0112-KDIL1-1.4012.58.2020.2.JKU - Ustalenie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu towarów i usług związanych z realizacją przedsięwzięcia w zakresie gospodarki wodnej.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 20 kwietnia 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL1-1.4012.58.2020.2.JKU Ustalenie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu towarów i usług związanych z realizacją przedsięwzięcia w zakresie gospodarki wodnej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.), w zw. z art. 15zzs ust. 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 13 lutego 2020 r. (data wpływu 18 lutego 2020 r.), uzupełnionym pismem z dnia 10 kwietnia 2020 r. (data wpływu 14 kwietnia 2020 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu towarów i usług związanych z realizacją przedsięwzięcia w zakresie gospodarki wodnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 lutego 2020 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu towarów i usług związanych z realizacją przedsięwzięcia w zakresie gospodarki wodnej. Wniosek został uzupełniony w dniu 14 kwietnia 2020 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina (dalej Gmina lub Wnioskodawca) jest jednostką samorządu terytorialnego posiadającą osobowość prawną. Zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Działalność Gminy obejmuje zarówno czynności niestanowiące działalności gospodarczej, jak i czynności spełniające definicję działalności gospodarczej wynikające z art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Z uwagi na wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu VAT Gmina jest zarejestrowanym podatnikiem VAT.

W związku ze złym stanem stacji uzdatniania wody w miejscowości (...) oraz wzrostem zapotrzebowania na wodę przez mieszkańców Gminy Wnioskodawca planuje przebudowę wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody oraz rozbudowę systemu zaopatrzenia w wodę odbiorców z terenu Gminy.

W roku 2019 Gmina wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu pod nazwą: "(...)". W ramach złożonego wniosku Gmina otrzymała dofinansowanie do realizacji ww. przedsięwzięcia z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (umowa o przyznaniu pomocy z dnia 30 stycznia 2020 r. zawarta pomiędzy Samorządem Województwa (...) a Gminą).

W ramach inwestycji w zakresie gospodarki wodnej planuje się m.in.:

1. Przebudowę z rozbudową stacji uzdatniania wody z instalacją fotowoltaiczną w miejscowości (...):

* Przebudowa technologii uzdatniania wody,

* Przebudowa instalacji: sprężonego powietrza, rurociągów tłoczonych, rurociągów wodociągowych technologicznych, wod-kan., elektrycznych i automatyki ze sterowaniem,

* Przebudowa studni głębinowych SW1 i SW2,

* Budowa zbiornika na wody popłuczne o pojemności do 40 m3,

* Przebudowa systemu wewnętrznego odprowadzania wód popłucznych,

* Budowa dwóch zbiorników wyrównawczych,

* Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu budynku,

* Przebudowa z dociepleniem posadzek, z wykonaniem licowania ścian glazurą, posadzek gresek,

* Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

* Budowa ogrodzenia, utwardzenie terenu polbrukiem.

Łączna kwota brutto inwestycji: 1 955 700 zł. Wartość dofinansowania 63,63%.

2. Rozbudowę systemu zaopatrzenia w wodę odbiorców z terenu Gminy.

* Budowa sieci wodociągowej z rur PE-RC śr. 110 mm wraz z uzbrojeniem, tj. zasuwami liniowymi żeliwnymi kołnierzowymi i hydrantami nadziemnymi o śr. 80 mm w miejscowości (...) oraz (...) o łącznej długości 1945 m.

Łączna kwota brutto inwestycji. 430 623,00 zł. Wartość dofinansowania 63,63%.

Planowana inwestycja jest jednym z zadań własnych gminy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.). Cała sieć wodociągowa Gminy, stacje uzdatniania wody i budynki hydroforni są (a nowo wybudowane również będą) własnością Gminy. W celu realizacji zadań własnych Gmina przekazała całą infrastrukturę wodociągową (nowo wybudowana również zostanie przekazana) Wodociągom (...) Sp. z o.o. do eksploatacji i administrowania. Przekazane wodociągi w dalszym ciągu stanowią środek trwały Gminy.

Z tytułu przekazania infrastruktury Spółce - Gmina w chwili obecnej oraz w przyszłości nie będzie osiągała żadnych dochodów. Usługi w zakresie dostarczania wody świadczą Wodociągi (...) Sp. z o.o. Są oni odrębnym zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Samodzielnie wystawiają faktury, pobierają opłaty i rozliczają podatek VAT. Podstawowym celem istnienia Spółki jest realizacja zadań własnych samorządu, wynikających z przepisów prawa.

Wniosek został uzupełniony w dniu 14 kwietnia 2020 r. o następujące informacje:

1. Towary i usługi nabywane w związku z inwestycją realizowaną w ramach projektu pod nazwą: "(...)" będą służyć Gminie do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2. Faktury dotyczące ww. projektu będą wystawiane na Gminę.

3. Cała sieć wodociągowa wraz ze stacją uzdatniania wody jeszcze przed realizacją projektu była przekazana na podstawie umowy na eksploatację (...) Sp. z o.o. W związku z realizacją projektu, wybudowaną infrastrukturę Gmina również przekaże (...) Sp. z o.o. do eksploatacji i administrowania na podstawie aneksu do umowy (w której (...) Sp. z o.o. są określane jako Usługobiorca-dzierżyciel). Czynność ta będzie nieodpłatna (Gmina nie będzie osiągała żadnych dochodów).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gminie będzie przysługiwać prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek VAT naliczony wynikający z faktur zakupu towarów i usług związanych z realizacją ww. przedsięwzięcia w zakresie gospodarki wodnej?

Zdaniem Wnioskodawcy, Gminie nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur zakupu towarów i usług w związku z realizacją projektu w zakresie gospodarki wodnej.

Realizowana inwestycja nie będzie wykorzystywana przez Gminę na cele związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, wobec czego nie będzie miała związku ze sprzedażą opodatkowaną. Gmina przedmiotowy projekt będzie realizowała w ramach zadań własnych. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 i 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.), do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, a w szczególności m.in. sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Przedmiotowe zadanie własne jest i w dalszym ciągu będzie realizowane za pośrednictwem (...) Sp. z o.o., której Gmina jest jednym z udziałowców. Gmina z tego tytułu nie będzie osiągała żadnych dochodów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Stosownie do art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Należy również podkreślić, że prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możliwość wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez "podatników" w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - według art. 15 ust. 2 ustawy - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W świetle wskazanych unormowań jednostki samorządu terytorialnego na gruncie podatku od towarów i usług występować mogą w dwoistym charakterze:

* podmiotów niebędących podatnikami, gdy realizują zadania nałożone na nich odrębnymi przepisami prawa, oraz

* podatników podatku od towarów i usług, gdy wykonują czynności na podstawie umów cywilnoprawnych.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zatem, jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Katalog zadań własnych gminy został określony w art. 7 ust. 1 ww. ustawy o samorządzie gminnym. W myśl art. 7 ust. 1 pkt 3 i pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy, w szczególności zadania własne obejmują sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, a także utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

Z opisu sprawy wynika, że Gmina jest jednostką samorządu terytorialnego posiadającą osobowość prawną. Zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności ustawy o samorządzie gminnym wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Działalność Gminy obejmuje zarówno czynności niestanowiące działalności gospodarczej jak i czynności spełniające definicję działalności gospodarczej wynikające z art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Z uwagi na wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu VAT Gmina jest zarejestrowanym podatnikiem VAT. W związku ze złym stanem stacji uzdatniania wody oraz wzrostem zapotrzebowania na wodę przez mieszkańców Gminy Wnioskodawca planuje przebudowę wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody oraz rozbudowę systemu zaopatrzenia w wodę odbiorców z terenu Gminy. W roku 2019 Gmina wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu pod nazwą: "(...)". W ramach złożonego wniosku Gmina otrzymała dofinansowanie do realizacji ww. przedsięwzięcia z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowana inwestycja jest jednym z zadań własnych gminy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3 i 15 ustawy o samorządzie gminnym. Cała sieć wodociągowa Gminy, stacje uzdatniania wody i budynki hydroforni są (a nowo wybudowane również będą) własnością Gminy. W celu realizacji zadań własnych Gmina przekazała całą infrastrukturę wodociągową (nowo wybudowana również zostanie przekazana) Sp. z o.o. do eksploatacji i administrowania. Przekazane wodociągi w dalszym ciągu stanowią środek trwały Gminy.

Z tytułu przekazania infrastruktury Spółce - Gmina w chwili obecnej oraz w przyszłości nie będzie osiągała żadnych dochodów. Usługi w zakresie dostarczania wody świadczy Spółka z o.o., która jest odrębnym zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Samodzielnie wystawia faktury, pobiera opłaty i rozlicza podatek VAT. Podstawowym celem istnienia Spółki jest realizacja zadań własnych samorządu, wynikających z przepisów prawa. Towary i usługi nabywane w związku z inwestycją realizowaną w ramach projektu pod nazwą: "(...)" będą służyć Gminie do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Faktury dotyczące ww. projektu będą wystawiane na Gminę.

Cała sieć wodociągowa wraz ze stacją uzdatniania wody jeszcze przed realizacją projektu była przekazana na podstawie umowy na eksploatację Spółce z o.o. W związku z realizacją projektu, wybudowaną infrastrukturę Gmina również przekaże Spółce z o.o. do eksploatacji i administrowania na podstawie aneksu do umowy (w której Spółka jest określana jako Usługobiorca-dzierżyciel). Czynność ta będzie nieodpłatna (Gmina nie będzie osiągała żadnych dochodów).

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu towarów i usług związanych z realizacją przedsięwzięcia w zakresie gospodarki wodnej.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie jest spełniony, ponieważ - jak wskazał Wnioskodawca - towary i usługi nabywane w związku z inwestycją realizowaną w ramach projektu będą służyć Gminie do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Cała sieć wodociągowa wraz ze stacją uzdatniania wody jeszcze przed realizacją projektu była przekazana na podstawie umowy na eksploatację Spółce z o.o. W związku z realizacją projektu, wybudowaną infrastrukturę Gmina również przekaże Spółce z o.o. do eksploatacji i administrowania na podstawie aneksu do umowy (w której Spółka jest określana jako Usługobiorca-dzierżyciel). Czynność ta będzie nieodpłatna (Gmina nie będzie osiągała żadnych dochodów).

W związku z powyższym, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z wydatkami ponoszonymi z tytułu realizacji tego projektu.

Podsumowując, Gminie nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu towarów i usług związanych z realizacją przedsięwzięcia w zakresie gospodarki wodnej pn.: "(...)".

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione we wniosku, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawczynię w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego w opisie sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193, z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Bieg powyższego terminu nie rozpoczyna się do dnia zakończenia okresu stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID (art. 15zzs ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.).

Jednocześnie, stosownie do art. 15zzs ust. 7 ww. ustawy z dnia 2 marca 2020 r., czynności dokonane w postępowaniach, o których mowa w ust. 1, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID są skuteczne. Tym samym, Strona może skutecznie wnieść skargę pomimo wstrzymania biegu powyższego terminu

Skargę wnosi się na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP. W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl