0112-KDIL1-1.4012.64.2023.2.AR - Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług w ramach realizacji przedsięwzięcia - działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 3 kwietnia 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL1-1.4012.64.2023.2.AR Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług w ramach realizacji przedsięwzięcia - działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług - jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

20 lutego 2023 r. wpłynął Państwa wniosek z 20 lutego 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. " (...)". Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 31 marca 2023 r. (wpływ 31 marca 2023 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Spis oznaczeń:

- Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z późn. zm.),

- Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.),

- Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.).

Park Narodowy (dalej: Park) jest państwową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 Ustawy o finansach publicznych. Rodzaj działalności według PKD (...) - działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody.

Do zadań Parku należy w szczególności:

1)

prowadzenie działań ochronnych w ekosystemach parku narodowego zmierzających do zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej oraz odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów,

2)

udostępnianie obszaru parku narodowego na zasadach określonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych i w zarządzeniach dyrektora parku narodowego,

3)

prowadzenie działań związanych z edukacją przyrodniczą.

Park, w procesie realizacji zadań, o których mowa w pkt 1-3 dokonuje sprzedaży towarów, materiałów i usług, i jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług w myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT. Wykonywane czynności są zarówno opodatkowane stawkami VAT, jak również korzystają ze zwolnień przedmiotowych przewidzianych w art. 43 ustawy o VAT.

Park prowadzi samodzielną gospodarkę finansową, pokrywając z uzyskanych środków i pozyskanych przychodów wydatki na finansowanie zadań określonych w ustawie o ochronie przyrody.

Park uzyskuje przychody:

1)

opodatkowane: z najmu obiektów na cele inne niż mieszkaniowe, ze sprzedaży drewna, tusz zwierzyny, usług i sprzedaży materiałów edukacyjnych, z udostępniania terenu Parku, zajęć edukacyjnych, ze sprzedaży biletów wstępu do obiektów Parku, z noclegów w pokojach gościnnych,

2)

zwolnione: z najmu obiektów na cele mieszkaniowe, dzierżawy gruntów rolnych na cele rolnicze,

3)

związane z wykonywaniem działalności ustawowej w zakresie działalności bieżącej i majątkowej (inwestycyjnej): dotacje celowe z budżetu państwa na funkcjonowanie Parku oraz na finansowanie i współfinansowanie projektów z udziałem UE oraz MF EOG, dotacje z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dofinansowania z funduszu leśnego PGL Lasy Państwowe.

Park zamierza realizować przedsięwzięcie w zakresie ochrony przeciwpożarowej pn. " (...)" (dalej: Projekt, Przedsięwzięcie lub Zadanie), finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w latach 2023-2024.

W ramach tego Przedsięwzięcia zostanie:

- zakupiony samochód terenowy i agregat wysokociśnieniowy zamontowany na przyczepie samochodowej,

- zakupiony ciągnik i specjalizowany pojazd asenizacyjny przygotowany do gaszenia i dogaszania pożarów,

- zakupiony dron z wyposażeniem do szybkiego lokalizowania pożaru wraz z przeszkoleniem pracowników,

- zakupiony laptop do wyposażenia punktu alarmowo-dyspozycyjnego,

- zakupiony pojazd (...) z napędem 4x4,

- zakupione quady z napędem 4x4 ((...) szt.),

- wykonany plac manewrowy przy punkcie czerpania wody,

- wykonana wiata garażowa na ciągnik oraz pojazd asenizacyjny,

- doprowadzone ujęcie wody - hydrantu w celu szybkiego tankowania wody.

Zaplanowane Przedsięwzięcie ma na celu przede wszystkim poprawić stan zabezpieczenia przeciwpożarowego poprzez wyposażenie bazy przeciwpożarowej w nowy sprzęt.

Uzupełnienie i doprecyzowanie opisu sprawy

Towary i usługi nabyte w związku z realizacją Projektu będą przez Park wykorzystywane wyłącznie do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Faktury dokumentujące koszty i wydatki majątkowe związane z realizowanym Zadaniem będą wystawione na Park.

Park zamierza realizować Przedsięwzięcie w zakresie ochrony przeciwpożarowej finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w latach 2023-2024.

Nabyte towary i usługi w ramach realizacji Projektu nie będą przez Park wykorzystywane do czynności:

- opodatkowanych podatkiem od towarów i usług,

- zwolnionych od podatku od towarów i usług.

Pytanie

Czy Parkowi Narodowemu będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku od towarów i usług (VAT) od czynności związanych z zakupami towarów i dostawą usług realizowanych w ramach przedsięwzięcia pn. " (...)", finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej?

Państwa stanowisko w sprawie (ostatecznie sformułowane w piśmie z 31 marca 2023 r.)

Nie będziecie Państwo mieć prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy realizacji planowanego Projektu.

Zgodnie z art. 86 ust. 1. ustawy o podatku od towarów i usług, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego uzależnione jest od zakresu, w jakim towary i usługi wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Tym samym, nie będzie przysługiwało Państwu prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Park nie będzie prowadził w tym zakresie działalności opodatkowanej i nie będzie osiągał z tego tytułu przychodu opodatkowanego, gdyż realizowane zadania ochrony przeciwpożarowej związane z działalnością statutową, tj. ochroną przyrody, a w szczególności z ochroną bioróżnorodności przyrodniczej przed pożarami niszczącymi zarówno ekosystemy leśne i nieleśne.

W Państwa ocenie, nie będzie możliwości odliczenia podatku od towarów i usług związanego z zakupami towarów i usług w ramach prowadzonego programu ochrony przeciwpożarowej finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy:

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy:

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a)

nabycia towarów i usług,

b)

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy, warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym:

Nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy:

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go - dla tej czynności - za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy:

Pod pojęciem działalności gospodarczej, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z opisu sprawy wynika, że Park jest państwową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych. Do zadań Parku należy w szczególności: prowadzenie działań ochronnych w ekosystemach parku narodowego zmierzających do zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej oraz odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów; udostępnianie obszaru parku narodowego na zasadach określonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych i w zarządzeniach dyrektora parku narodowego oraz prowadzenie działań związanych z edukacją przyrodniczą. Park, w procesie realizacji ww. zadań, dokonuje sprzedaży towarów, materiałów i usług, i jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług w myśl art. 15 ust. 1 ustawy. Wykonywane czynności są zarówno opodatkowane stawkami VAT, jak również korzystają ze zwolnień przedmiotowych przewidzianych w art. 43 ustawy. Park prowadzi samodzielną gospodarkę finansową. Park uzyskuje przychody: opodatkowane, zwolnione oraz związane z wykonywaniem działalności ustawowej w zakresie działalności bieżącej i majątkowej (inwestycyjnej). Park zamierza realizować Projekt w zakresie ochrony przeciwpożarowej, finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w latach 2023-2024. W ramach tego Projektu zostanie zakupiony: samochód terenowy i agregat wysokociśnieniowy zamontowany na przyczepie samochodowej; ciągnik i specjalizowany pojazd asenizacyjny przygotowany do gaszenia i dogaszania pożarów; dron z wyposażeniem do szybkiego lokalizowania pożaru wraz z przeszkoleniem pracowników; laptop do wyposażenia punktu alarmowo-dyspozycyjnego; pojazd (...) z napędem 4x4; quady z napędem 4x4 ((...) szt.); zostaną wykonane: plac manewrowy przy punkcie czerpania wody; wiata garażowa na ciągnik oraz pojazd asenizacyjny oraz zostanie doprowadzone ujęcie wody - hydrantu w celu szybkiego tankowania wody. Zaplanowane Przedsięwzięcie ma na celu przede wszystkim poprawić stan zabezpieczenia przeciwpożarowego poprzez wyposażenie bazy przeciwpożarowej w nowy sprzęt. Towary i usługi nabyte w związku z realizacją Projektu będą przez Park wykorzystywane wyłącznie do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (nie będą przez Park wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług oraz zwolnionych od podatku od towarów i usług). Faktury dokumentujące wydatki związane z realizowanym Zadaniem będą wystawione na Park.

Państwa wątpliwości dotyczą prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją Projektu.

Jak wynika z powołanych wyżej przepisów prawa rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT, w ramach działalności gospodarczej, do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będzie spełniony, ponieważ nie będą Państwo wykorzystywać towarów i usług nabywanych w trakcie realizacji Zadania do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Towary i usługi nabywane w związku z realizacją Przedsięwzięcia będą - jak Państwo wskazali - wykorzystywane wyłącznie do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

W konsekwencji - na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy - nie będą Państwo mieli prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących wydatki związane z realizacją przedmiotowego zadania.

Podsumowując, Parkowi Narodowemu nie będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów towarów i usług w ramach przedsięwzięcia pn. " (...)", finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Tym samym Państwa stanowisko należy uznać za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Informuję, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem Państwa wniosku (zapytania). Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy oraz własnym stanowisku, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone. Dotyczy to w szczególności prawa do zwrotu różnicy podatku, na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 259; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl