0112-KDIL1-1.4012.502.2022.2.JK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 19 grudnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL1-1.4012.502.2022.2.JK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku od towarów i usług - jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

30 września 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 26 września 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego oraz zwrotu podatku VAT od wydatków poniesionych z w związku z realizacją operacji. Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem 5 grudnia 2022 r. (wpływ 8 grudnia 2022 r.) oraz 12 grudnia 2022 r. (wpływ 16 grudnia 2022 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

W dniu 1 września 2022 r. (...) Związek Spółek Wodnych w X złożył do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w A wniosek o przyznanie pomocy na operacje typu:

" (...)" w ramach poddziałania (...) objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w którym ubiega się o przyznanie pomocy polegającej na dofinansowaniu zakupu następującego sprzętu: (...).

Zakup ww. sprzętu jest potrzebny do realizacji głównych celów statutowych Związku, tj. wykonywanie wspólnych zadań gospodarczych na rzecz zrzeszonych spółek wodnych, w szczególności do utrzymania urządzeń melioracyjnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki wodnej.

Ww. sprzęty są niezbędnymi urządzeniami w bieżącej konserwacji urządzeń wodnych (np. rowów, zastawek oraz przepustów) wykonywanych przez ZSW w X na terenie objętych działalnością zrzeszonych Spółek Wodnych.

Do wniosku złożonego do ARiMR dołączono załącznik nr 8, w którym (...) Związek Spółek Wodnych w X oświadczył, że jest podatnikiem VAT, figuruje w ewidencji podatników VAT oraz że nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu VAT. Związek oświadczył również, że zobowiązuje się do zwrotu zrefundowanej w ramach ww. operacji części poniesionej kwoty podatku VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku.

We wniosku Związek ubiega się o refundację w wysokości do 80% kosztów kwalifikowalnych w tym także podatek VAT i oświadcza, że nie będzie go w żaden sposób odzyskiwać.

Zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 223 z późn. zm.) do kosztów kwalifikowalnych może być zaliczony podatek VAT ponoszony przez spółki wodne lub związki spółek wodnych na realizację operacji polegającej na zaopatrzeniu w sprzęt do utrzymywania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanymi przez powódź lub deszcz nawalny.

Związek Spółek Wodnych w X działa na podstawie Ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.), jest organizacją, która nie działa w celu osiągnięcia zysku i ma na celu zaspokojenie potrzeb w dziedzinie gospodarowania wodami. Związek został powołany przez spółki wodne dla prowadzenia ich wspólnej administracji oraz wykonywania wspólnych zadań gospodarczych na rzecz członków spółek wodnych zrzeszonych ZSW w X. Ww. działalność statutowa nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Działalność Związku uzależniona jest od wysokości corocznie uchwalanych składek melioracyjnych oraz wysokości dotacji otrzymywanych przez spółki wodne z budżetu Państwa oraz samorządów terytorialnych (dotacja celowa przeznaczona na konserwacje urządzeń melioracyjnych). Dodatkowe środki finansowe wypracowane przez ZSW w X w drodze realizacji wygranych przetargów oraz prac zleconych przeznaczane są na realizację celów statutowych.

Mając powyższe na uwadze (...) Związek Spółek Wodnych w X nie ma możliwości odzyskania VAT na zasadach ogólnych, gdyż stosuje sprzedaż mieszaną. Proporcja ustalona na rok 2022 to 31%.

Doprecyzowanie i uzupełnienie opisu sprawy

Mając powyższe na uwadze (...) Związek Spółek Wodnych w X nie ma możliwości odzyskania VAT na zasadach ogólnych, Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa nakłada na Wnioskodawcę obowiązek uzyskania informacji, czy ma możliwość odliczenia podatku VAT w związku z działalnością, na którą otrzyma wsparcie. Wnioskodawca jest zobowiązany do uzyskania interpretacji indywidualnej od odpowiedniej instytucji skarbowej i załączenia do wniosku o płatność.

Zakupiony sprzęt w ramach wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu: "(...)" w ramach poddziałania (...) objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, tj. (...) będzie wykorzystywany wyłącznie do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Ww. sprzęt nie będzie wykorzystywany do celów prowadzonej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.).

Pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu z 12 grudnia 2022 r.)

Czy w związku z realizacją operacji typu: "(...)" w ramach poddziałania (...) objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Wnioskodawca ma prawo do odliczenia oraz zwrotu podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki wskazane w opisie sprawy?

Państwa stanowisko w sprawie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu z 12 grudnia 2022 r.)

Zdaniem Wnioskodawcy, (...) Związkowi Spółek Wodnych w X nie przysługuje prawo do odliczenia oraz zwrotu podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki wskazane w opisie sprawy. Uważamy, że ZSW w X nie może dokonać odliczenia podatku VAT od zakupionych środków trwałych na zasadach ogólnych oraz może ująć w kosztach kwalifikowanych cały nieodliczony VAT od zakupu środków trwałych dokonanych ze środków pomocowych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zakupiony sprzęt w ramach wniosku, tj. (...) będzie wykorzystywany wyłącznie do czynności objętych działalnością zrzeszonych Spółek Wodnych i będzie on niepodlegający opodatkowaniu podatkiem VAT. Ww. sprzęt nie będzie wykorzystywany do celów prowadzonej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.).

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwa we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą:

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy:

Kwotę podatku naliczonego stanowi: suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a)

nabycia towarów i usług,

b)

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

W świetle art. 87 ust. 1 ustawy:

W przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika zostały określone w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Z powyższych regulacji wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, stosownie do którego:

Nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy: transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast według przepisu art. 88 ust. 4 ustawy:

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z ww. regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności powinien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go - dla tej czynności - za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Państwa wątpliwości dotyczą ustalenia, czy w związku z realizacją ww. operacji Wnioskodawca ma prawo do odliczenia oraz zwrotu podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki wskazane w opisie sprawy.

Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT, w ramach działalności gospodarczej, do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W rozpatrywanej sprawie związek taki nie występuje. Jak bowiem wskazano w opisie sprawy, zakupiony sprzęt w ramach wniosku o przyznanie pomocy na operację, tj. (...) będzie wykorzystywany wyłącznie do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Ww. sprzęt nie będzie wykorzystywany do celów prowadzonej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Zatem, Wnioskodawca - na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy - nie ma prawa do odliczenia podatku VAT związanego z realizacją ww. operacji. Tym samym, z tego tytułu nie przysługuje Państwo również prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowej operacji, nie mają Państwo również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 80 z późn. zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed 1 maja 2004 r. Ponieważ nie spełniają Państwo tych warunków, nie mają Państwo możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Podsumowując, w związku z realizacją operacji typu: "(...)" w ramach poddziałania (...) objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia oraz zwrotu podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki wskazane w opisie sprawy.

Zatem Państwa stanowisko uznano za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

Zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem Państwa wniosku (zapytania). Inne kwestie przedstawione w opisywanym stanie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Jednocześnie podkreślam, że pojęcie "kosztu kwalifikowalnego" nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosują się Państwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl