Nowość 0112-KDIL1-1.4012.27.2023.2.AR - Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 7 marca 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL1-1.4012.27.2023.2.AR Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku od towarów i usług - jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

18 stycznia 2023 r. wpłynął Państwa wniosek z 18 stycznia 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. " (...)". Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Szpital (...) w A (dalej: Szpital) jest beneficjentem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2014-2020. Umowa (...).

Tytuł projektu: "(...)" (dalej: Projekt, Inwestycja).

Wartość Projektu ogółem: (...) zł, w tym wydatki kwalifikowalne wynoszą (...) zł. Kwota dofinansowania wynosi (...) zł. Poza tym beneficjent pokrywa w całości wydatki niekwalifikowalne w projekcie w wysokości (...) zł. W budżecie Projektu podatek VAT stanowiący kwotę (...) zł jest kosztem kwalifikowalnym co oznacza, że podlega dofinansowaniu w wysokości (...)%.

Zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu (...), w przypadku, gdy podatek od towarów i usług jest wydatkiem kwalifikowalnym w projekcie Instytucja Zarządzająca RPO (...), którą jest województwo (...), wymaga na etapie składania wniosku o płatność końcową rozliczającą i kończącą projekt - przedstawienia indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego stwierdzającego brak możliwości odzyskania podatku VAT w zakresie realizowanego Projektu wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Informacje o Projekcie.

Celem głównym Projektu jest poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych w Szpitalu z zakresu świadczeń (...).

Cel główny przekłada się na założone cele szczegółowe. Są to:

1)

poprawa jakości świadczeń dla pacjentów wymagających zabiegów chirurgicznych;

2)

poprawa jakości oraz zwiększenie dostępności badań diagnostycznych USG;

3)

zwiększenie dostępności badań EKG;

4)

zwiększenie bezpieczeństwa udzielanych świadczeń zdrowotnych;

5)

poprawa efektywności świadczeń zdrowotnych;

6)

przystosowanie placówki do obowiązujących wymogów technicznych i funkcjonalnych;

7)

poprawa efektywności pracy podmiotu leczniczego.

Z punktu widzenia założonych wskaźników w Projekcie, realizacja Inwestycji przełoży się na osiągniecie następujących celów:

1)

zakupiony zostanie nowoczesny sprzęt i aparatura medyczna - łącznie (...) szt.;

2)

poniesione zostaną nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej w wysokości (...) zł;

3)

nastąpi objęcie ludności powiatu (...) ulepszonymi usługami zdrowotnymi - szacowana liczba wynosi (...) osób;

4)

będzie miało miejsce wsparcie podmiotu leczniczego - Szpitala.

W wyniku osiągnięcia powyższych celów na infrastrukturze powstałej w wyniku realizacji Projektu udzielone zostaną świadczenia medyczne w liczbie (...) szt.

Potrzeba realizacji Projektu jest pochodną zidentyfikowanych koniecznych zmian w pracy Szpitala. Inwestycja w zakresie rzeczowym wynika wprost ze zidentyfikowanych deficytów oraz potrzeb, które uwzględniają zmiany w strukturze demograficznej społeczeństwa powiatu (...) i szerzej w regionie (...).

Działania te są zgodne z założeniami zawartymi w RPO (...) na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej (...). W wyniku realizacji Projektu nastąpi wyraźna poprawa jakości oraz rozwój świadczonych usług zdrowotnych w zakresie zabiegów operacyjnych w tym zakresie.

Tym samym, realizacja Projektu służyć będzie zwiększeniu dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych świadczonych przez Szpital, co jest zbieżne z celem szczegółowym zapisanym w (...).

Ponadto zachowana jest zbieżność celów Projektu z Priorytetem inwestycyjnym (...).

Zachodzi zgodność z Celem tematycznym (...).

Projekt wynika wprost z Planu działań w sektorze zdrowia na rok 2020 w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego (...) przyjętego uchwałą (...). Zakres tematyczny, w tym zakres rzeczowy Projektu jest w pełni zbieżny z zapisami załącznika do Uchwały.

Doprecyzowanie i uzupełnienie opisu sprawy.

Szpital jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług od (...).

Towary i usługi nabywane w związku z realizacją Projektu będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Szpital w fakturach dokumentujących zakupy związane z realizacja ww. Projektu jest wskazany, jako nabywca.

Pytanie

Czy w związku z realizacja projektu pn. " (...)" Szpital ma prawo odliczyć podatek VAT?

Państwa stanowisko w sprawie

Szpital posiada siedzibę w A przy ul. (...), co determinuje właściwość miejscową rozliczania podatku VAT i podatku CIT.

W świetle § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 565) w sprawach podatku dochodowego od osób prawnych właściwy miejscowo jest organ podatkowy według adresu siedziby wynikającej z odpowiedniego rejestru. W związku z tym właściwy organ podatkowym w zakresie podatku CIT będzie Urząd Skarbowy w (...).

W przypadku podatku VAT brak jest przepisów szczególnych, które określałby właściwy organ podatkowy dla podatnika podatku VAT. W związku z tym podstawa prawna do ustalenia organu podatkowego wynika z przepisu ogólnego ordynacji podatkowej dotyczącego właściwości organów podatkowych. W świetle art. 17 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.), jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, właściwość miejscową organów podatkowych ustala się m.in. według adresu siedziby podatnika. W związku z tym organem właściwym dla Szpitala w zakresie rozliczania podatku VAT będzie (...) Urząd Skarbowy w (...).

Realizując Projekt Szpital, jako podmiot, nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT.

Szpital jest podatnikiem wykonującym usługi zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) i nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku od towarów i usług o kwotę podatku naliczonego.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z powyższego przepisu wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikom podatku od towarów i usług, jedynie w sytuacji, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi.

W związku z powyższym Szpital wnioskuje o wydanie interpretacji indywidualnej stwierdzającej brak możliwości odzyskania podatku VAT w zakresie realizowanego Projektu.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą:

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy:

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a)

nabycia towarów i usług,

b)

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Podkreślić należy, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym:

Nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast na podstawie przepisu art. 88 ust. 4 ustawy:

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności powinien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go - dla tej czynności - za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Jak stanowi art. 15 ust. 2 ustawy:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z opisu sprawy wynika, że jesteście Państwo zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Szpital realizuje Projekt, którego celem głównym jest poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych z zakresu (...). Towary i usługi nabywane w związku z realizacją Projektu będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Szpital w fakturach dokumentujących zakupy związane z realizacja ww. Projektu jest wskazany, jako nabywca.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy Państwa wątpliwości dotyczą prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją Inwestycji.

Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione bowiem - pomimo, że są Państwo zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług - to, jak wynika z opisu sprawy, towary i usługi nabywane w związku z realizacją Projektu nie będą wykorzystywane przez Państwa do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zatem, nie będą Państwo mieli prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją Inwestycji, gdyż nie zostanie spełniony jeden z warunków określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, jakim jest związek nabywanych towarów i usług z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Podsumowując, Szpital nie ma prawa odliczyć podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. " (...)".

Tym samym, Państwa stanowisko jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem Państwa wniosku (pytania). Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone. Należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii odzyskania podatku VAT w związku z realizacją Inwestycji oraz kwestii zwolnienia od podatku VAT świadczonych przez Państwa usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy, gdyż nie było to przedmiotem wniosku, nie zadano pytania w tym zakresie.

Ponadto, należy zauważyć, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Ponadto należy nadmienić, że kryterium kwalifikowalności wydatków w ramach rozliczeń dotyczących wykorzystywanych środków pomocowych Unii Europejskiej (w tym kwalifikowalności podatku od towarów i usług), nie jest zagadnieniem regulowanym przez przepisy prawa podatkowego. Określenie kryteriów kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach programu operacyjnego, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 225), należy do zadań instytucji zarządzającej, która na podstawie art. 25 ust. 1 ww. ustawy, odpowiada za prawidłową realizację programu operacyjnego.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosują się Państwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 259; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.)

albo

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl