematerialnych na dzień wydzielenia będzie finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie:

1)

na poziomie zakładowego planu kont będą wyodrębnione konta przychodowe oraz kosztowe dotyczące osobno Działu A oraz Działu B,

2)

przy wykorzystaniu zakładowego planu kont oraz ksiąg pomocniczych będzie możliwe przedstawienie sytuacji finansowej Działu A lub Działu B, w szczególności sporządzenie bilansu każdego z działów,

3)

każdy z działów będzie posiadał przypisane do siebie własne rachunki bankowe, na które będą wpływały należności i z których będą płacone zobowiązania przypisane wyłącznie działalności jednego z działów,

4)

do Działu A oraz do Działu B (każdego z osobna) będą przyporządkowane zobowiązania związane wyłącznie z działalnością poszczególnych działów, w wyniku podziału przez wydzielenie zobowiązania przyporządkowane wyłącznie do Działu B zostaną przejęte przez Spółkę Przejmującą,

* zespół składników materialnych i niematerialnych na dzień wydzielenia będzie funkcjonalnie wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie:

1)

składniki majątkowe przyporządkowane do Działu A będą służyły realizacji określonych zadań gospodarczych, które będą obejmowały działalność w obszarze kontroli jakości. Zespół składników majątkowych i niemajątkowych wchodzących w skład Działu A będzie posiadał zdolność do funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo, samodzielnie realizujące określone zadania gospodarcze;

2)

składniki majątkowe przyporządkowane do Działu B będą służyły realizacji określonych zadań gospodarczych, obejmujących działalność w zakresie wynajmu ruchomości. Zespół składników majątkowych i niemajątkowych wchodzących w skład Działu B stanowić będzie niezależne przedsiębiorstwo, samodzielnie realizujące określone zadania gospodarcze.

W konsekwencji, jak wynika z analizowanego zdarzenia przyszłego, wyodrębnione Dział A oraz Dział B będą spełniać wszelkie warunki do uznania za ZCP w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

Ad. 2.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przepisów ustawy nie stosuje się jednak do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa - art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

Jak zostało wskazane powyżej, w opisanym zdarzeniu przyszłym spełnione zostaną przesłanki uznania - zarówno w odniesieniu do Działu A, jak i odrębnie w odniesieniu do Działu B - że stanowią one zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

W świetle powyższego, w ocenie Wnioskodawcy, na podstawie art. 6 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego podział w rozumieniu art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (a konkretnie przeniesienie w ramach podziału składników majątku Spółki Dzielonej, składających się na Dział B, na Spółkę Przejmującą) nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem VAT po stronie Spółki Dzielonej.

Stanowisko Zainteresowanych znajduje potwierdzenie w linii interpretacyjnej organów podatkowych. Zaprezentowane wyżej rozumowanie potwierdzają m.in. następujące interpretacje indywidualne dotyczące braku opodatkowania podatkiem VAT podziału przez wydzielenie:

- interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 sierpnia 2021 r., sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.390.2021.1.AJB,

- interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 kwietnia 2017 r., sygn. 2461-IBPP2.4512.164.2017.1.AZe,

- interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 kwietnia 2017 r., sygn. 2461-IBPP3.4512.40.2017.2.KG,

- interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 marca 2017 r., sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.9.2017.1.AK.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, przeniesienie w ramach podziału składników majątku Spółki Dzielonej, składających się na Dział B, na Spółkę Przejmującą, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku w zakresie ustalenia:

- czy wydzielany ze Spółki Dzielonej do Spółki Przejmującej Dział B na moment podziału przez wydzielenie stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) - jest prawidłowe,

- czy planowany podział Wnioskodawcy przez wydzielenie Działu B i przeniesienie go do Spółki Przejmującej będzie wyłączone z opodatkowania podatkiem VAT, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą:

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy:

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy:

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Jednocześnie art. 6 ustawy wskazuje na wyłączenia określonych czynności spod zakresu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Są w nim wskazane czynności, które co do zasady należą do grupy czynności podlegających opodatkowaniu, mieszczące się w zakresie odpłatnej dostawy towarów czy też odpłatnego świadczenia usług, z uwagi jednak na stosowne wyłączenie, czynności te nie podlegają opodatkowaniu.

Według art. 6 pkt 1 ustawy:

Przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ustawodawca w ww. przepisie nie zdefiniował, co należy rozumieć pod pojęciem "transakcji zbycia". Uwzględniając zakres przedmiotowy ustawy o podatku od towarów i usług, pojęcie to należy rozumieć w sposób zbliżony do pojęcia "dostawy towarów" w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, tzn. "zbycie" obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, nieodpłatne przekazanie, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu. Zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa podlega zasadzie swobody umów, a więc może nastąpić na podstawie każdej czynności rozporządzającej.

Podkreślenia wymaga, że ze względu na szczególny charakter przepisu art. 6 pkt 1 ustawy, winien on być interpretowany ściśle, co oznacza, że ma zastosowanie wyłącznie w przypadku zbycia (a zatem wszelkich czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) przedsiębiorstwa (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) lub zorganizowanej jego części, zdefiniowanej w art. 2 pkt 27e ustawy.

Zaznaczyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisy wykonawcze do niej nie definiują pojęcia "przedsiębiorstwo", należy więc odwołać się odpowiednio do przepisów ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 551 Kodeksu cywilnego:

Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

1)

oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);

2)

własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;

3)

prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;

4)

wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;

5)

koncesje, licencje i zezwolenia;

6)

patenty i inne prawa własności przemysłowej;

7)

majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;

8)

tajemnice przedsiębiorstwa;

9)

księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Ustawodawca w ww. przepisie wskazał, jakiego rodzaju elementy wchodzą w skład kompleksu składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, czyli przedsiębiorstwa, które może być przedmiotem czynności prawnej. Nie wszystkie jednak elementy tworzące pojęcie przedsiębiorstwa są na tyle istotne, by bez ich zbycia nie można było mówić o zbyciu przedsiębiorstwa. O tym, jakie konkretne składniki muszą być przeniesione na nabywcę, aby można było uznać, że nastąpiło zbycie przedsiębiorstwa, decydują okoliczności faktyczne, których nie można określić apriorycznie.

Natomiast przepis art. 2 pkt 27e ustawy stanowi, że:

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: zorganizowanej części przedsiębiorstwa - rozumie się przez to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Podstawowym wymogiem wynikającym z powyższego przepisu jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych). Elementami zespołu składników materialnych i niematerialnych, stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa, powinny być w szczególności aktywa trwałe, obrotowe, a także czynnik ludzki, czyli kadra pracownicza.

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp.

Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze. Organizacyjny aspekt wyodrębnienia oznacza, że składniki tworzące "część przedsiębiorstwa" powinny posiadać cechę zorganizowania. Cecha ta powinna występować w "istniejącym przedsiębiorstwie", a więc w ramach prowadzonej działalności i dotyczyć określonego zespołu składników tworzących część tego przedsiębiorstwa. Zatem samo nazwanie jednostki wewnętrznej określonym mianem nie zapewnia wyodrębnienia organizacyjnego, jeżeli nie podąża za tym autonomia decyzyjna, wyposażenie majątkowe i zarządzanie zespołem pracowniczym. Ważne jest przypisanie jednostce uprawnień skutkujących samodzielnym prowadzeniem działalności "widocznym z zewnątrz". Oznacza to, że wyodrębnienie musi wynikać z określonych decyzji statutowych (zarządczych itp.), które formalnie nadają jednostce wewnętrznej uprawnienia uzasadniające jej wydzielenie organizacyjne.

Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której przez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość - obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa.

Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona - obiektywnie oceniając - posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

Podsumowując, na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są łącznie następujące przesłanki:

1)

istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania;

2)

zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie;

3)

składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych;

4)

zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Brak zaistnienia którejkolwiek z omawianych powyżej przesłanek wyklucza uznanie zespołu składników majątkowych przedsiębiorstwa za jego zorganizowaną część w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy.

Zaznaczenia wymaga, że definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarta w przepisie art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług, nie jest definicją samoistną, lecz należy rozpatrywać ją m.in. w kontekście uregulowań art. 6 pkt 1 ustawy, który wyłącza z opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycie przedsiębiorstwa oraz składników majątkowych i niemajątkowych uprzednio wyodrębnionych organizacyjnie i finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, nie dotyczy zaś zbycia poszczególnych składników majątkowych przedsiębiorstwa.

Ponadto, przy ocenie czy składniki majątku powinny być uznane za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 2 pkt 27e ustawy, uwzględnić należy następujące okoliczności:

- zamiar kontynuowania przez nabywcę działalności prowadzonej dotychczas przez zbywcę przy pomocy składników majątkowych będących przedmiotem transakcji oraz

- faktyczną możliwość kontynuowania tej działalności w oparciu o składniki będące przedmiotem transakcji.

Wskazanej oceny należy dokonać na moment przeprowadzenia transakcji. Tym samym, w przypadku, gdy konieczne dla kontynuowania działalności gospodarczej jest angażowanie przez nabywcę innych składników majątku, które nie są przedmiotem transakcji lub podejmowanie dodatkowych działań, brak jest możliwości stwierdzenia, że w danym przypadku zespół składników majątkowych stanowi przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

W zakresie braku obowiązku opodatkowania czynności zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części wypowiedział się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 27 listopada 2003 r. sprawa C-497/01, Zita Modes Sarl, w którym stwierdził, że celem ww. opcji jest uproszczenie rozliczeń związanych z przeniesieniem majątku przedsiębiorstwa lub jego części, bądź wniesieniem ich aportem. W wyroku tym przyjęto, że jeżeli państwo członkowskie wprowadziło do swojego systemu VAT opcję zawartą w pierwszym zdaniu art. 5 ust. 8 Szóstej Dyrektywy uznając, że w przypadku wydania całości majątku nie ma miejsca dostawa towarów w rozumieniu regulacji VAT, to zasada ta ma zastosowanie - nie wyłączając możliwości ograniczenia jej stosowania do okoliczności zawartych w zdaniu drugim tego samego paragrafu - do każdego wydania przedsiębiorstwa lub samodzielnej części przedsiębiorstwa, włączając składniki materialne i niematerialne, które łącznie stanowią przedsiębiorstwo lub część przedsiębiorstwa, mogącego samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. Nabywca musi jednak wyrazić zamiar dalszego prowadzenia nabytego przedsiębiorstwa lub jego części, a nie jego bezpośredniej likwidacji i sprzedaży zapasów. TSUE wskazał, że biorąc pod uwagę cel dyrektywy, pojęcia w niej użyte powinny być interpretowane w sposób jednolity i niezależny (autonomiczny), uwzględniając kontekst i cel regulacji. W wyroku tym, dokonując wykładni funkcjonalnej art. 5 ust. 8 Szóstej Dyrektywy, TSUE uznał, że celem wyłączenia zbycia przedsiębiorstwa z opodatkowania jest zapewnienie neutralności podatkowej takiej czynności, która obciążając stronę istotnym zobowiązaniem podatkowym i tak rodziłaby prawo do odliczenia lub zwrotu podatku naliczonego. Trybunał podkreślił, że przeniesienie, o jakim mowa w art. 19 Dyrektywy 2006/112/WE, dotyczy między innymi części przedsiębiorstwa, a istotne znaczenie ma funkcjonalne powiązanie składników majątkowych umożliwiające realizację określonego zadania gospodarczego.

Natomiast w wyroku C-444/10 z 10 listopada 2011 r. TSUE wywiódł, że jeżeli działalność gospodarcza tego nie wymaga, przedmiotem zbycia nie muszą być wszystkie składniki z nią związane, aby czynność ta wyłączona była z opodatkowania na podstawie art. 5 ust. 8 Szóstej Dyrektywy.

W kontekście uregulowań wspólnotowych oraz orzecznictwa TSUE należy wskazać, że nie ma podstaw do przyjęcia, że tylko przeniesienie wszystkich składników materialnych i niematerialnych jest okolicznością decydującą o uznaniu danego zespołu składników materialnych i niematerialnych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, ponieważ jeśli dany zespół składników będzie zdolny do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej, to spełnione zostaną przesłanki pozwalające uznać, z punktu widzenia charakteru prowadzonej działalności, że doszło do wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Mając na uwadze powyższe orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej należy stwierdzić, że zawarta w art. 2 pkt 27e ustawy definicja legalna zorganizowanej części przedsiębiorstwa musi być interpretowana przez pryzmat treści art. 19 Dyrektywy 2006/112/WE i w powiązaniu z rozumieniem pojęcia "przekazania całości lub części majątku", wyłożonym przez Trybunał w ww. orzeczeniu. Trybunał Sprawiedliwości główny nacisk kładzie na badanie konkretnego przypadku, dopuszczając w pewnych przypadkach zbycie samych składników rzeczowych.

Ponadto, w wyroku z 21 czerwca 2012 r., sygn. akt I FSK 1586/11 NSA zauważył, że: "Sam tylko fakt wyłączenia jakiegokolwiek składnika majątku nie pozwala na stwierdzenie, że już z tego powodu przedmiotem zbycia nie jest zorganizowana część przedsiębiorstwa, bowiem decydującą jest okoliczność, czy przy użyciu tej części można samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. (...) Jeśli wyłączenie określonego składnika nie pozbawi wydzielonego kompleksu majątkowego cech przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części, to zbycie w takiej postaci nie podlega podatkowi od towarów i usług".

W wyroku NSA z 28 sierpnia 2013 r., sygn. akt II FSK 2529/11 stwierdzono: "Żaden z przepisów prawa powoływanych przez Sąd pierwszej instancji oraz wnoszącego skargę kasacyjną nie zawiera wprost, dosłownie i jednoznacznie wymogu, zgodnie z którym dla bytu prawnego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części niezbędne jest prawo własności nieruchomości. Organy podatkowe nie ustaliły też w sprawie, że składniki wnoszonego aportem przedsiębiorstwa (...) nie mogły funkcjonować jako zorganizowana część przedsiębiorstwa bez prawa własności nieruchomości albo też z wykorzystaniem innych nieruchomości niż te, których podatnik nie wniósł do spółki. Istotne znaczenie ma również podnoszona przez Sąd pierwszej instancji okoliczność, że w dniu wniesienia - otrzymania aportu spółka kapitałowa otrzymała także, tytułem dzierżawy, prawo do przywoływanych powyżej nieruchomości".

Oznacza to, że zespół składników materialnych i niematerialnych pozwala z uwagi na swoje zorganizowanie, infrastrukturę itp. na prowadzenie określonej działalności gospodarczej. Podkreśla się przy tym, że możliwość stanowienia przez ten zespół składników niezależnego przedsiębiorstwa samodzielnie realizującego zadania gospodarcze powinna mieć wymiar rzeczywisty, a nie jedynie potencjalny. Oznacza to, że majątek ten powinien stanowić już u zbywcy zorganizowany zespół składników gotowych realizować określone zadania gospodarcze jako samodzielne przedsiębiorstwo, a po jego zbyciu możliwe musi być kontynuowanie działalności gospodarczej przez nabywcę przedsiębiorstwa.

O tym, czy nastąpiło zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa decydują każdorazowo okoliczności faktyczne związane z konkretną transakcją. Podatnik obowiązany jest do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z koniecznością prawidłowego zdefiniowania dokonywanej czynności.

W tym miejscu należy wskazać, że przepisy regulujące prawną instytucję podziału spółek stanowią treść działu II ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.), zwanej dalej k.s.h.

Stosownie do postanowień art. 528 § 1 k.s.h.:

Spółkę kapitałową i spółkę komandytowo-akcyjną można podzielić na dwie albo więcej spółek kapitałowych lub spółek komandytowo-akcyjnych. Nie jest dopuszczalny podział spółki akcyjnej i spółki komandytowo-akcyjnej, jeżeli kapitał zakładowy nie został pokryty w całości.

Natomiast w myśl art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h.:

Podział może być dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą lub nowo zawiązaną spółkę albo spółki za udziały lub akcje spółki albo spółek przejmujących, nowo zawiązanych lub spółki dzielonej, które obejmują wspólnicy spółki dzielonej (podział przez wydzielenie).

Na mocy art. 531 § 1 k.s.h.:

Spółki przejmujące lub spółki nowo zawiązane powstałe w związku z podziałem wstępują z dniem podziału albo z dniem wydzielenia albo z dniem wyodrębnienia w prawa i obowiązki spółki dzielonej, określone w planie podziału.

Według art. 531 § 2 k.s.h.:

Na spółkę przejmującą lub spółkę nowo zawiązaną powstałą w związku z podziałem przechodzą z dniem podziału albo z dniem wydzielenia albo z dniem wyodrębnienia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, pozostające w związku z przydzielonymi jej w planie podziału składnikami majątku spółki dzielonej, a które zostały przyznane spółce dzielonej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

Przewidziany w art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych podział dokonany przez wydzielenie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub spółki nowo zawiązane powoduje przeniesienie prawa własności wydzielonych części majątku. Złożoność procedur związanych z podziałem spółki nie ma przy tym znaczenia. Istotny jest efekt końcowy - przeniesienie własności.

W świetle powyższych regulacji dokonany, na podstawie k.s.h., podział przez wydzielenie poszczególnych części majątku spółki dzielonej jest, na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług, operacją obejmującą zdarzenia podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wyjaśnić jednak należy, że w sytuacji, gdy w wyniku podziału spółki przez wydzielenie przedmiotem przeniesienia własności jest przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa to mamy do czynienia z transakcją zbycia w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy, który to przepis wyłącza taką czynność z zakresu regulacji ustawy.

Państwa wątpliwości dotyczą ustalenia, czy wydzielany ze Spółki Dzielonej do Spółki Przejmującej Dział B na moment podziału przez wydzielenie stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy oraz czy planowany podział Wnioskodawcy przez wydzielenie Działu B i przeniesienie go do Spółki Przejmującej będzie wyłączony z opodatkowania podatkiem VAT, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy.

Jak już wskazano, zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest dowolnym zbiorem składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) wchodzących w skład przedsiębiorstwa, ale wyodrębnionym organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespołem tych składników, zdolnym do bycia oddzielnym przedsiębiorstwem, samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze. Przy czym, jak wynika z treści art. 2 pkt 27e ustawy, organizacyjne i finansowe wyodrębnienie musi występować w ramach istniejącego przedsiębiorstwa. Nie jest wystarczające, aby zbywane składniki majątkowe utworzyły przedsiębiorstwo u nabywcy - muszą one stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa u zbywcy. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą zatem składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Brak zaistnienia którejkolwiek z omawianych powyżej przesłanek wyklucza uznanie zespołu składników majątkowych przedsiębiorstwa za jego zorganizowaną część w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy.

Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług okolicznością determinującą możliwość wyłączenia, na mocy art. 6 pkt 1 ustawy, stosowania przepisów ustawy do czynności zbycia określonego zespołu składników niematerialnych i materialnych, jest takie ich zorganizowanie, żeby wspomniany zespół mógł służyć do prowadzenia działalności gospodarczej. Zespół składników materialnych i niematerialnych obejmować powinien elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Aby zatem przepisy ustawy nie miały zastosowania do zbywanego mienia, musi ono obiektywnie oceniając - posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w jego skład muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

W rozpatrywanej sprawie, jak wynika z opisu sprawy, Wnioskodawca (Spółka Dzielona, Spółka) jest polskim rezydentem podatkowym, podlegającym opodatkowaniu od całości swoich dochodów w Polsce (jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych). Spółka posiada siedzibę i zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem od towarów i usług. Wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność w obszarze:

a)

kontroli jakości wyrobów - w tym zakresie Spółka świadczy usługi selekcji, kontroli, naprawy - detali i komponentów oraz wyrobów gotowych, świadcząc te usługi na zlecenie klientów zewnętrznych (jednorazowe zlecenia lub stała współpraca oparta o umowę) w ich miejscach prowadzenia działalności lub w wynajętych magazynach,

b)

krótkoterminowego oraz długoterminowego wynajmu osobom i podmiotom trzecim pojazdów mechanicznych (lądowych oraz wodnych) kategorii premium. W tym zakresie Spółka oferuje na wynajem wysokiej klasy pojazdy (...), kierując swoją ofertę do szerokiego kręgu odbiorców klasy VIP poprzez dedykowaną stronę internetową oraz oferty rozsyłane wybranym potencjalnym klientom.

Spółka, prowadząc wyżej opisaną działalność, posiada stosowne zapisy (odpowiednie PKD) w umowie Spółki.

W ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, uchwałą zarządu Spółki z (...), zostały wyodrębnione:

a) Dział A (Dział A) zajmujący się działalnością w zakresie kontroli jakości, to jest zajmujący się działalnością wskazaną w lit. a) oraz

b) Dział B (Dział B) zajmujący się działalnością związaną z wynajmem pojazdów mechanicznych, lądowych oraz wodnych, to jest zajmujący się działalnością wskazaną w lit. b) powyżej.

Wspólnik Wnioskodawcy prowadzi prace mające na celu pozyskanie inwestora dla Spółki. W toku toczących się prac ustalono, iż potencjalny inwestor może być zainteresowany nabyciem wyłącznie Działu A Spółki, prowadzącego działalność w zakresie kontroli jakości. W związku z powyższym, Spółka we współpracy ze Wspólnikiem, rozpoczęła prace mające na celu doprowadzenie do sytuacji, kiedy inwestor będzie mógł nabyć podmiot prowadzący wyłącznie działalność Działu A (bez Działu B), przy zachowaniu pełnej sukcesji prawnej i podatkowej. W wyniku przeprowadzonych analiz ustalono, iż efekt ten może zostać osiągnięty w przypadku dokonania podziału Spółki poprzez wydzielenie do innej spółki kapitałowej (Spółka Przejmująca) Działu B (...) w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy - Kodeks spółek handlowych. W następstwie podziału przez wydzielenie wspólnik Wnioskodawcy otrzyma udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

Spółka Przejmująca będzie polskim rezydentem podatkowym, podlegającym opodatkowaniu od całości swoich dochodów w Polsce (będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych). Spółka będzie posiadała siedzibę i zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak już wskazano powyżej, przyczyną dokonywanego podziału jest chęć rozdzielenia dwóch różnych przedmiotów działalności Spółki (prowadzonych w odpowiednio Dziale A i Dziale B), nie powiązanych ze sobą z technicznego punktu widzenia, ani też nie działających na pokrewnych rynkach. Dokonanie rozdzielenia obu Działów w formie podziału przez wydzielenie jest podyktowane z kolei chęcią zapewnienia kontynuacji działalności obu Działów w sposób zapewniający pełną sukcesję prawną i podatkową. Z perspektywy Wspólnika Spółki kluczowe jest to, aby umożliwić pozyskanie inwestora jedynie dla Działu A, przy kontynuacji prowadzenia Działu B przez Spółkę przejmującą (w szczególności Inwestor nie jest zainteresowany nabyciem ani działalności prowadzonej przez Dział B, ani też udziałów w podmiocie prowadzącym taką działalność). Podział Wnioskodawcy zostanie przeprowadzony z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, natomiast uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania nie będzie ani głównym, ani jednym z głównych celów tego podziału.

Dział B posiada następujące cechy na płaszczyźnie organizacyjnej, finansowej oraz funkcjonalnej:

* w zakresie wyodrębnienia organizacyjnego:

1) Dział B został wyodrębniony organizacyjnie w istniejącym przedsiębiorstwie Wnioskodawcy w wyniku uchwały zarządu Spółki, podjętej (...) i w tym celu:

a)

został przygotowany nowy schemat organizacyjny Spółki,

b)

został przygotowany Regulamin Organizacyjny Spółki,

c)

na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników została podjęta uchwała w przedmiocie zatwierdzenia zmiany struktury organizacyjnej Spółki oraz uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Spółki.

2) Dział B funkcjonuje w oparciu o wyodrębnione składniki materialne oraz składniki niematerialne, w tym:

- do Działu B są przypisane następujące składniki materialne służące do prowadzenia działalności w obszarze wynajmu ruchomości (nabyte przez Spółkę w roku 2023):

* wyposażenie pomieszczenia biurowego, wykorzystywanego dla potrzeb obsługi administracyjnej i biurowej Działu B: meble biurowe (biurko, krzesło, Laptop (...), telefon),

(...),

- do Działu B są przypisane następujące składniki niematerialne służące do prowadzenia działalności w obszarze wynajmu ruchomości, m.in.: relacje z klientami, kultura organizacyjna, reputacja, relacje z partnerami, kontrakty,

- do Działu B są przypisani pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym osoby świadczące usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z podziałem przez wydzielenie Działu B do Spółki Przejmującej przejdą pracownicy w trybie art. 23 (1) Kodeksu pracy, zajmujący się działalnością nieruchomościową (co najmniej 1 etat - (...)). Dodatkowo, do Spółki Przejmującej zostaną przeniesione umowy osób świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umowy osób świadczących usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, o ile na dzień wydzielenia takie umowy będą zawarte,

- Dział B prowadzi swoją działalność w wynajętych pomieszczeniach biurowych w (...) - dla potrzeb Działu B zostały wynajęte odrębne pomieszczenia znajdujące się w innych budynkach. Ponadto Dział B wykorzystuje wynajęty parking/plac celem przechowywania składników, majątkowych, przeznaczonych do wynajęcia.

* w zakresie wyodrębnienia finansowego:

1) na poziomie zakładowego planu kont zostały wyodrębnione konta przychodowe oraz kosztowe dotyczące osobno Działu B. Przy wykorzystaniu zakładowego planu kont oraz ksiąg pomocniczych jest możliwe przedstawienie sytuacji finansowej Działu B, w szczególności sporządzenie bilansu każdego z działów;

2) każdy z działów posiada przypisane do siebie własne rachunki bankowe, na które wpływają należności i z których są płacone zobowiązania przypisane wyłącznie działalności jednego z działów;

3) do Działu B są przyporządkowane zobowiązania związane wyłącznie z jego działalnością: do Działu B są przyporządkowane zobowiązania wynikające z prowadzenia działalności w zakresie wynajmu ruchomości (m.in. umowy leasingu, umowy najmu, ubezpieczenie pojazdów, serwis pojazdów, wynagrodzenia pracowników przypisanych organizacyjnie do tego działu, umowa najmu, umowy leasingu). W wyniku podziału przez wydzielenie zobowiązania przyporządkowane wyłącznie do Działu B zostaną przejęte przez Spółkę Przejmującą.

* w zakresie wyodrębnienia funkcjonalnego: składniki majątkowe przyporządkowane do Działu B będą służyły realizacji określonych zadań gospodarczych, obejmujących działalność w zakresie wynajmu ruchomości. Zespół składników majątkowych i niemajątkowych wchodzących w skład Działu B stanowić będzie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące określone zadania gospodarcze.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić zatem należy, że zespół składników materialnych i niematerialnych związanych z działalnością Działu B (Działu B), będzie spełniać przesłanki do uznania Go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, gdyż można w tym przypadku uznać, że jest wyodrębniony zarówno organizacyjnie, finansowo, jak i funkcjonalnie. Ponadto zespół ten będzie posiadał potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy, a składniki majątkowe, które zostaną przeniesione w ramach opisanej transakcji, stanowić będą niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące określone cele gospodarcze.

Wobec powyższego, skoro w niniejszej sprawie zespół składników materialnych i niematerialnych, który zostanie wydzielony ze Spółki Dzielonej do Spółki Przejmującej, będzie charakteryzować się wyodrębnieniem organizacyjnym, finansowym i funkcjonalnym oraz Nabywca będzie kontynuował prowadzoną dotychczas przez Spółkę działalność gospodarczą, to przedmiotowa transakcja będzie stanowić zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 2 pkt 27e ustawy. W konsekwencji przedmiotowa czynność będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług w myśl art. 6 pkt 1 ustawy.

Podsumowując należy stwierdzić, że wydzielany ze Spółki Dzielonej do Spółki Przejmującej Dział B na moment podziału przez wydzielenie stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy, a w konsekwencji jego przeniesienie do Spółki Przejmującej będzie wyłączone z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy.

Tym samym, stanowisko Państwa przedstawione we wniosku w zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 1 i 3 jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Tutejszy Organ nadmienia, że wskazanie przez Państwa w opisie sprawy stwierdzenie, że: "W związku z podziałem przez wydzielenie Działu B do Spółki Przejmującej przejdą pracownicy w trybie art. 23 (1) Kodeksu pracy, zajmujący się działalnością nieruchomościową (co najmniej 1 etat - (...))", potraktował jako oczywistą omyłkę pisarską, która nie miała wpływu na dokonane rozstrzygnięcie niniejszej sprawy.

Zauważyć należy, że zbadanie przesłanek i celów dokonywanego podziału Spółki przez wydzielenie jest w pełni możliwe dopiero w ramach ewentualnego postępowania kontrolnego lub podatkowego. Tym samym stwierdzenie, że przedstawiony przez Wnioskodawcę w opisie zdarzenia przyszłego podział Wnioskodawcy zostanie przeprowadzony z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, natomiast uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania nie będzie ani głównym, ani jednym z głównych celów tego podziału, nie może podlegać ocenie organu, w trybie i na zasadach przewidzianych dla instytucji interpretacji indywidualnej. Z tego też względu powyższą informację przyjęto jako niepodlegający weryfikacji przez organ interpretacyjny element opisu zdarzenia przyszłego.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Państwa w złożonym wniosku. Wydając niniejszą interpretację w szczególności oparto się na informacjach, że " (...) przyczyną dokonywanego podziału jest chęć rozdzielenia dwóch różnych przedmiotów działalności Spółki (prowadzonych w odpowiednio Dziale A i Dziale B), nie powiązanych ze sobą z technicznego punktu widzenia, ani też nie działających na pokrewnych rynkach. Dokonanie rozdzielenia obu Działów w formie podziału przez wydzielenie jest podyktowane z kolei chęcią zapewnienia kontynuacji działalności obu Działów w sposób zapewniający pełną sukcesję prawną i podatkową. Z perspektywy Wspólnika Spółki kluczowe jest to, aby umożliwić pozyskanie inwestora jedynie dla Działu A, przy kontynuacji prowadzenia Działu B przez Spółkę przejmującą". W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

W niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w zakresie ustalenia, czy wydzielany ze Spółki Dzielonej do Spółki Przejmującej Dział B na moment podziału przez wydzielenie stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy (pytanie oznaczone we wniosku nr

1)

oraz czy planowany podział Wnioskodawcy przez wydzielenie Działu B i przeniesienie go do Spółki Przejmującej będzie wyłączony z opodatkowania podatkiem VAT, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy (pytanie oznaczone we wniosku nr 3). Z kolei wniosek w części dotyczącej ustalenia, czy pozostający u Wnioskodawcy Dział A na moment podziału przez wydzielenie będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy (pytanie oznaczone we wniosku nr

2)

został załatwiony postanowieniem o umorzeniu postępowania z 14 lutego 2024 r.

(...).

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl