0112-KDIL1-1.4012.174.2022.2.WK - Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu trzech samochodów elektrycznych i stacji ładowania wykorzystywanych na potrzeby własne w związku z realizacją projektu

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 3 czerwca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL1-1.4012.174.2022.2.WK Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu trzech samochodów elektrycznych i stacji ładowania wykorzystywanych na potrzeby własne w związku z realizacją projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu trzech samochodów elektrycznych i stacji ładowania wykorzystywanych na potrzeby własne w związku z realizacją projektu pn. (...) (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) - jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

31 marca 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 31 marca 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy:

1)

braku prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu trzech samochodów elektrycznych i stacji ładowania wykorzystywanych na potrzeby własne w związku z realizacją projektu pn. " (...)" (pytanie oznaczone we wniosku nr 1),

2)

prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu stacji ładowania na cele komercyjne w związku z realizacją projektu pn. " (...)" (pytanie oznaczone we wniosku nr 2).

Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 16 maja 2022 r. (wpływ 19 maja 2022 r.) oraz pismem z 30 maja 2022 r. (wpływ 30 maja 2022 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Spis oznaczeń:

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).

Wnioskodawca (dalej: Park) jest państwową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych. Rodzaj działalności według PKD 9104Z - działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody.

Do zadań Wnioskodawcy należy w szczególności:

1)

prowadzenie działań ochronnych w ekosystemach parku (...) zmierzających do zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej oraz odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów,

2)

udostępnianie obszaru parku (...) na zasadach określonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych i w zarządzeniach dyrektora parku (...),

3)

prowadzenie działań związanych z edukacja przyrodniczą.

Wnioskodawca w procesie realizacji zadań, o których mowa w pkt 1-3 dokonuje sprzedaży towarów, materiałów i usług i jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług w myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT.

Wykonywane czynności są zarówno opodatkowane stawkami VAT, jak również korzystają ze zwolnień przedmiotowych przewidzianych w art. 43 ustawy o VAT.

Wnioskodawca prowadzi samodzielną gospodarkę finansową, pokrywając z uzyskanych środków i pozyskanych przychodów wydatki na finansowanie zadań określonych w ustawie o ochronie przyrody.

Park uzyskuje przychody:

1)

opodatkowane: z najmu obiektów na cele inne niż mieszkaniowe, ze sprzedaży drewna, tusz zwierzyny, usług i sprzedaży materiałów edukacyjnych, z dzierżawy gruntów na cele inne niż rolnicze, z udostępniania terenu Parku, zajęć edukacyjnych, ze sprzedaży biletów wstępu do obiektów Parku, z noclegów w pokojach gościnnych;

2)

zwolnione: z najmu obiektów na cele mieszkaniowe, dzierżawy gruntów rolnych na cele rolnicze;

3)

związane z wykonywaniem działalności ustawowej w zakresie działalności bieżącej i majątkowej (inwestycyjnej): dotacje celowe z budżetu państwa na funkcjonowanie Parku oraz na finansowanie i współfinansowanie projektów z udziałem środków unijnych, dotacje z (...), dofinansowania z funduszu leśnego (...), dotacje z samorządów terytorialnych.

Wnioskodawca planuje realizować Projekt dofinansowany ze środków (...) przy udziale środków własnych w zakresie zakupu trzech pojazdów zeroemisyjnych oraz dwóch stacji ładowania na potrzeby własne i cele komercyjne. Zakup samochodów elektrycznych (kategoria M1) pozwoli na realizację zadań statutowych, które będą służyć ochronie przyrody. Przeznaczenie samochodów:

- na potrzeby Straży Parku (...) - ochrona przeciwpożarowa i ochrona przed szkodnictwem leśnym, patrole w okresie wzmożonego ruchu turystycznego,

- do realizacji zadań wykonywanych przez pracowników Dyrekcji Parku,

- samochód elektryczny typu B (9 os.) z przestrzenią adoptowalną do przewozu ładunków do bieżącej działalności Parku.

Zakup jednej stacji ładowania na potrzeby własne, związany jest z zapewnieniem energii dla samochodów z własnej floty samochodowej przy wykorzystaniu istniejącej instalacji fotowoltaicznej. Natomiast zakup drugiej stacji ładowania w celach komercyjnych przyczyni się do budowania świadomości ekologicznej osób zwiedzających Park, a także będzie stanowił przychód opodatkowany Parku.

Pismem z 16 maja 2022 r. uzupełnili Państwo wniosek o następujące informacje:

Planowany nabór wniosków na zakup samochodów zeroemisyjnych oraz stacji ładowania ma się odbywać w ramach programu pn. " (...)" (dalej: Projekt).

Poszczególne składniki majątku, tj. 3 samochody elektryczne oraz 2 stacje ładowania będą wykorzystywane wyłącznie do innych celów niż działalność gospodarcza w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931).

Samochód elektryczny typu A będzie wykorzystywany przez Straż Parku (...) w trakcie patroli w związku z realizacją zadań m.in. poprzez ochronę siedlisk przyrodniczych, kontrolę wykonywanych zabiegów ochronnych, ochronę przeciwpożarową i ochronę przed szkodnictwem.

Samochód elektryczny osobowy przeznaczony będzie do użytkowania przez pracowników Dyrekcji Parku do realizacji zadań, wyjazdów służbowych związanych z załatwieniem bieżących spraw w związku z funkcjonowaniem Parku, wyjazdów na szkolenia tematyczne itp., wynikających z zadań statutowych wymienionych w ustawie o ochronie przyrody.

Samochód elektryczny B będzie służył do przewozu osób i ładunków również w związku z realizacją zadań ustawowych.

Stacja ładowania będzie zakupiona wyłącznie na potrzeby własne związane z zapewnieniem energii dla trzech samochodów osobowych.

Druga stacja ładująca na cele komercyjne będzie ogólnodostępna dla zwiedzających Park. W założeniach do projektowanego wniosku na dofinansowanie z (...), zakup ma być objęty pomocą publiczną de minimis. Stacja ładująca do celów komercyjnych ma się przyczynić do budowania świadomości ekologicznej osób zwiedzających Park.

Z uwagi na wykorzystanie 3 samochodów elektrycznych i 2 stacji ładowania na inne cele niż działalność gospodarcza nie ma możliwości przypisania wydatków w całości do celów działalności gospodarczej.

Samochód elektryczny typu A będzie wykorzystywany do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Samochód elektryczny osobowy przeznaczony będzie do użytkowania przez pracowników Dyrekcji Parku będzie wykorzystywany do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Samochód elektryczny B będzie służył do przewozu osób i ładunków również będzie wykorzystywany do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Stacja ładowania będzie zakupiona wyłącznie na potrzeby własne, będzie wykorzystywana do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Druga stacja ładująca ogólnodostępna będzie wykorzystywana do celów opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Tylko w przypadku stacji ładującej na cele komercyjne potencjalnie jest możliwość przyporządkowania kwot podatku naliczonego do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wnioskodawca nie posiada jednak ostatecznych informacji dotyczących tego zagadnienia.

Stacja ładowania przeznaczona na własne potrzeby będzie wykorzystywana przez Wnioskodawcę tylko i wyłącznie do realizacji zadań statutowych i nie będzie udostępniana odpłatnie innym podmiotom.

Z uwagi na trwające konsultacje pomiędzy (...) a Ministerstwem (...) w sprawie sposobu wykorzystywania, rozliczeń i udostępniania stacji ładowania na cele komercyjne, (...) Park nie dysponuje wiedzą w zakresie czy stacja ładowania na cele komercyjne będzie wykorzystywana wyłącznie na cele działalności gospodarczej.

Z uwagi na trwające konsultacje pomiędzy (...) a Ministerstwem (...) w sprawie sposobu wykorzystywania, rozliczeń i udostępniania stacji ładowania na cele komercyjne, Wnioskodawca nie dysponuje wiedzą w zakresie, w jaki sposób będzie rozliczał z potencjalnymi klientami odpłatne udostępnianie stacji ładowania na cele komercyjne.

Samochód elektryczny osobowy typu A będzie wykorzystywany wyłącznie do działalności statutowej.

Samochód elektryczny B będzie wykorzystywany wyłącznie do działalności statutowej.

Samochód elektryczny osobowy będzie wykorzystywany wyłącznie do działalności statutowej.

Wymienione samochody elektryczne, tj. A, B oraz samochód osobowy, a także stacja ładowania na własne potrzeby nie będą przedmiotem udostępniania osobom trzecim na podstawie umów cywilnoprawnych.

W kwestii stacji ładowania na cele komercyjne Park nie posiada obecnie wiedzy na temat możliwego rozwiązania.

W ramach dofinansowania (...) mają być pokryte wydatki na zakup samochodów ze standardowym wyposażeniem oraz zakup stacji ładowania na własne potrzeby. W sprawie stacji na cele komercyjne trwają konsultacje.

Faktury związane z zakupem trzech samochodów elektrycznych i dwóch stacji ładujących wystawione będą na Park.

Pytanie

Czy (...) będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku od towarów i usług (VAT) od czynności związanych z zakupami trzech samochodów elektrycznych i stacji ładowania na potrzeby własne w związku z realizacją Projektu dofinansowanego przez (...) (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)?

Państwa stanowisko w sprawie

W ocenie Wnioskodawcy, nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w cenie nabywanych trzech samochodów elektrycznych i stacji ładującej wykorzystywanej na potrzeby własne związanych z realizacją Projektu dofinansowanego ze środków (...).

Wymienione wyżej zakupy dotyczą podstawowej działalności Parku, jaką jest prowadzenie działań związanych z ochroną przyrody zgodnie z art. 8b pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.), nie są związane ze sprzedażą opodatkowaną usług i dostaw, którą prowadzi Wnioskodawca.

Ponieważ wymienione samochody i stacja ładująca zakupione w ramach Projektu nie będą wykorzystywane przez Park do wykonywania czynności opodatkowanych, Park nie może odzyskać w żaden sposób kosztu podatku VAT, poniesionego na realizację projektu.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, obniżenie kwoty podatku lub zwrot różnicy podatku należnego uzależnione jest od zakresu, w jakim nabywane towary i usługi wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Podatek od towarów i usług stanowić będzie koszt kwalifikowany.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu trzech samochodów elektrycznych i stacji ładowania wykorzystywanych na potrzeby własne w związku z realizacją projektu pn. " (...)" (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą":

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy:

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a)

nabycia towarów i usług,

b)

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Zatem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Tak skonstruowana zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym:

Nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast na podstawie przepisu art. 88 ust. 4 ustawy:

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Wskazać należy również, że aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności powinien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go, dla tej czynności, za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Wątpliwości Państwa dotyczą braku prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu trzech samochodów elektrycznych i stacji ładowania na potrzeby własne w związku z realizacją projektu pn. " (...)" (pytanie oznaczone we wniosku nr 1).

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy, wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będą spełnione, ponieważ - jak wynika z opisu sprawy - poszczególne składniki majątku, tj. 3 samochody elektryczne oraz stacja ładowania wykorzystywane na cele własne będą wykorzystywane wyłącznie do innych celów niż działalność gospodarcza w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Samochód elektryczny typu A będzie wykorzystywany przez Straż Parku (...) w trakcie patroli w związku z realizacją zadań m.in. poprzez ochronę siedlisk przyrodniczych, kontrolę wykonywanych zabiegów ochronnych, ochronę przeciwpożarową i ochronę przed szkodnictwem. Samochód elektryczny osobowy przeznaczony będzie do użytkowania przez pracowników Dyrekcji Parku do realizacji zadań, wyjazdów służbowych związanych z załatwieniem bieżących spraw w związku z funkcjonowaniem Parku, wyjazdów na szkolenia tematyczne itp., wynikających z zadań statutowych wymienionych w ustawie o ochronie przyrody. Samochód elektryczny B będzie służył do przewozu osób i ładunków również w związku z realizacją zadań ustawowych. Stacja ładowania będzie zakupiona wyłącznie na potrzeby własne związane z zapewnieniem energii dla trzech samochodów osobowych. Samochód elektryczny typu A będzie wykorzystywany do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Samochód elektryczny osobowy przeznaczony będzie do użytkowania przez pracowników Dyrekcji Parku będzie wykorzystywany do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Samochód elektryczny B będzie służył do przewozu osób i ładunków również będzie wykorzystywany do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Stacja ładowania przeznaczona na własne potrzeby będzie wykorzystywana przez Wnioskodawcę tylko i wyłącznie do realizacji zadań statutowych i nie będzie udostępniana odpłatnie innym podmiotom. Stacja ładowania będzie zakupiona wyłącznie na potrzeby własne, będzie wykorzystywana do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wymienione samochody elektryczne, tj. A, B oraz samochód osobowy, a także stacja ładowania na własne potrzeby nie będą przedmiotem udostępniania osobom trzecim na podstawie umów cywilnoprawnych.

W związku z powyższym, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało - na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy - prawo do odliczenia podatku naliczonego od czynności związanych z zakupem trzech samochodów elektrycznych i stacji ładowania na potrzeby własne w związku z realizacją Projektu.

Podsumowując, (...) nie będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu trzech samochodów elektrycznych i stacji ładowania wykorzystywanych na potrzeby własne w związku z realizacją Projektu dofinansowanego przez (...).

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Informuję, że w niniejszej interpretacji rozpatrzono wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu trzech samochodów elektrycznych i stacji ładowania wykorzystywanych na potrzeby własne w związku z realizacją projektu pn. " (...)" (pytanie oznaczone we wniosku nr 1). Natomiast wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu stacji ładowania na cele komercyjne w związku z realizacją projektu pn. " (...)" (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) zostało wydane postanowienie o umorzeniu postępowania z 3 czerwca 2022 r. znak sprawy 0112-KDIL1-1.4012.276.2022.1.WK.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Państwa w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Pojęcie "kosztu kwalifikowalnego" nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Państwu przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Ponadto należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl