0112-KDIL1-1.4012.381.2021.1.EB - Ustalenie prawa do odliczenia podatku od wydatków na operację

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 4 sierpnia 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL1-1.4012.381.2021.1.EB Ustalenie prawa do odliczenia podatku od wydatków na operację

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 15 czerwca 2021 r. (data wpływu 18 czerwca 2021 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku od wydatków na operację pn. " (...)"- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 czerwca 2021 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku od wydatków na operację pn. " (...)".

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina (...) jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: VAT, podatek). Gmina realizuje operację pn. " (...)". Projekt wpisuje się w założenia Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania (...), ponieważ przyczynia się do realizacji przedsięwzięcia (...). Operacja zakłada zachowanie dziedzictwa lokalnego. Stawy spełniają funkcje retencyjne i wpływają na kształtowanie się lokalnego krajobrazu. Rola i znaczenie urządzeń melioracyjnych staje się coraz większa w związku z nasilaniem się anomalii pogodowych i zwiększaniem częstotliwości pojawiania się gwałtownych powodzi lub długotrwałych suszy. W ramach prac odnowiony zostanie staw w (...), dla mieszkańców zostanie stworzone miejsce rekreacyjne - postawione będą ławeczki. W ramach edukacji postawiona zostanie tablica edukacyjna informująca o florze i faunie zbiornika.

Operacja pod nazwą " (...)" jest potrzebna lokalnej społeczności. Staw w miejscowości (...) spełnia wiele funkcji. Przede wszystkim to obiekt małej retencji, spełniający też cele przeciwpożarowe, położony w centrum wsi tuż przy dużym zakładzie produkcyjnym (...) zatrudniającym około (...) osób. Firma zajmuje się produkcją (...) - środka łatwopalnego. Przylegający do zakładu staw powinien być zatem odpowiednio utrzymany, by oprócz celów retencyjnych, mógł wspierać ewentualną akcję przeciwpożarową. Dodatkowo położony w centrum wsi obiekt spełnia cele rekreacyjne, korzystają z niego wędkarze i mieszkańcy szukający wypoczynku po ciężkim dniu pracy. Dla nich właśnie postawione zostaną ławki, by mogli bardziej komfortowo korzystać z uroków natury. Staw zostanie odmulony i będzie miał charakter stawu przeciwpożarowego oraz rekreacyjno-edukacyjnego.

W ramach podjętych działań zostaną umocnione, wyrównane i naprawione skarpy brzegowe, naprawiona zostanie kiszka faszynowa, odmulone zostanie dno zbiornika, a także dno zbiornika zostanie wyrównane. W wyniku przeprowadzonych prac staw ma spełniać cele rekreacyjne dla lokalnej społeczności, a wokół stawu postawione zostaną ławki dla odwiedzających. Wykonanie zaplanowanych robót pozwoli uzyskać efekty ochronne, krajobrazowe, rekreacyjne i edukacyjne.

Efekty operacji nie służą i nie będą służyły Gminie (...) do żadnych czynności odpłatnych - w szczególności Gmina nie będzie pobierała opłat za korzystanie ze zbiornika wodnego, będącego miejscem edukacji, rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Gminy. Zrealizowana inwestycja nie będzie w żaden sposób generowała dochodów, które podlegałyby ewidencji VAT. Tym samym efekty realizowanej inwestycji nie będą w ogóle służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług według stawek VAT ani czynnościom zwolnionym od podatku. Gmina zleciła wykonanie operacji podmiotowi wybranemu zgodnie z ustawą - Prawo Zamówień Publicznych, który jest czynnym podatnikiem VAT. W konsekwencji w związku z operacją Gmina działająca poprzez Urząd otrzyma fakturę VAT wystawioną na Gminę z wykazanym podatkiem VAT naliczonym. Gmina uzna podatek VAT naliczony od poniesionego kosztu na operację za wydatek kwalifikowany, co oznacza, że, jej zdaniem, nie podlega on odliczeniu ani w całości, ani w części. Gmina realizuje operację wskazaną w opisie sprawy realizując zadania własne, o których mowa w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) wskazane w następujących przepisach:

a.

w zakresie ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym,

b.

w zakresie zieleni gminnej i zadrzewień w art. 7 ust. 1 pkt 12 ustawy o samorządzie gminnym,

c.

w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej w art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym,

d.

w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w art. 7 ust. 1 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym,

e.

w zakresie kultury fizycznej i turystyki, terenów rekreacyjnych w art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym,

f.

w zakresie wspierania i rozpowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej w art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym.

W statucie Gminy nie zostały sprecyzowane ww. zadania Gminy, niemniej statut określa, że Gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego, a zatem działa na podstawie ustawy o samorządzie gminnym i w konsekwencji jej zadaniami statutowymi są m.in. zadania wymienione powyżej. Przedmiotowe zadanie Gmina realizuje na rzecz lokalnej społeczności nieodpłatnie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gmina ma prawo odliczenia podatku VAT od wydatku na operację pn. " (...)"?

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma prawa do odliczenia VAT od wydatku na operację pn. " (...)".

UZASADNIENIE

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza, w myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, obejmuje działalność producentów, handlowców oraz usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody.

Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystaniu towarów oraz wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły do celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uważa się za podatników organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych. Mając powyższe na uwadze jednostki samorządu terytorialnego wraz ze swoimi scentralizowanymi dla celów VAT jednostkami organizacyjnymi mogą występować w dwojakim charakterze: (I) podmiotów niebędących podatnikami VAT, gdy realizują zadania nałożone na nich odrębnymi przepisami prawa oraz (II) podatników podatku od towarów i usług, gdy wykonują czynności na podstawie umów cywilnoprawnych, nawet gdy dotyczą one zadań własnych Gminy określonych w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT. Tym samym, aby przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT powinny zostać spełnione jednocześnie dwa warunki - wydatki są dokonywane przez podmiot działający w roli podatnika VAT na cel prowadzenia przez ten podmiot działalności opodatkowanej VAT, generującym zobowiązanie w podatku VAT należnym.

Jak wskazano w opisie sprawy, Gmina realizuje operację pn. " (...)", której głównym celem jest poprawa krajobrazu i stosunków wodnych w miejscowości (...), co pozwoli uzyskać efekty ochronne i krajobrazowe. Realizacja operacji stanowi wykonywanie nieodpłatnie na rzecz lokalnej społeczności zadań własnych Gminy wskazanych w art. 7 ust. 1 pkt 1, 10, 12, 14-15 i 17 ustawy o samorządzie gminnym. Gmina nie wykorzystuje i nie będzie wykorzystywała efektów operacji do jakichkolwiek czynności opodatkowanych VAT. Przedmiotowe wydatki związane są wyłącznie z nieodpłatną działalnością publicznoprawną Gminy, niepodlegającą VAT.

Wobec powyższego, zdaniem Gminy, nie przysługuje jej prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatku na operację. W szczególności w ramach realizowanej operacji wydatek będzie ponoszony przez Gminę jako wydatek organu władzy publicznej a nie jako wydatek podatnika VAT, o czym, zdaniem Gminy świadczy brak związku tego wydatku z jakąkolwiek działalnością opodatkowaną VAT Gminy.

W konsekwencji nie zostały spełnione warunki niezbędne do odliczenia podatku VAT, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, a tym samym Gminie nie będzie przysługiwało prawo do pomniejszenia podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego wskazaną na fakturze zakupowej Gminy dokumentującej realizację operacji. Mając powyższe na uwadze Gmina stoi na stanowisku, że nie ma prawa do odliczenia VAT od wydatku na operację pn. " (...)".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a.

nabycia towarów i usług,

b.

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższych regulacji wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z ww. regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go - dla tej czynności - za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - według art. 15 ust. 2 ustawy - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Natomiast stosownie do treści art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itp. umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). Ponieważ tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Jak stanowi art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej; gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego; kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego; utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych; wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej (art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 10, 14, 15, 17 ww. ustawy).

Z opisu sprawy wynika, że Gmina jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina realizuje operację. Projekt wpisuje się w założenia Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania (...), ponieważ przyczynia się do realizacji przedsięwzięcia (...). Operacja zakłada zachowanie dziedzictwa lokalnego. Stawy spełniają funkcje retencyjne i wpływają na kształtowanie się lokalnego krajobrazu. Rola i znaczenie urządzeń melioracyjnych staje się coraz większa w związku z nasilaniem się anomalii pogodowych i zwiększaniem częstotliwości pojawiania się gwałtownych powodzi lub długotrwałych suszy. W ramach prac odnowiony zostanie staw w (...), dla mieszkańców zostanie stworzone miejsce rekreacyjne - postawione będą ławeczki. W ramach edukacji postawiona zostanie tablica edukacyjna informująca o florze i faunie zbiornika.

Operacja ta jest potrzebna lokalnej społeczności. Staw w miejscowości (...) spełnia wiele funkcji. Przede wszystkim to obiekt małej retencji, spełniający też cele przeciwpożarowe, położony w centrum wsi tuż przy dużym zakładzie produkcyjnym zatrudniającym około (...) osób. Firma zajmuje się produkcją (...) - środka łatwopalnego. Przylegający do zakładu staw powinien być zatem odpowiednio utrzymany, by oprócz celów retencyjnych, mógł wspierać ewentualną akcję przeciwpożarową. Dodatkowo położony w centrum wsi obiekt spełnia cele rekreacyjne, korzystają z niego wędkarze i mieszkańcy szukający wypoczynku po ciężkim dniu pracy. Dla nich właśnie postawione zostaną ławki, by mogli bardziej komfortowo korzystać z uroków natury. Staw zostanie odmulony i będzie miał charakter stawu przeciwpożarowego oraz rekreacyjno-edukacyjnego. W ramach podjętych działań zostaną umocnione, wyrównane i naprawione skarpy brzegowe, naprawiona zostanie kiszka faszynowa, odmulone zostanie dno zbiornika, a także dno zbiornika zostanie wyrównane. W wyniku przeprowadzonych prac staw ma spełniać cele rekreacyjne dla lokalnej społeczności, a wokół stawu postawione zostaną ławki dla odwiedzających. Wykonanie zaplanowanych robót pozwoli uzyskać efekty ochronne, krajobrazowe, rekreacyjne i edukacyjne.

Efekty operacji nie służą i nie będą służyły Gminie do żadnych czynności odpłatnych - w szczególności Gmina nie będzie pobierała opłat za korzystanie ze zbiornika wodnego, będącego miejscem edukacji, rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Gminy. Zrealizowana inwestycja nie będzie w żaden sposób generowała dochodów, które podlegałyby ewidencji VAT. Tym samym efekty realizowanej inwestycji nie będą w ogóle służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług według stawek VAT ani czynnościom zwolnionym od podatku.

W konsekwencji w związku z operacją Gmina działająca poprzez Urząd otrzyma fakturę VAT wystawioną na Gminę z wykazanym podatkiem VAT naliczonym. Gmina realizuje operację wskazaną w opisie sprawy realizując zadania własne, o których mowa w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia, czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku VAT od wydatku na operację pn. " (...)".

Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Powyższa inwestycja wykonywana będzie, jak wynika z opisu sprawy, przez organ władzy publicznej w zakresie realizowania zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których został on powołany - czyli ustawą o samorządzie gminnym. Jak bowiem wskazał Wnioskodawca - realizowana inwestycja ma służyć zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej, obiekt jest i będzie ogólnodostępny o charakterze niekomercyjnym, przedmiotowe zadanie Gmina realizuje na rzecz lokalnej społeczności nieodpłatnie. Skoro Gmina będzie nabywać towary i usługi związane z realizacją projektu w ramach wykonywania zadań własnych, zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy, nie będzie działać jako podatnik podatku od towarów i usług.

W konsekwencji Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją inwestycji będącej przedmiotem wniosku. Jak bowiem wskazał Zainteresowany, efekty operacji nie służą i nie będą służyły Gminie do żadnych czynności odpłatnych - w szczególności Gmina nie będzie pobierała opłat za korzystanie ze zbiornika wodnego, będącego miejscem edukacji, rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Gminy. Zrealizowana operacja nie będzie w żaden sposób generowała dochodów, które podlegałyby ewidencji VAT. Tym samym efekty realizowanej operacji nie będą w ogóle służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług i zwolnionym od podatku. Ponadto Gmina realizację projektu wykonuje w charakterze organu władzy - jednostki samorządu terytorialnego wykonując swoje zadania własne.

Tym samym Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało - na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy - prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących zakup towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego projektu.

Podsumowując, Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku VAT od wydatku na operację pn. " (...)".

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (oraz z opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Ponadto należy nadmienić, że kryterium kwalifikowalności wydatków w ramach rozliczeń dotyczących wykorzystywanych środków pomocowych Unii Europejskiej (w tym kwalifikowalności podatku od towarów i usług), nie jest zagadnieniem regulowanym przez przepisy prawa podatkowego. Określenie kryteriów kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach programu operacyjnego, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057), należy do zadań instytucji zarządzającej, która na podstawie art. 25 ust. 1 ww. ustawy, odpowiada za prawidłową realizację programu operacyjnego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193 z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP. W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl