0111-KDWB.4010.66.2021.2.MJ

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 27 maja 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDWB.4010.66.2021.2.MJ

Uwzględnienie skargi i zmiana interpretacji indywidualnej

Szanowni Państwo:

1)

uwzględniam w całości Państwa skargę na interpretację indywidualną z 12 kwietnia 2022 r., Znak: 0111-KDWB.4010.66.2021.1.MJ;

2)

stwierdzam, że w sprawie wydania dla Państwa tej interpretacji nie doszło do działania bez podstawy prawnej ani do rażącego naruszenia prawa;

3)

zmieniam z urzędu zaskarżoną interpretację - uznaję, że stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku z 19 października 2021 r. o wydanie interpretacji indywidualnej jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

21 października 2021 r. wpłynął Państwa wniosek z 19 października 2021 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy ustalenia, czy w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego do Spółki powinni Państwo rozpoznać przychód w wysokości wartości netto składników będących przedmiotem wkładu. Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca jest przedsiębiorcą działającym głównie w szeroko rozumianym sektorze paliwowo-energetycznym. W toku prowadzonej działalności ma zamiar przeprowadzać w przyszłości szereg transakcji kapitałowych wynikających zarówno z bieżących potrzeb biznesowych, jak i realizowanych przedsięwzięć rozwojowych. W szczególności Wnioskodawca zakłada, że w przyszłości będzie wnosić wkłady niepieniężne (np. nieruchomości, maszyny, urządzenia, itp.) do spółek kapitałowych mających siedzibę na terytorium Polski, których jest udziałowcem (akcjonariuszem). Przedmiotem takiego wkładu nie będzie przedsiębiorstwo ani jego zorganizowana część.

Przedmiot wkładu zostanie wniesiony do danej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej (dalej: "Spółka") po jego wartości rynkowej. W zamian za wkład Spółka wyda Wnioskodawcy swoje udziały o wartości nominalnej odpowiadającej wartości rynkowej netto wkładu albo o wartości nominalnej niższej od wartości rynkowej netto wkładu, jeżeli cześć wkładu zostanie odniesiona na kapitał zapasowy Spółki (agio).

Składniki będące przedmiotem wkładu będą opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

Wnioskodawca rozważa dwa scenariusze:

Scenariusz 1:

Strony ustalą, że Spółka nie dokona płatności na rzecz Wnioskodawcy tytułem podatku od towarów i usług wykazanego na fakturze wystawionej przez Wnioskodawcę w związku z wniesieniem wkładu do Spółki (wskazana na fakturze wartość netto będzie się równać wartości rynkowej netto wkładu).

Scenariusz 2:

Strony ustalą, że Spółka dokona płatności na rzecz Wnioskodawcy tytułem podatku od towarów i usług wykazanego na fakturze wystawionej przez Wnioskodawcę w związku z wniesieniem wkładu do Spółki (wskazana na fakturze wartość netto będzie się równać wartości rynkowej netto wkładu).

Pytania

1. W jakiej wysokości Wnioskodawca powinien rozpoznać przychód w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego do Spółki w przypadku zrealizowania Scenariusza 1?

2. W jakiej wysokości Wnioskodawca powinien rozpoznać przychód w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego do Spółki w przypadku zrealizowania Scenariusza 2?

Państwa stanowisko w sprawie

1. W związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego do Spółki, w przypadku zrealizowania Scenariusza 1, Wnioskodawca powinien rozpoznać przychód w wysokości wartości netto składników będących przedmiotem wkładu.

2. W związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego do Spółki, w przypadku zrealizowania Scenariusza 2, Wnioskodawca powinien rozpoznać przychód w wysokości wartości netto składników będących przedmiotem wkładu.

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy:

Ad. 1. W myśl art. 12 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.p., przychodem jest wartość wkładu określona w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określona w innym dokumencie o podobnym charakterze - w przypadku wniesienia do spółki albo spółdzielni wkładu niepieniężnego; jeżeli jednak wartość ta jest niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie została określona w statucie, umowie albo innym dokumencie o podobnym charakterze, przychodem jest wartość rynkowa takiego wkładu określona na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego; przepis art. 14 ust. 2 u.p.d.o.p. stosuje się odpowiednio.

Ponadto w myśl art. 12 ust. 4 pkt 9 u.p.d.o.p., do przychodów nie zalicza się należnego podatku od towarów i usług. Przedmiotowe wyłączenie podatku od towarów i usług z przychodów jest zasadą ogólną na gruncie u.p.d.o.p. i ma zapewnić neutralność podatku od towarów i usług dla potrzeb u.p.d.o.p. Przepis ten nie zawiera zastrzeżenia, że takie wyłączenie nie ma zastosowania do wkładów niepieniężnych.

Zgodnie ze zdarzeniem przyszłym wskazanym w niniejszym wniosku o interpretację, Wnioskodawca zamierza wnieść wkład niepieniężny do Spółki po jego wartości rynkowej. Tym samym, biorąc pod uwagę, że podatku od towarów i usług z tytułu wniesienia wkładu nie zalicza się do przychodów, Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu w wysokości wartości netto składnika majątkowego będącego przedmiotem wkładu.

Takie stanowisko jest zbieżne m.in. z interpretacją indywidualną nr S-ILPB3/423-42/14/17-S/PR wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: "DKIS") w dniu 7 marca 2018 r., w uzasadnieniu której można przeczytać, że: "w sytuacji wniesienia przez Wnioskodawcę do Innej Spółki wkładu niepieniężnego, którego wartość rynkowa jest równa wartości netto aportu, przychodem Wnioskodawcy będzie wartość nominalna objętych udziałów, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 1-3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych)", zaś "kwota wynikająca z faktury dokumentującej wniesienie przez Wnioskodawcę aportu do Innej Spółki będzie stanowiła podatek należny, który nie stanowi przychodu zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych".

Takie podejście potwierdza również interpretacja indywidualna nr 0114-KDIP2-1.4010.449. 2018.3.JS wydana w dniu 14 lutego 2019 r. W interpretacji tej DKIS zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy, iż: "przychód z tytułu aportu powinien zostać rozpoznany w kwocie netto wynikającej z faktury dokumentującej transakcję przekazania przedmiotu aportu (bez należnego podatku VAT)".

Odniesienie części wartości wkładu na kapitał zapasowy (agio) nie zmienia konkluzji (wartości przychodu) w tym zakresie. Wniesienie wkładu z agio nie zmniejsza bowiem wartości wkładu. Tym samym zastosowanie agio nie zmniejsza przychodu z tytułu wniesienia wkładu. Również w takim przypadku przychód należy określić w wysokości wartości netto składników będących przedmiotem wkładu.

Tym samym, zdaniem Wnioskodawcy, w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego do Spółki, w przypadku zrealizowania Scenariusza 1, Wnioskodawca powinien rozpoznać przychód w wysokości wartości netto składników będących przedmiotem wkładu.

Ad. 2. Jak już wskazano powyżej, w myśl art. 12 ust. 4 pkt 9 u.p.d.o.p., do przychodów nie zalicza się należnego podatku od towarów i usług.

Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług wniesienie wkładu niepieniężnego jest traktowane jako dostawa towarów lub świadczenie usług. Oznacza to, że podmiot wnoszący wkład niepieniężny zobowiązany jest wystawić fakturę z tego tytułu z wykazanym podatkiem od towarów i usług (w części dotyczącej składników, których dostawa/świadczenie podlega opodatkowaniu tym podatkiem). Jednocześnie podmiot otrzymujący wkład jest uprawniony do odliczenia tego podatku, na takich samych zasadach jak przy nabyciu towarów i usług (gdy nie ma ono miejsca w ramach aportu, ale przy "zwykłej" sprzedaży).

W związku z powyższym, w przypadku realizacji Scenariusza 2, strony (Wnioskodawca i Spółka) dokonają pieniężnego rozliczenia tego podatku (tj. Spółka zapłaci Wnioskodawcy podatek od towarów i usług wykazany przez Wnioskodawcę na fakturze dokumentującej aport).

Takie rozliczenie, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 9 u.p.d.o.p., powinno być neutralne na gruncie tej ustawy (tj. Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do wykazania przychodu z tego tytułu). Odmienne podejście naruszałoby fundamentalną zasadę neutralności podatku od towarów i usług na gruncie u.p.d.o.p.

Podatek od towarów i usług wynikający z faktury wystawionej przez Wnioskodawcę, w związku z wniesieniem aportu do Spółki i zapłacony przez Spółkę na rzecz Wnioskodawcy, będzie faktycznym podatkiem, a nie jego równowartością. Wnioskodawca będzie zobowiązany do jego odprowadzenia do urzędu skarbowego, a Spółka będzie uprawniona do jego odliczenia. Tak jak ma to miejsce przy "zwykłej" sprzedaży towarów/świadczeniu usług.

Potwierdzają to liczne wyroki sądów administracyjnych. Przykładowo:

- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku o sygn. akt I SA/Gl 1143/20 z dnia 4 lutego 2021 r. wskazał: "Nie sposób też zrozumieć, dlaczego w oparciu o ogólną definicję podatku, zawartą w art. 6 O.p. należałoby przyjmować, że kwota podatku od towarów i usług, uiszczana przez podatnika tej daniny ze środków finansowych otrzymanych od jego kontrahenta (w przedmiotowym stanie faktycznym, od SPK) miałaby nie być podatkiem, ale stanowić jego równowartość",

- Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku o sygn. akt II FSK 3453/15 z dnia 9 stycznia 2018 r. zajął identyczne stanowisko: "Organ interpretujący nie wskazał także ani okoliczności faktycznej, ani też żadnego przepisu prawa, z którego ewentualnie wynikałoby, że jeżeli przedmiotem dostawy jest aport składnika majątkowego nie będącego przedsiębiorstwem lub zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa do spółki to kwotę podatku należnego określoną w fakturze należy traktować nie jako kwotę podatku należnego, ale jako jego równowartość a podstawą ustalenia tej kwoty jest odrębna umowa między kontrahentami. Słusznie wobec tego WSA we Wrocławiu uznał, że nie ma żadnych podstaw do czynienia dystynkcji pomiędzy fakturą dokumentującą "zwykłą" sprzedaż, a fakturą dokumentującą wniesienia aportu. W konsekwencji brak jest podstaw aby w sposób odmienny traktować kwotę podatku należnego określoną w każdej z tych faktur",

- WSA we Wrocławiu w wyroku o sygn. akt I SA/Wr 631/20 z dnia 23 lutego 2021 r. również wyraźnie wskazał, że: "kwota podatku wykazanego na fakturze jest podatkiem VAT należnym i w przypadku zwrotu tej kwoty podatnikowi przez spółkę, do której podatnik wniósł aport, nie stanowi ona przychodu",

- tożsame podejście znajdujemy w wyroku NSA o sygn. akt II FSK 1704/18 wydanym w dniu 29 października 2020 r.: "Powyższe stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego potwierdza zatem trafność stanowiska wyrażonego przez Sąd pierwszej instancji w zaskarżonym wyroku, że w okolicznościach przedstawionych we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej kwota podatku od towarów i usług wykazana w treści faktury dokumentującej wniesienie aportu do spółki komandytowej, jako kwota podatku należnego, stosownie do art. 12 ust. 4 pkt 9 u.p.d.o.p. nie będzie stanowiła jej przychodu",

- identyczna konkluzja płynie też z wyroku NSA o sygn. akt II FSK 442/16 z dnia 27 lutego 2018 r., w którym skład orzekający podniósł, co następuje: "Jeżeli zatem wniesienie aportu wiąże się z należnym podatkiem od towarów i usług, to zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 9 u.p.d.o.p. kwota ta nie stanowi przychodu. Odmienne stanowisko stoi w oczywistej sprzeczności z przywołanym przepisem prawa".

Stanowisko Wnioskodawcy potwierdzają także interpretacje wydane przez DKIS:

- nr S-ILPB3/423-557/14/18-S/PR z dnia 4 lipca 2018 r.,

- nr IBPBI/2/423-1088/14-1/AK z 16 maja 2018 r.,

- nr IPPB3/423-850/11-5/S/16/MS z 22 grudnia 2016 r.,

a także interpretacje przywołane już powyżej w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy do pytania pierwszego.

Tym samym, zdaniem Wnioskodawcy, w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego do Spółki, w przypadku zrealizowania Scenariusza 2, Wnioskodawca powinien rozpoznać przychód w wysokości wartości netto składników będących przedmiotem wkładu, a zapłata przez Spółkę na rzecz Wnioskodawcy podatku od towarów i usług, wynikającego z faktury dokumentującej wniesienie tego wkładu, nie będzie stanowiła dla Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Rozpatrzyłem Państwa wniosek - 12 kwietnia 2022 r. wydałem interpretację indywidualną Znak: 0111-KDWB.4010.66.2021.1.MJ, w której uznałem, że Państwa stanowisko w zakresie ustalenia, czy w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego do Spółki powinni Państwo rozpoznać przychód w wysokości wartości netto składników będących przedmiotem wkładu jest:

- prawidłowe w części dotyczącej sytuacji, gdy Strony ustalą, że Spółka nie dokona na Państwa rzecz płatności tytułem podatku od towarów i usług wykazanego na fakturze wystawionej przez Państwa w związku z wniesieniem wkładu do Spółki (Scenariusz 1),

- nieprawidłowe w części dotyczącej sytuacji, gdy Strony ustalą, że Spółka dokona na Państwa rzecz płatności tytułem podatku od towarów i usług wykazanego na fakturze wystawionej przez Państwa w związku z wniesieniem wkładu do Spółki (Scenariusz 2).

Interpretację doręczono Państwu 13 kwietnia 2022 r.

Skarga na interpretację indywidualną

Pismem opatrzonym datą 12 maja 2022 r. wnieśli Państwo skargę na tę interpretację do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Skarga wpłynęła do mnie 16 maja 2022 r.

Wnieśli Państwo m.in. o uchylenie interpretacji indywidualnej z 12 kwietnia 2022 r., Znak: 0111-KDWB.4010.66.2021.1.MJ w części, w której Państwa stanowisko zostało uznane za nieprawidłowe.

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ w wyniku uwzględnienia skargi

Ponownie przeanalizowałem Państwa sprawę. W rezultacie:

1)

uwzględniam w całości Państwa skargę,

2)

stwierdzam, że w sprawie wydania dla Państwa tej interpretacji nie doszło do działania bez podstawy prawnej ani do rażącego naruszenia prawa;

3)

zmieniam z urzędu zaskarżoną interpretację indywidualną - stwierdzam, że stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE zmiany interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm., dalej: "u.p.d.o.p."):

Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów. W przypadkach, o których mowa w art. 21, art. 22 i art. 24b, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Stosownie do art. 7 ust. 2 u.p.d.o.p.:

Dochodem ze źródła przychodów, z zastrzeżeniem art. 11c, art. 11i, art. 24a, art. 24b, art. 24ca, art. 24d i art. 24f, jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera legalnej definicji przychodu podatkowego. Ustawodawca ograniczył się w tym zakresie do wskazania w art. 12 ust. 1 u.p.d.o.p. przykładowych przysporzeń zaliczanych do tej kategorii. I tak, w myśl art. 12 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy:

Przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Zgodnie natomiast z art. 12 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.p.:

Przychodem, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, jest w szczególności wartość wkładu określona w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określona w innym dokumencie o podobnym charakterze - w przypadku wniesienia do spółki albo spółdzielni wkładu niepieniężnego; jeżeli jednak wartość ta jest niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie została określona w statucie, umowie albo innym dokumencie o podobnym charakterze, przychodem jest wartość rynkowa takiego wkładu określona na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego; przepis art. 14 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Tym samym, wniesienie do spółki wkładu niepieniężnego w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa powoduje powstanie przychodu dla wnoszącego aport w wysokości wkładu. Nie ma w tym zakresie znaczenia, jaka część wnoszonego wkładu przeznaczana jest na kapitał podstawowy spółki, a jaka na kapitał zapasowy (agio).

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika m.in., że zakładają Państwo, że w przyszłości będą wnosić wkłady niepieniężne (np. nieruchomości, maszyny, urządzenia, itp.) do spółek kapitałowych mających siedzibę na terytorium Polski, których są Państwo udziałowcem (akcjonariuszem). Przedmiotem takiego wkładu nie będzie przedsiębiorstwo ani jego zorganizowana część.

Przedmiot wkładu zostanie wniesiony do danej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej (dalej: "Spółka") po jego wartości rynkowej. W zamian za wkład Spółka wyda Państwu swoje udziały o wartości nominalnej odpowiadającej wartości rynkowej netto wkładu albo o wartości nominalnej niższej od wartości rynkowej netto wkładu, jeżeli cześć wkładu zostanie odniesiona na kapitał zapasowy Spółki (agio).

Składniki będące przedmiotem wkładu będą opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

Rozważają Państwo dwa scenariusze:

Scenariusz 1:

Strony ustalą, że Spółka nie dokona na Państwa rzecz płatności tytułem podatku od towarów i usług wykazanego na fakturze wystawionej przez Państwa w związku z wniesieniem wkładu do Spółki (wskazana na fakturze wartość netto będzie się równać wartości rynkowej netto wkładu).

Scenariusz 2:

Strony ustalą, że Spółka dokona na Państwa rzecz płatności tytułem podatku od towarów i usług wykazanego na fakturze wystawionej przez Państwa w związku z wniesieniem wkładu do Spółki (wskazana na fakturze wartość netto będzie się równać wartości rynkowej netto wkładu).

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że w sytuacji zrealizowania opisanego we wniosku Scenariusza 1 (tj. w sytuacji gdy Strony ustalą, że Spółka nie dokona na Państwa rzecz płatności tytułem podatku od towarów i usług wykazanego na fakturze wystawionej przez Państwa w związku z wniesieniem wkładu do Spółki), Państwa przychodem będzie wskazana na wystawionej przez Państwa fakturze wartość netto składników majątku, stanowiących przedmiot wkładu.

Odnosząc się natomiast do sposobu ustalenia po Państwa stronie przychodu w sytuacji zrealizowania Scenariusza 2 (tj. w sytuacji, gdy Strony ustalą, że Spółka dokona na Państwa rzecz płatności tytułem podatku od towarów i usług wykazanego na fakturze wystawionej przez Państwa w związku z wniesieniem wkładu do Spółki), należy wskazać, że art. 12 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych enumeratywnie określa, co nie jest przychodem w rozumieniu tej ustawy. I tak, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 9 ww. ustawy:

Do przychodów nie zalicza się należnego podatku od towarów i usług.

W konsekwencji, w przypadku zrealizowania opisanego we wniosku Scenariusza 2, Państwa przychodem będzie wyłącznie wskazana na wystawionej przez Państwa fakturze wartość netto składników majątku, stanowiących przedmiot wkładu.

Płatność, otrzymana przez Państwa tytułem podatku od towarów i usług wykazanego na fakturze, nie będzie bowiem stanowić przychodu podatkowego na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 9 u.p.d.o.p.

Mając na uwadze powyższe, Państwa stanowisko w zakresie ustalenia, czy w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego do Spółki powinni Państwo rozpoznać przychód w wysokości wartości netto składników będących przedmiotem wkładu, jest prawidłowe.

Odnosząc się do przywołanych przez Państwa interpretacji indywidualnych wskazać należy, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego. Odnosząc się natomiast do przywołanych przez Państwa wyroków należy zaznaczyć, że orzeczenia sądowe są wiążące jedynie w sprawach, w których zapadły. Natomiast Organ, mimo że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkuje się wydanymi rozstrzygnięciami sądów i innych organów, to nie ma możliwości zastosowania ich wprost, ponieważ nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Państwa sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i muszą się Państwo zastosować do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

- Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a, art. 14b § 1 oraz art. 14e § 1a pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 14e § 1a pkt 1 Ordynacji podatkowej:

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej może z urzędu zmienić interpretację indywidualną w wyniku uwzględnienia skargi do sądu administracyjnego na podstawie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z 2020 r. poz. 2299 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 54 i 159).

W myśl art. 54 § 3 ustawy p.p.s.a.

Organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania. W przypadku skargi na decyzję, uwzględniając skargę w całości, organ uchyla zaskarżoną decyzję i wydaje nową decyzję. Uwzględniając skargę, organ stwierdza jednocześnie, czy działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl