0112-KDIL1-1.4012.495.2022.1.MG - Brak prawa do odliczenia VAT od wydatków na realizację projektu przez stowarzyszenie

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 9 listopada 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL1-1.4012.495.2022.1.MG Brak prawa do odliczenia VAT od wydatków na realizację projektu przez stowarzyszenie

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku od towarów i usług - jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

30 września 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 29 września 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektów współpracy realizowanych w ramach poddziałania " (...)".

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Stowarzyszenie (...) (S) od 1 sierpnia 1999 r. do 31 grudnia 2009 r. było czynnym podatnikiem podatku VAT. Działalność S polega na realizacji zadań statutowych, które nie stanowią działalności gospodarczej i nie są działaniami komercyjnymi przynoszącymi zysk.

Działalność ta polega m.in. na:

1. Kreowaniu i upowszechnianiu wizerunku S jako regionu atrakcyjnego turystycznie w kraju i za granicą.

2. Integracji środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym Ziemi S.

3. Promocji i rozwoju turystyki wiejskiej.

4. Działalności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i ich mieszkańców, wspieraniu i upowszechnianiu zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, budowaniu partnerstwa i dialogu na rzecz zrównoważonego rozwoju wsi oraz aktywizowaniu społeczności lokalnych na obszarach wiejskich.

Według PKD z roku 2007 działalność S znajduje się pod numerem 94.99.Z.

18 grudnia 2009 r. S złożyło w Urzędzie Skarbowym w B "zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług VAT R" zaznaczając w części C. 1 pole 30 - podatnik będzie korzystał ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy.

S wybrało ponownie zwolnienie w podatku VAT, gdyż spełniło warunek zawarty w art. 113 ust. 1 ustawy, tj. wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym 2009 kwoty 50.000 zł. S spełniło też drugi warunek skorzystania ze zwolnienia w podatku od towarów i usług dotyczący pisemnego zwolnienia w podatku od towarów i usług dotyczący pisemnego powiadomienia Naczelnika Urzędu Skarbowego o zamiarze zwolnienia w roku 2010.

W ten sposób od 1 stycznia 2010 r. S jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, ale korzystającym ze zwolnienia ze względu na wartość sprzedaży na mocy art. 113 ust. 1 ustawy i nie składa deklaracji VAT-7. W latach 2010-2022 S nadal korzysta ze zwolnienia w podatku VAT na mocy art. 113 ust. 1 ustawy. Działalność S jest wyłącznie działalnością statutową, na prowadzenie, której pozyskuje środki od swoich członków w postaci składek członkowski i z funduszy unijnych jako finansowanie realizowanych projektów.

Działalność polega głównie na wspieraniu aktywności obszarów wiejskich, promowaniu kultury i walorów turystycznych regionu S.

W celu realizacji projektów współpracy realizowanych w ramach poddziałania " (...)" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 S dokonuje zakupów materiałów i usług. W ramach projektów zaplanowano: wyjazd studyjny, opracowanie badania przedsiębiorczości na terenie objętym działaniem LGD, organizację konferencji, organizację nieodpłatnych szkoleń dla mieszkańców regionu oraz przygotowanie materiałów promocyjnych. Zakupy te udokumentowane są fakturami, które Wnioskodawca przedstawia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa (...) jako dowody dokonania zakupów, na podstawie, których następuje refundacja kosztów projektu. Warunkiem uzyskania refundacji kosztów w kwocie brutto poszczególnych faktur jest załączona interpretacja indywidualna przepisów mówiąca, że podatek naliczony w fakturach zakupu nie podlega odliczeniu, ani zwrotom w żaden inny sposób z Urzędu Skarbowego. Powstałe w wyniku realizacji projektu efekty w postaci możliwości udziału w wyjeździe studyjnym, szkoleniach oraz materiały promocyjne nie będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług. Wszystkie materiały będą bezpłatnie dystrybuowane wśród osób zainteresowanych.

Pytanie

Czy Stowarzyszenie (...), jako podatnik korzystający ze zwolnienia w podatku od towarów i usług na mocy art. 113 ust. 1 ustawy może odliczyć podatek naliczony w fakturach zakupu towarów i usług przy danym stanie faktycznym?

Państwa stanowisko w sprawie

Podatek naliczony w fakturach zakupu towarów i usług na mocy art. 86 ust. 1 ustawy nie może być odliczony, gdyż Stowarzyszenie (...) przy danym stanie faktycznym nadal korzysta ze zwolnienia w podatku od towarów i usług na mocy art. 113 ust. 1 ustawy. Podatek VAT naliczony w fakturach zakupu nie może być odzyskany w żaden inny sposób z Urzędu Skarbowego, ani zwrócony.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

W świetle 86 ust. 1 ustawy:

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy:

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a)

nabycia towarów i usług,

b)

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Jak wynika z powołanych przepisów, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym:

Nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast na podstawie art. 88 ust. 4 ustawy:

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go - dla tej czynności - za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez "podatników" w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Określony w ustawie zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług wskazuje, że do tego, aby faktycznie zaistniało opodatkowanie danej czynności konieczne jest, aby czynność podlegającą opodatkowaniu wykonał podmiot, który dla tej właśnie czynności będzie działał jako podatnik. Definicja działalności gospodarczej zawarta w ustawie ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem "podatnik" tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Natomiast na mocy art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261):

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

Stosownie do art. 2 ust. 2 ustawy - Prawo o stowarzyszeniach:

Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.

Na mocy art. 34 ustawy - Prawo o stowarzyszeniach:

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Zaznaczyć należy, że działalność statutowa stowarzyszenia to działalność zgodna z jego statutem, w którym wymienione są cele działalności stowarzyszenia i sposoby ich realizacji. Działalność statutowa nie jest nastawiona na zysk, czyli nie jest to działalność gospodarcza, która w organizacji pozarządowej jest tylko działalnością pomocniczą.

W analizowanym przypadku Państwa wątpliwości dotyczą ustalenia, czy Stowarzyszenie, jako podatnik korzystający ze zwolnienia w podatku od towarów i usług na mocy art. 113 ust. 1 ustawy może odliczyć podatek naliczony w fakturach zakupu towarów i usług przy danym stanie faktycznym.

Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Ponadto, jak wskazano powyżej, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W analizowanej sprawie związek taki nie występuje. Jak bowiem wskazał Wnioskodawca, w celu realizacji projektów współpracy realizowanych w ramach poddziałania " (...)" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Stowarzyszenie dokonuje zakupów materiałów i usług. W ramach projektów zaplanowano: wyjazd studyjny, opracowanie badania przedsiębiorczości na terenie objętym działaniem LGD, organizację konferencji, organizację nieodpłatnych szkoleń dla mieszkańców regionu oraz przygotowanie materiałów promocyjnych. Zakupy te udokumentowane są fakturami, które Wnioskodawca przedstawia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa jako dowody dokonania zakupów, na podstawie, których następuje refundacja kosztów projektu. Ponadto efekty w postaci możliwości udziału w wyjeździe studyjnym, szkoleniach oraz materiały promocyjne nie będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług. Wszystkie materiały będą bezpłatnie dystrybuowane wśród osób zainteresowanych. Jak ponadto wynika z treści wniosku, Wnioskodawca jest podatnikiem korzystającym ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na mocy art. 113 ust. 1 ustawy.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści przywołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że skoro - jak wskazano we wniosku - poniesione wydatki w ramach projektu nie będą służyły czynnościom opodatkowanym oraz Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym, to Stowarzyszeniu nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z przedmiotowym projektem, gdyż nie został spełniony warunek, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy.

Podsumowując, Stowarzyszenie, jako podatnik korzystający ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na mocy art. 113 ust. 1 ustawy, nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących zakupy towarów i usług związanych z realizacją projektów współpracy realizowanych w ramach poddziałania " (...)".

Tym samym Państwa stanowisko w powyższym zakresie jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Państwa w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania). Inne kwestie przedstawione we wniosku, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosują się Państwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl