0112-KDIL1-1.4012.228.2021.3.WK - Ustalenie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na rewitalizację parku w części odpowiadającej kosztom wycinki drzew

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 7 lipca 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL1-1.4012.228.2021.3.WK Ustalenie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na rewitalizację parku w części odpowiadającej kosztom wycinki drzew

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 15 kwietnia 2021 r. (data wpływu 20 kwietnia 2021 r.), uzupełnionym pismem z dnia 15 czerwca 2021 r. (data wpływu 15 czerwca 2021 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na rewitalizację parku w części odpowiadającej kosztom wycinki drzew (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 kwietnia 2021 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

* opodatkowania aportu do Spółki w postaci budowli i ich części powstałych w wyniku przebudowy instalacji oświetleniowej,

* prawa do odliczenia podatku naliczonego w fakturach dokumenujących koszty inwestycyjne w związku z zamiarem wniesienia do Spółki budowli i ich części powstałych w wyniku przebudowy instalacji oświetleniowej,

* braku prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na rewitalizację parku w części odpowiadającej kosztom wycinki drzew.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 15 czerwca 2021 r. o doprecyzowanie opisu sprawy, przeformułowanie pytania oznaczonego we wniosku nr 1, stanowiska do ww. pytania oraz o brakującą opłatę.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina Miejska (dalej: Gmina lub Wnioskodawca) jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT i jako jednostka samorządu terytorialnego wykonuje zadania nałożone na nią odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których została powołana. Zdecydowana większość z tych zadań jest realizowana przez Gminę w ramach reżimu publicznoprawnego, niemniej wybrane czynności są wykonywane na podstawie zawieranych umów cywilnoprawnych, w związku z czym zaliczane są do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Gmina w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, realizuje projekt pod nazwą: (...) (dalej: (...) lub Projekt).

Przedmiotowe zadanie jest realizowane w zakresie zadań własnych Gminy. Beneficjentem Projektu jest Gmina.

Projekt jest zrealizowany na terenie zdegradowanego Parku Miejskiego, który stanowi ścisłe centrum miasta. Jego celem jest zapewnienie możliwości codziennej bezpiecznej rekreacji, wypoczynku oraz aktywności i edukacji wszystkich użytkowników, przy jednoczesnym podniesieniu walorów architektonicznych i przestrzennych.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

* przygotowanie dokumentacyjne,

* zagospodarowanie zieleni,

* modernizację obiektów gospodarki wodnej,

* budowę szaletu miejskiego, amfiteatru wraz z budynkiem zaplecza,

* zagospodarowanie terenu, tj. budowę kortu tenisowego, boiska do koszykówki, placu zabaw, siłowni zew., strefy dla psów, miasteczka ruchu drogowego, pomostów, elementów małej architektury, wykonanie nawierzchni i ogrodzenia,

* infrastrukturę techniczną: przyłącza wodno-kanalizacyjne, zasilenie energetyczne, oświetlenie Parku z elementami fotowoltaiki, instalacja (...),

* nadzór nad robotami,

* promocję.

W ramach zagospodarowania zieleni zaplanowano usunięcie drzew i krzewów, które:

* są zagrożone wykrotem lub w inny sposób stwarzają potencjalne zagrożenie dla ludzi i mienia,

* są martwe i obumierające, w złym stanie technicznym (posusz 40% lub więcej, złamany pień, korona śladowa, zaawansowane objawy chorób),

* są trwale zdeformowane w wyniku cięć związanych z utrzymaniem infrastruktury technicznej: w wyniku zacienienia, wzajemnej konkurencji i innych czynników środowiskowych,

* kolidują z drzewami sąsiednimi,

* stanowią juwenilne, samosiejki, podrosty,

* kolidują z projektowanym zagospodarowaniem terenu,

* są zlokalizowane w miejscach projektowanych zmian funkcjonalnych i kompozycyjnych terenu,

* nie stanowią cennych okazów z punktu widzenia przyrodniczego lub kompozycyjnego w strukturze parku.

W ramach infrastruktury technicznej zostanie wykonana w szczególności przebudowa sieci oświetlenia Parku wraz z instalacją monitoringu, w tym instalacja oświetlenia:

* budowa kabli oświetleniowych,

* budowa słupów oświetleniowych i opraw (...),

* budowa lamp fotowoltaicznych z akumulatorami (4 szt.),

* budowa opraw gruntowych - podświetlenie zieleni (...),

* szafy oświetleniowe SO,

* budowa rozdzielnic zewnętrznych Z4 i Z5 oraz pomiary.

Oprawy na słupach wyposażone zostaną w interfejsy umożliwiające sterowanie oprawami przez system (...), tj. bezpieczną, zintegrowaną platformę zarządzania oświetleniem, dzięki której oświetlenie staje się bardziej ekologiczne i gwarantuje oszczędzanie energii. Zostaną wykonane demontaże (przewodów, gniazd bezpiecznikowych, słupów oświetleniowych i opraw).

Cele projektu są następujące:

* odnowa zdegradowanego i zagrożonego marginalizacją terenu Parku Miejskiego,

* przywrócenie obszarowi pierwotnej funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej oraz wprowadzenie nowych tj. kulturalnych, sportowych, edukacyjnych w celu stworzenia mieszańcom możliwości wypoczynku i różnorodnej aktywności,

* stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej dostosowanej do aktywizacji społecznej i kulturalnej mieszkańców w różnym wieku, w szczególności mieszkańców obszaru rewitalizacji,

* poprawa środowiska naturalnego w centralnych przestrzeniach miasta,

* uzupełnienie oferty inwestycyjnej (atrakcyjne przestrzenie, bogata oferta rekreacyjno-sportowa i kulturalna).

Wartość projektu wynosi (...) zł.

Termin rozpoczęcia - 27 stycznia 2017 r. (zgodnie z umową przez rozpoczęcie Projektu należy rozumieć datę zawarcia pierwszej umowy z wykonawcą lub datę pierwszego zobowiązania do zamówień i usług związanych z realizacją Projektu), termin zakończenia - 30 września 2022 r. (zgodnie z umową przez zakończenie realizacji Projektu należy rozumieć datę podpisania przez Beneficjenta ostatniego bezusterkowego protokołu odbioru lub datę uzyskanego/wystawionego dokumentu, który beneficjent jest zobowiązany uzyskać w ramach lub datę poniesienia ostatniego wydatku w ramach Projektu).

W ramach Projektu została wcześniej opracowana dokumentacja projektowa, a w roku 2020 Gmina w drodze przetargu wyłoniła wykonawcę robót budowlanych (dalej: Wykonawca). Wykonawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT. Ponadto Gmina zleciła nadzór nad realizacją robót zawierając umowę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu, a także zleciła nadzór autorski i archeologiczny. Faktury dokumentujące poniesione wydatki są wystawiane na Gminę.

Beneficjent jest zobowiązany do zapewnienia trwałości Projektu w okresie 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej na rzecz Beneficjenta. Naruszenie trwałości następuje w szczególności w sytuacji wystąpienia w okresie trwałości zmiany własności elementu współfinansowanej infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści.

W toku realizacji Projektu dwie sytuacje budzą wątpliwości Gminy, co do prawa do odliczenia podatku naliczonego:

Problem 1 - stan faktyczny.

W ramach realizacji Projektu, Gmina wykona w szczególności przebudowę zalicznikowej instalacji oświetleniowej znajdującej się w mieście. Jedynym właścicielem wskazanej instalacji jest Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. (dalej: Spółka), w której Gmina posiada udziały. Przebudowa instalacji będzie zgodna z warunkami technicznymi wydanymi przez Spółkę. Przebudowaną infrastrukturę oświetleniową Gmina zamierza wnieść jako wkład niepieniężny (aport) do Spółki.

W sierpniu 2017 r., przed przystąpieniem do robót budowlanych, Gmina zawarła ze Spółką umowę w przedmiocie zasad i warunków, na jakich każda ze stron poniesie wydatki związane z prowadzeniem wspólnej inwestycji oraz umowę przedwstępną na wkład niepieniężny.

W umowach:

a. Spółka wyraziła zgodę w ingerencję w jej majątek,

b.

wyboru wykonawcy, który przeprowadzi przebudowę instalacji dokona Gmina,

c.

koszty prowadzonej przebudowy zostaną pokryte:

o przez Spółkę - 1.000 zł niezależnie od rzeczywistych kosztów prac

o przez Gminę - pozostała część rzeczywistych kosztów prac związanych z przebudową zalicznikowej instalacji,

d. Spółka ureguluje swoje zobowiązanie wobec Gminy na podstawie faktury VAT wystawionej przez Gminę po podpisaniu przez przedstawiciela Spółki protokołu odbioru technicznego zalicznikowej instalacji oświetleniowej powstałej po przebudowie,

e. Gmina zobowiązuje się wnieść do Spółki jako wkład niepieniężny (aport), w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym w terminie 12 miesięcy od dnia odbioru technicznego zadania udział we współwłasności majątku powstałego w wyniku realizacji zadania,

f.

do dnia rejestracji przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Gmina zobowiązała się oddać Spółce do użytkowania infrastrukturę oświetleniową powstałą w wyniku realizacji zadania w celu świadczenia przez Spółkę usługi oświetleniowej,

g.

podstawę do określenia wartości wkładu niepieniężnego stanowi, kwota wydatków poniesionych przez Gminę, na nabycie wnoszonych składników majątku udokumentowanych fakturami i rachunkami pomniejszona o wartość zużycia.

W związku z tym, że Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków unijnych na realizacje wskazanego Projektu (...) i jest zobowiązana do zachowania trwałości Projektu, w szczególności przez okres trwałości nie może zbyć majątku powstałego w wyniku Projektu, w marcu 2020 r. zawarto aneks do umowy zmieniający termin wniesienia do Spółki powstałego majątku na 12 miesięcy od dnia upływu terminu trwałości Projektu (...).

Przebudowana infrastruktura, która będzie przedmiotem aportu, stanowić będzie budowle w rozumieniu prawa budowlanego, a wartość powstałych środków trwałych będzie przekraczała (...) zł.

Problem 2 - stan faktyczny.

W toku realizacji Projektu, Wykonawca robót wyłoniony przez Gminę, wykonał w szczególności wycinkę drzew w parku. Koszt wycinki został udokumentowany fakturami VAT wystawionymi na Gminę. W fakturach nie został wyodrębniony koszt wycinki. Gmina ma możliwość wyodrębnienia tego kosztu z robót budowlanych na podstawie kosztorysu, który Wykonawca przekazał Gminie po podpisaniu umowy na wykonanie robót. Karczowanie drzew zostało wycenione na (...) zł netto. W przypadku kosztów inżyniera kontraktu część kosztów przypadająca na nadzór nad robotami w zakresie wycinki drzew byłaby ustalona proporcjonalnie do udziału kosztów robót budowlanych w zakresie wycinki drzew w całej wartości robót budowlanych. Wycinka drzew jest jednym z elementów rewitalizacji parku i jest niezbędna dla wykonania kolejnych prac budowlanych.

Zgodnie z umową zawartą przez Gminę z Wykonawcą robót budowlanych, jest on zobowiązany do odkupienia od Gminy całości drewna pozyskanego z wycinki za 80% jego wartości. Pozyskane drewno jest drewnem opałowym. Sprzedaż drewna na rzecz Wykonawcy, Gmina udokumentowała fakturą VAT i odprowadziła podatek należny wg stawki 23%. Dochody uzyskane przez Gminę z tytułu sprzedaży drewna mają charakter incydentalny, a kwota netto uzyskana ze sprzedaży drewna wyniosła (...) zł.

Wnioskodawca uzupełnił wniosek pismem z dnia 15 czerwca 2021 r. o następujące informacje:

1. Przedmiotem wniosku jest przebudowa zalicznikowej instalacji oświetleniowej. Zostaną wykonane demontaże istniejących przewodów, gniazd bezpiecznikowych, słupów oświetleniowych i opraw oraz innych elementów budowli i ich części. Zostanie wykonana w szczególności:

o budowa nowych kabli oświetleniowych,

o budowa nowych słupów oświetleniowych i opraw (...),

o budowa nowych lamp fotowoltaicznych z akumulatorami (4 szt.),

o budowa nowych opraw gruntowych - podświetlenie zieleni (...),

o budowa nowych szaf oświetleniowych SO,

o budowa nowych rozdzielnic zewnętrznych Z4 i Z5 oraz pomiary.

Budowle i ich części powstałe w wyniku przebudowy zalicznikowej instalacji oświetleniowej, Gmina zamierza wnieść jako wkład niepieniężny (aport) do Spółki.

2. Właścicielem przebudowywanej infrastruktury oświetleniowej jest Spółka. Właścicielem budowli i ich części powstałych w wyniku przebudowy będzie najpierw Gmina, a po wniesieniu aportem Spółka.

3. Gmina nie ponosi nakładów na przebudowanie infrastruktury oświetleniowej należącej do Spółki i usytuowanej na gruncie należącym do tej Spółki.

4. Gmina nie dokonuje przebudowy infrastruktury oświetleniowej należącej do Gminy i usytuowanej na gruncie należącym do Gminy.

Gmina dokonuje przebudowy infrastruktury oświetleniowej należącej do Spółki i usytuowanej na gruncie należącym do Gminy.

5. Faktury dokumentujące ponoszone wydatki w związku z realizacją Projektu będą wystawiane na Gminę.

6. Gmina przystąpiła do realizacji wszystkich zadań inwestycyjnych związanych z przebudową sieci oświetleniowej wyłącznie do celów statutowych, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.).

Gmina przystąpiła do realizacji zadań inwestycyjnych związanych z zagospodarowaniem zieleni wyłącznie do celów statutowych, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.).

7. Gmina przystąpiła do realizacji ww. inwestycji wyłącznie do celów statutowych. Gmina nie przystąpiła do realizacji ww. inwestycji z zamiarem jej wykorzystywania w celach prowadzenia działalności gospodarczej.

8. Infrastruktura powstała w wyniku realizacji inwestycji od początku jej trwania nie miała służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. 21 sierpnia 2017 r., przed przystąpieniem do robót budowlanych, Gmina zawarła ze Spółką umowę w przedmiocie zasad i warunków, na jakich każda ze stron poniesie wydatki związane z prowadzeniem wspólnej inwestycji oraz umowę przedwstępną na wkład niepieniężny. W umowach:

o Spółka wyraziła zgodę w ingerencję w jej majątek,

o wyboru wykonawcy, który przeprowadzi przebudowę instalacji dokona Gmina,

o koszty prowadzonej przebudowy zostaną pokryte:

o przez Spółkę - 1.000 zł niezależnie od rzeczywistych kosztów prac,

o przez Gminę - pozostała część rzeczywistych kosztów prac związanych z przebudową zalicznikowej instalacji,

o Spółka ureguluje swoje zobowiązanie wobec Gminy na podstawie faktury VAT, wystawionej przez Gminę, po podpisaniu przez przedstawiciela Spółki protokołu odbioru technicznego zalicznikowej instalacji oświetleniowej powstałej po przebudowie,

o Gmina zobowiązuje się wnieść do Spółki jako wkład niepieniężny (aport), w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym w terminie 12 miesięcy od dnia odbioru technicznego zadania udział we współwłasności majątku powstałego w wyniku realizacji Projektu,

o do dnia rejestracji przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Gmina zobowiązała się oddać Spółce, do użytkowania infrastrukturę oświetleniową powstałą w wyniku realizacji Projektu w celu świadczenia przez Spółkę usługi oświetleniowej,

o podstawę do określenia wartości wkładu niepieniężnego, stanowi kwota wydatków poniesionych przez Gminę na nabycie wnoszonych składników majątku udokumentowanych fakturami i rachunkami pomniejszona o wartość zużycia.

W związku z tym, że Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków unijnych na realizację wskazanego Projektu (...) i jest zobowiązana do zachowania trwałości Projektu, w szczególności przez okres trwałości nie może zbyć majątku powstałego w wyniku Projektu, 11 marca 2020 r. zawarto aneks do umowy zmieniający termin wniesienia do Spółki powstałego majątku. Zgodnie z zawartym aneksem wynosi on 12 miesięcy od dnia upływu terminu trwałości Projektu.

9. Planowana wartość nakładów poniesionych na realizację inwestycji w zakresie przebudowy sieci oświetleniowej wynosi (...) zł. Koszt wycinki drzew wynosi (...) zł.

10. Przebudowa sieci oświetleniowej realizowana jest w związku z działalnością statutową Gminy i należy zadań wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

11. Powstałą w wyniku realizacji inwestycji sieć oświetleniową, Wnioskodawca będzie wykorzystywał do oświetlenia Parku, w ramach realizacji zadań własnych Gminy, określonych w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

12. Gmina bezpośrednio po przebudowaniu i oddaniu do użytkowania sieci oświetleniowej nie będzie pobierała żadnych opłat związanych z jej użytkowaniem.

13. Przedmiotem aportu między Gminą a Spółką będą budowle i ich części powstałe w wyniku przebudowy sieci oświetleniowej: kable elektroenergetyczne oświetleniowe, słupy oświetleniowe, oprawy oświetleniowe, szafki oświetleniowe, rozdzielnice zewnętrzne i lampy fotowoltaiczne.

14. Gmina nie będzie wnosiła aportem do Spółki nakładów poniesionych na przebudowanie infrastruktury oświetleniowej należącej do Spółki i usytuowanej na gruncie należącym do Spółki. Gmina zamierza wnieść aportem do Spółki budowle i ich części powstałe w wyniku przebudowy sieci oświetleniowej usytuowane na gruncie należącym do Gminy.

15. Wartość aportu sieci oświetlenia zostanie ustalona w oparciu o kwotę wydatków poniesionych przez Gminę na realizację inwestycji w zakresie przebudowy sieci oświetlenia udokumentowanych fakturami i rachunkami, pomniejszoną o wartość zużycia (amortyzację) naliczoną na dzień wniesienia aportu.

16. W przypadku gdy sieć oświetleniowa nie byłaby przedmiotem aportu to Gmina nie wykorzystywałaby jej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

17. Spółka świadczyła będzie usługi oświetleniowe na rzecz Gminy.

18. Planowane oddanie do użytkowania infrastruktury oświetleniowej powstałej w wyniku przebudowy nastąpi w sierpniu 2022 r.

19. Do pierwszego zasiedlenia infrastruktury oświetleniowej powstałej w wyniku przebudowy dojdzie bezpośrednio po oddaniu jej do użytkowania planowanym na sierpień 2022 r.

20. Przedmiotem wniosku jest przebudowa sieci oświetleniowej, a Gmina w odniesieniu do poszczególnych budowli nie ponosiła żadnych wydatków na ich ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

21. Aport infrastruktury oświetleniowej nastąpi w terminie 12 miesięcy po upływie 5-letniego okresu trwałości Projektu. Termin zakończenia Projektu upływa z dniem 30 września 2022 r. W związku z tym, że okres trwałości jest liczony od dnia otrzymania ostatniej transzy dofinansowania, co nastąpi po zakończeniu i rozliczeniu Projektu, Gmina nie jest w stanie precyzyjnie określić daty wniesienia aportu. Wniesienie aportu nastąpi nie wcześniej niż 1 października 2027 r.

22. Wycinka drzew realizowana była w ramach Projektu. Nie było zamiarem Gminy wykorzystanie drewna do czynności opodatkowanych. Pozyskane drewno opałowe w całości zostało odkupione przez Wykonawcę robót budowlanych za 80% jego wartości, zgodnie z podpisaną wcześniej umową. Gmina opodatkowała sprzedaż drewna stawką 23%.

23. Koszt podatku VAT poniesiony w związku z wycinką drzew w Projekcie ujęty był jako koszt kwalifikowany.

24. Częstotliwość sprzedaży drewna dokonywana przez Gminę, jest sporadyczna i występuje głównie w związku z inwestycjami realizowanymi przez Gminę. W latach 2017-2021 Gmina dokonała łącznej sprzedaży drewna na kwotę (...) zł NETTO, tj. 9 transakcji (...).

25. Gmina jest czynnym podatnikiem VAT od 4 maja 2009 r. Nie prowadzi działalności gospodarczej związanej z wycinką drzew. Sprzedaż drewna ma charakter tylko incydentalny i jest wtedy jako wykonawca, na podstawie umów cywilno-prawnych zaliczana przez Gminę do czynności opodatkowanych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy w związku z realizacją incydentalnych czynności opodatkowanych w postaci sprzedaży drewna, Gmina ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych na rewitalizację parku w części odpowiadającej kosztom wycinki drzew? (pytanie we wniosku oznaczone nr 2)

W przypadku kosztów inżyniera kontraktu część kosztów przypadająca na nadzór nad robotami w zakresie wycinki drzew byłaby ustalona proporcjonalnie do udziału kosztów robót budowlanych w zakresie wycinki drzew w całej wartości robót budowlanych.

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z realizacją incydentalnych czynności opodatkowanych w postaci sprzedaży drewna, Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych na rewitalizację parku w części odpowiadającej kosztom wycinki drzew.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały zawarte w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki prawnopodatkowe, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

W wyniku robót realizowanych w ramach Projektu (...) związanych z wycinką drzew pozyskano drewno. Drewno zostało sprzedane.

Celem Projektu jest rewitalizacja obszaru zieleni miejskiej. Wytworzona infrastruktura nie będzie wykorzystywana do wykonywania działalności podlegającej opodatkowaniu VAT.

Co prawda sprzedaż drewna wiąże się z wykonaniem czynności opodatkowanej podatkiem VAT, jednak w stosunku do całości Projektu jest incydentalnym następstwem prowadzonych prac budowlanych w ramach realizowanego Projektu.

W niniejszej sprawie celem realizacji Projektu jest wykonywanie czynności niepodlegających opodatkowaniu VAT, tj. czynności w zakresie zadań własnych Gminy polegających na rewitalizacji obszaru zieleni miejskiej.

Ewentualna sprzedaż drewna z niezbędnych wycinek drzew nie stanowi celu realizowanego Projektu. Czynność ta nie przesądza, zdaniem Gminy, o kwalifikacji wydatków związanych z robotami budowlanymi związanymi z wycinką drzewa do czynności, które dawałyby prawo do odliczenia podatku naliczonego, gdyż w zaistniałej sytuacji związek ten jest mało uchwytny i mało konkretny w porównaniu do wyraźnego i jednoznacznego związku poniesionych wydatków w ramach Projektu, związanych z wykonaniem infrastruktury, która nie będzie służyć wykonywaniu działalności gospodarczej.

Reasumując, Gmina ponosząc wydatki na wycinkę drzew i krzewów nie uzyskuje prawa do odliczenia podatku naliczonego od tego rodzaju wydatków, gdyż możliwość wystąpienia sprzedaży opodatkowanej z tytułu sprzedaży pozyskanego jednorazowo drewna nie może przesądzić o uprawnieniu do realizacji prawa do odliczenia VAT naliczonego od wydatków poniesionych na rewitalizacje parku w części odpowiadającej kosztom wycinki drzew.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na rewitalizacje parku w części odpowiadającej kosztom wycinki drzew - jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a.

nabycia towarów i usług,

b.

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza według art. 15 ust. 2 ustawy, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w świetle art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - (Dz. U.UE.L 347 z 11.12.2006 str. 1 z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itp., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Oznacza to, że organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz, gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Stosownie do art. 7 ust. 1 tej ustawy, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy m.in. w zakresie ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej oraz zieleni gminnej i zadrzewień (art. 7 ust. 1 pkt 1 i 12 cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu 20 marca 2014 r. wydał postanowienie w sprawie C-72/13 Gmina Wrocław przeciwko Ministrowi Finansów, w którym orzekł, że "dyrektywę 2006/112 należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwia się ona opodatkowaniu podatkiem VAT transakcji takich jak te zamierzone przez gminę Wrocław, o ile sąd odsyłający stwierdzi, iż transakcje te stanowią działalność gospodarczą w rozumieniu art. 9 ust. 1 tej dyrektywy oraz iż nie są wykonywane przez rzeczoną gminę w charakterze organu władzy publicznej w rozumieniu art. 13 ust. 1 akapit pierwszy owej dyrektywy. Jeśli jednak należałoby uznać te transakcje za wykonywane przez wspomnianą gminę działającą w charakterze organu władzy publicznej, przepisy dyrektywy 2006/112 nie sprzeciwiałyby się ich opodatkowaniu, gdyby sąd odsyłający stwierdził, że ich zwolnienie mogłoby prowadzić do znaczących zakłóceń konkurencji w rozumieniu art. 13 ust. 2 tej dyrektywy."

Mając na względzie powyższe należy każdorazowo badać, czy sprzedaż (dostawa) majątku gminnego podlega wyłączeniu z VAT. Należy pamiętać, że w każdym przypadku konieczna jest ocena spełniania przesłanek art. 9 i 13 dyrektywy 2006/112/WE (odpowiednio art. 15 ustawy o VAT) w konkretnych okolicznościach faktycznych sprawy.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter działalności gospodarczej - mają charakter cywilnoprawny, a nie publicznoprawny.

Z opisu sprawy wynika, że Gmina w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, realizuje Projekt. Przedmiotowe zadanie jest realizowane w zakresie zadań własnych Gminy. Beneficjentem Projektu jest Gmina.

Projekt jest zrealizowany na terenie zdegradowanego Parku Miejskiego, który stanowi ścisłe centrum Miasta. Zakres rzeczowy projektu obejmuje: przygotowanie dokumentacyjne, zagospodarowanie zieleni, modernizację obiektów gospodarki wodnej, budowę szaletu miejskiego, amfiteatru wraz z budynkiem zaplecza, zagospodarowanie terenu tj. budowę kortu tenisowego, boiska do koszykówki, placu zabaw, siłowni zew., strefy dla psów, miasteczka ruchu drogowego, pomostów, elementów małej architektury, wykonanie nawierzchni i ogrodzenia, infrastrukturę techniczną: przyłącza wodno-kanalizacyjne, zasilenie energetyczne, oświetlenie Parku z elementami fotowoltaiki, instalacja (...), nadzór nad robotami, promocję.

W ramach zagospodarowania zieleni zaplanowano usunięcie drzew i krzewów, które: są zagrożone wykrotem lub w inny sposób stwarzają potencjalne zagrożenie dla ludzi i mienia, są martwe i obumierające, w złym stanie technicznym (posusz 40% lub więcej, złamany pień, korona śladowa, zaawansowane objawy chorób), są trwale zdeformowane w wyniku cięć związanych z utrzymaniem infrastruktury technicznej: w wyniku zacienienia, wzajemnej konkurencji i innych czynników środowiskowych, kolidują z drzewami sąsiednimi, stanowią juwenilne, samosiejki, podrosty, kolidują z projektowanym zagospodarowaniem terenu, są zlokalizowane w miejscach projektowanych zmian funkcjonalnych i kompozycyjnych terenu, nie stanowią cennych okazów z punktu widzenia przyrodniczego lub kompozycyjnego w strukturze parku.

Cele projektu są następujące: odnowa zdegradowanego i zagrożonego marginalizacją terenu Parku Miejskiego, przywrócenie obszarowi pierwotnej funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej oraz wprowadzenie nowych tj. kulturalnych, sportowych, edukacyjnych w celu stworzenia mieszańcom możliwości wypoczynku i różnorodnej aktywności, stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej dostosowanej do aktywizacji społecznej i kulturalnej mieszkańców w różnym wieku, w szczególności mieszkańców obszaru rewitalizacji, poprawa środowiska naturalnego w centralnych przestrzeniach miasta, uzupełnienie oferty inwestycyjnej (atrakcyjne przestrzenie, bogata oferta rekreacyjno-sportowa i kulturalna).

Gmina przystąpiła do realizacji zadań inwestycyjnych związanych z zagospodarowaniem zieleni wyłącznie do celów statutowych. Gmina nie przystąpiła do realizacji ww. inwestycji z zamiarem jej wykorzystywania w celach prowadzenia działalności gospodarczej. Infrastruktura powstała w wyniku realizacji inwestycji od początku jej trwania nie miała służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Nie było zamiarem Gminy wykorzystanie drewna do czynności opodatkowanych. Pozyskane drewno opałowe w całości zostało odkupione przez Wykonawcę robót budowlanych za 80% jego wartości, zgodnie z podpisaną wcześniej umową. Gmina opodatkowała sprzedaż drewna stawką 23%. Koszt podatku VAT poniesiony w związku z wycinką drzew w Projekcie ujęty był jako koszt kwalifikowany. Częstotliwość sprzedaży drewna dokonywana przez Gminę, jest sporadyczna i występuje głównie w związku z inwestycjami realizowanymi przez Gminę. Gmina jest czynnym podatnikiem VAT od 4 maja 2009 r. Nie prowadzi działalności gospodarczej związanej z wycinką drzew. Sprzedaż drewna ma charakter tylko incydentalny i jest wtedy jako wykonawca, na podstawie umów cywilno-prawnych zaliczana przez Gminę do czynności opodatkowanych.

Wątpliwość Wnioskodawcy dotyczy określenia, czy w związku z realizacją incydentalnych czynności opodatkowanych w postaci sprzedaży drewna, Gmina ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych na rewitalizację parku w części odpowiadającej kosztom wycinki drzew.

Jak już wskazano wyżej, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zaznaczenia wymaga, że ustawa o podatku od towarów i usług ustanawia zasadę tzw. niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

Istotna jest intencja nabycia - jeśli dany towar ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych, wówczas - po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy wymogów formalnych - odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych.

W każdym więc przypadku należy dokonać oceny, czy intencją określonej czynności, z którą łączą się skutki podatkowo-prawne było wykonywanie czynności opodatkowanych. Z ogólnie przyjętej definicji "zamiaru" wynika, że jest to projekt, plan czy intencja zrealizowania czegoś. Istotą zamiaru są intencje jakie przyświecają dokonywanym czynnościom, jak i cel, który dany podmiot ma osiągnąć dokonując tych czynności.

Zatem dla określenia, czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących poniesione wydatki, niezwykle istotny jest charakter związku występującego między zakupami a prowadzoną przez Powiat działalnością gospodarczą. Związek ten może mieć charakter bezpośredni lub pośredni.

O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy nabywane towary służą, np. dalszej odsprzedaży (towary handlowe) lub też nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług będących przedmiotem dostawy. Bezpośrednio wiążą się więc z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika.

Natomiast o pośrednim związku nabywanych towarów i usług z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa - mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym z osiąganym przez podatnika obrotem opodatkowanym. Aby jednak można było wskazać, że określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością podmiotu, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług, a powstaniem obrotu. O pośrednim związku dokonanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania obrotu przez podatnika, np. poprzez ich odsprzedaż, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości, przyczynia się do generowania przez podmiot obrotu.

Wskazać należy, że fakt istnienia bezpośredniego związku między nabywanymi towarami i usługami a transakcjami opodatkowanymi podatnika jako niezbędny wymóg powstania prawa do odliczenia podatku jest również akcentowany w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W orzeczeniu z dnia 6 kwietnia 1995 r. (w sprawie C-4/94, BLP Group plc v. Commissioners of Customs & Excise) TSUE stwierdził, że powstanie prawa do odliczenia podatku jest uzależnione od bezpośredniego i niezwłocznego związku z transakcjami opodatkowanymi (ang. direct and immediate link with the taxable transactions). Także w wyroku z dnia 8 czerwca 2000 r. (w sprawie C-98/98, Commissioners of Customs and Excise a Midland Bank plc) TSUE nie miał wątpliwości, że artykuł 2 Pierwszej Dyrektywy i artykuł 17 ust. 2, 3 i 5 Szóstej Dyrektywy w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych należy interpretować w taki sposób, aby warunkiem odliczenia przez podatnika VAT oraz podstawą do ustalenia zakresu tego prawa było zasadniczo istnienie bezpośredniego związku pomiędzy daną transakcją nabycia a daną transakcją (lub transakcjami) sprzedaży, uprawniającymi do dokonania odliczenia. Ponadto Trybunał w wyroku z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie C-437/06 Securenta przesądził, że w sytuacji gdy podatnik wykonuje działalność gospodarczą i działalność niemającą charakteru gospodarczego, prawo do odliczenia z tytułu ewentualnych wydatków jest dopuszczalne jedynie w zakresie, w jakim wydatki te można przyporządkować działalności gospodarczej podatnika.

W orzeczeniu z dnia 27 września 2001 r. w sprawie CIBO Participations S.A. (C-16/00) Trybunał doszedł do wniosku, że aby możliwe było odliczenie VAT naliczonego, musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy wydatkiem a sprzedażą opodatkowaną VAT, co oznacza, że wydatek musi stanowić element kosztowy sprzedaży opodatkowanej. Niemniej TSUE stwierdził, że wydatki na doradztwo związane z procesem przejmowania spółek zależnych przez CIBO stanowią koszty ogólne, mające związek z działalnością opodatkowaną tej spółki. W świetle powyższego orzecznictwa TSUE należy stwierdzić, że kierując się wykładnią dokonywaną w zgodzie z zasadami VI Dyrektywy (od 1 stycznia 2007 r. - Dyrektywy 2006/112/WE), na gruncie art. 86 ust. 1 ustawy, podobnie jak i art. 17 (2) (3) i (5) VI Dyrektywy (art. 167 i nast. Dyrektywy 2006/112/WE) należy przyjąć - co do zasady - że niezbędnym warunkiem odliczenia VAT jest istnienie bezpośredniego związku pomiędzy zakupami (wydatkami) a konkretną transakcją opodatkowaną. Wydatki te powinny stanowić część składową kosztów świadczenia, uwzględnioną w cenie. Jednak brak takiej konkretnej transakcji opodatkowanej nie musi zawsze prowadzić do utraty prawa do odliczenia VAT. W przypadku bowiem wydatków zaliczanych do tzw. kosztów ogólnych wprawdzie nie istnieje bezpośredni związek pomiędzy zakupem tych towarów i usług a sprzedażą opodatkowaną, lecz w sytuacji gdy stanowią one element cenotwórczy produktów podatnika, pozostając w ten sposób w pośrednim związku z jego opodatkowaną działalnością gospodarczą, prawo do odliczenia z tytułu tych zakupów (wydatków) powinno przysługiwać podatnikowi w takim zakresie, w jakim ogólna działalność daje prawo do odliczenia VAT.

Jak wskazał Wnioskodawca we wniosku oraz w uzupełnieniu do wniosku - wycinka drzew realizowana była w ramach Projektu. Nie było zamiarem Gminy wykorzystanie drewna do czynności opodatkowanych. Pozyskane drewno opałowe w całości zostało odkupione przez wykonawcą robót budowlanych za 80% jego wartości, zgodnie z podpisaną wcześniej umową. Gmina opodatkowała sprzedaż drewna stawką 23%. Koszt podatku VAT poniesiony w związku z wycinką drzew w Projekcie ujęty był jako koszt kwalifikowany. Wycinka drzew jest jednym z elementów rewitalizacji parku i jest niezbędna dla wykonania kolejnych prac budowlanych. Zgodnie z umową zawartą przez Gminę z Wykonawcą robót budowlanych, jest on zobowiązany do odkupienia od Gminy całości drewna pozyskanego z wycinki za 80% jego wartości. Pozyskane drewno jest drewnem opałowym. Sprzedaż drewna na rzecz Wykonawcy, Gmina udokumentowała fakturą i odprowadziła podatek należny wg stawki 23%. Dochody uzyskane przez Gminę z tytułu sprzedaży drewna mają charakter incydentalny, a kwota netto uzyskana ze sprzedaży drewna wyniosła (...) zł.

Gmina przystąpiła do realizacji wszystkich zadań inwestycyjnych związanych z przebudową sieci oświetleniowej wyłącznie do celów statutowych, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Gmina przystąpiła do realizacji zadań inwestycyjnych związanych z zagospodarowaniem zieleni wyłącznie do celów statutowych, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że Gmina dokonując wycinki drzew wykonuje przede wszystkim zadania własne w ramach władztwa publicznego, nałożone na niego ustawą o samorządzie gminnym. Co prawda, w analizowanej sprawie - jak wskazał Wnioskodawca - nastąpiła sprzedaż na którą Gmina wystawiła fakturę, jednak stwierdzić należy, że czynność ta nie przesądza o kwalifikacji poniesionych kosztów do czynności, które dawałyby prawo do odliczenia podatku naliczonego, gdyż w rozpatrywanej sprawie związek ten jest zbyt nieuchwytny, mało konkretny w porównaniu do wyraźnego i jednoznacznego związku tych wydatków z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu VAT (zadaniami statutowymi poza działalnością gospodarczą). Zatem, należy stwierdzić, że podatek naliczony nie jest ściśle związany z czynnościami opodatkowanymi, a wręcz przeciwnie - z inwestycją służącą przede wszystkim realizacji czynności publicznoprawnych wykonywanych w ramach realizacji przez Gminę zadań własnych. Ponadto nie każdy zaistniały rodzaj powiązania o charakterze pośrednim daje uprawnienie do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zatem z uwagi na przedstawione przepisy należy stwierdzić, że Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją wycinki drzew, bowiem niejako przy okazji, incydentalnie podczas realizacji statusowych zadań Gminy (inwestycji) wystąpiła sprzedaż opodatkowana. W ocenie Organu, w przedstawionych okolicznościach sprawy, wystąpienie sprzedaży opodatkowanej w niewielkim, marginalnym zakresie, nie może przesądzić o uprawnieniu do realizacji prawa do odliczenia. Oznacza to, że związek dokonanych zakupów towarów i usług z wykonywaniem czynności opodatkowanych jest w rozpatrywanej sprawie zbyt nieuchwytny, mało konkretny w porównaniu do wyraźnego i jednoznacznego związku tych wydatków z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT.

Podsumowując, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją wycinki drzew (w wyniku której nastąpi sprzedaż drewna), gdyż zakupy dokonane w związku z realizacją całej inwestycji będą służyły przede wszystkim bezpośrednio czynnościom niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem VAT, a tym samym nie zostanie spełniony podstawowy warunek uprawniający podatnika VAT do odliczenia podatku naliczonego, wynikający z treści art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Podsumowując, w związku z realizacją incydentalnych czynności opodatkowanych w postaci sprzedaży drewna, Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na rewitalizację parku w części odpowiadającej kosztom wycinki drzew.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 2 jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy pytania oznaczonego we wniosku nr 2 w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na rewitalizację parku w części odpowiadającej kosztom wycinki drzew. W pozostałym zakresie, tj. opodatkowania aportu do Spółki w postaci budowli i ich części powstałych w wyniku przebudowy instalacji oświetleniowej oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w fakturach dokumenujących koszty inwestycyjne w związku z zamiarem wniesienia do Spółki budowli i ich części powstałych w wyniku przebudowy instalacji oświetleniowej zostało wydane postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia w dniu 7 lipca 2021 r. nr 0112-KDIL1-1.4012.412.2021.1.WK.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (oraz z opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193 z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP. W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl