0112-KDIL1-1.4012.321.2020.2.EB - VAT od przekazania przez gminę działek na rzecz Skarbu Państwa.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 21 października 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL1-1.4012.321.2020.2.EB VAT od przekazania przez gminę działek na rzecz Skarbu Państwa.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 29 lipca 2020 r. (data wpływu 31 lipca 2020 r.), uzupełnionym pismem z dnia 30 września 2020 r. (data wpływu 30 września 2020 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku czynności przekazania przez Gminę działek niezabudowanych oraz zabudowanych na rzecz Skarbu Państwa w zamian za odszkodowanie - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 lipca 2020 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku czynności przekazania przez Gminę działek niezabudowanych oraz zabudowanych na rzecz Skarbu Państwa w zamian za odszkodowanie. Wniosek uzupełniono w dniu 30 września 2020 r. o doprecyzowanie opisu sprawy, ostateczne sfomułowanie zadanych we wniosku pytań i stanowiska oraz o brakującą opłatę do wniosku.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina (...) (dalej: "Wnioskodawca" lub "Gmina") jest zarejestrowanym podatnikiem VAT, posiadającym status podatnika VAT czynnego. Gmina wykonuje zadania nałożone na nią odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których została powołana. Większość z nich realizowana jest przez Gminę w ramach reżimu publicznoprawnego. Poza tym Gmina dokonuje wybranych czynności na podstawie zawieranych umów cywilnoprawnych i traktuje je jako podlegające ustawie o VAT.

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm., dalej: "ustawa o samorządzie gminnym"), Gmina może posiadać mienie komunalne. W świetle powołanego przepisu mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Zgodnie z art. 44 ustawy o samorządzie gminnym, nabycie mienia komunalnego następuje:

1.

na podstawie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym;

2.

przez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy w trybie, o którym mowa w art. 4; przekazanie mienia następuje w drodze porozumienia zainteresowanych gmin, a w razie braku porozumienia - decyzją Prezesa Rady Ministrów, podjętą na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej;

3.

w wyniku przekazania przez administrację rządową na zasadach określonych przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia;

4.

w wyniku własnej działalności gospodarczej;

5.

przez inne czynności prawne;

6.

w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami.

W zależności od sposobu nabycia i/lub przyjętego sposobu wykorzystywania danego składnika majątkowego stanowiącego mienie komunalne, Gminie przysługuje bądź nie przysługuje - z tytułu tego nabycia prawo do odliczenia VAT na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Składnikiem mienia komunalnego są w szczególności nieruchomości stanowiące własność Gminy. Na mocy przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1474, z późn. zm., dalej: "Ustawa drogowa") określona nieruchomość należąca do Gminy może stać się własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (np. województwa). W odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich decyzję w tym zakresie (decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej) wydaje właściwy wojewoda. Jedocześnie za przejęte pod drogi nieruchomości, zgodnie z art. 12 ust. 4f ustawy drogowej, dotychczasowemu właścicielowi nieruchomości przysługuje odszkodowanie.

Decyzją (...) z dnia 26 listopada 2014 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (dalej: "Decyzja o wywłaszczeniu") Wojewoda (...) (dalej jako: "Wojewoda") udzielił zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na " (...)". Decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna z dniem 9 stycznia 2015 r. Jednocześnie wspomniana decyzja została opatrzona rygorem natychmiastowej wykonalności.

W drodze Decyzji o wywłaszczeniu stanowiące dotychczas własność Gminy działki:

* nr (...) - położone w Obrębie (...);

* nr (...) - położone w Obrębie (...);

* nr (...) - położone w Obrębie (...):

* nr (...) - położone w Obrębie (...);

* nr (...) - położone w Obrębie (...):

* nr (...) - położone w Obrębie (...),

zostały przejęte przez Skarb Państwa na własność (tj. Skarb Państwa nabył na tej podstawie prawo własności Nieruchomości).

Następnie Wojewoda dnia 20 lutego 2015 r. wydał decyzję znak: (...) zmieniającą Decyzję o wywłaszczeniu. W tym zakresie omawiana zmiana polegała na dopisaniu do treści Decyzji o wywłaszczeniu działki nr (...), położonej w obrębie (...), która to działka również została przejęta przez Skarb Państwa na własność (dalej: Decyzja zmieniająca Decyzję o wywłaszczeniu).

Wskazane powyżej działki nabyte od Gminy przez Skarb Państwa zarówno na mocy Decyzji o wywłaszczeniu, jak również na podstawie Decyzji zmieniającej Decyzję o wywłaszczeniu zwane będą dalej łącznie jako: "Nieruchomości".

Mając na uwadze treść wydanej pierwotnie Decyzji o wywłaszczeniu, uwzględniając przy tym zmianę wprowadzoną na mocy Decyzji zmieniającej Decyzję o wywłaszczeniu Gmina wskazała, iż o ile w dalszej części złożonego wniosku będzie mowa o Decyzjach o wywłaszczeniu, należy przez to rozumieć łącznie Decyzję o wywłaszczeniu oraz decyzję zmieniającą Decyzję o wywłaszczeniu.

W związku z ww. wywłaszczeniem, właściwymi decyzjami Wojewoda ustalił kolejno na rzecz Gminy odszkodowanie z tytułu utraty przez Gminę prawa własności przejętych z mocy prawa Nieruchomości (dalej łącznie jako: "Decyzje o odszkodowaniu").

Decyzje o wywłaszczeniu objęły m.in. grunty, które na moment nadania Decyzjom o wywłaszczeniu rygoru natychmiastowej wykonalności oraz w momencie, kiedy ww. decyzje stały się ostateczne, stanowiły:

* grunty nieobjęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz wobec których nie zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, na których brak było naniesień w postaci budynków, budowli lub ich części, tj. działki o nr:

o (...) - położone w Obrębie (...);

o (...) - położone w Obrębie (...);

o (...) - położone w Obrębie (...);

o (...) - położone w Obrębie (...),

przy czym:

o na działce nr (...) położnej w obrębie (...) występowało, w szczególności naniesienie w postaci ogrodzenia i bramy;

o na działce nr (...) położonej w obrębie (...) występowała droga o nawierzchni żwirowej;

o na działce nr (...) położonej w obrębie (...) występowała konstrukcja reklamowa na stelażu niezwiązana trwale z gruntem;

o pozostałe działki wyżej wskazane pozbawione były naniesień, ewentualnie występowały na nich w szczególności: nieutwardzone drogi gruntowe, drzewostan, nasadzenia oraz trawy.

* grunt objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, z którego wynika przeznaczenie gruntu inne niż budowlane oraz na który nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i na którym brak było naniesień w postaci budynków, budowli lub ich części, tj. działka o nr (...) - położona w Obrębie (...).

Wskazane powyżej grupy działek zwane będą w dalszej części niniejszego wniosku o interpretację łącznie jako: Działki nr 1.

* grunty, na których występowały naniesienia w postaci:

o drogi o nawierzchni asfaltowej dotyczy działek nr (...) położonych w obrębie (...), nr (...) położonej w obrębie (...), nr (...), (...) położonych w obrębie (...) oraz działki nr (...) położonej w obrębie (...);

o chodnika dotyczy działki nr (...) położonej w obrębie (...);

o drogi z płyt betonowych - dotyczy działki nr (...) położonej w obrębie (...).

Równocześnie Gmina wskazała, że

* co do zasady, pomiędzy momentem nadania Decyzjom o wywłaszczeniu rygoru natychmiastowej wykonalności/momentem kiedy ww. decyzje stały się ostateczne, a momentem powstania ww. naniesień upłynął okres dłuższy niż 2 lata dalej: Działki nr 2;

* w pozostałych przypadkach, pomiędzy momentem nadania Decyzjom o wywłaszczeniu rygoru natychmiastowej wykonalności/momentem, kiedy ww. decyzje stały się ostateczne, a momentem powstania naniesień nie upłynął/Gmina nie jest w stanie określić czy upłynął okres dłuższy niż 2 lata - dalej: Działki nr 3.

Działki nr 2 i 3 były przez Gminę wykorzystywane wyłącznie do działalności innej niż gospodarcza. Działki te nie były przez Gminę w żadnym momencie wykorzystywane do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT - a więc zarówno działalności, która generuje obowiązek zapłaty podatku, jak i działalności zwolnionej przedmiotowo z opodatkowania. W szczególności znajdujące na ww. działkach naniesienia nie stanowiły przedmiotu najmu/dzierżawy lub innych czynności opodatkowanych VAT po stronie Gminy, a drogi oraz chodnik znajdujące się na ww. działkach były ogólnodostępne. W konsekwencji Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia ww. naniesień.

Gmina nie ponosiła ponadto wydatków na ulepszenie omawianych naniesień, których łączna wartość przekroczyłaby 30% ich wartości początkowej.

Wnioskodawca na tak zadane pytania we wniosku w dniu 30 września 2020 r. udzielił następujących informacji:

1. Do katalogu działek oznaczonych przez Gminę na potrzeby Wniosku jako "Działki nr 1" zaliczają się działki o numerach:

* (...) - położone w Obrębie (...);

* (...), (...) (...) - położone w Obrębie (...);

* (...) - położone w Obrębie (...);

* (...) - położone w Obrębie (...);

* (...) - położone w Obrębie (...);

* (...) - położona w Obrębie (...).

2. Do katalogu działek oznaczonych przez Gminę na potrzeby Wniosku jako "Działki nr 2" zaliczają się działki o numerach:

* (...) - położone w Obrębie (...);

* (...) - położona w Obrębie (...);

* (...), (...), (...), (...) - położone w Obrębie (...);

* (...) - położona w Obrębie (...).

3. Po ponownej weryfikacji stanu faktycznego Gmina wskazała, iż wśród zabudowanych działek będących przedmiotem wywłaszczenia i stanowiących przedmiot jej Wniosku nie ma działek, w przypadku których pomiędzy momentem nadania Decyzjom o wywłaszczeniu rygoru natychmiastowej wykonalności/momentem kiedy ww. decyzje stały się ostateczne, a momentem powstania naniesień nie upłynął/ Gmina nie jest w stanie określić czy upłynął, okres dłuższy niż 2 lata. Powyższe oznacza, iż wśród działek będących przedmiotem Wniosku nie ma działek, które Gmina mogłaby przyporządkować do Działek nr 3 (wszystkie zabudowane działki będące przedmiotem wywłaszczenia i objęte Wnioskiem Gminy zostały przyporządkowane do Działek nr 2, zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2, przedstawioną powyżej).

4. Działki nr 1:

* Obręb (...):

* działka (...):

Nabycie tej działki nie zostało wykonane w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (nie była to czynność opodatkowana VAT, tj. nie został naliczony podatek VAT oraz nie była to czynność zwolniona). Gmina wskazała, iż nabyła ona prawo własności przedmiotowej działki w drodze komunalizacji, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

Przy nabyciu ww. nieruchomości Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Nieruchomość ta nie była przez Gminę w ogóle wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej zwolnionej od podatku od towarów i usług.

Nieruchomość ta, od momentu nabycia do momentu wywłaszczenia, nie była wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia jakiejkolwiek działalności (nieużytki). W szczególności nieruchomość ta nie była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT.

* działka (...):

Nabycie tej działki nie zostało wykonane w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (nie była to czynność opodatkowana VAT, tj. nie został naliczony podatek VAT oraz nie była to czynność zwolniona). Gmina wskazała, iż nabyła ona prawo własności przedmiotowej działki w drodze komunalizacji, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

Przy nabyciu ww. nieruchomości Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Nieruchomość ta nie była przez Gminę w ogóle wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej zwolnionej od podatku od towarów i usług.

Nieruchomość ta, od momentu nabycia do momentu wywłaszczenia, nie była wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia jakiejkolwiek działalności (znajdowały się na niej nasadzenia). W szczególności nieruchomość ta nie była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT.

* działka (...):

Nabycie tej działki nie zostało wykonane w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (nie była to czynność opodatkowana VAT, tj. nie został naliczony podatek VAT oraz nie była to czynność zwolniona). Gmina wskazała, iż nabyła ona prawo własności przedmiotowej działki w drodze komunalizacji, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

Przy nabyciu ww. nieruchomości Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Nieruchomość ta nie była przez Gminę w ogóle wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej zwolnionej od podatku od towarów i usług.

Nieruchomość ta, od momentu nabycia do momentu wywłaszczenia, nie była wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia jakiejkolwiek działalności (nieużytki). W szczególności nieruchomość ta nie była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT.

* działka (...):

Nabycie tej działki nie zostało wykonane w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (nie była to czynność opodatkowana VAT, tj. nie został naliczony podatek VAT oraz nie była to czynność zwolniona). Gmina wskazała, iż nabyła ona prawo własności przedmiotowej działki w drodze komunalizacji, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

Przy nabyciu ww. nieruchomości Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Nieruchomość ta nie była przez Gminę w ogóle wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej zwolnionej od podatku od towarów i usług.

Nieruchomość ta, od momentu nabycia do momentu wywłaszczenia, nie była wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia jakiejkolwiek działalności (znajdowały się na niej nasadzenia). W szczególności nieruchomość ta nie była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT.

* działka (...):

Nabycie tej działki nie zostało wykonane w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (nie była to czynność opodatkowana VAT, tj. nie został naliczony podatek VAT oraz nie była to czynność zwolniona). Gmina wskazała, iż nabyła ona prawo własności przedmiotowej działki w drodze komunalizacji, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

Przy nabyciu ww. nieruchomości Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Nieruchomość ta nie była przez Gminę w ogóle wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej zwolnionej od podatku od towarów i usług.

Nieruchomość ta, od momentu nabycia do momentu wywłaszczenia, nie była wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia jakiejkolwiek działalności (nieużytki i nasadzenia). W szczególności nieruchomość ta nie była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT.

* działka (...):

Nabycie tej działki nie zostało wykonane w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (nie była to czynność opodatkowana VAT, tj. nie został naliczony podatek VAT oraz nie była to czynność zwolniona). Gmina wskazała, iż nabyła ona prawo własności przedmiotowej działki w drodze komunalizacji, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

Przy nabyciu ww. nieruchomości Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Nieruchomość ta nie była przez Gminę w ogóle wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej zwolnionej od podatku od towarów i usług.

Nieruchomość ta, od momentu nabycia do momentu wywłaszczenia, nie była wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia jakiejkolwiek działalności (nieużytki). W szczególności nieruchomość ta nie była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT.

* działka (...):

Nabycie tej działki nie zostało wykonane w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (nie była to czynność opodatkowana VAT, tj. nie został naliczony podatek VAT oraz nie była to czynność zwolniona). Gmina wskazała, iż nabyła ona prawo własności przedmiotowej działki w drodze komunalizacji, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

Przy nabyciu ww. nieruchomości Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Nieruchomość ta nie była przez Gminę w ogóle wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej zwolnionej od podatku od towarów i usług.

Nieruchomość ta, od momentu nabycia do momentu wywłaszczenia, nie była wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia jakiejkolwiek działalności (nieużytki i nasadzenia). W szczególności nieruchomość ta nie była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT.

* działka (...):

Nabycie tej działki nie zostało wykonane w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (nie była to czynność opodatkowana VAT, tj. nie został naliczony podatek VAT oraz nie była to czynność zwolniona). Gmina wskazała, iż nabyła ona prawo własności przedmiotowej działki w drodze komunalizacji, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

Przy nabyciu ww. nieruchomości Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Nieruchomość ta nie była przez Gminę w ogóle wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej zwolnionej od podatku od towarów i usług.

Nieruchomość ta, od momentu nabycia do momentu wywłaszczenia, nie była wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia jakiejkolwiek działalności (nieużytki i nasadzenia). W szczególności nieruchomość ta nie była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT.

* Obręb (...):

* działka (...):

Nabycie tej działki nie zostało wykonane w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (nie była to czynność opodatkowana VAT, tj. nie został naliczony podatek VAT oraz nie była to czynność zwolniona). Gmina wskazała, iż nabyła ona prawo własności przedmiotowej działki w drodze komunalizacji, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

Przy nabyciu ww. nieruchomości Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Nieruchomość ta nie była przez Gminę w ogóle wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej zwolnionej od podatku od towarów i usług.

Nieruchomość ta, od momentu nabycia do momentu wywłaszczenia, nie była wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia jakiejkolwiek działalności (znajdowały się na niej głównie nasadzenia). W szczególności nieruchomość ta nie była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT.

* działka (...):

Nabycie tej działki nie zostało wykonane w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (nie była to czynność opodatkowana VAT, tj. nie został naliczony podatek VAT oraz nie była to czynność zwolniona). Gmina wskazała, iż nabyła ona prawo własności przedmiotowej działki w drodze komunalizacji, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

Przy nabyciu ww. nieruchomości Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Nieruchomość ta nie była przez Gminę w ogóle wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej zwolnionej od podatku od towarów i usług.

Nieruchomość ta, od momentu nabycia do momentu wywłaszczenia, nie była wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia jakiejkolwiek działalności (znajdowały się na niej nasadzenia). W szczególności nieruchomość ta nie była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT.

* działka (...):

Nabycie tej działki nie zostało wykonane w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (nie była to czynność opodatkowana VAT, tj. nie został naliczony podatek VAT oraz nie była to czynność zwolniona). Gmina wskazała, iż nabyła ona prawo własności przedmiotowej działki w drodze komunalizacji, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

Przy nabyciu ww. nieruchomości Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Nieruchomość ta nie była przez Gminę w ogóle wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej zwolnionej od podatku od towarów i usług.

Nieruchomość ta, od momentu nabycia do momentu wywłaszczenia, nie była wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia jakiejkolwiek działalności (nieużytki). W szczególności nieruchomość ta nie była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT.

* działka (...):

Nabycie tej działki nie zostało wykonane w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (nie była to czynność opodatkowana VAT, tj. nie został naliczony podatek VAT oraz nie była to czynność zwolniona). Gmina wskazała, iż nabyła ona prawo własności przedmiotowej działki w drodze komunalizacji, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

Przy nabyciu ww. nieruchomości Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Nieruchomość ta nie była przez Gminę w ogóle wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej zwolnionej od podatku od towarów i usług.

Nieruchomość ta, od momentu nabycia do momentu wywłaszczenia, nie była wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia jakiejkolwiek działalności (znajdowały się na niej drzewa i nasadzenia). W szczególności nieruchomość ta nie była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT.

* działka (...):

Nabycie tej działki nie zostało wykonane w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (nie była to czynność opodatkowana VAT, tj. nie został naliczony podatek VAT oraz nie była to czynność zwolniona). Gmina wskazała, iż nabyła ona prawo własności przedmiotowej działki w drodze komunalizacji, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

Przy nabyciu ww. nieruchomości Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Nieruchomość ta nie była przez Gminę w ogóle wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej zwolnionej od podatku od towarów i usług.

Nieruchomość ta, od momentu nabycia do momentu wywłaszczenia, nie była wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia jakiejkolwiek działalności (znajdowały się na niej drzewa). W szczególności nieruchomość ta nie była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT.

* działka (...):

Nabycie tej działki nie zostało wykonane w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (nie była to czynność opodatkowana VAT, tj. nie został naliczony podatek VAT oraz nie była to czynność zwolniona). Gmina wskazała, iż nabyła ona prawo własności przedmiotowej działki w drodze komunalizacji, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

Przy nabyciu ww. nieruchomości Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Nieruchomość ta nie była przez Gminę w ogóle wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej zwolnionej od podatku od towarów i usług.

Nieruchomość ta, od momentu nabycia do momentu wywłaszczenia, nie była wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia jakiejkolwiek działalności (nieużytki i drzewa). W szczególności nieruchomość ta nie była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT.

* działka (...):

Nabycie tej działki nie zostało wykonane w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (nie była to czynność opodatkowana VAT, tj. nie został naliczony podatek VAT oraz nie była to czynność zwolniona). Gmina wskazała, iż nabyła ona prawo własności przedmiotowej działki w drodze komunalizacji, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

Przy nabyciu ww. nieruchomości Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Nieruchomość ta nie była przez Gminę w ogóle wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej zwolnionej od podatku od towarów i usług.

Nieruchomość ta, od momentu nabycia do momentu wywłaszczenia, nie była wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia jakiejkolwiek działalności (nieużytki i drzewa). W szczególności nieruchomość ta nie była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT.

* działka (...):

Nabycie tej działki nie zostało wykonane w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (nie była to czynność opodatkowana VAT, tj. nie został naliczony podatek VAT oraz nie była to czynność zwolniona). Gmina wskazała, iż nabyła ona prawo własności przedmiotowej działki w drodze komunalizacji, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

Przy nabyciu ww. nieruchomości Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Nieruchomość ta nie była przez Gminę w ogóle wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej zwolnionej od podatku od towarów i usług.

Nieruchomość ta, od momentu nabycia do momentu wywłaszczenia, nie była wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia jakiejkolwiek działalności (nieużytki i drzewa). W szczególności nieruchomość ta nie była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT.

* działka (...):

Nabycie tej działki nie zostało wykonane w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (nie była to czynność opodatkowana VAT, tj. nie został naliczony podatek VAT oraz nie była to czynność zwolniona). Gmina wskazała, iż nabyła ona prawo własności przedmiotowej działki w drodze komunalizacji, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

Przy nabyciu ww. nieruchomości Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Nieruchomość ta nie była przez Gminę w ogóle wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej zwolnionej od podatku od towarów i usług.

Nieruchomość ta, od momentu nabycia do momentu wywłaszczenia, nie była wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia jakiejkolwiek działalności (nieużytki i drzewa). W szczególności nieruchomość ta nie była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT.

* działka (...):

Nabycie tej działki nie zostało wykonane w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (nie była to czynność opodatkowana VAT, tj. nie został naliczony podatek VAT oraz nie była to czynność zwolniona). Gmina wskazała, iż nabyła ona prawo własności przedmiotowej działki w drodze komunalizacji, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

Przy nabyciu ww. nieruchomości Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Nieruchomość ta nie była przez Gminę w ogóle wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej zwolnionej od podatku od towarów i usług.

Nieruchomość ta, od momentu nabycia do momentu wywłaszczenia, nie była wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia jakiejkolwiek działalności (nieużytki i drzewa). W szczególności nieruchomość ta nie była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT.

* działka (...):

Nabycie tej działki nie zostało wykonane w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (nie była to czynność opodatkowana VAT, tj. nie został naliczony podatek VAT oraz nie była to czynność zwolniona). Gmina wskazała, iż nabyła ona prawo własności przedmiotowej działki w drodze komunalizacji, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

Przy nabyciu ww. nieruchomości Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Nieruchomość ta nie była przez Gminę w ogóle wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej zwolnionej od podatku od towarów i usług.

Nieruchomość ta, od momentu nabycia do momentu wywłaszczenia, nie była wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia jakiejkolwiek działalności (nieużytki i drzewa). W szczególności nieruchomość ta nie była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT.

* działka (...):

Nabycie tej działki nie zostało wykonane w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (nie była to czynność opodatkowana VAT, tj. nie został naliczony podatek VAT oraz nie była to czynność zwolniona). Gmina wskazała, iż nabyła ona prawo własności przedmiotowej działki w drodze komunalizacji, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

Przy nabyciu ww. nieruchomości Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Nieruchomość ta nie była przez Gminę w ogóle wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej zwolnionej od podatku od towarów i usług.

Nieruchomość ta, od momentu nabycia do momentu wywłaszczenia, nie była wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia jakiejkolwiek działalności (nieużytki i drzewa). W szczególności nieruchomość ta nie była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT.

* działka (...):

Nabycie tej działki nie zostało wykonane w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (nie była to czynność opodatkowana VAT, tj. nie został naliczony podatek VAT oraz nie była to czynność zwolniona). Gmina wskazała, iż nabyła ona prawo własności przedmiotowej działki w drodze komunalizacji, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

Przy nabyciu ww. nieruchomości Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Nieruchomość ta nie była przez Gminę w ogóle wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej zwolnionej od podatku od towarów i usług.

Nieruchomość ta, od momentu nabycia do momentu wywłaszczenia, nie była wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia jakiejkolwiek działalności (nieużytki i drzewa). W szczególności nieruchomość ta nie była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT.

* działka (...):

Nabycie tej działki nie zostało wykonane w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (nie była to czynność opodatkowana VAT, tj. nie został naliczony podatek VAT oraz nie była to czynność zwolniona). Gmina wskazała, iż nabyła ona prawo własności przedmiotowej działki w drodze komunalizacji, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

Przy nabyciu ww. nieruchomości Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Nieruchomość ta nie była przez Gminę w ogóle wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej zwolnionej od podatku od towarów i usług.

Nieruchomość ta, od momentu nabycia do momentu wywłaszczenia, nie była wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia jakiejkolwiek działalności (nieużytki). W szczególności nieruchomość ta nie była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT.

* Obręb (...):

* działka (...):

Nabycie tej działki nie zostało wykonane w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (nie była to czynność opodatkowana VAT, tj. nie został naliczony podatek VAT oraz nie była to czynność zwolniona). Gmina wskazała, iż nabyła ona prawo własności przedmiotowej działki w drodze komunalizacji, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

Przy nabyciu ww. nieruchomości Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Nieruchomość ta nie była przez Gminę w ogóle wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej zwolnionej od podatku od towarów i usług.

Nieruchomość ta, od momentu nabycia do momentu wywłaszczenia, nie była wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia jakiejkolwiek działalności (na nieruchomości tej znajdowała się ogólnodostępna nieutwardzona droga gruntowa z poboczem porośniętym roślinnością trawiastą). W szczególności nieruchomość ta nie była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT.

* działka (...):

Nabycie tej działki nie zostało wykonane w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (nie była to czynność opodatkowana VAT, tj. nie został naliczony podatek VAT oraz nie była to czynność zwolniona). Gmina wskazała, iż nabyła ona prawo własności przedmiotowej działki w drodze komunalizacji, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

Przy nabyciu ww. nieruchomości Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Nieruchomość ta nie była przez Gminę w ogóle wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej zwolnionej od podatku od towarów i usług.

Nieruchomość ta, od momentu nabycia do momentu wywłaszczenia, nie była wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia jakiejkolwiek działalności (na nieruchomości tej znajdowała się ogólnodostępna nieutwardzona droga gruntowa z poboczem porośniętym roślinnością trawiastą). W szczególności nieruchomość ta nie była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT.

* działka (...):

Nabycie tej działki nie zostało wykonane w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (nie była to czynność opodatkowana VAT, tj. nie został naliczony podatek VAT oraz nie była to czynność zwolniona). Gmina wskazała, iż nabyła ona prawo własności przedmiotowej działki w drodze komunalizacji, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

Przy nabyciu ww. nieruchomości Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Nieruchomość ta nie była przez Gminę w ogóle wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej zwolnionej od podatku od towarów i usług.

Nieruchomość ta, od momentu nabycia do momentu wywłaszczenia, nie była wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia jakiejkolwiek działalności (na nieruchomości tej znajdowała się ogólnodostępna droga o nawierzchni żwirowej, niestanowiąca obiektu budowlanego). W szczególności nieruchomość ta nie była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT.

* Obręb (...):

* działka (...):

Nabycie tej działki nie zostało wykonane w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (nie była to czynność opodatkowana VAT, tj. nie został naliczony podatek VAT oraz nie była to czynność zwolniona). Gmina wskazała, iż nabyła ona prawo własności przedmiotowej działki w drodze komunalizacji, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

Przy nabyciu ww. nieruchomości Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Nieruchomość ta nie była przez Gminę w ogóle wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej zwolnionej od podatku od towarów i usług.

Nieruchomość ta, od momentu nabycia do momentu wywłaszczenia, nie była wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia jakiejkolwiek działalności (nieużytki). W szczególności nieruchomość ta nie była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT.

* działka (...):

Nabycie tej działki nie zostało wykonane w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (nie była to czynność opodatkowana VAT, tj. nie został naliczony podatek VAT oraz nie była to czynność zwolniona). Gmina wskazała, iż nabyła ona prawo własności przedmiotowej działki w drodze komunalizacji, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

Przy nabyciu ww. nieruchomości Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Nieruchomość ta nie była przez Gminę w ogóle wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej zwolnionej od podatku od towarów i usług.

Nieruchomość ta, od momentu nabycia do momentu wywłaszczenia, nie była wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia jakiejkolwiek działalności (nieużytki). W szczególności nieruchomość ta nie była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT.

* działka (...):

Nabycie tej działki nie zostało wykonane w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (nie była to czynność opodatkowana VAT, tj. nie został naliczony podatek VAT oraz nie była to czynność zwolniona). Gmina wskazała, iż nabyła ona prawo własności przedmiotowej działki w drodze komunalizacji, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

Przy nabyciu ww. nieruchomości Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Nieruchomość ta nie była przez Gminę w ogóle wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej zwolnionej od podatku od towarów i usług.

Nieruchomość ta, od momentu nabycia do momentu wywłaszczenia, nie była wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia jakiejkolwiek działalności (nieużytki). W szczególności nieruchomość ta nie była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT.

* działka (...):

Nabycie tej działki nie zostało wykonane w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (nie była to czynność opodatkowana VAT, tj. nie został naliczony podatek VAT oraz nie była to czynność zwolniona). Gmina wskazała, iż nabyła ona prawo własności przedmiotowej działki w drodze komunalizacji, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

Przy nabyciu ww. nieruchomości Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Nieruchomość ta nie była przez Gminę w ogóle wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej zwolnionej od podatku od towarów i usług.

Nieruchomość ta, od momentu nabycia do momentu wywłaszczenia, nie była wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia jakiejkolwiek działalności (nieużytki). W szczególności nieruchomość ta nie była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT.

* działka (...):

Nabycie tej działki nie zostało wykonane w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (nie była to czynność opodatkowana VAT, tj. nie został naliczony podatek VAT oraz nie była to czynność zwolniona). Gmina wskazała, iż nabyła ona prawo własności przedmiotowej działki w drodze komunalizacji, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

Przy nabyciu ww. nieruchomości Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Nieruchomość ta nie była przez Gminę w ogóle wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej zwolnionej od podatku od towarów i usług.

Nieruchomość ta, od momentu nabycia do momentu wywłaszczenia, nie była wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia jakiejkolwiek działalności (nieużytki). W szczególności nieruchomość ta nie była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT.

* działka (...):

Nabycie tej działki nie zostało wykonane w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (nie była to czynność opodatkowana VAT, tj. nie został naliczony podatek VAT oraz nie była to czynność zwolniona). Gmina wskazała, iż nabyła ona prawo własności przedmiotowej działki w drodze komunalizacji, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

Przy nabyciu ww. nieruchomości Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Nieruchomość ta nie była przez Gminę w ogóle wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej zwolnionej od podatku od towarów i usług.

Nieruchomość ta, od momentu nabycia do momentu wywłaszczenia, nie była wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia jakiejkolwiek działalności (nieużytki). W szczególności nieruchomość ta nie była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT.

* działka (...):

Nabycie tej działki nie zostało wykonane w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (nie była to czynność opodatkowana VAT, tj. nie został naliczony podatek VAT oraz nie była to czynność zwolniona). Gmina wskazała, iż nabyła ona prawo własności przedmiotowej działki w drodze komunalizacji, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

Przy nabyciu ww. nieruchomości Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Nieruchomość ta nie była przez Gminę w ogóle wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej zwolnionej od podatku od towarów i usług.

Nieruchomość ta, od momentu nabycia do momentu wywłaszczenia, nie była wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia jakiejkolwiek działalności (nieużytki). W szczególności nieruchomość ta nie była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT.

* Obręb (...):

* działka (...):

Nabycie tej działki nie zostało wykonane w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (nie była to czynność opodatkowana VAT, tj. nie został naliczony podatek VAT oraz nie była to czynność zwolniona). Gmina wskazała, iż nabyła ona przedmiotową działkę w drodze zakupu od osoby fizycznej, niedziałającej jako podatnik VAT.

Przy nabyciu ww. nieruchomości Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Nieruchomość ta nie była przez Gminę w ogóle wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej zwolnionej od podatku od towarów i usług.

Nieruchomość ta, od momentu nabycia do momentu wywłaszczenia, nie była wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia jakiejkolwiek działalności (na działce tej znajdowały się drzewa). W szczególności nieruchomość ta nie była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT.

* działka (...):

Nabycie tej działki nie zostało wykonane w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (nie była to czynność opodatkowana VAT, tj. nie został naliczony podatek VAT oraz nie była to czynność zwolniona). Gmina wskazała, iż nabyła ona prawo własności przedmiotowej działki w drodze komunalizacji, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

Przy nabyciu ww. nieruchomości Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Nieruchomość ta nie była przez Gminę w ogóle wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej zwolnionej od podatku od towarów i usług.

Nieruchomość ta, od momentu nabycia do momentu wywłaszczenia, nie była wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia jakiejkolwiek działalności (nieużytki i drzewa). W szczególności nieruchomość ta nie była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT.

* działka (...):

Nabycie tej działki nie zostało wykonane w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (nie była to czynność opodatkowana VAT, tj. nie został naliczony podatek VAT oraz nie była to czynność zwolniona). Gmina wskazała, iż nabyła ona prawo własności przedmiotowej działki w drodze komunalizacji, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

Przy nabyciu ww. nieruchomości Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Nieruchomość ta nie była przez Gminę w ogóle wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej zwolnionej od podatku od towarów i usług.

Nieruchomość ta, od momentu nabycia do momentu wywłaszczenia, nie była wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia jakiejkolwiek działalności (nieużytki). W szczególności nieruchomość ta nie była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT.

* działka (...):

Nabycie tej działki nie zostało wykonane w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (nie była to czynność opodatkowana VAT, tj. nie został naliczony podatek VAT oraz nie była to czynność zwolniona). Gmina wskazała, iż nabyła ona prawo własności przedmiotowej działki w drodze komunalizacji, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

Przy nabyciu ww. nieruchomości Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Nieruchomość ta nie była przez Gminę w ogóle wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej zwolnionej od podatku od towarów i usług.

Nieruchomość ta, od momentu nabycia do momentu wywłaszczenia, nie była wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia jakiejkolwiek działalności (nieużytki i drzewa). W szczególności nieruchomość ta nie była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT.

* działka (...):

Nabycie tej działki nie zostało wykonane w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (nie była to czynność opodatkowana VAT, tj. nie został naliczony podatek VAT oraz nie była to czynność zwolniona). Gmina wskazała, iż nabyła ona prawo własności przedmiotowej działki w drodze komunalizacji, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

Przy nabyciu ww. nieruchomości Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Nieruchomość ta nie była przez Gminę w ogóle wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej zwolnionej od podatku od towarów i usług.

Nieruchomość ta, od momentu nabycia do momentu wywłaszczenia, nie była wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia jakiejkolwiek działalności (nieużytki). W szczególności nieruchomość ta nie była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT.

* działka (...):

Nabycie tej działki nie zostało wykonane w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (nie była to czynność opodatkowana VAT, tj. nie został naliczony podatek VAT oraz nie była to czynność zwolniona). Gmina wskazała, iż nabyła ona prawo własności przedmiotowej działki w drodze komunalizacji, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

Przy nabyciu ww. nieruchomości Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Nieruchomość ta nie była przez Gminę w ogóle wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej zwolnionej od podatku od towarów i usług.

Nieruchomość ta, od momentu nabycia do momentu wywłaszczenia, nie była wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia jakiejkolwiek działalności (nieużytki). W szczególności nieruchomość ta nie była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT.

* działka (...):

Nabycie tej działki nie zostało wykonane w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (nie była to czynność opodatkowana VAT, tj. nie został naliczony podatek VAT oraz nie była to czynność zwolniona). Gmina wskazała, iż nabyła ona prawo własności przedmiotowej działki w drodze komunalizacji, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

Przy nabyciu ww. nieruchomości Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Nieruchomość ta nie była przez Gminę w ogóle wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej zwolnionej od podatku od towarów i usług.

Nieruchomość ta, od momentu nabycia do momentu wywłaszczenia, nie była wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia jakiejkolwiek działalności (nieużytki). W szczególności nieruchomość ta nie była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT.

* działka (...):

Nabycie tej działki nie zostało wykonane w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (nie była to czynność opodatkowana VAT, tj. nie został naliczony podatek VAT oraz nie była to czynność zwolniona). Gmina wskazała, iż nabyła ona prawo własności przedmiotowej działki w drodze komunalizacji, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

Przy nabyciu ww. nieruchomości Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Nieruchomość ta nie była przez Gminę w ogóle wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej zwolnionej od podatku od towarów i usług.

Nieruchomość ta, od momentu nabycia do momentu wywłaszczenia, nie była wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia jakiejkolwiek działalności (nieużytki). W szczególności nieruchomość ta nie była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT.

* działka (...):

Nabycie tej działki nie zostało wykonane w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (nie była to czynność opodatkowana VAT, tj. nie został naliczony podatek VAT oraz nie była to czynność zwolniona). Gmina wskazała, iż nabyła ona prawo własności przedmiotowej działki w drodze komunalizacji, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

Przy nabyciu ww. nieruchomości Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Nieruchomość ta nie była przez Gminę w ogóle wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej zwolnionej od podatku od towarów i usług.

Nieruchomość ta, od momentu nabycia do momentu wywłaszczenia, nie była wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia jakiejkolwiek działalności (nieużytki i drzewa). W szczególności nieruchomość ta nie była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT.

* działka (...):

Nabycie tej działki nie zostało wykonane w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (nie była to czynność opodatkowana VAT, tj. nie został naliczony podatek VAT oraz nie była to czynność zwolniona). Gmina wskazała, iż nabyła ona prawo własności przedmiotowej działki w drodze komunalizacji, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

Przy nabyciu ww. nieruchomości Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Nieruchomość ta nie była przez Gminę w ogóle wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej zwolnionej od podatku od towarów i usług.

Nieruchomość ta, od momentu nabycia do momentu wywłaszczenia, nie była wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia jakiejkolwiek działalności (nieużytki). W szczególności nieruchomość ta nie była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT.

* działka (...):

Nabycie tej działki nie zostało wykonane w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (nie była to czynność opodatkowana VAT, tj. nie został naliczony podatek VAT oraz nie była to czynność zwolniona). Gmina wskazała, iż nabyła ona prawo własności przedmiotowej działki w drodze komunalizacji, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

Przy nabyciu ww. nieruchomości Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Nieruchomość ta nie była przez Gminę w ogóle wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej zwolnionej od podatku od towarów i usług.

Nieruchomość ta, od momentu nabycia do momentu wywłaszczenia, nie była wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia jakiejkolwiek działalności (nieużytki). W szczególności nieruchomość ta nie była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT.

* działka (...):

Nabycie tej działki nie zostało wykonane w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (nie była to czynność opodatkowana VAT, tj. nie został naliczony podatek VAT oraz nie była to czynność zwolniona). Gmina wskazała, iż nabyła ona prawo własności przedmiotowej działki w drodze komunalizacji, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

Przy nabyciu ww. nieruchomości Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Nieruchomość ta nie była przez Gminę w ogóle wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej zwolnionej od podatku od towarów i usług.

Nieruchomość ta, od momentu nabycia do momentu wywłaszczenia, nie była wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia jakiejkolwiek działalności (nieużytki). W szczególności nieruchomość ta nie była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT.

* działka (...):

Nabycie tej działki nie zostało wykonane w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (nie była to czynność opodatkowana VAT, tj. nie został naliczony podatek VAT oraz nie była to czynność zwolniona). Gmina wskazała, iż nabyła ona prawo własności przedmiotowej działki w drodze komunalizacji, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

* Przy nabyciu ww. nieruchomości Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Nieruchomość ta nie była przez Gminę w ogóle wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej zwolnionej od podatku od towarów i usług.

Nieruchomość ta, od momentu nabycia do momentu wywłaszczenia, nie była wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia jakiejkolwiek działalności (nieużytki i drzewa). W szczególności nieruchomość ta nie była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT.

* działka (...):

Nabycie tej działki nie zostało wykonane w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (nie była to czynność opodatkowana VAT, tj. nie został naliczony podatek VAT oraz nie była to czynność zwolniona). Gmina wskazała, iż nabyła ona prawo własności przedmiotowej działki w drodze komunalizacji, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

Przy nabyciu ww. nieruchomości Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Nieruchomość ta nie była przez Gminę w ogóle wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej zwolnionej od podatku od towarów i usług.

Nieruchomość ta, od momentu nabycia do momentu wywłaszczenia, nie była wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia jakiejkolwiek działalności (nieużytki). W szczególności nieruchomość ta nie była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT.

* działka (...):

Nabycie tej działki nie zostało wykonane w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (nie była to czynność opodatkowana VAT, tj. nie został naliczony podatek VAT oraz nie była to czynność zwolniona). Gmina wskazała, iż nabyła ona prawo własności przedmiotowej działki w drodze komunalizacji, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

Przy nabyciu ww. nieruchomości Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Nieruchomość ta nie była przez Gminę w ogóle wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej zwolnionej od podatku od towarów i usług.

Nieruchomość ta, od momentu nabycia do momentu wywłaszczenia, nie była wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia jakiejkolwiek działalności (nieużytki). W szczególności nieruchomość ta nie była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT.

* działka (...):

Nabycie tej działki nie zostało wykonane w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (nie była to czynność opodatkowana VAT, tj. nie został naliczony podatek VAT oraz nie była to czynność zwolniona). Gmina wskazała, iż nabyła ona prawo własności przedmiotowej działki w drodze komunalizacji, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

Przy nabyciu ww. nieruchomości Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Nieruchomość ta nie była przez Gminę w ogóle wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej zwolnionej od podatku od towarów i usług.

Nieruchomość ta, od momentu nabycia do momentu wywłaszczenia, nie była wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia jakiejkolwiek działalności (nieużytki). W szczególności nieruchomość ta nie była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT.

* działka (...):

Nabycie tej działki nie zostało wykonane w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (nie była to czynność opodatkowana VAT, tj. nie został naliczony podatek VAT oraz nie była to czynność zwolniona). Gmina wskazała, iż nabyła ona przedmiotową działkę w drodze zakupu od osoby fizycznej, niedziałającej jako podatnik VAT.

Przy nabyciu ww. nieruchomości Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Nieruchomość ta nie była przez Gminę w ogóle wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej zwolnionej od podatku od towarów i usług.

Nieruchomość ta, od momentu nabycia do momentu wywłaszczenia, nie była wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia jakiejkolwiek działalności (nieużytki). W szczególności nieruchomość ta nie była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT.

* działka (...):

Nabycie tej działki nie zostało wykonane w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (nie była to czynność opodatkowana VAT, tj. nie został naliczony podatek VAT oraz nie była to czynność zwolniona). Gmina wskazała, iż nabyła ona prawo własności przedmiotowej działki w drodze komunalizacji, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

Przy nabyciu ww. nieruchomości Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Nieruchomość ta nie była przez Gminę w ogóle wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej zwolnionej od podatku od towarów i usług.

Nieruchomość ta, od momentu nabycia do momentu wywłaszczenia, nie była wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia jakiejkolwiek działalności (nieużytki). W szczególności nieruchomość ta nie była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT.

* działka (...):

Nabycie tej działki nie zostało wykonane w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (nie była to czynność opodatkowana VAT, tj. nie został naliczony podatek VAT oraz nie była to czynność zwolniona). Gmina wskazała, iż nabyła ona przedmiotową działkę w drodze zakupu od osoby fizycznej, niedziałającej jako podatnik VAT.

Przy nabyciu ww. nieruchomości Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Nieruchomość ta nie była przez Gminę w ogóle wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej zwolnionej od podatku od towarów i usług.

Nieruchomość ta, od momentu nabycia do momentu wywłaszczenia, nie była wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia jakiejkolwiek działalności (nieużytki). W szczególności nieruchomość ta nie była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT.

* działka (...):

Nabycie tej działki nie zostało wykonane w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (nie była to czynność opodatkowana VAT, tj. nie został naliczony podatek VAT oraz nie była to czynność zwolniona). Gmina wskazała, iż nabyła ona przedmiotową działkę w drodze zakupu od osoby fizycznej, niedziałającej jako podatnik VAT.

Przy nabyciu ww. nieruchomości Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Nieruchomość ta nie była przez Gminę w ogóle wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej zwolnionej od podatku od towarów i usług.

Nieruchomość ta, od momentu nabycia do momentu wywłaszczenia, nie była wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia jakiejkolwiek działalności (nieużytki i drzewa). W szczególności nieruchomość ta nie była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT.

* działka (...):

Nabycie tej działki nie zostało wykonane w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (nie była to czynność opodatkowana VAT, tj. nie został naliczony podatek VAT oraz nie była to czynność zwolniona). Gmina wskazała, iż nabyła ona przedmiotową działkę w drodze zakupu od osoby fizycznej, niedziałającej jako podatnik VAT.

Przy nabyciu ww. nieruchomości Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Nieruchomość ta nie była przez Gminę w ogóle wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej zwolnionej od podatku od towarów i usług.

Nieruchomość ta, od momentu nabycia do momentu wywłaszczenia, nie była wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia jakiejkolwiek działalności (nieużytki). W szczególności nieruchomość ta nie była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT.

* działka (...):

Nabycie tej działki nie zostało wykonane w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (nie była to czynność opodatkowana VAT, tj. nie został naliczony podatek VAT oraz nie była to czynność zwolniona). Gmina wskazała, iż nabyła ona prawo własności przedmiotowej działki w drodze komunalizacji, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

Przy nabyciu ww. nieruchomości Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Nieruchomość ta nie była przez Gminę w ogóle wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej zwolnionej od podatku od towarów i usług.

Nieruchomość ta, od momentu nabycia do momentu wywłaszczenia, nie była wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia jakiejkolwiek działalności (nieużytki). W szczególności nieruchomość ta nie była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT.

* działka (...):

Nabycie tej działki nie zostało wykonane w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (nie była to czynność opodatkowana VAT, tj. nie został naliczony podatek VAT oraz nie była to czynność zwolniona). Gmina wskazała, iż nabyła ona prawo własności przedmiotowej działki w drodze komunalizacji, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

Przy nabyciu ww. nieruchomości Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Nieruchomość ta nie była przez Gminę w ogóle wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej zwolnionej od podatku od towarów i usług.

Nieruchomość ta, od momentu nabycia do momentu wywłaszczenia, nie była wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia jakiejkolwiek działalności (nieużytki). W szczególności nieruchomość ta nie była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT.

* działka (...):

Nabycie tej działki nie zostało wykonane w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (nie była to czynność opodatkowana VAT, tj. nie został naliczony podatek VAT oraz nie była to czynność zwolniona). Gmina wskazała, iż nabyła ona prawo własności przedmiotowej działki w drodze komunalizacji, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

Przy nabyciu ww. nieruchomości Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Nieruchomość ta nie była przez Gminę w ogóle wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej zwolnionej od podatku od towarów i usług.

Nieruchomość ta, od momentu nabycia do momentu wywłaszczenia, nie była wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia jakiejkolwiek działalności (nieużytki). W szczególności nieruchomość ta nie była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT.

* działka (...):

Nabycie tej działki nie zostało wykonane w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (nie była to czynność opodatkowana VAT, tj. nie został naliczony podatek VAT oraz nie była to czynność zwolniona). Gmina wskazała, iż nabyła ona prawo własności przedmiotowej działki w drodze komunalizacji, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

Przy nabyciu ww. nieruchomości Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Nieruchomość ta nie była przez Gminę w ogóle wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej zwolnionej od podatku od towarów i usług.

Nieruchomość ta, od momentu nabycia do momentu wywłaszczenia, nie była wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia jakiejkolwiek działalności (nieużytki). W szczególności nieruchomość ta nie była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT.

* działka (...):

Nabycie tej działki nie zostało wykonane w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (nie była to czynność opodatkowana VAT, tj. nie został naliczony podatek VAT oraz nie była to czynność zwolniona). Gmina wskazała, iż nabyła ona prawo własności przedmiotowej działki w drodze komunalizacji, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

Przy nabyciu ww. nieruchomości Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Nieruchomość ta nie była przez Gminę w ogóle wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej zwolnionej od podatku od towarów i usług.

Nieruchomość ta, od momentu nabycia do momentu wywłaszczenia, nie była wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia jakiejkolwiek działalności (nieużytki). W szczególności nieruchomość ta nie była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT.

* działka (...):

Nabycie tej działki nie zostało wykonane w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (nie była to czynność opodatkowana VAT, tj. nie został naliczony podatek VAT oraz nie była to czynność zwolniona). Gmina wskazała, iż nabyła ona prawo własności przedmiotowej działki w drodze komunalizacji, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

Przy nabyciu ww. nieruchomości Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Nieruchomość ta nie była przez Gminę w ogóle wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej zwolnionej od podatku od towarów i usług.

Nieruchomość ta, od momentu nabycia do momentu wywłaszczenia, nie była wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia jakiejkolwiek działalności (nieużytki). W szczególności nieruchomość ta nie była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT.

* działka (...):

Nabycie tej działki nie zostało wykonane w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (nie była to czynność opodatkowana VAT, tj. nie został naliczony podatek VAT oraz nie była to czynność zwolniona). Gmina wskazała, iż nabyła ona prawo własności przedmiotowej działki w drodze komunalizacji, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

Przy nabyciu ww. nieruchomości Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Nieruchomość ta nie była przez Gminę w ogóle wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej zwolnionej od podatku od towarów i usług.

Nieruchomość ta, od momentu nabycia do momentu wywłaszczenia, nie była wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia jakiejkolwiek działalności (nieużytki). W szczególności nieruchomość ta nie była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT.

* Obręb (...):

* działka (...):

Gmina nabyła przedmiotową nieruchomość w roku 2003 w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu VAT (zgodnie z ustawą z dnia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym), w związku z której wystąpieniem został naliczony podatek VAT. Gmina nabyła ww. działkę w roku 2003 od Przedsiębiorstwa (...) Sp. z o.o. z siedzibą w (...), wykonując prawo pierwokupu.

Przy nabyciu ww. nieruchomości Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Nieruchomość ta nie była przez Gminę w ogóle wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej zwolnionej od podatku od towarów i usług.

Nieruchomość ta, od momentu nabycia do momentu wywłaszczenia, nie była wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia jakiejkolwiek działalności (nieużytki). W szczególności nieruchomość ta nie była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT.

Działki nr 2:

* Obręb (...):

* działka (...):

Nabycie tej działki nie zostało wykonane w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (nie była to czynność opodatkowana VAT, tj. nie został naliczony podatek VAT oraz nie była to czynność zwolniona). Gmina wskazała, iż nabyła ona prawo własności przedmiotowej działki w drodze komunalizacji, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

Przy nabyciu ww. nieruchomości Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Nieruchomość ta nie była przez Gminę w ogóle wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej zwolnionej od podatku od towarów i usług.

Nieruchomość ta, od momentu nabycia początkowo w ogóle nie była wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia jakiejkolwiek działalności (nieużytki), a następnie (od września 2011 r. do momentu wywłaszczenia) była wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia działalności innej niż gospodarcza - przez nieruchomość przebiegała ogólnodostępna droga publiczna o nawierzchni asfaltowej, z której korzystanie było nieodpłatne.

* działka (...):

Nabycie tej działki nie zostało wykonane w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (nie była to czynność opodatkowana VAT, tj. nie został naliczony podatek VAT oraz nie była to czynność zwolniona). Gmina wskazała, iż nabyła ona prawo własności przedmiotowej działki w drodze komunalizacji, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

Przy nabyciu ww. nieruchomości Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Nieruchomość ta nie była przez Gminę w ogóle wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej zwolnionej od podatku od towarów i usług.

Nieruchomość ta, od momentu nabycia początkowo w ogóle nie była wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia jakiejkolwiek działalności (nieużytki), a następnie (od września 2011 r. do momentu wywłaszczenia) była wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia działalności innej niż gospodarcza - przez nieruchomość przebiegała ogólnodostępna droga publiczna o nawierzchni asfaltowej, z której korzystanie było nieodpłatne.

* Obręb (...):

* działka (...):

Nabycie tej działki nie zostało wykonane w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (nie była to czynność opodatkowana VAT, tj. nie został naliczony podatek VAT oraz nie była to czynność zwolniona). Gmina wskazała, iż nabyła ona prawo własności przedmiotowej działki w drodze komunalizacji, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

Przy nabyciu ww. nieruchomości Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Nieruchomość ta nie była przez Gminę w ogóle wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej zwolnionej od podatku od towarów i usług.

Nieruchomość ta, od momentu nabycia początkowo w ogóle nie była wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia jakiejkolwiek działalności (nieużytki), a następnie (do momentu wywłaszczenia) była wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia działalności innej niż gospodarcza - przez nieruchomość przebiegał fragment ogólnodostępnej drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej, z której korzystanie było nieodpłatne.

* Obręb (...):

* działka (...):

Nabycie tej działki nie zostało wykonane w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (nie była to czynność opodatkowana VAT, tj. nie został naliczony podatek VAT oraz nie była to czynność zwolniona). Gmina wskazała, iż nabyła ona prawo własności przedmiotowej działki w drodze komunalizacji, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

Przy nabyciu ww. nieruchomości Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Nieruchomość ta nie była przez Gminę w ogóle wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej zwolnionej od podatku od towarów i usług.

Nieruchomość ta, od momentu nabycia początkowo w ogóle nie była wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia jakiejkolwiek działalności (nieużytki), a następnie (od czerwca 2009 r. do momentu wywłaszczenia) była wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia działalności innej niż gospodarcza - przez nieruchomość przebiegał fragment ogólnodostępnej drogi publicznej o nawierzchni z płyt betonowych, z której korzystanie było nieodpłatne.

* działka (...):

Nabycie tej działki nie zostało wykonane w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (nie była to czynność opodatkowana VAT, tj. nie został naliczony podatek VAT oraz nie była to czynność zwolniona). Gmina wskazała, iż nabyła ona prawo własności przedmiotowej działki w drodze komunalizacji, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

Przy nabyciu ww. nieruchomości Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Nieruchomość ta nie była przez Gminę w ogóle wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej zwolnionej od podatku od towarów i usług.

Nieruchomość ta, od momentu nabycia początkowo w ogóle nie była wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia jakiejkolwiek działalności (nieużytki), a następnie (od czerwca 2009 r. do momentu wywłaszczenia) była wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia działalności innej niż gospodarcza - przez nieruchomość przebiegała ogólnodostępna droga publiczna o nawierzchni asfaltowej, z której korzystanie było nieodpłatne.

* działka (...):

Nabycie tej działki nie zostało wykonane w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (nie była to czynność opodatkowana VAT, tj. nie został naliczony podatek VAT oraz nie była to czynność zwolniona). Gmina wskazała, iż nabyła ona prawo własności przedmiotowej działki w drodze komunalizacji, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

* Przy nabyciu ww. nieruchomości Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Nieruchomość ta nie była przez Gminę w ogóle wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej zwolnionej od podatku od towarów i usług.

Nieruchomość ta, od momentu nabycia początkowo w ogóle nie była wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia jakiejkolwiek działalności (nieużytki), a następnie (od czerwca 2009 r. do momentu wywłaszczenia) była wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia działalności innej niż gospodarcza - przez nieruchomość przebiegał ogólnodostępny chodnik dla pieszych, z którego korzystanie było nieodpłatne.

* działka (...):

Nabycie tej działki nie zostało wykonane w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (nie była to czynność opodatkowana VAT, tj. nie został naliczony podatek VAT oraz nie była to czynność zwolniona). Gmina wskazała, iż nabyła ona prawo własności przedmiotowej działki w drodze darowizny.

Przy nabyciu ww. nieruchomości Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Nieruchomość ta nie była przez Gminę w ogóle wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej zwolnionej od podatku od towarów i usług.

Nieruchomość ta, od momentu nabycia początkowo w ogóle nie była wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia jakiejkolwiek działalności (nieużytki), a następnie (od czerwca 2009 r. do momentu wywłaszczenia) była wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia działalności innej niż gospodarcza - przez nieruchomość przebiegała ogólnodostępna droga publiczna o nawierzchni asfaltowej, z której korzystanie było nieodpłatne.

* działka (...):

Nabycie tej działki nie zostało wykonane w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (nie była to czynność opodatkowana VAT, tj. nie został naliczony podatek VAT oraz nie była to czynność zwolniona). Gmina wskazała, iż nabyła ona prawo własności przedmiotowej działki w drodze komunalizacji, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

Przy nabyciu ww. nieruchomości Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Nieruchomość ta nie była przez Gminę w ogóle wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej zwolnionej od podatku od towarów i usług.

Nieruchomość ta, od momentu nabycia początkowo w ogóle nie była wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia jakiejkolwiek działalności (nieużytki), a następnie (od czerwca 2009 r. do momentu wywłaszczenia) była wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia działalności innej niż gospodarcza - przez nieruchomość przebiegała ogólnodostępna droga publiczna o nawierzchni asfaltowej, z której korzystanie było nieodpłatne.

* działka (...):

Nabycie tej działki nie zostało wykonane w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (nie była to czynność opodatkowana VAT, tj. nie został naliczony podatek VAT oraz nie była to czynność zwolniona). Gmina wskazała wskazać, iż nabyła ona prawo własności przedmiotowej działki w drodze komunalizacji, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

Przy nabyciu ww. nieruchomości Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Nieruchomość ta nie była przez Gminę w ogóle wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej zwolnionej od podatku od towarów i usług.

Nieruchomość ta, od momentu nabycia początkowo w ogóle nie była wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia jakiejkolwiek działalności (nieużytki), a następnie (od czerwca 2009 r. do momentu wywłaszczenia) była wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia działalności innej niż gospodarcza - przez nieruchomość przebiegała ogólnodostępna droga publiczna o nawierzchni asfaltowej, z której korzystanie było nieodpłatne.

* Obręb (...):

* działka (...):

Nabycie tej działki nie zostało wykonane w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (nie była to czynność opodatkowana VAT, tj. nie został naliczony podatek VAT oraz nie była to czynność zwolniona). Gmina wskazała, iż nabyła ona prawo własności przedmiotowej działki w drodze komunalizacji, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

Przy nabyciu ww. nieruchomości Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Nieruchomość ta nie była przez Gminę w ogóle wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej zwolnionej od podatku od towarów i usług.

Nieruchomość ta, od momentu nabycia początkowo w ogóle nie była wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia jakiejkolwiek działalności (nieużytki), a następnie (od listopada 2011 r. do momentu wywłaszczenia) była wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia działalności innej niż gospodarcza - przez nieruchomość przebiegał fragment ogólnodostępnej drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej, z której korzystanie było nieodpłatne.

5. Gmina wskazała, że na dzień wywłaszczenia zabudowane budynkami i/lub budowlami i ich częściami były następujące działki będące przedmiotem wywłaszczenia (Działki nr 2):

* (...) - położone w Obrębie (...);

* (...) - położona w Obrębie (...);

* (...), (...), (...), (...) - położona w Obrębie (...);

* (...) - położona w Obrębie (...).

* Obręb (...):

* działka (...):

Na dzień wywłaszczenia na działce tej znajdowała się droga publiczna o nawierzchni asfaltowej.

Droga ta została wybudowana przez Gminę, już po nabyciu przez nią opisywanej nieruchomości. Jednocześnie Gmina wskazała, iż budowa przedmiotowej drogi została zakończona przed momentem wywłaszczenia nieruchomości.

Obiekt ten we wskazanym okresie użytkowany był jako ogólnodostępna droga i był wykorzystywany przez Gminę wyłącznie do działalności publicznoprawnej (niepodlegającej opodatkowaniu VAT).

Do momentu wywłaszczenia przedmiotowej nieruchomości, w odniesieniu do znajdującej się na niej drogi asfaltowej, doszło już do pierwszego zasiedlenia (miało ono miejsce we wrześniu 2011 r.).

Gmina wskazała, iż między pierwszym zasiedleniem a dostawą drogi (wskazanej powyżej) w drodze wywłaszczenia, upłynął okres dłuższy niż 2 lata.

W odniesieniu do drogi wskazanej w pkt a) nie ponoszono wydatków na jej ulepszenie lub przebudowę w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej ww. budynku/budowli, tj. nie dokonano istotnych zamian przeprowadzonych w celu zmiany jego wykorzystania lub w celu znaczącej zmiany warunków jego zasiedlenia.

Droga wskazana powyżej nie była w ogóle wykorzystywana przez Gminę do działalności gospodarczej zwolnionej z podatku od towarów i usług.

* działka (...):

Na dzień wywłaszczenia na działce tej znajdowała się droga publiczna o nawierzchni asfaltowej.

Droga ta została wybudowana przez Gminę, już po nabyciu przez nią opisywanej nieruchomości. Jednocześnie Gmina wskazała, iż budowa przedmiotowej drogi została zakończona przed momentem wywłaszczenia nieruchomości.

Obiekt ten we wskazanym okresie użytkowany był jako ogólnodostępna droga i był wykorzystywany przez Gminę wyłącznie do działalności publicznoprawnej (niepodlegającej opodatkowaniu VAT).

Do momentu wywłaszczenia przedmiotowej nieruchomości, w odniesieniu do znajdującej się na niej drogi asfaltowej, doszło już do pierwszego zasiedlenia (miało ono miejsce we wrześniu 2011 r.).

Gmina wskazała, iż między pierwszym zasiedleniem a dostawą drogi (wskazanej powyżej) w drodze wywłaszczenia, upłynął okres dłuższy niż 2 lata.

W odniesieniu do drogi wskazanej powyżej nie ponoszono wydatków na jej ulepszenie lub przebudowę w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej ww. budynku/budowli, tj. nie dokonano istotnych zamian przeprowadzonych w celu zmiany jego wykorzystania lub w celu znaczącej zmiany warunków jego zasiedlenia.

Droga wskazana w pkt a) nie była w ogóle wykorzystywana przez Gminę do działalności gospodarczej zwolnionej z podatku od towarów i usług.

* Obręb (...):

* działka (...):

Na dzień wywłaszczenia na działce tej znajdował się fragment drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej.

Droga ta została wybudowana przez Gminę, już po nabyciu przez nią opisywanej nieruchomości. Jednocześnie Gmina wskazała, iż budowa przedmiotowej drogi została zakończona przed momentem wywłaszczenia nieruchomości.

Obiekt ten we wskazanym okresie użytkowany był jako ogólnodostępna droga i był wykorzystywany przez Gminę wyłącznie do działalności publicznoprawnej (niepodlegającej opodatkowaniu VAT).

Do momentu wywłaszczenia przedmiotowej nieruchomości, w odniesieniu do znajdującej się na niej drogi asfaltowej, doszło już do pierwszego zasiedlenia (miało ono miejsce przed rokiem 2005).

Gmina wskazała, iż między pierwszym zasiedleniem a dostawą drogi (wskazanej wyżej) w drodze wywłaszczenia, upłynął okres dłuższy niż 2 lata.

W odniesieniu do ww. drogi nie ponoszono wydatków na jej ulepszenie lub przebudowę w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej ww. budynku/budowli, tj. nie dokonano istotnych zamian przeprowadzonych w celu zmiany jego wykorzystania lub w celu znaczącej zmiany warunków jego zasiedlenia.

Droga nie była w ogóle wykorzystywana przez Gminę do działalności gospodarczej zwolnionej z podatku od towarów i usług.

* Obręb (...):

* działka (...):

Na dzień wywłaszczenia na działce tej znajdowała się droga publiczna o nawierzchni z płyt betonowych.

Droga ta została wybudowana przez Gminę, już po nabyciu przez nią opisywanej nieruchomości. Jednocześnie Gmina wskazała, iż budowa przedmiotowej drogi została zakończona przed momentem wywłaszczenia nieruchomości.

Obiekt ten we wskazanym okresie użytkowany był jako ogólnodostępna droga i był wykorzystywany przez Gminę wyłącznie do działalności publicznoprawnej (niepodlegającej opodatkowaniu VAT).

Do momentu wywłaszczenia przedmiotowej nieruchomości, w odniesieniu do znajdującej się na niej drogi asfaltowej, doszło już do pierwszego zasiedlenia (miało ono miejsce w czerwcu 2009 r.).

Gmina wskazała, iż między pierwszym zasiedleniem a dostawą drogi (wskazanej powyżej) w drodze wywłaszczenia, upłynął okres dłuższy niż 2 lata.

W odniesieniu do ww. drogi nie ponoszono wydatków na jej ulepszenie lub przebudowę w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej ww. budynku/budowli, tj. nie dokonano istotnych zamian przeprowadzonych w celu zmiany jego wykorzystania lub w celu znaczącej zmiany warunków jego zasiedlenia.

Droga wskazana powyżej nie była w ogóle wykorzystywana przez Gminę do działalności gospodarczej zwolnionej z podatku od towarów i usług.

* działka (...):

Na dzień wywłaszczenia na działce tej znajdowała się droga publiczna o nawierzchni asfaltowej. Droga ta została wybudowana przez Gminę, już po nabyciu przez nią opisywanej nieruchomości. Jednocześnie Gmina wskazała, iż budowa przedmiotowej drogi została zakończona przed momentem wywłaszczenia nieruchomości.

Obiekt ten we wskazanym okresie użytkowany był jako ogólnodostępna droga i był wykorzystywany przez Gminę wyłącznie do działalności publicznoprawnej (niepodlegającej opodatkowaniu VAT).

Do momentu wywłaszczenia przedmiotowej nieruchomości, w odniesieniu do znajdującej się na niej drogi asfaltowej, doszło już do pierwszego zasiedlenia (miało ono miejsce w czerwcu 2009 r.).

Gmina wskazała, iż między pierwszym zasiedleniem a dostawą drogi (wskazanej powyżej) w drodze wywłaszczenia, upłynął okres dłuższy niż 2 lata.

W odniesieniu do drogi wskazanej powyżej nie ponoszono wydatków na jej ulepszenie lub przebudowę w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej ww. budynku/budowli, tj. nie dokonano istotnych zamian przeprowadzonych w celu zmiany jego wykorzystania lub w celu znaczącej zmiany warunków jego zasiedlenia.

Droga wskazana powyżej nie była w ogóle wykorzystywana przez Gminę do działalności gospodarczej zwolnionej z podatku od towarów i usług.

* działka (...):

Na dzień wywłaszczenia na działce tej znajdował się ogólnodostępny chodnik.

Chodnik ten został wybudowany przez Gminę, już po nabyciu przez nią opisywanej nieruchomości. Jednocześnie Gmina wskazała, iż budowa przedmiotowego chodnika została zakończona przed momentem wywłaszczenia nieruchomości.

Obiekt ten we wskazanym okresie użytkowany był jako ogólnodostępny chodnik i był wykorzystywany przez Gminę wyłącznie do działalności publicznoprawnej (niepodlegającej opodatkowaniu VAT).

Do momentu wywłaszczenia przedmiotowej nieruchomości, w odniesieniu do znajdującego się na niej chodnika, doszło już do pierwszego zasiedlenia (miało ono miejsce w czerwcu 2009 r.).

Gmina wskazała, iż między pierwszym zasiedleniem a dostawą chodnika (wskazanego powyżej) w drodze wywłaszczenia, upłynął okres dłuższy niż 2 lata.

W odniesieniu do chodnika wskazanego powyżej nie ponoszono wydatków na jego ulepszenie lub przebudowę w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej ww. budynku/budowli, tj. nie dokonano istotnych zamian przeprowadzonych w celu zmiany jego wykorzystania lub w celu znaczącej zmiany warunków jego zasiedlenia.

Chodnik wskazany powyżej nie był w ogóle wykorzystywany przez Gminę do działalności gospodarczej zwolnionej z podatku od towarów i usług.

* działka (...):

Na dzień wywłaszczenia na działce tej znajdowała się droga publiczna o nawierzchni asfaltowej.

Droga ta została wybudowana przez Gminę, już po nabyciu przez nią opisywanej nieruchomości.

Jednocześnie Gmina wskazała, iż budowa przedmiotowej drogi została zakończona przed momentem wywłaszczenia nieruchomości.

Obiekt ten we wskazanym okresie użytkowany był jako ogólnodostępna droga i był wykorzystywany przez Gminę wyłącznie do działalności publicznoprawnej (niepodlegającej opodatkowaniu VAT).

Do momentu wywłaszczenia przedmiotowej nieruchomości, w odniesieniu do znajdującej się na niej drogi asfaltowej, doszło już do pierwszego zasiedlenia (miało ono miejsce w czerwcu 2009 r.).

Gmina wskazała, iż między pierwszym zasiedleniem a dostawą drogi (wskazanej powyżej) w drodze wywłaszczenia, upłynął okres dłuższy niż 2 lata.

W odniesieniu do drogi wskazanej powyżej nie ponoszono wydatków na jej ulepszenie lub przebudowę w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej ww. budynku/budowli, tj. nie dokonano istotnych zamian przeprowadzonych w celu zmiany jego wykorzystania lub w celu znaczącej zmiany warunków jego zasiedlenia.

Droga wskazana powyżej nie była w ogóle wykorzystywana przez Gminę do działalności gospodarczej zwolnionej z podatku od towarów i usług.

* działka (...):

Na dzień wywłaszczenia na działce tej znajdowała się droga publiczna o nawierzchni asfaltowej. Droga ta została wybudowana przez Gminę, już po nabyciu przez nią opisywanej nieruchomości.

Jednocześnie Gmina wskazała, iż budowa przedmiotowej drogi została zakończona przed momentem wywłaszczenia nieruchomości. Obiekt ten we wskazanym okresie użytkowany był jako ogólnodostępna droga i był wykorzystywany przez Gminę wyłącznie do działalności publicznoprawnej (niepodlegającej opodatkowaniu VAT).

Do momentu wywłaszczenia przedmiotowej nieruchomości, w odniesieniu do znajdującej się na niej drogi asfaltowej, doszło już do pierwszego zasiedlenia (miało ono miejsce w czerwcu 2009 r.).

Gmina wskazała, iż między pierwszym zasiedleniem a dostawą drogi (wskazanej powyżej) w drodze wywłaszczenia, upłynął okres dłuższy niż 2 lata.

W odniesieniu do drogi wskazanej powyżej nie ponoszono wydatków na jej ulepszenie lub przebudowę w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej ww. budynku/budowli, tj. nie dokonano istotnych zamian przeprowadzonych w celu zmiany jego wykorzystania lub w celu znaczącej zmiany warunków jego zasiedlenia.

Droga wskazana powyżej nie była w ogóle wykorzystywana przez Gminę do działalności gospodarczej zwolnionej z podatku od towarów i usług.

* działka (...):

Na dzień wywłaszczenia na działce tej znajdowała się droga publiczna o nawierzchni asfaltowej.

Droga ta została wybudowana przez Gminę, już po nabyciu przez nią opisywanej nieruchomości.

Jednocześnie Gmina wskazała, iż budowa przedmiotowej drogi została zakończona przed momentem wywłaszczenia nieruchomości.

Obiekt ten we wskazanym okresie użytkowany był jako ogólnodostępna droga i był wykorzystywany przez Gminę wyłącznie do działalności publicznoprawnej (niepodlegającej opodatkowaniu VAT).

Do momentu wywłaszczenia przedmiotowej nieruchomości, w odniesieniu do znajdującej się na niej drogi asfaltowej, doszło już do pierwszego zasiedlenia (miało ono miejsce w czerwcu 2009 r.).

Gmina wskazała, iż między pierwszym zasiedleniem a dostawą drogi (wskazanej powyżej) w drodze wywłaszczenia, upłynął okres dłuższy niż 2 lata.

W odniesieniu do drogi wskazanej powyżej nie ponoszono wydatków na jej ulepszenie lub przebudowę w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej ww. budynku/budowli, tj. nie dokonano istotnych zamian przeprowadzonych w celu zmiany jego wykorzystania lub w celu znaczącej zmiany warunków jego zasiedlenia.

Droga wskazana powyżej nie była w ogóle wykorzystywana przez Gminę do działalności gospodarczej zwolnionej z podatku od towarów i usług.

* Obręb (...):

* działka (...):

Na dzień wywłaszczenia na działce tej znajdowała się droga publiczna o nawierzchni asfaltowej. Droga ta została wybudowana przez Gminę, już po nabyciu przez nią opisywanej nieruchomości. Jednocześnie Gmina wskazała, iż budowa przedmiotowej drogi została zakończona przed momentem wywłaszczenia nieruchomości.

Obiekt ten we wskazanym okresie użytkowany był jako ogólnodostępna droga i był wykorzystywany przez Gminę wyłącznie do działalności publicznoprawnej (niepodlegającej opodatkowaniu VAT).

Do momentu wywłaszczenia przedmiotowej nieruchomości, w odniesieniu do znajdującej się na niej drogi asfaltowej, doszło już do pierwszego zasiedlenia (miało ono miejsce w listopadzie 2011 r.).

Gmina wskazała, iż między pierwszym zasiedleniem a dostawą drogi (wskazanej powyżej) w drodze wywłaszczenia, upłynął okres dłuższy niż 2 lata.

W odniesieniu do drogi wskazanej powyżej nie ponoszono wydatków na jej ulepszenie lub przebudowę w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej ww. budynku/budowli, tj. nie dokonano istotnych zamian przeprowadzonych w celu zmiany jego wykorzystania lub w celu znaczącej zmiany warunków jego zasiedlenia.

Droga wskazana powyżej nie była w ogóle wykorzystywana przez Gminę do działalności gospodarczej zwolnionej z podatku od towarów i usług.

Równocześnie Gmina wskazała, że pozostałe objęte wywłaszczeniem działki tj. działki numer:

* (...) - położone w Obrębie (...);

* (...) - położone w Obrębie (...);

* (...) - położone w Obrębie (...);

* (...) - położone w Obrębie (...);

* (...) - położone w Obrębie (...);

* (...) - położona w Obrębie (...)),

nie były na dzień wywłaszczenia zabudowane budynkami i/lub budowlami.

* Działki niezabudowane będące przedmiotem wywłaszczenia to działki o następujących numerach ewidencyjnych (oznaczone we Wniosku jako Działki nr 1):

* (...) - położone w Obrębie (...);

* (...) - położone w Obrębie (...);

* (...) - położone w Obrębie (...);

* (...) - położone w Obrębie (...);

* (...) - położone w Obrębie (...);

* (...) - położona w Obrębie (...).

* Obręb (...):

* działka (...):

Przedmiotowa nieruchomość do momentu wywłaszczenia nie była objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przed dokonaniem wywłaszczenia dla przedmiotowej nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

* działka (...):

Przedmiotowa nieruchomość do momentu wywłaszczenia nie była objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przed dokonaniem wywłaszczenia dla przedmiotowej nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

* działka (...):

Przedmiotowa nieruchomość do momentu wywłaszczenia nie była objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przed dokonaniem wywłaszczenia dla przedmiotowej nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

* działka (...):

Przedmiotowa nieruchomość do momentu wywłaszczenia nie była objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przed dokonaniem wywłaszczenia dla przedmiotowej nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

* działka (...):

Przedmiotowa nieruchomość do momentu wywłaszczenia nie była objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przed dokonaniem wywłaszczenia dla przedmiotowej nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

* działka (...):

Przedmiotowa nieruchomość do momentu wywłaszczenia nie była objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przed dokonaniem wywłaszczenia dla przedmiotowej nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

* działka (...):

Przedmiotowa nieruchomość do momentu wywłaszczenia nie była objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przed dokonaniem wywłaszczenia dla przedmiotowej nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

* działka (...):

Przedmiotowa nieruchomość do momentu wywłaszczenia nie była objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przed dokonaniem wywłaszczenia dla przedmiotowej nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

* Obręb (...):

* działka (...):

Przedmiotowa nieruchomość do momentu wywłaszczenia nie była objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przed dokonaniem wywłaszczenia dla przedmiotowej nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

* działka (...):

Przedmiotowa nieruchomość do momentu wywłaszczenia nie była objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przed dokonaniem wywłaszczenia dla przedmiotowej nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

* działka (...):

Przedmiotowa nieruchomość do momentu wywłaszczenia nie była objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przed dokonaniem wywłaszczenia dla przedmiotowej nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

* działka (...):

Przedmiotowa nieruchomość do momentu wywłaszczenia nie była objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przed dokonaniem wywłaszczenia dla przedmiotowej nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

* działka (...):

Przedmiotowa nieruchomość do momentu wywłaszczenia nie była objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przed dokonaniem wywłaszczenia dla przedmiotowej nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

* działka (...):

Przedmiotowa nieruchomość do momentu wywłaszczenia nie była objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przed dokonaniem wywłaszczenia dla przedmiotowej nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

* działka (...):

Przedmiotowa nieruchomość do momentu wywłaszczenia nie była objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przed dokonaniem wywłaszczenia dla przedmiotowej nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

* działka (...):

Przedmiotowa nieruchomość do momentu wywłaszczenia nie była objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przed dokonaniem wywłaszczenia dla przedmiotowej nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

* działka (...):

Przedmiotowa nieruchomość do momentu wywłaszczenia nie była objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przed dokonaniem wywłaszczenia dla przedmiotowej nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

* działka (...):

Przedmiotowa nieruchomość do momentu wywłaszczenia nie była objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przed dokonaniem wywłaszczenia dla przedmiotowej nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

* działka (...):

Przedmiotowa nieruchomość do momentu wywłaszczenia nie była objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przed dokonaniem wywłaszczenia dla przedmiotowej nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

* działka (...):

Przedmiotowa nieruchomość do momentu wywłaszczenia nie była objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przed dokonaniem wywłaszczenia dla przedmiotowej nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

* działka (...):

Przedmiotowa nieruchomość do momentu wywłaszczenia nie była objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przed dokonaniem wywłaszczenia dla przedmiotowej nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

* działka (...):

Przedmiotowa nieruchomość do momentu wywłaszczenia nie była objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przed dokonaniem wywłaszczenia dla przedmiotowej nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

* Obręb (...):

* działka (...):

Przedmiotowa nieruchomość do momentu wywłaszczenia nie była objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przed dokonaniem wywłaszczenia dla przedmiotowej nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

* działka (...):

Przedmiotowa nieruchomość do momentu wywłaszczenia nie była objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przed dokonaniem wywłaszczenia dla przedmiotowej nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

* działka (...):

Przedmiotowa nieruchomość do momentu wywłaszczenia nie była objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przed dokonaniem wywłaszczenia dla przedmiotowej nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

* Obręb (...):

* działka (...):

Przedmiotowa nieruchomość do momentu wywłaszczenia nie była objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przed dokonaniem wywłaszczenia dla przedmiotowej nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

* działka (...):

Przedmiotowa nieruchomość do momentu wywłaszczenia nie była objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przed dokonaniem wywłaszczenia dla przedmiotowej nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

* działka (...):

Przedmiotowa nieruchomość do momentu wywłaszczenia nie była objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przed dokonaniem wywłaszczenia dla przedmiotowej nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

* działka (...):

Przedmiotowa nieruchomość do momentu wywłaszczenia nie była objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przed dokonaniem wywłaszczenia dla przedmiotowej nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

* działka (...):

Przedmiotowa nieruchomość do momentu wywłaszczenia nie była objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Ad. 9c

Przed dokonaniem wywłaszczenia dla przedmiotowej nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

* działka (...):

Przedmiotowa nieruchomość do momentu wywłaszczenia nie była objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przed dokonaniem wywłaszczenia dla przedmiotowej nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

* działka (...):

Przedmiotowa nieruchomość do momentu wywłaszczenia nie była objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przed dokonaniem wywłaszczenia dla przedmiotowej nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

* Obręb (...):

* działka (...):

Przedmiotowa nieruchomość do momentu wywłaszczenia nie była objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przed dokonaniem wywłaszczenia dla przedmiotowej nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

* działka (...):

Przedmiotowa nieruchomość do momentu wywłaszczenia nie była objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przed dokonaniem wywłaszczenia dla przedmiotowej nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

* działka (...):

Przedmiotowa nieruchomość do momentu wywłaszczenia nie była objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przed dokonaniem wywłaszczenia dla przedmiotowej nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

* działka (...):

Przedmiotowa nieruchomość do momentu wywłaszczenia nie była objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przed dokonaniem wywłaszczenia dla przedmiotowej nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

* działka (...):

Przedmiotowa nieruchomość do momentu wywłaszczenia nie była objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przed dokonaniem wywłaszczenia dla przedmiotowej nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

* działka (...):

Przedmiotowa nieruchomość do momentu wywłaszczenia nie była objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przed dokonaniem wywłaszczenia dla przedmiotowej nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

* działka (...):

Przedmiotowa nieruchomość do momentu wywłaszczenia nie była objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przed dokonaniem wywłaszczenia dla przedmiotowej nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

* działka (...):

Przedmiotowa nieruchomość do momentu wywłaszczenia nie była objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przed dokonaniem wywłaszczenia dla przedmiotowej nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

* działka (...):

Przedmiotowa nieruchomość do momentu wywłaszczenia nie była objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przed dokonaniem wywłaszczenia dla przedmiotowej nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

* działka (...):

Przedmiotowa nieruchomość do momentu wywłaszczenia nie była objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przed dokonaniem wywłaszczenia dla przedmiotowej nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

* działka (...):

Przedmiotowa nieruchomość do momentu wywłaszczenia nie była objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przed dokonaniem wywłaszczenia dla przedmiotowej nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

* działka (...):

Przedmiotowa nieruchomość do momentu wywłaszczenia nie była objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przed dokonaniem wywłaszczenia dla przedmiotowej nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

* działka (...):

Przedmiotowa nieruchomość do momentu wywłaszczenia nie była objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przed dokonaniem wywłaszczenia dla przedmiotowej nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

* działka (...):

Przedmiotowa nieruchomość do momentu wywłaszczenia nie była objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przed dokonaniem wywłaszczenia dla przedmiotowej nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

* działka (...):

Przedmiotowa nieruchomość do momentu wywłaszczenia nie była objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przed dokonaniem wywłaszczenia dla przedmiotowej nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

* działka (...):

Przedmiotowa nieruchomość do momentu wywłaszczenia nie była objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przed dokonaniem wywłaszczenia dla przedmiotowej nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

* działka (...):

Przedmiotowa nieruchomość do momentu wywłaszczenia nie była objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przed dokonaniem wywłaszczenia dla przedmiotowej nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

* działka (...):

Przedmiotowa nieruchomość do momentu wywłaszczenia nie była objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przed dokonaniem wywłaszczenia dla przedmiotowej nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

* działka (...):

Przedmiotowa nieruchomość do momentu wywłaszczenia nie była objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przed dokonaniem wywłaszczenia dla przedmiotowej nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

* działka (...):

Przedmiotowa nieruchomość do momentu wywłaszczenia nie była objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przed dokonaniem wywłaszczenia dla przedmiotowej nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

* działka (...):

Przedmiotowa nieruchomość do momentu wywłaszczenia nie była objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przed dokonaniem wywłaszczenia dla przedmiotowej nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

* działka (...):

Przedmiotowa nieruchomość do momentu wywłaszczenia nie była objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przed dokonaniem wywłaszczenia dla przedmiotowej nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

* działka (...):

Przedmiotowa nieruchomość do momentu wywłaszczenia nie była objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przed dokonaniem wywłaszczenia dla przedmiotowej nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

* działka (...):

Przedmiotowa nieruchomość do momentu wywłaszczenia nie była objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przed dokonaniem wywłaszczenia dla przedmiotowej nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

* działka (...):

Przedmiotowa nieruchomość do momentu wywłaszczenia nie była objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przed dokonaniem wywłaszczenia dla przedmiotowej nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

* działka (...):

Przedmiotowa nieruchomość do momentu wywłaszczenia nie była objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przed dokonaniem wywłaszczenia dla przedmiotowej nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

* działka (...):

Przedmiotowa nieruchomość do momentu wywłaszczenia nie była objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przed dokonaniem wywłaszczenia dla przedmiotowej nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

* działka (...):

Przedmiotowa nieruchomość do momentu wywłaszczenia nie była objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przed dokonaniem wywłaszczenia dla przedmiotowej nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

* Obręb (...):

* działka (...):

Przedmiotowa nieruchomość do momentu wywłaszczenia była objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który przewidywał przeznaczenie ww. nieruchomości jako terenu pozostającego w użytkowaniu rolniczym (symbol R).

Przed dokonaniem wywłaszczenia dla przedmiotowej nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sprecyzowane w uzupełnieniu do wniosku z dnia 30 września 2020 r.):

1. Czy przekazanie przez Gminę na rzecz Skarbu Państwa części Nieruchomości obejmującej Działki nr 1 w zamian za odszkodowanie korzysta ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT?

2. Czy przekazanie przez Gminę na rzecz Skarbu Państwa części Nieruchomości obejmującej Działki nr 2 w zamian za odszkodowanie korzysta ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT?

3. Czy w przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie nr 2, przekazanie przez Gminę na rzecz Skarbu Państwa części Nieruchomości obejmującej Działki nr 2 w zamian za odszkodowanie korzysta ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy:

1. Przekazanie przez Gminę na rzecz Skarbu Państwa części Nieruchomości obejmującej Działki nr 1 w zamian za odszkodowanie korzysta ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

2. Przekazanie przez Gminę na rzecz Skarbu Państwa części Nieruchomości obejmującej Działki nr 2 w zamian za odszkodowanie korzysta ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

3. W przypadku negatywnej oceny stanowiska wyrażonego w pkt 2, zdaniem Gminy, przekazanie przez Gminę na rzecz Skarbu Państwa części Nieruchomości obejmującej Działki nr 2 w zamian za odszkodowanie korzysta ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy:

Ad. 1

Stawka VAT obowiązująca na dostawę nieruchomości

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu VAT podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 pkt 1, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie.

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednocześnie, na podstawie art. 146a pkt 1 oraz art. 146aa ustawy o VAT stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 została okresowo zmieniona na 23%.

Co do zasady, dostawa gruntów, traktowanych w świetle przepisów ustawy o VAT jako towary, podlega opodatkowaniu według stawki podstawowej. Od zasady ogólnej przewidziano jednak pewne wyjątki, m.in. w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT. Zgodnie z brzmieniem art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2013 r. zwolniona jest dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Powyższe oznacza, że opodatkowaniu przy zastosowaniu podstawowej 23% stawki VAT podlega dostawa gruntów niezabudowanych, które zgodnie z przepisami ustawy o VAT stanowią tereny budowlane. Natomiast dostawa gruntów niezabudowanych, będących gruntami innymi niż tereny budowlane, jest zwolniona od podatku od towarów i usług.

Tym samym, w celu określenia sposobu traktowania dla celów VAT przeniesienia przez Gminę na rzecz Skarbu Państwa własności części Nieruchomości obejmującej Działki nr 1, w zamian za odszkodowanie, kluczowym jest ustalenie czy grunty wchodzące w skład tej części Nieruchomości spełniają kryteria przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

W opinii Wnioskodawcy, na ocenę spełnienia kryteriów przewidzianych w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, nie ma wpływu okoliczność występowania na jednej z Działek nr 1 naniesień w postaci ogrodzenia i bramy. Jak przesądził bowiem Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 17 kwietnia 2012 r., sygn. akt: I FSK 918/11: "Odnosząc powyższe uwagi do niniejszej sprawy należy podkreślić, że sprzedaż działki gruntu, ogrodzonej siatką na słupkach betonowych z oczywistych względów nie można traktować jako dostawy budowli w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Sensem ekonomicznym tej czynności jest przecież sprzedaż gruntu, a nie ogrodzenia. Siatka ogrodzeniowa, jak trafnie zauważył Sąd pierwszej instancji, nie pełni samodzielnych funkcji budowlanych. Jej celem jest wydzielenie granic działki i jej zabezpieczenie.

Również przedmiotowe ogrodzenie w żaden sposób nie można zakwalifikować do budowli w rozumieniu Prawa budowlanego. Ustawodawca w art. 3 pkt 3 tego aktu prawnego, definiując pojęcie budowli poprzez wskazanie, że jest to każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, wskazał również przykłady tych budowli. (...) Niewątpliwie ogrodzenie z siatki nie ma cech zbliżonych do budowli wymienionych w wyżej wskazanej normie prawnej".

Tożsame stanowisko zajął również Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 8 stycznia 2015 r., sygn. akt: I FSK 102/14.

Ponadto, zdaniem Gminy, dla oceny zastosowania zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT nie ma również znaczenia okoliczność występowania na jednej z Działek nr 1 drogi o nawierzchni żwirowej.

W tym zakresie Gmina zwróciła uwagę na treść Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1316, z późn. zm.), zgodnie z którą przez obiekt budowlany (zdefiniowany w objaśnieniach wstępnych załącznika do rozporządzenia) rozumie się konstrukcje połączone z gruntem w sposób trwały, wykonane z materiałów budowlanych i elementów składowych, będące wynikiem prac budowlanych. Jednocześnie w przedstawioną definicję obiektu budowlanego wpisuje się również pojęcie budowli zawarte w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.), zgodnie z którym przez budowle należy rozumieć, w szczególności obiekty liniowe. Jak stanowi zaś art. 3 pkt 3a ww. ustawy przez obiekt liniowy należy rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane oraz kable zainstalowane w kanale technologicznym nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego.

Mając na uwadze ww. uregulowania należy stwierdzić, iż droga o nawierzchni żwirowej nie posiada cech przypisywanych obiektom budowlanym, a tym samym nie stanowi ona budowli w rozumieniu przedstawionych regulacji prawnych. Tym samym działka gruntu, na której znajduje się droga o nawierzchni żwirowej, zdaniem Gminy, nie powinna być oceniana w charakterze gruntu zabudowanego.

Zasady kwalifikacji gruntów jako terenów budowlanych

Począwszy od 1 kwietnia 2013 r. definicja terenów budowlanych zawarta jest w art. 2 pkt 33 ustawy o VAT. Zgodnie z przedmiotową definicją, przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu, zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm., dalej jako: "Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym") ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Artykuł 4 ust. 2 powyższej ustawy przewiduje natomiast, że w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym:

1.

lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;

2.

sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Poprzez inwestycję celu publicznego, zgodnie z przepisami art. 2 pkt 5 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, należy rozumieć działania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), a także krajowym (obejmującym również inwestycje międzynarodowe i ponadregionalne), oraz metropolitalnym (obejmującym obszar metropolitalny) bez względu na status podmiotu podejmującego te działania oraz źródła ich finansowania, stanowiące realizację celów, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.) tj. celów publicznych.

Zgodnie z przepisami art. 50 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym - inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie planu miejscowego, a w przypadku jego braku - w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Artykuł 54 ww. ustawy przewiduje natomiast, że decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego określa:

1.

rodzaj inwestycji;

2.

warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych, a w szczególności w zakresie:

a.

warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,

b.

ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,

c.

obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji,

d.

wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich,

e.

ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych;

3.

linie rozgraniczające teren inwestycji, wyznaczone na mapie w odpowiedniej skali, z zastrzeżeniem art. 52 ust. 2 pkt 1.

W tym momencie Wnioskodawca wskazał, że w przypadku inwestycji publicznych obejmujących budowę drogi publicznej zastosowanie mają przepisy ustawy drogowej, która w art. 11a ust. 1 stanowi, że wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo wykonujący zadania zlecone z zakresu administracji rządowej starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych wydają decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek właściwego zarządcy drogi.

Zgodnie z przepisami art. 11f ust. 1 Ustawy drogowej, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zawiera w szczególności:

1.

wymagania dotyczące powiązania drogi z innymi drogami publicznymi, z określeniem ich kategorii,

2.

określenie linii rozgraniczających teren,

3.

warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska, ochrony zabytków i dóbr kultury współczesnej oraz potrzeb obronności państwa,

4.

wymagania dotyczące ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich,

5.

zatwierdzenie podziału nieruchomości, o którym mowa w art. 12 ust. 1,

6.

oznaczenie nieruchomości lub ich części, według katastru nieruchomości, które stają się własnością Skarbu Państwa lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego,

7.

zatwierdzenie projektu budowlanego,

8.

w razie potrzeby inne ustalenia.

Zgodnie z art. 11i ust. 2 Ustawy drogowej, w sprawach dotyczących zezwolenia na realizację inwestycji drogowej nie stosuje się przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W konsekwencji, z uwagi na fakt, iż w przypadku wydawania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej zostały w całości wyłączone przepisy określone w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym należy uznać, że ustalenie lokalizacji drogi w ramach zezwolenia na realizację inwestycji drogowej może nastąpić niezależnie od tego, czy dla terenu, przez który ma przebiegać ta inwestycja, obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz niezależnie od treści postanowień takiego planu.

W świetle przywołanych powyżej przepisów należy stwierdzić, że ani decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (wydana na podstawie przepisów ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym), ani decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (wydana zgodnie z przepisami ustawy drogowej) nie odnoszą się do przeznaczenia terenu pod zabudowę, w szczególności nie przesądzają o zmianie przeznaczenia terenu. Tego rodzaju decyzje, w odróżnieniu od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, stwierdzają bowiem bezpośrednio wyłącznie zamiar realizacji konkretnego, ściśle określonego zadania inwestycyjnego o charakterze publicznym/drogowym, na nieruchomościach, w stosunku do których zostały one wydane.

Należy przy tym podkreślić, że ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym wyraźnie rozgranicza dwa rodzaje decyzji, tj. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego. W konsekwencji, w opinii Wnioskodawcy, nieuprawniona byłaby taka interpretacja przepisów ustawy o VAT w powiązaniu z przepisami ustawy drogowej i ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, która dopuszczałaby określanie przeznaczenia gruntów również na podstawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o realizacji inwestycji drogowej.

W konsekwencji należy stwierdzić, że w celu zakwalifikowania części gruntów, wchodzących w skład Nieruchomości przeniesionych z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa, jako terenów budowlanych lub innych niż budowlane, należy w pierwszej kolejności oprzeć się na klasyfikacji tych gruntów zawartej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

W przypadku, gdy dany teren nie jest objęty planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego, dla danego terenu nigdy nie został uchwalony taki plan lub dotychczasowy plan zagospodarowania przestrzennego już wygasł, przeznaczenie terenu może wynikać na gruncie przepisów ustawy o VAT obowiązujących od 1 kwietnia 2013 r., z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu może być również decydującym źródłem przeznaczenia terenu, w przypadku, w którym pomimo obowiązywania planu zagospodarowania przestrzennego została wydana skuteczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 65 ust. 2 Ustawy o Zagospodarowaniu Przestrzennym).

W konsekwencji na gruncie przepisów obowiązujących od 1 kwietnia 2013 r., i w przypadku, gdy teren jest niezabudowany i nie ma dla tego terenu określonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub plan ten wygasł, a równocześnie nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, teren ten traktowany jest jako inny niż teren budowlany. Ponadto możliwość uznania terenu jako teren inny niż budowlany, dotyczy również przypadków, w których analizowany teren położony jest co prawda w zakresie obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, niemniej jednak z treści obowiązującego planu wynika przeznaczenie tego terenu jako inne niż budowlane (np. rolne), a przy tym nie została dla omawianego terenu wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W świetle powyższego, nie ulega wątpliwości, że decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzja o realizacji inwestycji drogowej nie mogą stanowić podstawy do określenia przeznaczenia terenu.

Moment kwalifikacji gruntów przenoszonych z mocy prawa w zamian za odszkodowanie.

Wnioskodawca również wskazał, że w przeszłości pojawiały się rozbieżności w interpretacji przez organy podatkowe i sądy administracyjne momentu dokonania odpłatnej dostawy towarów w postaci przeniesienia prawa własności tych towarów z nakazu organu władzy publicznej lub z mocy prawa, w zamian za odszkodowanie zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

Obecnie, w świetle m.in. wyroków NSA z dnia 23 stycznia 2015 r., sygn. akt I FSK 1544/12 oraz I FSK 1545/12, nie powinno ulegać wątpliwości, że taka dostawa towarów następuje w chwili, gdy przymiotu ostateczności nabiera decyzja zezwalająca na budowę planowanej inwestycji i w tym momencie należy ocenić, jakie grunty stanowią przedmiot dostawy oraz czy ich przeznaczenie w danej chwili pozwala na zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

Zgodnie bowiem z przywoływanymi już przepisami art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, w tym również przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub przeniesienie z mocy prawa (w analizowanym stanie faktycznym na mocy decyzji Wojewody), własności towarów w zamian za odszkodowanie. W myśl art. 12 ust. 4 ustawy drogowej, nieruchomości przeznaczone pod inwestycje drogowe przechodzą z mocy prawa na własność Skarbu Państwa lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego z dniem, w którym stosowna decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej staje się ostateczna. Tym samym dzień uprawomocnienia się Decyzji o wywłaszczeniu wydanych przez Wojewodę powinien zostać uznany za dzień dokonania przez Gminę odpłatnej dostawy Nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.

Powyższe zostało potwierdzone w szczególności przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: "Organ") w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 19 lipca 2018 r., znak: 0112-KDIL1-2.4012.330.2018.1.JO. W ramach ww. interpretacji Organ uznał, iż: "Zatem właściwym jest stwierdzenie, że najpierw dochodzi do czynności wywłaszczenia, a dopiero następnie do dokonania zmiany przeznaczenia nieruchomości. Tym samym, wywłaszczone nieruchomości powinny zostać opodatkowane zgodnie z obowiązującą kwalifikacją nieruchomości w momencie wywłaszczenia".

Analogiczny pogląd wyraził Organ w interpretacji indywidualnej z dnia 20 sierpnia 2018 r. znak: 0112-KDIL1-2.4012.421.2018.1.DC, w której stwierdził, że: "Bez znaczenia dla niniejszej sprawy pozostaje wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji drogowej, gdyż

przeznaczenia wywłaszczonych działek z terenu niebędącego terenem przeznaczonym pod zabudowę na teren przeznaczony pod zabudowę odbywa się w tym samym momencie, w którym nieruchomość ta staje się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa. Zmiana ta nie wystąpiłaby gdyby nie doszło do czynności wywłaszczenia.

Zatem, ponieważ w momencie dostawy (wywłaszczenia) przedmiotowe działki były terenem niezabudowanym niebędącym terenem przeznaczonym pod zabudowę, to jej dostawa korzystała ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT".

Gmina podkreśliła, iż w analizowanym stanie faktycznym w momencie uprawomocnienia się wydanych Decyzji o wywłaszczeniu, grunty składające się na część Nieruchomości obejmującą Działki nr 1 co do zasady nie były objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, co, w ocenie Gminy, zaprzecza ich przeznaczeniu pod zabudowę.

Wyjątkiem w ww. zakresie była jedynie działka nr (...) położona w obrębie (...). Jednocześnie, odnosząc się do przeznaczenia ww. działki nr (...), zgodnie z postanowieniami obowiązującego ówcześnie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, omawiana działka oznaczona była symbolem R - teren pozostający w użytkowaniu rolniczym. W związku z powyższym, również w przypadku tej działki nie można mówić o jej przeznaczeniu pod zabudowę.

Ponadto w stosunku do wszystkich ww. działek nie zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W tym miejscu należy również zauważyć, że przed momentem uzyskania charakteru ostatecznego przez decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, na podstawie art. 17 Ustawy drogowej, wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzki oraz starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych, mogą nadać takiej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Zgodnie z art. 17 ust. 3 Ustawy drogowej, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej opatrzona rygorem natychmiastowej wykonalności:

1.

(uchylony);

2.

zobowiązuje do niezwłocznego wydania nieruchomości, opróżnienia lokali i innych pomieszczeń;

3.

uprawnia do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez właściwego zarządcę drogi;

4.

uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych;

5.

uprawnia do wydania przez właściwy organ dziennika budowy.

Tym samym nadanie Decyzji o wywłaszczeniu rygoru natychmiastowej wykonalności, prowadziło w niniejszym przypadku do uzyskania przez Skarb Państwa ekonomicznego władztwa nad rzeczą (tutaj: Nieruchomością). Powyższe z kolei wiąże się z prawną możliwością realizacji działań takich jak m.in. rozpoczęcie robót budowlanych będących następstwem wydania nieruchomości oraz jej faktycznego objęcia przez właściwego zarządcę drogi.

W konsekwencji, w przypadku, w którym Organ uznałby, iż faktycznym momentem dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT byłby w niniejszym stanie faktycznym dzień nadania Decyzjom o wywłaszczeniu rygoru natychmiastowej wykonalności (w związku z przeniesieniem w ww. dniu prawa do rozporządzania ww. gruntami przez Skarb Państwa jak właściciel), Gmina wskazała, iż kwalifikacja Działek nr 1 była taka sama w momencie nadania Decyzjom o wywłaszczeniu rygoru natychmiastowej wykonalności oraz na dzień, w którym Decyzje o wywłaszczeniu stały się ostateczne (tj. Działki nr 1 nie były objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub przeznaczenie wynikające z ww. planu nie oznaczało przeznaczenia pod zabudowę, a ponadto nie zostały w odniesieniu do omawianych działek wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu).

Tym samym, w opinii Wnioskodawcy, grunty wchodzące w skład tej części Nieruchomości stanowiły w momencie ich dostawy na rzecz Skarbu Państwa w ramach wywłaszczenia tereny niezabudowane inne niż tereny budowlane przeznaczone pod zabudowę.

Opodatkowanie przez Gminę dostawy części Nieruchomości obejmującej Działki nr 1

Z uwagi na przytoczone powyżej argumenty, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że dostawa części Nieruchomości obejmującej Działki nr 1, w skład której wchodziły na moment dostawy grunty nieobjęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz grunt dla którego obowiązywał miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, niemniej jednak z którego to planu wynikało dla tego gruntu przeznaczenie inne niż budowlane, dla których to gruntów nie zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, będzie objęta zwolnieniem z podatku VAT w związku z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

W związku z powyższym Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie prawidłowości stanowiska przedstawionego na wstępie.

Ad. 2

Wydana przez Wojewodę Decyzja o wywłaszczeniu objęła również część Nieruchomości obejmującą Działki nr 2, tj. grunty na których w zależności od przypadku występowały budowle w postaci dróg o nawierzchni utwardzonej przy pomocy asfaltu, dróg utwardzonych płytami betonowymi lub chodnika.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zwolniona z podatku jest dostawa budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem, gdy:

a.

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W świetle art. 2 ust. 14 ustawy o VAT - w brzmieniu aktualnym na moment dostawy Nieruchomości w ramach wywłaszczenia - przez pierwsze zasiedlenie należało rozumieć oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi, budynków, budowli lub ich części po ich:

a.

wybudowaniu lub

b.

ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Jednocześnie jak wynika z utrwalonej linii orzeczniczej sądów administracyjnych oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przedstawione w treści art. 2 ust. 14 ustawy o VAT pojęcie pierwszego zasiedlenia zostało w treści ustawy o VAT sztucznie zawężone. Przykładowo jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w orzeczeniu z dnia 14 maja 2015 r., sygn. akt I FSK 382/14 "Sąd krajowy celem zapewnienia skuteczności normom dyrektywy 112 stwierdził zatem częściową niezgodność art. 2 pkt 14 lit. a ustawy o VAT z art. 12 ust. 1 lit. a i 2 dyrektywy 112, jak też art. 135 ust. 1 lit. j dyrektywy 112. Mowa tu o części dotyczącej użytego w treści art. 2 pkt 14 lit. a ustawy o VAT warunku "w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu". Warunek ten w istocie doprowadza do sztucznego różnicowania sytuacji podmiotu gospodarczego, który po wybudowaniu budynku część oddał w najem a część budynku wykorzystywał na potrzeby własnej działalności gospodarczej albowiem w obydwóch przypadkach doszło do korzystania z budynku". Jednocześnie kontynuując swoje rozważania NSA określił właściwe rozumienie przedmiotowego pojęcia: "(...) pod pojęciem pierwszego zasiedlenia - rozumie się przez to użytkowanie przez pierwszego nabywcę lub użytkownika budynków, budowli lub ich części, po ich wybudowaniu".

W tym miejscu warto wskazać także na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjny we Wrocławiu z dnia 6 marca 2018 r., sygn. akt: I SA/Wr 918/17, w ramach którego ww. sąd uznał, iż: "Dokonując wykładni prounijnej przepisu, art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, uwzględniającej wyrok TSUE z dnia 16 listopada 2017 r., Kozuba Premium Selection sp.o.o. EU:C:2017:869 Sąd pragnie wskazać, że definicja "pierwszego zasiedlenia" powinna brzmieć następująco: pod pojęciem pierwszego zasiedlenia rozumie się oddanie do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

a.

wybudowaniu lub

b.

ulepszeniu (rozumianego jako synonim przebudowy), jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie (przebudowę), w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej (...)".

W podobnym tonie wypowiedział się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 7 marca 2018 r., znak: 0112-KDIL4.4012.650.2017.2.NK "W związku z powyższym należy stwierdzić, że w przypadku ww. niezgodności prawa krajowego z prawem UE, to podatnik może zastosować obowiązujące normy prawa krajowego albo bezpośrednio zastosować przepisy dyrektywy z uwzględnieniem wykładni pojęcia pierwszego zasiedlenia przedstawionego wyroku C-308/16, zaś organy podatkowe są obowiązane respektować rozstrzygnięcie TSUE zawarte w wyroku C-308/16. Tym samym ocena planowanej dostawy pod kątem zwolnienia z VAT powinna być dokonana przy uwzględnieniu przyjętej przez podatnika definicji pierwszego zasiedlenia".

Należy również zwrócić uwagę na stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wyrażone w interpretacji indywidualnej z dnia 28 marca 2017 r. (znak: 1462-IPPP2.4512.l04.2017.1.MT), w której podkreślił on, że: "Jak wskazano wcześniej "pierwsze zasiedlenie" budynku (po jego wybudowaniu) należy rozumieć szeroko jako pierwsze zajęcie budynku, używanie. Dla określenia czy dostawa danej nieruchomości po jej wybudowaniu może korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy o VA T nie ma znaczenia status podmiotu dokonującego tej dostawy.

W związku z tym w odniesieniu do analizowanej sprawy należy stwierdzić, że w stosunku do nabywanych lokali przez Wnioskodawcę doszło do ich pierwszego zasiedlenia. Wynika to z okoliczności, że jak wskazał Wnioskodawca lokale te będzie nabywać na rynku wtórnym, zatem w stosunku do tych lokali nastąpiło ich pierwsze zasiedlenie rozumiane jako "pierwsze zajęcie, używanie". Nie można zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że w sytuacji gdy zakupi lokal od podmiotu nie występującego przy tej transakcji w charakterze podatnika podatku VAT może rozważać tylko zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, ponieważ, zdaniem Wnioskodawcy, nie doszło do pierwszego zasiedlenia tych lokali i ich dostawa następuje w ramach pierwszego zasiedlenia w myśl art. 2 pkt 14 ustawy o VAT. Należy stwierdzić, że sprzedaż przez Wnioskodawcę lokali nabytych z rynku wtórnego bez podatku VAT - od osób fizycznych w ramach czynności niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT jak i od podmiotów gospodarczych w ramach czynności zwolnionej z tego podatku - będzie sprzedażą po pierwszym zasiedleniu".

W kontekście przedstawionego powyżej rozstrzygnięcia Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, należy wskazać że analiza zasadności zastosowania zwolnienia z opodatkowania w określonych okolicznościach sprawy w oparciu o pojęcie pierwszego zasiedlenia powinna być przeprowadzona wyłącznie w odniesieniu do przedmiotu planowanej/dokonywanej dostawy (budynku, budowli lub ich części), przy czym na wynik takiej analizy nie powinno mieć wpływu kryterium podmiotowe, tj. okoliczność czy w stosunku do podmiotu dokonującego dostawy budynków, budowli lub ich części możliwe jest stwierdzenie, iż dokonał on niejako pierwszego zasiedlenia obiektu budowalnego będącego przedmiotem dostawy. W ocenie Gminy takie założenie byłoby całkowicie pozbawione sensu.

Jak zauważył rzecznik generalny F.G. Jacobs w pkt 15 i 16 opinii w sprawie C-346/95 Blasi przeciwko Finanzamt Munchen I: "(...) dostawa nowego budynku wskazuje na koniec procesu produkcji. Natomiast późniejsze opodatkowanie VAT każdej dostawy takiej nieruchomości nie byłoby usprawiedliwione. Używana już nieruchomość nie jest rezultatem procesu produkcyjnego. Po początkowym uzbrojeniu terenu i wzniesieniu budynku korzystanie z nieruchomości z reguły następuje w sposób pasywny i nie powstaje tu żadna wartość dodana. Z tego powodu jedynie pierwotne nabycie uzbrojonej nieruchomości budowlanej oraz budynku przed pierwszym oddaniem go do użytku jest opodatkowane VAT natomiast dalsze przeniesienie własności takiego budynku oraz jego wynajem nie są objęte tym podatkiem".

Końcowo Gmina przytoczyła brzmienie art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którym począwszy od 1 września 2019 r. przez pierwsze zasiedlenie należy rozumieć: "(...) oddanie do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi, lub rozpoczęcie użytkownikowi lub rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne, budynków, budowli lub ich części, po ich (...)". Przedmiotowa zmiana, jak wynika z uzasadnienia do nowelizacji ustawy o VAT, stanowi wyraz dążenia polskiego ustawodawcy do harmonizacji przepisów ustawy o VAT z wykładnią przepisów Dyrektywy 112 dokonaną w wyroku z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie C-308/16 Kozuba Premium Selection oraz aprobowaną w polskim orzecznictwie sądów administracyjnych. Tym samym, zdaniem Gminy, wykładnia komentowanego powyżej przepisu prawa podatkowego w kontekście przedstawionych przez Gminę okoliczności stanu faktycznego powinna zostać dokonana w zgodzie z zaprezentowaną powyżej aktualną definicją pierwszego zasiedlenia, wyrażaną dotychczas w orzecznictwie oraz interpretacjach organów podatkowych.

Mając na uwadze przedstawione powyżej rozważania w zakresie rozumienia pojęcia pierwszego zasiedlenia zgodnego z treścią Dyrektywy 112, wyrażanego w orzecznictwie TSUE oraz sądów administracyjnych, aprobowanego przez organy podatkowe oraz samego ustawodawcę, jak również biorąc pod uwagę zasady jego stosowania w kontekście zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, należy stwierdzić, iż w sprawie będącej przedmiotem wniosku do pierwszego zasiedlenia budowli znajdujących się na Działkach nr 2 doszło wraz z momentem oddania ich do użytkowania. W konsekwencji, zdaniem Gminy, pomiędzy pierwszym zasiedleniem budowli znajdujących się na Działkach nr 2, a dostawą ww. budowli w ramach wywłaszczenia upłynął okres dłuższy niż 2 lata.

W takim przypadku przekazanie przez Gminę na rzecz Skarbu Państwa części Nieruchomości obejmującej Działki nr 2 w zamian za odszkodowanie korzysta ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Ad. 3

W przypadku, w którym dokonywana dostawa budynków, budowli lub ich części, nie może korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, należy rozważyć możliwość zastosowania takiego zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zgodnie z którym zwalnia się dostawę budynków budowli lub ich części jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

a.

w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego;

b.

dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Zastosowanie zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT uwarunkowane jest przy tym łącznym spełnieniem warunków wymienionych w tym przepisie.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z pewnymi wyjątkami niemającymi zastosowania w niniejszej sprawie.

Tak więc prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

a.

nabycia towarów lub usług dokonuje podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT;

b.

nabywane towary lub usługi są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych VAT,

c.

nie znajdują zastosowania przesłanki negatywne wyłączające prawo podatnika do odliczenia VAT.

Z opisu stanu faktycznego wynika, iż Działki nr 2 nie były przez Gminę w żadnym momencie wykorzystywane do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT. W szczególności znajdujące na ww. działkach naniesienia nie stanowiły przedmiotu najmu/dzierżawy lub innych czynności opodatkowanych VAT po stronie Gminy, a drogi i chodnik znajdujące się na ww. działkach były ogólnodostępne. W związku z powyższym warunek wskazany w lit. a art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT należy uznać za spełniony.

Jednocześnie odnosząc się do warunku, wskazanego w lit. b rzeczonego przepisu, należy zauważyć, iż Gmina nie ponosiła wydatków na ulepszenie budowli znajdujących się na Działkach nr 2, których łączna wartość przekroczyłaby 30% ich wartości początkowej. Z uwagi na powyższe w sytuacji Gminy został również spełniony warunek wskazany w lit. b art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Z ww. powodów, w ocenie Gminy, należy uznać, iż w przedmiotowej sprawie, spełnione zostały warunki w postaci braku prawa do odliczenia VAT od budowli będących przedmiotem dostawy, jak również braku prawa do odliczenia VAT od ponoszonych wydatków na ulepszenie ww. budowli. Powyższe, zarówno w przypadku, w którym Organ nie zgodziłby się z argumentacją Gminy przedstawioną w uzasadnieniu do pytania nr 2 przekłada się na możliwość skorzystania przez Gminę ze zwolnienia z opodatkowania dostawy przedmiotowych budowli na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Na wstępie należy zauważyć, że w analizowanej sprawie przekazanie w zamian za odszkodowanie przez Gminę na rzecz Skarbu Państwa Nieruchomości obejmującej Działki nr 1 oraz Działki nr 2 nastąpiło w roku 2015, dlatego też tut. Organ w interpretacji indywidualnej odniósł się do stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego na dzień przekazania tych działek.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

1.

przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;

2.

wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;

3.

wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;

4.

wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;

5.

ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;

6.

oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;

7.

zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Przez towary, stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Z przywołanego powyżej przepisu art. 7 ust. 1 ustawy wynika, że przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa własności towarów (nieruchomości) w zamian za odszkodowanie jest objęte podatkiem od towarów i usług (a więc także wówczas, gdy nie jest ono następstwem decyzji właściciela, lecz wynika z nakazu organu władzy publicznej lub z mocy samego prawa).

W takiej sytuacji uznać należy, że ma miejsce dostawa towarów w zamian za odszkodowanie, natomiast odszkodowanie pełni funkcję wynagrodzenia za przeniesienie własności towarów, czyniąc tego rodzaju dostawę faktycznie odpłatną - objętą opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez "podatników" w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

W myśl dyspozycji art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jak stanowi natomiast art. 15 ust. 6 ustawy - nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE.L 347 z dnia 11 grudnia 2006, str. 1, z późn. zm.), zwanej dalej Dyrektywą 2006/112/WE Rady, zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Oznacza to, że organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz, gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych.

W świetle wskazanych unormowań jednostki samorządu terytorialnego na gruncie podatku od towarów i usług występować mogą w dwoistym charakterze:

* podmiotów niebędących podatnikami, gdy realizują zadania nałożone na nich odrębnymi przepisami prawa, oraz

* podatników podatku od towarów i usług, gdy wykonują czynności na podstawie umów cywilnoprawnych.

Z opisu sprawy wynika, że Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i wykonuje zadania nałożone na nią odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których została powołana. Większość z nich realizowana jest przez Gminę w ramach reżimu publicznoprawnego. Poza tym Gmina dokonuje wybranych czynności na podstawie zawieranych umów cywilnoprawnych i traktuje je jako podlegające ustawie o podatku od towarów i usług. Składnikiem mienia komunalnego są także nieruchomości stanowiące własność Gminy.

Decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 26 listopada 2014 r., Wojewoda udzielił zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na " (...)". W drodze Decyzji o wywłaszczeniu Skarb Państwa przejął z mocy prawa stanowiące dotychczas własność Gminy Nieruchomości. Decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna z dniem 9 stycznia 2015 r.

Następnie Wojewoda dnia 20 lutego 2015 r. wydał decyzję zmieniającą Decyzję o wywłaszczeniu. W tym zakresie omawiana zmiana polegała na dopisaniu do treści Decyzji o wywłaszczeniu działki nr (...), położonej w obrębie (...), która to działka również została przejęta przez Skarb Państwa na własność (dalej: Decyzja zmieniająca Decyzję o wywłaszczeniu).

W związku z ww. wywłaszczeniem, właściwymi decyzjami Wojewoda ustalił kolejno na rzecz Gminy odszkodowanie z tytułu utraty przez Gminę prawa własności przejętych z mocy prawa Nieruchomości (dalej łącznie jako: "Decyzje o odszkodowaniu").

Decyzje o wywłaszczeniu objęły m.in. grunty, które na moment nadania Decyzjom o wywłaszczeniu rygoru natychmiastowej wykonalności oraz w momencie, kiedy ww. decyzje stały się ostateczne, stanowiły:

* grunty nieobjęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz wobec których nie zostały wydane decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, na których brak było naniesień w postaci budynków, budowli lub ich części, tj. działki o nr:

o (...) - położone w Obrębie (...);

o (...) - położone w Obrębie (...);

o (...) - położone w Obrębie (...);

o (...) - położone w Obrębie (...);

o (...) - położone w Obrębie (...),

przy czym:

o na działce nr (...) położnej w obrębie (...) występowało, w szczególności naniesienie w postaci ogrodzenia i bramy;

o na działce nr (...) położonej w obrębie (...) występowała droga o nawierzchni żwirowej;

o na działce nr (...) położonej w obrębie (...) występowała konstrukcja reklamowa na stelażu niezwiązana trwale z gruntem;

o pozostałe działki wyżej wskazane pozbawione były naniesień, ewentualnie występowały na nich w szczególności: nieutwardzone drogi gruntowe, drzewostan, nasadzenia oraz trawy.

* grunt objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, z którego wynika przeznaczenie gruntu inne niż budowlane oraz na który nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i na którym brak było naniesień w postaci budynków, budowli lub ich części, tj. działka o nr (...) - położona w Obrębie (...).

Łącznie jako: Działki nr 1.

* grunty, na których występowały naniesienia w postaci:

o drogi o nawierzchni asfaltowej dotyczy działek nr (...) położonych w obrębie (...), nr (...) położonej w obrębie (...), nr (...), (...) położonych w obrębie (...) oraz działki nr (...) położonej w obrębie (...);

o chodnika dotyczy działki nr (...) położonej w obrębie (...);

o drogi z płyt betonowych - dotyczy działki nr (...) położonych w obrębie (...).

Równocześnie Gmina wskazała, że * co do zasady, pomiędzy momentem nadania Decyzjom o wywłaszczeniu rygoru natychmiastowej wykonalności/momentem kiedy ww. decyzje stały się ostateczne, a momentem powstania ww. naniesień upłynął okres dłuższy niż 2 lata dalej: Działki nr 2;

Działki nr 2 były przez Gminę wykorzystywane wyłącznie do działalności innej niż gospodarcza. Działki te nie były przez Gminę w żadnym momencie wykorzystywane do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT - a więc zarówno działalności, która generuje obowiązek zapłaty podatku, jak i działalności zwolnionej przedmiotowo z opodatkowania. W szczególności znajdujące na ww. działkach naniesienia nie stanowiły przedmiotu najmu/dzierżawy lub innych czynności opodatkowanych VAT po stronie Gminy, a drogi oraz chodnik znajdujące się na ww. działkach były ogólnodostępne. W konsekwencji Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia ww. naniesień.

Gmina nie ponosiła ponadto wydatków na ulepszenie omawianych naniesień, których łączna wartość przekroczyłaby 30% ich wartości początkowej.

Działki nr 1:

1. Obręb nr (...)

2. Obręb nr (...)

3. Obręb nr (...)

4. Obręb nr (...)

5. Obręb nr (...).

Nabycie ww. działek nie zostało wykonane w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (nie była to czynność opodatkowana VAT, tj. nie został naliczony podatek VAT oraz nie była to czynność zwolniona). Gmina wskazała, iż nabyła ona prawo własności przedmiotowych działek w drodze komunalizacji, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych. Przy nabyciu ww. nieruchomości Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Nieruchomości te nie były przez Gminę w ogóle wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej zwolnionej od podatku od towarów i usług. Nieruchomości te, od momentu nabycia do momentu wywłaszczenia, nie były wykorzystywane przez Gminę do prowadzenia jakiejkolwiek działalności (nieużytki). W szczególności nieruchomości te nie były w jakikolwiek sposób wykorzystywane do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT.

Obręb (...): działka nr (...) - Gmina nabyła przedmiotową nieruchomość w roku 2003 w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu VAT (zgodnie z ustawą z dnia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym), w związku z której wystąpieniem został naliczony podatek VAT. Gmina nabyła ww. działkę w roku 2003 od Przedsiębiorstwa (...) Sp. z o.o. z siedzibą w (...), wykonując prawo pierwokupu. Przy nabyciu ww. nieruchomości Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Nieruchomość ta nie była przez Gminę w ogóle wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej zwolnionej od podatku od towarów i usług. Nieruchomość ta, od momentu nabycia do momentu wywłaszczenia, nie była wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia jakiejkolwiek działalności (nieużytki). W szczególności nieruchomość ta nie była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT.

Działki oznaczone we wniosku nr 2:

1. Obręb (...): nr (...), (...)

2. Obręb (...): nr (...).

Nabycie tych działek nie zostało wykonane w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (nie była to czynność opodatkowana VAT, tj. nie został naliczony podatek VAT oraz nie była to czynność zwolniona). Gmina wskazała, iż nabyła ona prawo własności przedmiotowej działki w drodze komunalizacji, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

Przy nabyciu ww. nieruchomości Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Nieruchomości te nie były przez Gminę w ogóle wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej zwolnionej od podatku od towarów i usług.

Nieruchomości te, od momentu nabycia początkowo w ogóle nie były wykorzystywane przez Gminę do prowadzenia jakiejkolwiek działalności (nieużytki), a następnie (od września 2011 r. do momentu wywłaszczenia) były wykorzystywane przez Gminę do prowadzenia działalności innej niż gospodarcza - przez nieruchomości przebiegała ogólnodostępne drogi publiczne o nawierzchni asfaltowej, z których korzystanie było nieodpłatne.

3. Obręb (...): * działka (...) - nabycie tej działki nie zostało wykonane w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (nie była to czynność opodatkowana VAT, tj. nie został naliczony podatek VAT oraz nie była to czynność zwolniona). Gmina wskazała, iż nabyła ona prawo własności przedmiotowej działki w drodze komunalizacji, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

Przy nabyciu ww. nieruchomości Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Nieruchomość ta nie była przez Gminę w ogóle wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej zwolnionej od podatku od towarów i usług.

Nieruchomość ta, od momentu nabycia początkowo w ogóle nie była wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia jakiejkolwiek działalności (nieużytki), a następnie (od czerwca 2009 r. do momentu wywłaszczenia) była wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia działalności innej niż gospodarcza - przez nieruchomość przebiegał fragment ogólnodostępnej drogi publicznej o nawierzchni z płyt betonowych, z której korzystanie było nieodpłatne.

* działka (...):

Nabycie tej działki nie zostało wykonane w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (nie była to czynność opodatkowana VAT, tj. nie został naliczony podatek VAT oraz nie była to czynność zwolniona). Gmina wskazała, iż nabyła ona prawo własności przedmiotowej działki w drodze komunalizacji, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych. Przy nabyciu ww. nieruchomości Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Nieruchomość ta nie była przez Gminę w ogóle wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej zwolnionej od podatku od towarów i usług. Nieruchomość ta, od momentu nabycia początkowo w ogóle nie była wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia jakiejkolwiek działalności (nieużytki), a następnie (od czerwca 2009 r. do momentu wywłaszczenia) była wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia działalności innej niż gospodarcza - przez nieruchomość przebiegała ogólnodostępna droga publiczna o nawierzchni asfaltowej, z której korzystanie było nieodpłatne.

* działka (...): Nabycie tej działki nie zostało wykonane w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (nie była to czynność opodatkowana VAT, tj. nie został naliczony podatek VAT oraz nie była to czynność zwolniona). Gmina wskazała, iż nabyła ona prawo własności przedmiotowej działki w drodze komunalizacji, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

Przy nabyciu ww. nieruchomości Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Nieruchomość ta nie była przez Gminę w ogóle wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej zwolnionej od podatku od towarów i usług.

Nieruchomość ta, od momentu nabycia początkowo w ogóle nie była wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia jakiejkolwiek działalności (nieużytki), a następnie (od czerwca 2009 r. do momentu wywłaszczenia) była wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia działalności innej niż gospodarcza - przez nieruchomość przebiegał ogólnodostępny chodnik dla pieszych, z którego korzystanie było nieodpłatne.

* działka (...): Nabycie tej działki nie zostało wykonane w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (nie była to czynność opodatkowana VAT, tj. nie został naliczony podatek VAT oraz nie była to czynność zwolniona). Gmina wskazała, iż nabyła ona prawo własności przedmiotowej działki w drodze darowizny. Przy nabyciu ww. nieruchomości Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Nieruchomość ta nie była przez Gminę w ogóle wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej zwolnionej od podatku od towarów i usług. Nieruchomość ta, od momentu nabycia początkowo w ogóle nie była wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia jakiejkolwiek działalności (nieużytki), a następnie (od czerwca 2009 r. do momentu wywłaszczenia) była wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia działalności innej niż gospodarcza - przez nieruchomość przebiegała ogólnodostępna droga publiczna o nawierzchni asfaltowej, z której korzystanie było nieodpłatne.

Działki nr (...), nr (...) oraz Obręb (...) nr (...) - nabycie tych działek nie zostało wykonane w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (nie była to czynność opodatkowana VAT, tj. nie został naliczony podatek VAT oraz nie była to czynność zwolniona). Gmina wskazała, iż nabyła ona prawo własności przedmiotowej działki w drodze komunalizacji, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych. Przy nabyciu ww. nieruchomości Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Nieruchomość ta nie była przez Gminę w ogóle wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej zwolnionej od podatku od towarów i usług. Nieruchomość ta, od momentu nabycia początkowo w ogóle nie była wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia jakiejkolwiek działalności (nieużytki), a następnie (od czerwca 2009 r. do momentu wywłaszczenia) była wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia działalności innej niż gospodarcza - przez nieruchomość przebiegała ogólnodostępna droga publiczna o nawierzchni asfaltowej, z której korzystanie było nieodpłatne.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy przekazanie przez Gminę na rzecz Skarbu Państwa w zamian za odszkodowanie:

* Nieruchomości obejmującej działki niezabudowane (Działki nr 1) korzysta ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy;

* Nieruchomości obejmującej działki, na których występowały naniesienia, tj. budynki i/lub budowle lub ich części (Działki nr 2) korzysta ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lub 10a ustawy.

W pierwszej kolejności zaznaczyć należy, że ani organ władzy publicznej ani urząd obsługujący ten organ wydając nieruchomość za odszkodowaniem nie może skorzystać z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy. W przypadku wywłaszczenia nieruchomości za odszkodowaniem nie są realizowane zadania, dla realizacji których organy te zostały powołane. Jednocześnie Gmina w przedmiotowym zakresie nie występuje jako podmiot prawa publicznego, lecz jako właściciel. Jego sytuacja w odniesieniu do kwestii własności nieruchomości jest taka sama jak innych podmiotów, których może dotknąć decyzja o wywłaszczeniu.

Tym samym, dokonując odpłatnego zbycia opisanych nieruchomości gruntowych w roku 2015, Gmina działała jako podatnik w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, prowadzący działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy.

Jednocześnie, przeniesienie przez Wnioskodawcę własności opisanych działek niezabudowanych i zabudowanych na rzecz Skarbu Państwa w zamian za odszkodowanie, stanowi odpłatną dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W tym przypadku, odszkodowanie pełni funkcję wynagrodzenia za przeniesienie własności towarów, czyniąc tego rodzaju dostawę faktycznie odpłatną i ze względu na przedmiot czynność taka jest objęta podatkiem VAT.

Wyjaśnić należy, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nie podlega samo odszkodowanie, lecz stanowiące dostawę towarów - przeniesienie własności nieruchomości w zamian za wynagrodzenie przyjmujące formę odszkodowania.

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że w oparciu o art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Przy czym zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ust. 1 ustawy.

Jak wynika z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Powyższe oznacza, że zwolnienie przysługuje względem takiej dostawy, której przedmiotem jest grunt niezabudowany i jednocześnie o przeznaczeniu innym niż budowlane.

Na podstawie art. 2 pkt 33 ustawy, przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W tym miejscu warto wyjaśnić, że stosownie do treści wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 28 marca 1996 r. w sprawie C-468/93 Gemeente Emmen - "teren budowlany" oznacza każdy nieuzbrojony lub uzbrojony teren uznany przez państwa członkowskie za teren z przeznaczeniem pod zabudowę.

Zatem, także w świetle orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości za teren budowlany uznać można jedynie taki, który regulacjami prawa krajowego został przeznaczony pod zabudowę. Przepis art. 2 pkt 33 ustawy w zgodny sposób odpowiada zatem treści ww. orzeczenia, gdyż cechę przeznaczenia pod zabudowę ustalić należy na podstawie określonych wprost w ustawie dokumentów prawa miejscowego.

Z powyższych przepisów wynika, że przeznaczenie określonego gruntu należy oceniać wyłącznie w oparciu o istniejący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz - w przypadku braku takiego planu - wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Opodatkowaniu podlegają te dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku gruntów niezabudowanych, tylko te, które stanowią tereny budowlane w myśl art. 2 pkt 33 ustawy.

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.), reguluje zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, przy czym:

1.

lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

2.

sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Na mocy art. 2 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przez inwestycję celu publicznego należy rozumieć działania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), a także krajowym (obejmującym również inwestycje międzynarodowe i ponadregionalne), bez względu na status podmiotu podejmującego te działania oraz źródła ich finansowania, stanowiące realizację celów, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.).

Stosownie do art. 6 pkt 1 ww. ustawy, celami publicznymi w rozumieniu ustawy jest wydzielanie gruntów pod drogi publiczne, drogi rowerowe i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego, a także łączności publicznej i sygnalizacji.

Z okoliczności sprawy wynika, że na moment nadania Decyzji o wywłaszczeniu rygoru natychmiastowej wykonalności oraz w momencie kiedy ww. decyzja stała się ostateczna, działki, na których - jak wynika z opisu sprawy - nie było naniesień w postaci budynków/budowli lub ich części (Działki nr 1) nie były objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla ww. działek nie zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Tylko dla jednej z Działek nr 1 na dzień wywłaszczenia obowiązywał miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - działka nr (...). Jednak - jak wskazał sam Zainteresowany - grunt ten był objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, z którego wynikało przeznaczenie inne niż budowlane. Poza tym dla tej działki nie były wydawane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W konsekwencji ww. Działki nr 1 nie stanowiły terenów budowlanych.

Zaznaczyć w tym miejscu należy, że zmiana przeznaczenia ww. wywłaszczonych nieruchomości, tj. Działek nr 1 nastąpiła w tym samym momencie, w którym nieruchomości te stały się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa. Zmiana ta nie wystąpiłaby gdyby nie doszło do czynności wywłaszczenia. Zatem właściwym jest stwierdzenie, że najpierw dochodzi do czynności wywłaszczenia, a dopiero następnie do dokonania zmiany przeznaczenia nieruchomości. Tym samym, wywłaszczone nieruchomości powinny zostać opodatkowane zgodnie z obowiązującą kwalifikacją nieruchomości w momencie wywłaszczenia.

W konsekwencji, mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że czynność przekazania przez Gminę z nakazu organu władzy publicznej w zamian za odszkodowanie prawa własności niezabudowanych nieruchomości - Działek nr 1, stanowiła czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, korzystającą ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1 uznano za prawidłowe.

Odnośnie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczących kwestii, czy przekazanie przez Gminę na rzecz Skarbu Państwa Nieruchomości (Działek nr 2) w zamian za odszkodowanie, korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lub pkt 10a ustawy tut. Organ wskazuje co następuje.

Przedmiotem wywłaszczenia były również działki (Działki nr 2), na których występowały naniesienia - które jak wynika opisu sprawy - stanowiły budynki/budowle lub ich części. Na działkach nr (...) znajdowały się drogi publiczne o nawierzchni asfaltowej, na działce nr (...) znajdował się ogólnodostępny chodnik, z kolei na działce nr (...) znajdowały się naniesienia w postaci drogi publicznej o nawierzchni z płyt betonowych. Jak wskazała sama Gmina, na dzień wywłaszczenia wszystkie te działki zabudowane były budynkami/budowlami, lub ich częściami.

Zauważyć w tym miejscu należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęcia "budowli". W tym zakresie należy odnieść się do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.).

I tak, w myśl art. 3 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane, ilekroć w ustawie jest mowa o obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:

a.

budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

b.

budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,

c.

obiekt małej architektury.

Stosownie do art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego, pod pojęciem budowli należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Zgodnie z pkt 3a ww. artykułu, obiektem liniowym jest obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego.

Przez urządzenia budowlane należy natomiast rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki - art. 3 pkt 9 Prawa budowlanego.

Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

a.

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Z powyższego uregulowania wynika, że dostawa budynków, budowli lub ich części jest - co do zasady - zwolniona od podatku od towarów i usług. Wyjątek stanowi dostawa w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz jeżeli pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zatem dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynków, budowli lub ich części kluczowym jest ustalenie, kiedy nastąpiło pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Przez pierwsze zasiedlenie - według art. 2 pkt 14 ustawy, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 sierpnia 2019 r. - rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

a.

wybudowaniu lub

b.

ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Jak wynika z powyższych uregulowań, zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, stosuje się w odniesieniu do dostawy całości lub części budynków, budowli, jeżeli w stosunku do nich doszło do pierwszego zasiedlenia, przy czym okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą nie jest krótszy niż 2 lata. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia do chwili sprzedaży nie minęły co najmniej 2 lata.

Z kolei, przepisy Dyrektywy 2006/112/WE Rady, posługują się pojęciem "pierwszego zasiedlenia", jednakże nie definiują tego pojęcia oraz nie wprowadzają dodatkowych warunków go określających. Zgodnie z art. 12 ust. 2 zdanie drugie Dyrektywy 2006/112/WE Rady - państwa członkowskie mogą określić szczegółowe zasady stosowania kryterium, o którym mowa w ust. 1 lit. a, do przebudowy budynków oraz zdefiniować pojęcie "gruntu związanego z budynkiem". Tym samym, państwa członkowskie mają możliwość określenia szczegółowych zasad stosowania kryterium pierwszego zasiedlenia jedynie w odniesieniu do sprecyzowanej kategorii czynności, tj. przebudowy budynków.

Zgodnie z art. 12 ust. 2 zdanie drugie Dyrektywy 2006/112/WE Rady - państwa członkowskie mogą określić szczegółowe zasady stosowania kryterium, o którym mowa w ust. 1 lit. a, do przebudowy budynków oraz zdefiniować pojęcie "gruntu związanego z budynkiem". Tym samym państwa członkowskie mają możliwość określenia szczegółowych zasad stosowania kryterium pierwszego zasiedlenia jedynie w odniesieniu do sprecyzowanej kategorii czynności, tj. przebudowy budynków.

Należy zauważyć, że w kwestii rozumienia definicji pierwszego zasiedlenia wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 14 maja 2014 r. o sygn. akt. I FSK 382/14. Sąd w wyroku tym stwierdził, że: "Wykładnia językowa, systematyczna i celowościowa dyrektywy 112 wskazuje wyraźnie, że ww. pojęcie należy rozumieć szeroko jako "pierwsze zajęcie budynku, używanie"".

Należy również zaznaczyć, że w kwestii rozumienia definicji pierwszego zasiedlenia wypowiedział się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w orzeczeniu z 16 listopada 2017 r. w sprawie C-308/16 Kozuba Premium Selection, w którym wskazał, że: "artykuł 12 ust. 1 i 2 oraz art. 135 ust. 1 lit. j dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwiają się one przepisom krajowym, takim jak będące przedmiotem postępowania głównego, które uzależniają zwolnienie z podatku od wartości dodanej w związku z dostawą budynków od spełnienia warunku, zgodnie z którym pierwsze zasiedlenie tych budynków następuje w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu. Wskazane przepisy tejże dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwiają się one, aby takie przepisy krajowe uzależniały owo zwolnienie od warunku, zgodnie z którym w wypadku »ulepszenia« istniejącego budynku poniesione wydatki nie mogą przekroczyć 30% początkowej wartości tego budynku, o ile rzeczone pojęcie »ulepszenia« jest interpretowane w taki sam sposób jak pojęcie »przebudowy« zawarte w art. 12 ust. 2 dyrektywy 2006/112, to znaczy tak, że odnośny budynek powinien być przedmiotem istotnych zmian przeprowadzonych w celu zmiany jego wykorzystania lub w celu znaczącej zmiany warunków jego zasiedlenia".

W orzeczeniu tym Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazał również, że: "(...) kryterium «pierwszego zasiedlenia» budynku należy rozumieć jako odpowiadające kryterium pierwszego użytkowania budynku przez jego właściciela lub lokatora. (...) kryterium to zostało uznane za określające moment, w którym kończy się proces produkcji budynku i budynek ów staje się przedmiotem konsumpcji. Z powyższej analizy historycznej nie wynika jednak, że użytkowanie budynku przez jego właściciela ma nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu" (pkt 41).

Natomiast w opinii Rzecznika Generalnego do ww. sprawy wskazano, że: "(...) pojęcie «pierwszego zasiedlenia» ma własne znaczenie, niezależne od uprzedniego istnienia czynności podlegającej opodatkowaniu. Użytkowanie budynku niezależnie od tego, czy jest on nowy, czy też przebudowany (...) przez jego właściciela nieprzerwanie przez co najmniej dwa lata jest zrównane z pierwszą dostawą i jego późniejsza sprzedaż jest zwolniona z VAT" (pkt 64).

Trybunał potwierdził, że pierwszym zasiedleniem jest pierwsze zajęcie nieruchomości do używania. "Pierwsze zasiedlenie" budynku lub jego części ma więc miejsce zarówno w sytuacji, w której po wybudowaniu budynku oddano go w najem, jak i w przypadku wykorzystywania budynku na potrzeby własnej działalności gospodarczej podatnika - bowiem w obydwu przypadkach doszło do korzystania z budynku. Przy czym, TSUE jednakowo traktuje pierwsze zasiedlenie po wybudowaniu obiektu, jak i po jego ulepszeniu. W obu przypadkach Trybunał twierdzi, że do pierwszego zasiedlenia wystarczy rozpoczęcie jego użytkowania.

W konsekwencji, zarówno zgodnie z przepisami ww. Dyrektywy oraz w świetle utrwalonego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pierwsze zasiedlenie należy rozumieć szeroko jako "pierwsze zajęcie budynku, używanie". W efekcie, aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do zajęcia budynku, jego używania, w tym również na potrzeby własnej działalności gospodarczej.

Jak wynika z powyższego, "pierwsze zasiedlenie" budynku, budowli (po ich wybudowaniu) należy rozumieć szeroko, jako pierwsze zajęcie budynku (budowli), używanie, w tym również na potrzeby własnej działalności gospodarczej.

W przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom - po spełnieniu określonych warunków - skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

a.

w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

b.

dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Ponadto, jak wynika z art. 43 ust. 7a ustawy, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Powyższe przepisy wskazują, jakie muszą zostać spełnione warunki aby sprzedaż budynków, budowli lub ich części mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT, w oparciu o przepis art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Z przepisów tych wynika, że prawo do zwolnienia przysługuje wówczas, gdy w stosunku do obiektów będących przedmiotem sprzedaży nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, oraz dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ulepszenie tych obiektów, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów, chyba że budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat. Zatem wykorzystywanie obiektu przez okres co najmniej 5 lat do czynności opodatkowanych pozwala podatnikowi na zastosowanie zwolnienia od podatku nawet w sytuacji, gdy ponosił on wydatki nie niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów, w związku z którymi to wydatkami miał prawo do odliczenia podatku VAT.

Z analizy powołanych wyżej przepisów wynika, że jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części będzie mogła korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, wówczas badanie przesłanek wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a stanie się bezzasadne.

Należy również zauważyć, że w myśl art. 43 ust. 10 ustawy, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem, że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

1.

są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;

2.

złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Zgodnie z art. 43 ust. 11 ustawy, oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

1.

imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;

2.

planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;

3.

adres budynku, budowli lub ich części.

Tak więc ustawodawca daje podatnikom, dokonującym dostawy budynków spełniających przesłanki do korzystania ze zwolnienia od podatku wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy - po spełnieniu określonych warunków - możliwość rezygnacji ze zwolnienia i opodatkowania transakcji na zasadach ogólnych.

Podkreślić należy, że z uwagi na przywołane uregulowania, rezygnacji ze zwolnienia od podatku, o której mowa w art. 43 ust. 10 ustawy, można dokonać wyłącznie w odniesieniu do zwolnienia od podatku określonego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle, rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

W świetle tego przepisu, przy sprzedaży budynków lub budowli, dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków, budowli lub ich części w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku, jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków, albo budowli lub ich części podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, opodatkowana jest również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony.

W celu ustalenia, czy w analizowanej sprawie zastosowanie znajdzie zwolnienie od opodatkowania, należy w pierwszej kolejności rozstrzygnąć, czy względem naniesień (budynków/budowli lub ich części) będących przedmiotem wniosku nastąpiło pierwsze zasiedlenie.

Analizując informacje zawarte w opisie sprawy w kontekście definicji pierwszego zasiedlenia - w rozumieniu nadanym przepisami Dyrektywy 2006/112/WE Rady oraz orzecznictwem TSUE - należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie nastąpiło pierwsze zasiedlenie obiektów usytuowanych na Działkach nr 2. Jak wskazał bowiem sam Zainteresowany - do momentu wywłaszczenia wszystkich ww. nieruchomości, w odniesieniu do znajdujących się na nich naniesień doszło już do ich pierwszego zasiedlenia, a pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą ww. obiektów w drodze wywłaszczenia upłynął okres dłuższy niż 2 lata. Poza tym Gmina nie ponosiła nakładów na ulepszenie tych obiektów.

Zatem, z uwagi na fakt, że od pierwszego zasiedlenia przedmiotowych obiektów do chwili ich dostawy upłynął okres dłuższy niż 2 lata, a ponadto Wnioskodawca nie poniósł żadnych nakładów na ich ulepszenie, to w odniesieniu do transakcji dostawy przedmiotowych obiektów usytuowanych na Działkach nr 2 zostały spełnione przesłanki do zastosowania zwolnienia od podatku, określone w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Odpowiednio, skoro dostawa przedmiotowych naniesień, którymi zabudowane są Działki nr 2 korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, to ze zwolnienia od podatku, korzysta również dostawa gruntów, na których obiekty te są posadowione, co wynika z treści art. 29a ust. 8 ustawy.

Podsumowując, przeniesienie własności wskazanych we wniosku Działek nr 2 (zabudowanych) z nakazu władzy publicznej w zamian za odszkodowanie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jednakże na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy korzysta ze zwolnienia od tego podatku.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 2 należało uznać za prawidłowe.

Jednocześnie w związku z powyższym rozstrzygnięciem nie udziela się odpowiedzi na trzecie zadane pytanie dotyczące możliwości korzystania ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, bowiem Wnioskodawca oczekiwał na nie odpowiedzi w sytuacji, gdy odpowiedź na pytanie nr 2 dotyczące kwestii zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy byłaby negatywna.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego w opisie sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193, z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...) za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP. W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl