0112-KDIL1-1.4012.425.2022.2.EB - Zwolnienie z VAT dostawy po pierwszym zasiedleniu

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 17 listopada 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL1-1.4012.425.2022.2.EB Zwolnienie z VAT dostawy po pierwszym zasiedleniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług - jest prawidłowe

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

23 sierpnia 2022 r. wpłynął Pana wniosek z 23 sierpnia 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania podatkiem od towarów i usług dostawy nieruchomości zabudowanej. Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 2 listopada 2022 r. (wpływ 10 listopada 2022 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym prowadzi postępowanie egzekucyjne z ułamkowej części nieruchomości (...) dłużnika w zakresie działki ewidencyjnej nr 1/5 o powierzchni (...) ha, stanowiącej część nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości A, dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą nr (...).

W dniu 25 maja 2022 r. sporządził Pan protokół z opisu i oszacowania przedmiotowej nieruchomości w zakresie działki nr 1/5. Z zakresu opisu i oszacowania wyłączono działkę nr 1/4 o powierzchni (...) ha stanowiącej dom mieszkalny zgodnie z postanowieniem komornika z dnia 25 maja 2022 r. Opis i oszacowanie nie obejmuje ruchomości w postaci urządzeń związanych z "B", które nie są trwale związane z nieruchomością.

Dłużnik jest współwłaścicielem ułamkowym przedmiotowej nieruchomości tj. udziału (...) oraz udziału (...). Przy czym zgodnie z treścią art. 1009 k.p.c. w razie skierowania egzekucji do ułamkowej części nieruchomości opisowi i oszacowaniu podlega cała nieruchomość.

Sumą oszacowania takiej nieruchomości jest odpowiednia część sumy oszacowania całej nieruchomości. Wartość zabudowanej działki nr 1/5 została określona przez biegłą sądową na kwotę (...) zł, w tym wartość rynkowa udziału dłużnika w prawie własności zabudowanej działki 1/5 - (...) niewydzielonych części wynosi: (...).

Dłużnik widnieje w rejestrze jako czynny podatnik podatku VAT w odpowiedzi na wezwanie komornika w dniu 24 czerwca 2022 r. oraz uzupełniająco w dniu 13 lipca 2022 r. złożył następujące oświadczenie: "W związku z otrzymanym pismem do złożenia oświadczenia, a dotyczącego nieruchomości (...) informuje, iż w wyniku postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 7 marca 2011 r. stwierdzono nabycie spadku po zmarłym J.B. na podstawie testamentu - M.B. (...) części - R.B. (...) części. Po nabyciu części spadku dłużnik nie odliczył podatku VAT. Dłużnik prowadzi działalność gospodarczą od roku 2011 i jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT o numerze NIP (...).

Działalność gospodarczą dłużnik prowadzi na podstawie oświadczenia o wyrażeniu zgody na prowadzenie działalności gospodarczej i składu podatkowego na wyżej wymienionej nieruchomości przez R.B.". Do oświadczenia dołączone zostało postanowienie Sądu Rejonowego z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie. Wezwaniem z dnia 5 lipca 2022 r. organ egzekucyjny wezwał dłużnika do uzupełnienia udzielonej odpowiedzi.

W dniu 13 lipca 2022 r. dłużnik złożył uzupełnienie oświadczenia z dnia 17 czerwca 2022 r.

1. "Nie ponosiłem wydatków na przebudowę budynków w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, nie dokonywałem zmian w celu ich wykorzystania. Nie posiadam dokumentacji.

2. Obiekty nie były i nie są udostępniane osobom trzecim odpłatnie na zasadzie najmu czy dzierżawy.

3. Nieruchomość ułamkową nabyłem na podstawie dziedziczenia.

4. Działalność gospodarczą prowadzę na zasadzie umowy użyczenia".

W skład nieruchomości dz. nr 1/5 będącej przedmiotem opisu i oszacowania wchodzą: Budynki:

- budynek produkcyjny z częścią biurowo-socjalną, jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, o pow. zabudowy (...) m2, pow. użytkowej (...) m2

- budynek hali magazynowej, jednokondygnacyjny, o pow. zabudowy (...) m2, pow. użytkowej (...) m2 - wiata o pow. zabudowy (...) m2.

Wycena Biegłej Sądowej uwzględnia również, budowle i instalacje oraz inne urządzenia trwale związane z gruntem nieruchomości (utwardzenia terenu, instalacje i przyłącza) oraz wyposażenie ww. budynków w instalacje i urządzenia trwale z nimi związane (instalacje wewnętrzne, urządzenia sanitarne itp.).

Wycenie biegłej nie podlega: Z zakresu wyceny wyłączono działkę nr 1/4 o pow. (...) ha.

Z zakresu wyceny zostały wyłączone urządzenia związane z "B", które nie są trwale związane z nieruchomością. Przedmiotowa działka nr 1/5 posiada dostęp do drogi publicznej. Bezpośredni dostęp do działki odbywa się drogą gminną o nawierzchni utwardzonej tłuczniem (...), która łączy się z przebiegającymi przez miejscowość: drogą powiatową (...) oraz gminną (...), o nawierzchni asfaltowej. Bezpośrednie sąsiedztwo wycenianej działki stanowi działka z zabudową mieszkaniową jednorodzinną (wchodząca w skład nieruchomości, wyłączona z zakresy wyceny), nieruchomość związana z aktywizacją gospodarczą - lokalny producent kotłów c.o., tereny rolno-leśne, otwarte tereny niezabudowane. Przedmiot wyceny stanowi działka nr 1/5 o powierzchni (...) ha, która w (...)% stanowi tereny przemysłowe (użytek "Ba"), a w (...)% grunty orne (użytek "RVI"). Działka o kształcie regularnego wieloboku. Teren działki, w części zabudowanej, zagospodarowany, tj. (...). Działka w części niezabudowanej - niezagospodarowana. Na części terenu, za ogrodzeniem - studnia. Działka zabudowana została budynkiem produkcyjnym z częścią biurowo-socjalną i garażami, użytkowanym jako "B", halą magazynową (dawna słodownia), wiatą otwartą. Przy wiacie drewniana altana (obiekt nie związany trwale z gruntem). Przy budynku produkcyjnym - komin stalowy. Budynek produkcyjny usytuowany jest w pobliżu granicy z działką nr 1/4 (wjazd do garaży odbywa się przez teren dz. nr 1/4, wyłączonej z zakresu wyceny). Od strony granicy z działką nr 1/4 brak ogrodzenia. Na teren wycenianej działki nr 1/5 w niewielkim zakresie wchodzi budynek sąsiedni, posadowiony na działce nr 1/3 (budynek nie został ujawniony na mapie ewidencyjnej). Nieruchomość posiada dostęp do infrastruktury technicznej: (...). Działka nr 1/5 nie posiada bezpośredniego dostępu do uzbrojenia, wszystkie sieci infrastruktury technicznej przebiegają przez działki sąsiednie (dz. nr 1/4 i 1/3). Budynek produkcyjny. Budynek wolno stojący, jednokondygnacyjny, składający się z części biurowo-socjalnej, produkcyjnej (aktualnie związanej z działalnością (...)) oraz garażowej. "B" został założony w roku 19xx. Dane techniczne: (...).

Zestawienie pomieszczeń w budynku: Lp. Pomieszczenie Pow. (m2]

(...)

Opis skrócony rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych: (...).

Budynek wg opinii biegłej w zadowalającym stanie technicznym, wybudowany i wykończony wg standardów typowych dla budynków z lat 80-90 tych XX. Budynek przystosowany do pełnienia specjalistycznej funkcji ("B"). Zużycie techniczne wg opinii biegłej odpowiada normalnemu zużyciu wynikającemu z wieku. Budynek wg opinii biegłej wymaga bieżących konserwacji i remontów. Stan techniczny obiektu został określony dla celów wyceny i nie jest ekspertyzą techniczną. Biegły nie badał sprawności, ani kompletności instalacji wewnętrznych budynku. Budynek hali magazynowej. Budynek hali magazynowej, wolno stojący, jednokondygnacyjny, użytkowany w przeszłości jako słodownia. Obiekt składa się z części skrajnych o wysokości 4,2 m oraz części środkowej o wysokości 6,2 m i 9,1 m. Do hali została przybudowana część przeznaczona na kotłownię i skład opału. Wewnątrz budynku wbudowana murowana część socjalna. Dane techniczne: (...). Opis skrócony rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych: (...). Obiekt jak wskazuje biegły wymaga bieżących remontów, widoczne zawilgocenia i uszkodzenia elementów budynku. Konstrukcja budynku nienaruszona. Zużycie techniczne odpowiada normalnemu zużyciu wynikającemu z wieku budynku. Stan techniczny obiektu został określony dla celów wyceny i nie jest ekspertyzą techniczną. Biegły nie badał sprawności, ani kompletności instalacji wewnętrznych budynku. Hala magazynowa nie została ujawniona na mapie ewidencyjnej. Wiata Obiekt wolno stojący, jednokondygnacyjny, z obudowanymi dwiema ścianami. Dane techniczne: (...). Opis skrócony rozwiązań materiałowo - konstrukcyjnych: (...). UWAGA: Biegła nie uzyskała dokumentów potwierdzających zgłoszenie budynków do użytkowania. Wielkość powierzchni budynków ustalono na podstawie pomiarów biegłej z natury wykonanych w dniu wizji lokalnej. Powierzchnie pomieszczeń podano w m2, liczby wynikowe zaokrąglone z dokładnością do 0,1 m2.

Uzupełnienie i doprecyzowanie opisu sprawy

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w odpowiedzi na wezwanie koryguje przedmiot wniosku poprzez wskazanie, że dotyczy on zdarzenia przyszłego, tj. sprzedaży przez komornika sądowego części ułamkowej nieruchomości udziału (...) dłużnika w zakresie działki nr 1/5 oznaczonej pod nr (...) w trybie egzekucji sądowej. Zatem sprzedaż w trybie egzekucji sądowej przedmiotowego udziału dłużnika w nieruchomości działki nr 1/5 będzie miała miejsce w przyszłości.

Jednocześnie Wnioskodawca wskazuje, iż w toku postępowania egzekucyjnego organ egzekucyjny podjął wszelkie działania celem uzyskania informacji niezbędnych, dla oceny czy w przedmiotowej sprawie będzie miało zastosowanie zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2, 9, 10, 10a ustawy. Przedmiotowe działania komornika zostały udokumentowane co wynika z akt egzekucyjnych. Komornik przeglądał akta księgi wieczystej. Organ Egzekucyjny przeprowadził czynności opisu i oszacowania nieruchomości. W dniu 9 czerwca 2022 r. wezwał dłużnika do złożenia wyjaśnień w przedmiocie podatku VAT.

W wezwaniu z 9 czerwca 2022 r. skierował do dłużnika następujące zapytania załączając przykładowy formularz do wypełnienia:

1. Czy dłużnik jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT?

2. Czy dłużnikowi przysługiwało prawo odliczenia podatku VAT przy nabyciu nieruchomości oznaczonej pod nr (...)?

3. Czy dłużnik poniósł nakłady na ww. nieruchomość przewyższające 30% jej wartości początkowej i skorzystał z prawa odliczenia podatku VAT od tych nakładów ww. wypadku odpowiedzi twierdzącej komornik jednocześnie wezwał o przedłożenie stosownej dokumentacji techniczno-finansowej wykazującej fakt poniesienia nakładów.

W odpowiedzi na wezwanie komornika dłużnik w dniu 24 czerwca 2022 r. złożył następujące oświadczenie:

"W związku z otrzymanym pismem do złożenia oświadczenia, a dotyczącego nieruchomości informuje, iż w wyniku postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 7 marca 2011 r. stwierdzono nabycie spadku po zmarłym J.B. na podstawie testamentu

- M.B. (...) części

- R.B. (...) części

Po nabyciu części spadku nie odliczyłem podatku VAT.

Prowadzę działalność gospodarczą od 2011 r. i jestem czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT o numerze NIP (...).

Działalność gospodarczą prowadzę na podstawie oświadczenia o wyrażeniu zgody na prowadzenie działalności gospodarczej i składu podatkowego na wyżej wymienionej nieruchomości przez R.B.".

Do oświadczenia dołączone zostało postanowienie Sądu Rejonowego z dnia 7 marca 2011 r.

W wezwaniu z 5 lipca 2022 r. organ egzekucyjny wezwał dłużnika do uzupełnienia udzielonej odpowiedzi kierując następujące zapytania:

"Stosownie do treści art. 801 i 761 § 1 k.p.c. wzywa dłużnika do uzupełniania oświadczenia z dnia 17 czerwca 2022 r. (wpływ do kancelarii w dniu 24 czerwca 2022 r. w poniższym zakresie):

1. Czy dłużnik ponosił wydatki na ulepszenie lub przebudowę poszczególnych budynków/budowli lub ich części w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej ww. obiektów, tj. dokonał istotnych zmian przeprowadzonych w celu zmiany ich wykorzystania lub w celu znaczącej zmiany warunków ich zasiedlenia? Jeżeli ponosił takie wydatki, to:

a)

kiedy były ponoszone?

b)

czy po dokonaniu tych ulepszeń obiekty te zostały oddane do użytkowania, w tym również na potrzeby własnej działalności gospodarczej oraz czy w momencie ich dostawy minie okres dłuższy niż dwa lata licząc od momentu oddania tych obiektów do użytkowania po dokonaniu ulepszeń?

c)

w wypadku odpowiedzi twierdzącej komornik jednocześnie wzywa o przedłożenie stosownej dokumentacji techniczno-finansowej wykazującej fakt poniesienia nakładów.

d)

czy dłużnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od ww. wydatków?

e)

czy obiekty były udostępniane osobom trzecim na podstawie umów cywilnoprawnych, np. najmu, dzierżawy, użyczenia lub innej umowy o podobnych charakterze ? Jeśli tak, to czy w całości czy w części (jeśli w części to w jakiej), w jakim okresie, i czy udostępnianie było odpłatne? Informacji należy udzielić odrębnie dla każdego budynku, budowli lub ich części znajdujących się na nieruchomości.

2. Czy dłużnik nabył wskazaną nieruchomość wraz z naniesieniami, tj. budynkami i budowlami, czy je wybudował? Jeśli wybudował, to kiedy dokładnie budowa tych naniesień została zakończona? Informacji należy udzielić odrębnie dla każdego budynku, budowli lub ich części znajdujących się na nieruchomości.

3. Czy w związku z wybudowaniem budynków/budowli lub ich części znajdujących się na nieruchomości dłużnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego? Informacji należy udzielić odrębnie dla każdego budynku, budowli lub ich części znajdujących się na nieruchomości.

4. Czy poszczególne budynki /budowle lub ich części znajdujące się na nieruchomości będącej przedmiotem opisu i oszacowania były wykorzystywane przez dłużnika wyłącznie do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług? Jeśli tak to na podstawie jakiego przepisu ustawy o podatku o podatku od towarów i usług czynność ta korzystała ze zwolnienia. Informacji należy udzielić odrębnie dla każdego budynku, budowli lub ich części znajdujących się na nieruchomości.

5. Czy nastąpiło pierwsze zasiedlenie (zajęcie, oddanie do używania, rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne) położonych na nieruchomości będącej przedmiotem opisu i oszacowania poszczególnych budynków/budowli lub ich części w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług? Jeżeli tak, to należy wskazać kiedy. Informacji należy udzielić odrębnie dla każdego budynku, budowli lub ich części znajdujących się na nieruchomości".

W dniu 13 lipca 2022 r. dłużnik złożył uzupełnienie oświadczenia z 17 czerwca 2022 r. wskazując:

1. "Nie ponosiłem wydatków na przebudowę budynków w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, nie dokonywałem zmian w celu ich wykorzystania. Nie posiadam dokumentacji.

Obiekty nie były i nie są udostępniane osobom trzecim odpłatnie na zasadzie najmu czy dzierżawy.

2. Nieruchomość ułamkową nabyłem na podstawie dziedziczenia.

3. Działalność gospodarczą prowadzę na zasadzie umowy użyczenia. "

Więcej informacji dłużnik nie udzielił.

Z uwagi na powyższe ewentualny brak informacji/odpowiedzi co do kierowanych zapytań przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wynika z podjętych działań organu egzekucyjnego w ramach posiadanych kompetencji i uprawnień, które zostały udokumentowane, w rezultacie których brak jest możliwości uzyskania tych niezbędnych informacji od dłużnika.

Komornik jednocześnie odpowiadając na kierowane zapytania po analizie akt księgi wieczystej zaprowadzonej przez Sąd Rejonowym konsultując się z Biegłym Sądowym Rzeczoznawcą Majątkowym w oparciu o operat szacunkowy oraz sporządzony protokół z opisu i oszacowania nieruchomości oznaczonej pod nr (...) w zakresie dz. nr 1/5 wyjaśnia co następuję.

Ad. 1

Dłużnik jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej pod firmą C. Zgodnie z wpisem w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Bazie przedsiębiorców dłużnik prowadzi działalność gospodarczą pod firmą C. Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD) 11.05.Z produkcja (...). Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD) 11.05.Z produkcja piwa, 46.34.A sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych.

Informacja o koncesjach, zezwoleniach, licencjach oraz wpisach do rejestrów działalności regulowanej Uprawnienia - od 27 kwietnia 2011 r. - zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego Numer akcyzowy składu podatkowego (...) (wprowadzone przez Urząd Celny).

Podczas opisu nieruchomości stwierdzono, iż na terenie przedmiotowej nieruchomości dz. nr 1/5 znajdują się budynki i infrastruktura techniczna służąca do prowadzenia działalności gospodarczej o profilu produkcja (...).

Ad. 2, 3

Oran egzekucyjny nie wie co dokładnie oznacza stwierdzenie dłużnika, że "4. Działalność gospodarczą prowadzę na zasadzie umowy użyczenia. Najprawdopodobniej chodzi o fakt, iż współwłaścicielem nieruchomości jest siostra dłużnika, która użycza nieodpłatnie dłużnikowi jej udział w nieruchomości. Dłużnik złożył oświadczenie, iż "Działalność gospodarczą prowadzę na podstawie oświadczenia o wyrażeniu zgody na prowadzenie działalności gospodarczej i składu podatkowego na wyżej wymienionej nieruchomości przez siostrę".

Ponadto dłużnik oświadczył, iż "Obiekty nie były i nie są udostępniane osobom trzecim odpłatnie na zasadzie najmu czy dzierżawy".

Ad. 4

BUDYNKI (w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.):

dz. nr 1/5 - budynek produkcyjny ("B")

dz. nr 1/5 - budynek hali magazynowej

BUDOWLE (w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.): dz. nr 10/5 - wiata

URZĄDZENIA BUDOWLANE (w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.):

dz. nr 1/5 - ogrodzenie z siatki stalowej z rozwieraną bramą stalową

dz. nr 1/5 - utwardzenie z płyt betonowych i kostki brukowej - dojścia i dojazdy do budynków

dz. nr 1/5 - sieci uzbrojenia terenu (wszystkie sieci infrastruktury technicznej przebiegają również przez działki sąsiednie - dz. nr 1/4 i 1/3)

sieć elektryczna (do budynku produkcyjnego) sieć wodociągowa (do budynku produkcyjnego)

lokalna sieć kanalizacji sanitarnej - 2 zbiorniki ścieków (do budynku produkcyjnego) sieć telekomunikacyjna (do budynku produkcyjnego) studnia - brak powiązania z budynkiem

Ad. 5, 6

Z uwagi, iż działka nr 1/5, na której znajdują się naniesienia wskazane w pkt 4, na której wykonywana jest działalność gospodarcza przez dłużnika o profilu wskazanym w pkt 1 należy przyjąć, iż wyżej wymienione budynki, budowle, w których dłużnik ma udział są wykorzystywane w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

Zgodnie z protokołem z opisu i oszacowania (protokół podpisany przez dłużnika) działka nr 1/5 jest wykorzystywana na cele produkcyjno-handlowe w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą przez dłużnika. Dłużnik zgodnie z wpisem w CEIDG rozpoczął wykonywanie działalności gospodarczej 1 lutego 2011 r. Ponadto z uwagi na charakter nieruchomości dz. nr 1/5, na której znajdują się m.in. budynek produkcyjny, z częścią biurowo-socjalną oraz budynek hali magazynowej należy przyjąć, iż dłużnik wykorzystywał i nadal wykorzystuje udział w nieruchomości od dnia nabycia spadku do dnia sprzedaży w trybie egzekucji sądowej do celów związanych z działalnością gospodarczą.

Ad. 7

Przy nabyciu udziału ww. nieruchomości dłużnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Dłużnik złożył oświadczenie, iż po nabyciu części spadku nie odliczył podatku VAT; nie ponosił wydatków na przebudowę budynków w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym oraz nie dokonywał zmian w celu ich wykorzystania. Dłużnik ponadto oświadczył, iż obiekty nie były i nie są udostępniane osobom trzecim odpłatnie na zasadzie najmu czy dzierżawy. Nie posiada żadnej dokumentacji

Ad. 8,9

Dłużnik nabył udział w nieruchomości wraz z ww. naniesieniami.

Ad. 10

Działka oraz budynki/budowle lub ich części znajdujące się na działce nr 1/5 nie były wykorzystywane przez dłużnika od dnia nabycia do dnia sprzedaży wyłącznie do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług.

Ad. 11

Nastąpiło pierwsze zasiedlenie, zajęcie, rozpoczęcie użytkowania ww. budynków/ budowli i ich części. Pomiędzy pierwszym zasiedleniem każdego budynku/budowli, a ich sprzedażą przez komornika upłynie okres dłuższy niż 2 lata. Wg informacji uzyskanej od Biegłej Sądowej żaden z wydziałów Starostwa nie posiadał wiarygodnych informacji o latach budowy budynków i budowli. Zgodnie z informacją uzyskaną podczas oględzin nieruchomości oraz zgodnie z operatem szacunkowym Biegłej Sądowej "B" założony był w roku 19xx; wszystkie budynki i budowle oszacowania pochodzą z lat 80-90 XX w. Spadek dłużnik nabył później - tak więc wraz z naniesieniami.

Ad. 12

Wg pozyskanych informacji w toku toczącego się postępowania egzekucyjnego, w szczególności w postępowaniu 1 ustalono, iż dłużnik lub inny podmiot nie ponosił wydatków na ulepszenie lub przebudowę poszczególnych budynków/budowli lub ich części w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej ww. obiektów, tj. nie dokonał istotnych zmian przeprowadzonych w celu zmiany ich wykorzystania lub w celu znaczącej zmiany warunków ich zasiedlenia.

Pytanie

Czy sprzedaż przez komornika części ułamkowej nieruchomości udziału (...) dłużnika w zakresie działki nr 1/5 oznaczonej pod nr (...) w trybie egzekucji sądowej będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ? Czy istnieje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług obciążający czynność sprzedaży w trybie egzekucji sądowej części ułamkowej nieruchomości dłużnika udziału (...) czyniąc komornika sądowego płatnikiem tego podatku?

Pana stanowisko w sprawie

W Pana ocenie, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym uważa, że obowiązek podatkowy nie powstaje, a komornik w przypadku skutecznej sprzedaży w drodze licytacji publicznej nie będzie obowiązany jako płatnik do odprowadzenia podatku od towarów i usług. Zatem sprzedaż przez komornika ułamkowej części nieruchomości dłużnika udziału (...) oznaczonej pod nr (...) (w zakresie działki 1/5) w trybie egzekucji sądowej będzie korzystała ze zwolnienia z podatku od towarów i usług.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o VAT", organy egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 z późn. zm.) oraz komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego są płatnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów. Komornik sądowy dokonuje transakcji w imieniu podatnika - dłużnika. Prowadzona przez niego sprzedaż towarów będących własnością dłużnika będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, gdy do rozliczenia tego podatku byłby zobowiązany dłużnik; w przypadku, gdy powyższa czynność nie podlegałaby opodatkowaniu tym podatkiem lub byłaby od niego zwolniona, komornik sądowy nie będzie obowiązany do odprowadzenia podatku. Tym samym komornik sądowy zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy o VAT oraz do uwzględnienia w trakcie sprzedaży towarów okoliczności decydujących o jej opodatkowaniu podatkiem VAT.

Nie każda jednak czynność, która stanowi dostawę towarów lub świadczenie usług podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Określona czynność jest opodatkowana VAT, jeśli zostanie wykonana przez podatnika, a więc osobę prowadzącą działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Jak wynika natomiast z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody.

Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Analizując powyższe przepisy należy stwierdzić, że dostawa towarów lub świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłącznie wówczas, gdy dokonywane są przez podmiot mający status podatnika, a dodatkowo działającego w takim charakterze w odniesieniu do danej transakcji. Warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług jest spełnienie dwóch przesłanek: po pierwsze - dana czynność ujęta jest w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie - czynność wykonywana jest przez podmiot, który w jej ramach działa w charakterze podatnika podatku od towarów i usług.

Zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli i ich części, z wyjątkiem gdy: dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Przez pierwsze zasiedlenie, zgodnie z treścią art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, rozumie się oddanie do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi lub rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne budynków, budowli lub ich części, po ich: wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej. Z powyższego przepisu wynika, że pierwszym zasiedleniem jest pierwsze zajęcie nieruchomości do używania. "Pierwsze zasiedlenie" budynku lub jego części ma więc miejsce zarówno w sytuacji, w której po wybudowaniu budynku oddano go w najem, jak i w przypadku wykorzystywania budynku na potrzeby własnej działalności gospodarczej podatnika - bowiem w obydwu przypadkach doszło do korzystania z budynku. Na gruncie wskazanego stanu faktycznego należy stwierdzić, że sprzedaż ww. ułamkowej części nieruchomości dłużnika oznaczonej pod nr (...) dz. nr 1/5 będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, ponieważ spełnione zostaną warunki wymienione w tym przepisie. Rozpoczęcie wykorzystywania/użytkowania nieruchomości przez dłużnika nastąpiło co najmniej 2 lata przed dniem planowanej sprzedaży. Dłużnik nabył udział w nieruchomość w wyniku dziedziczenia po matce w udziale (...) na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 16 września 2009 r. Następnie nabył na podstawie testamentu udział (...) po ojcu zmarłym w dniu xx stycznia 2011 r. co zostało stwierdzone Postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 7 marca 2011 r. o stwierdzeniu nabyciu spadku. Dłużnik złożył oświadczenie, iż po nabyciu części spadku nie odliczył podatku VAT; nie ponosił wydatków na przebudowę budynków w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym oraz nie dokonywał zmian w celu ich wykorzystania. Dłużnik ponadto oświadczył, iż obiekty nie były i nie są udostępniane osobom trzecim odpłatnie na zasadzie najmu czy dzierżawy. W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, powołane okoliczności wskazują zatem, że sprzedaż udziału (...) dłużnika w ww. nieruchomości nie zostanie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą tego budynku upłyną co najmniej 2 lata.

Zatem, transakcja sprzedaży ww. ułamkowej części nieruchomości dłużnika będzie mogła korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Komornik sądowy uważa, że na gruncie zarysowanego stanu faktycznego obowiązek podatkowy nie powstaje, a komornik w przypadku skutecznej sprzedaży w drodze licytacji publicznej nie będzie obowiązany jako płatnik do odprowadzenia podatku od towarów i usług.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Na podstawie uregulowania zawartego w art. 18 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą:

Organy egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479) oraz komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego są płatnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów.

Definicja płatnika została zawarta w art. 8 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.), zgodnie z którym:

Płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że komornik sądowy dokonuje transakcji w imieniu podatnika - dłużnika. Prowadzona przez komornika sprzedaż towarów będących własnością dłużnika jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług, gdy do rozliczenia tego podatku byłby zobowiązany dłużnik natomiast w przypadku, gdy powyższa czynność nie podlegałaby opodatkowaniu tym podatkiem lub byłaby od niego zwolniona, komornik sądowy nie jest obowiązany do odprowadzenia podatku.

Tym samym komornik sądowy zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz do uwzględnienia w trakcie sprzedaży towarów okoliczności decydujących o jej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy:

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy:

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy:

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zgodnie z przedstawionymi przepisami, zarówno grunty, jak i budynki, budowle oraz ich części, spełniają definicję towarów wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a ich sprzedaż jest traktowana jako dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, która to czynność podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Należy w tym miejscu wyjaśnić, że w świetle art. 195 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.) zwanej dalej Kodeks cywilny:

Własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom (współwłasność).

Współwłasność nie jest instytucją samodzielną, lecz stanowi odmianę własności i charakteryzuje się tym, że własność rzeczy (ruchomej lub nieruchomej) przysługuje kilku podmiotom. Do współwłasności stosuje się - jeśli co innego nie wynika z przepisów poświęconych specjalnie tej instytucji - przepisy odnoszące się do własności.

Zgodnie z art. 196 ww. Kodeksu cywilnego:

Współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych, albo współwłasnością łączną.

W przypadku współwłasności w częściach ułamkowych każdy ze współwłaścicieli ma określony ułamkiem udział w rzeczy. Udział wyraża zakres uprawnień współwłaściciela względem rzeczy wspólnej.

W myśl art. 210 § 1 Kodeksu cywilnego:

Każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Uprawnienie to może być wyłączone przez czynność prawną na czas nie dłuższy niż pięć lat. Jednakże w ostatnim roku przed upływem zastrzeżonego terminu dopuszczalne jest jego przedłużenie na dalsze pięć lat; przedłużenie można ponowić.

Z regulacji art. 211 Kodeksu cywilnego wynika, że:

Każdy ze współwłaścicieli może żądać, ażeby zniesienie współwłasności nastąpiło przez podział rzeczy wspólnej, chyba że podział byłby sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo że pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez "podatników" w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do treści art. 15 ust. 2 ustawy:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W świetle powyższych przepisów stwierdzić należy, że dostawa towarów podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłącznie wówczas, gdy dokonywana będzie przez podmiot mający status podatnika, a dodatkowo działającego w takim charakterze w odniesieniu do danej transakcji. Istotnym dla określenia, że w odniesieniu do konkretnej dostawy mamy do czynienia z podatnikiem podatku VAT jest stwierdzenie, że prowadzi on działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy.

Należy zaznaczyć, że sprzedaż składników wykorzystywanych w działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wątpliwości Pana w analizowanej sprawie dotyczą wskazania, czy sprzedaż przez Komornika części ułamkowej nieruchomości udziału (...) dłużnika w trybie egzekucji sądowej będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz czy istnieje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług obciążający czynność sprzedaży w trybie egzekucji sądowej nieruchomości czyniąc Komornika sądowego płatnikiem tego podatku.

Z opisu sprawy wynika, że przedmiotem czynności sprzedaży w drodze egzekucji komorniczej jest udział w części ułamkowej nieruchomości udziału (...) dłużnika w zakresie działki 1/5, zabudowany kompleksem budynków o funkcji produkcyjno-magazynowej wraz z wiatą. Ponadto Dłużnik widnieje w rejestrze jako czynny, zarejestrowany podatnik podatku VAT od stycznia 2021 r. złożył oświadczenie, iż dłużnik prowadzi działalność gospodarczą i jest aktualnie czynnym podatnikiem podatku VAT. Ponadto jak wynika z opisu sprawy nieruchomość wraz z zabudowaniami była/jest wykorzystywana przez dłużnika w prowadzonej przez Niego działalności gospodarczej.

Tym samym, w związku ze sprzedażą w drodze egzekucji komorniczej Nieruchomości zabudowanej budynkami i budowlami usytuowanymi na Nieruchomości składającej się z działki nr 1/5, dłużnik będzie działał w charakterze podatnika podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, prowadzącego działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy. Skutkiem powyższego, sprzedaż zabudowanej Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych towarów i czynności stawkami preferencyjnymi oraz zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy.

W przypadku dostawy budynków, budowli lub ich części zwolnienie od podatku przysługuje na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lub pkt 10a ustawy.

Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy:

Zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

a)

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b)

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zatem dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynków, budowli lub ich części na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy kluczowym jest ustalenie, kiedy nastąpiło pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Zgodnie z treścią art. 2 pkt 14 ustawy:

Przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi lub rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne budynków, budowli lub ich części, po ich:

a)

wybudowaniu lub

b)

ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z powyższego przepisu wynika, że pierwszym zasiedleniem jest pierwsze zajęcie nieruchomości do używania. "Pierwsze zasiedlenie" budynku, budowli lub ich części ma więc miejsce zarówno w sytuacji, w której po wybudowaniu budynku, budowli lub ich części, oddano je w najem, jak i w przypadku wykorzystywania budynku, budowli lub ich części na potrzeby własnej działalności gospodarczej podatnika, bowiem w obydwu przypadkach doszło do korzystania z budynku, budowli lub ich części.

Jak wynika z powyższych uregulowań, zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy stosuje się w odniesieniu do dostawy całości lub części budynków, budowli, jeżeli w stosunku do nich miało miejsce pierwsze zasiedlenie, przy czym okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a dostawą nie jest krótszy niż 2 lata. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia do chwili sprzedaży nie minęły co najmniej 2 lata.

W przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom - po spełnieniu określonych warunków - skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy:

Zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

a)

w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

b)

dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Mając powyższe na uwadze należy zauważyć, że aby dostawa budynków, budowli lub ich części mogła korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, muszą być spełnione łącznie dwa warunki występujące w tym artykule.

Przy czym, jeżeli nie zostaną spełnione przesłanki zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lub 10a ustawy, należy przeanalizować możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w powołanym wyżej art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy:

Zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zwolnienie od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, dotyczy wszystkich towarów, tj. zarówno nieruchomości, jak i ruchomości, przy nabyciu (imporcie lub wytworzeniu) których nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT oraz wykorzystywanych niezależnie od okresu ich używania przez podatnika wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT.

Analiza przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, regulujących prawo do zwolnienia od podatku dostaw budynków, budowli lub ich części, prowadzi do konkluzji, że w odniesieniu do tych towarów może wystąpić jedna z kilku podstaw do zastosowania zwolnienia od tego podatku. Istotne jest wobec tego każdorazowe kompleksowe zbadanie okoliczności towarzyszących dostawie ww. obiektów.

Z analizy powołanych wyżej przepisów wynika, że jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części będzie mogła korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, wówczas badanie przesłanek wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy oraz art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy stanie się bezzasadne.

Należy również zauważyć, że w myśl art. 43 ust. 10 ustawy:

Podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

1)

są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;

2)

złożą:

a)

przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego lub

b) w akcie notarialnym, do zawarcia którego dochodzi w związku z dostawą tych obiektów - zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Zgodnie z art. 43 ust. 11 ustawy:

Oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

1)

imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;

2)

planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części - w przypadku, o którym mowa w ust. 10 pkt 2 lit. a;

3)

adres budynku, budowli lub ich części.

Tak więc ustawodawca daje podatnikom - po spełnieniu określonych warunków - możliwość zrezygnowania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy i opodatkowania transakcji na zasadach ogólnych.

Podkreślić należy, że z uwagi na przywołane uregulowania, rezygnacji ze zwolnienia od podatku, o której mowa w art. 43 ust. 10 ustawy, można dokonać wyłącznie w odniesieniu do zwolnienia od podatku określonego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Dodatkowo wskazać należy, że zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy:

W przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Co do zasady zatem, grunt będący przedmiotem dostawy podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki, budowle lub ich części na nim posadowione. Oznacza to, że grunt dzieli w VAT los podatkowy ww. obiektów, które się na nim znajdują. Zatem w sytuacji, kiedy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku VAT.

Wobec powyższego, przy sprzedaży budynków, budowli lub ich części, dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony. Powyższy przepis obejmuje swoim zakresem także grunty będące w użytkowaniu wieczystym.

Jednocześnie należy wskazać, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęcia "budynku". W tym zakresie należy odnieść się do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.).

I tak, w myśl art. 3 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane:

Ilekroć w ustawie jest mowa o obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.

Stosownie do treści art. 3 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane:

Przez budynek należy rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane:

Pod pojęciem budowli należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Z kolei w myśl art. 3 pkt 9 ustawy - Prawo budowlane:

Przez urządzenia budowlane należy rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

Urządzenia budowlane stanowią urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, nie są to samodzielne budowle zdefiniowane w art. 3 pkt 3 ww. ustawy - Prawo budowlane, które uznaje się za towar na gruncie podatku od towarów i usług. Jednakże urządzenia te należy traktować, jako elementy przynależne do budynku i opodatkować łącznie z tym budynkiem, z którym są powiązane, a tym samym należy przypisać stawkę właściwą dla sprzedawanego obiektu budowlanego znajdującego się na tej samej działce, co urządzenie techniczne. Brak podstaw do stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów w zakresie stawki podatku VAT dla ww. urządzeń w oderwaniu od budynków, do których przynależą, gdyż w świetle obowiązujących przepisów nie mają one samodzielnego bytu.

W odniesieniu zatem do urządzeń budowlanych, znajdujących się na nieruchomości, należy zauważyć, że urządzenia nie stanowią samodzielnej budowli zdefiniowanej w art. 3 pkt 3 ww. ustawy. Zatem urządzenia budowlane należy traktować jako element przynależny do budynków/budowli.

W celu ustalenia, czy w przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdzie zwolnienie od podatku VAT, należy w pierwszej kolejności rozstrzygnąć, czy względem obiektów (budynków, budowli lub ich części) znajdujących się na Nieruchomości składającej się z zabudowanej działki nr 1/5 nastąpiło pierwsze zasiedlenie.

Jak wskazał Wnioskodawca w opisie sprawy, przedmiotem sprzedaży licytacyjnej są znajdujące na działce nr 1/5 - budynek produkcyjny ("B"), budynek hali magazynowej, budowle - wiata, urządzenia budowlane: ogrodzenie z siatki stalowej z rozwieraną bramą stalową, utwardzenie z płyt betonowych i kostki brukowej - dojścia i dojazdy do budynków, sieci uzbrojenia terenu (wszystkie sieci infrastruktury technicznej przebiegają również przez działki sąsiednie - dz. nr 1/4 i 1/3), sieć elektryczna (do budynku produkcyjnego), sieć wodociągowa (do budynku produkcyjnego), lokalna sieć kanalizacji sanitarnej - 2 zbiorniki ścieków (do budynku produkcyjnego), sieć telekomunikacyjna (do budynku produkcyjnego), studnia - brak powiązania z budynkiem. Ponadto dłużnik oświadczył, iż Obiekty nie były i nie są udostępniane osobom trzecim odpłatnie na zasadzie najmu czy dzierżawy". Z uwagi, iż na działce nr 1/5, na której znajdują się naniesienia, prowadzona jest działalność gospodarcza przez dłużnika należy wskazać, iż wyżej wymienione budynki, budowle, w których dłużnik ma udział we współwłasności, są wykorzystywane w prowadzonej przez Niego działalności gospodarczej. Zgodnie z protokołem z opisu i oszacowania (protokół podpisany przez dłużnika) działka nr 1/5 jest wykorzystywana na cele produkcyjno-handlowe w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą przez dłużnika. Dłużnik zgodnie z wpisem w CEIDG rozpoczął wykonywanie działalności gospodarczej 1 lutego 2011 r. Ponadto z uwagi na charakter nieruchomości dz. nr 1/5, na której znajdują się m.in. budynek produkcyjny, z częścią biurowo-socjalną oraz budynek hali magazynowej należy przyjąć, iż dłużnik wykorzystywał i nadal wykorzystuje udział w nieruchomości od dnia nabycia spadku do dnia sprzedaży w trybie egzekucji sądowej do celów związanych z działalnością gospodarczą. Przy nabyciu udziału ww. nieruchomości dłużnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Dłużnik złożył oświadczenie, iż po nabyciu części spadku nie odliczył podatku VAT; nie ponosił wydatków na przebudowę budynków w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym oraz nie dokonywał zmian w celu ich wykorzystania. Dłużnik ponadto oświadczył, iż obiekty nie były i nie są udostępniane osobom trzecim odpłatnie na zasadzie najmu czy dzierżawy. Dłużnik nabył udział w nieruchomości wraz z ww. naniesieniami. Działka oraz budynki/budowle lub ich części znajdujące się na działce nr 1/5 nie były wykorzystywane przez dłużnika od dnia nabycia do dnia sprzedaży wyłącznie do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług. Nastąpiło pierwsze zasiedlenie, zajęcie, rozpoczęcie użytkowania ww. budynków/ budowli i ich części. Pomiędzy pierwszym zasiedleniem każdego budynku/budowli, a ich sprzedażą przez komornika upłynie okres dłuższy niż 2 lata. Zgodnie z informacją uzyskaną podczas oględzin nieruchomości oraz zgodnie z operatem szacunkowym Biegłej Sądowej "B" założony był w roku 19xx; wszystkie budynki i budowle oszacowania pochodzą z lat 80-90 XX w. Spadek dłużnik nabył później - tak więc wraz z naniesieniami. Wg pozyskanych informacji w toku toczącego się postępowania egzekucyjnego, w szczególności w postępowaniu 1 ustalono, iż dłużnik lub inny podmiot nie ponosił wydatków na ulepszenie lub przebudowę poszczególnych budynków/budowli lub ich części w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej ww. obiektów, tj. nie dokonał istotnych zmian przeprowadzonych w celu zmiany ich wykorzystania lub w celu znaczącej zmiany warunków ich zasiedlenia.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz przywołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, że planowana sprzedaż części ułamkowej nieruchomości udziału (...) w drodze licytacji komorniczej obiektów (budynków, budowli lub ich części) znajdujących się na Nieruchomości (działce nr 1/5) będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ponieważ sprzedaż ta nastąpi po upływie dwóch lat od pierwszego zasiedlenia przedmiotowych obiektów w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy. Jak bowiem wynika z opisu sprawy, zajęcie (używanie) ww. obiektów trwa dłużej niż dwa lata, a od dnia nabycia nieruchomości przez dłużnika, do chwili obecnej dłużnik nie ponosił nakładów na ich ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które stanowiłyby co najmniej 30% ich wartości początkowej.

Zatem w stosunku do nieruchomości zabudowanej, na której posadowione są ww. budynki i budowle (kompleks budynków o funkcji produkcyjno-magazynowej z wiatą), spełnione są warunki dające prawo do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Jednocześnie wskazać należy, że skoro dostawa obiektów (budynków i budowli) znajdujących się na przedmiotowej działce będzie korzystała ze zwolnienia, to na podstawie art. 29a ust. 8 ustawy, również dostawa prawa własności ułamkowej nieruchomości udziału (...) działki, składających się na Nieruchomość również będzie mogła korzystać ze zwolnienia.

Podsumowując, sprzedaż przez Komornika części ułamkowej nieruchomości udziału (...) dłużnika w zakresie działki nr 1/5 oznaczonej pod nr (...) w trybie egzekucji sądowej będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. Jednakże z uwagi na przysługujące zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy w związku z art. 29a ust. 8 ustawy w odniesieniu do tej dostawy nie zaistnieje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług, obciążający czynność sprzedaży w trybie egzekucji sądowej części ułamkowej nieruchomości dłużnika - udziału (...), czyniący Komornika sądowego płatnikiem tego podatku.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (oraz z opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Wskazać należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Jednocześnie podkreślić należy, że załączniki dołączone do wniosku i do uzupełnienia do wniosku nie podlegają analizie i weryfikacji w ramach postępowania o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, bowiem Organ podatkowy wydając interpretację indywidualną rozpatruje sprawę tylko i wyłącznie w ramach zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku oraz wyrażonej przez Wnioskodawcę oceny prawnej tego zdarzenia przyszłego. Tym samym, Organ podatkowy nie przeprowadza w tego rodzaju sprawach postępowania dowodowego, ograniczając się do analizy okoliczności podanych we wniosku. W stosunku tylko do tych okoliczności wyraża swoje stanowisko, które jest ustosunkowaniem się do poglądu (stanowiska) przedstawionego przez Wnioskodawcę.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329, z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl