0111-KDWB.4010.44.2021.1.KK, Sposób obliczania uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych - Pismo wydane... - OpenLEX

0111-KDWB.4010.44.2021.1.KK - Sposób obliczania uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 18 marca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDWB.4010.44.2021.1.KK Sposób obliczania uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

20 września 2021 r. wpłynął Państwa wniosek z 15 września 2021 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy sposobu obliczania uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, o których mowa w art. 25 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jako sumy podatku obliczonego wg stawki 19% CIT oraz wg stawki 5% CIT (obliczonego w ramach preferencji IP Box) po uwzględnieniu wszystkich przysługujących ulg i odliczeń, wynikającą z zeznania podatkowego CIT-8 złożonego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w którym zaliczki uproszczone mają być stosowane. Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Spółka Akcyjna z siedzibą w (...) (dalej: "Spółka") jest polskim rezydentem podatkowym, podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium Polski, tj. podatnikiem podatku dochodowego w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o CIT.

Głównym przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę jest projektowanie, produkcja oraz wydawanie wysokobudżetowych i zaawansowanych technologicznie gier komputerowych (w tym dodatków i rozszerzeń do nich) opartych na własnych markach, przeznaczonych do dystrybucji na rynkach całego świata na platformy konsolowe (np. (...)), komputery PC, urządzenia mobilne oraz inne urządzenia.

Spółka opłaca miesięczne zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych (dalej: "zaliczki na CIT").

Po zakończeniu roku podatkowego w ustawowym terminie Spółka składa do naczelnika właściwego urzędu skarbowego "Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8 (dalej: "zeznanie podatkowe CIT-8")". Rok podatkowy Spółki jest równy kalendarzowemu.

W zeznaniu podatkowym CIT-8 składanym po zakończeniu roku podatkowego Spółka dokonuje m.in odliczenia przekazanych darowizn, ulgi na działalność badawczo-rozwojową, podatku zapłaconego za granicą zgodnie z art. 20 Ustawy o CIT, a także korzysta z ulgi IP Box, opodatkowując część uzyskiwanych przez nią dochodów 5% stawką podatku CIT.

Spółka rozważa obecnie możliwość skorzystania od nowego roku podatkowego z uproszczonych zaliczek na CIT.

Takie rozwiązanie pozwoliłoby Spółce zautomatyzować proces kalkulacji zaliczek na CIT oraz przede wszystkim ułatwiłoby zarządzanie i planowanie finansowe.

W związku z tym, że w zeznaniach podatkowych CIT-8 złożonych zarówno w 2021 r. jak i w 2020 r. (a więc dotyczących odpowiednio rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2020 i 2019) Spółka zadeklarowała należny podatek obliczony wg stawki 19% CIT oraz wg stawki 5% CIT (w ramach preferencji IP Box) Spółka powzięła wątpliwości odnośnie tego, w jaki sposób powinna obliczyć uproszczone zaliczki na CIT, w szczególności, jaką wartość powinna przyjąć jako podstawę do ich wyliczenia.

Pytanie

Czy celem obliczania uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych Spółka jako "podatek należny wykazany w zeznaniu", o którym mowa w art. 25 ust. 6 Ustawy o CIT powinna przyjąć sumę podatku obliczonego wg stawki 19% CIT oraz wg stawki 5% CIT (obliczonego w ramach preferencji IP Box) po uwzględnieniu wszystkich przysługujących jej ulg i odliczeń, wynikającą z zeznania podatkowego CIT-8 złożonego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w którym zaliczki uproszczone mają być stosowane?

Państwa stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy, "podatkiem należnym wykazanym w zeznaniu", o którym mowa w art. 25 ust. 6 Ustawy o CIT, a więc podstawą obliczania uproszczonych zaliczek na CIT, będzie suma:

a) podatku należnego obliczonego wg stawki 19% CIT, oraz

b) podatku należnego obliczonego wg stawki 5% CIT w ramach preferencji IP Box (zgodnie z załącznikiem CIT-IP) - obliczonych już po uwzględnieniu wszystkich przysługujących Spółce ulg i odliczeń (m.in. odliczenia darowizn, ulgi badawczo-rozwojowej, podatku zapłaconego za granicą zgodnie z art. 20 ustawy o CIT) i wykazanych w zeznaniu podatkowym CIT-8 złożonym w roku poprzedzającym rok podatkowy, w którym zaliczki uproszczone mają być stosowane.

Zgodnie z art. 25 ust. 6 Ustawy o CIT, podatnicy mogą wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w uproszczonej formie w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy.

Jeżeli w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali podatku należnego, mogą wpłacać zaliczki miesięczne w wysokości 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata. Jeżeli również w tym roku podatnicy nie wykazali podatku należnego, nie są możliwe wpłaty zaliczek w uproszczonej formie.

W świetle ww. przepisu jedynym warunkiem dla zastosowania przez podatnika uproszczonych zaliczek na CIT jest wykazanie podatku należnego w zeznaniu podatkowym złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy albo w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata.

Co wymaga podkreślenia, powyższy przepis nie wprowadza jakichkolwiek innych przesłanek, które miałyby warunkować możliwość skorzystania z uproszczonych zaliczek na CIT. W szczególności taka możliwość nie została uzależniona od rodzajów (struktury) dochodów podlegających opodatkowaniu, statusu podatnika czy też faktu korzystania przez podatnika z konkretnych preferencji podatkowych.

W opinii Spółki należy zatem przyjąć, że uprawnionym do skorzystania z uproszczonych zaliczek na CIT będzie również taki podatnik, który w swoim zeznaniu podatkowym CIT-8 deklaruje zarówno podatek obliczony wg podstawowej stawki 19% CIT jak i wg stawki 5% CIT w ramach ulgi IP Box.

Zdaniem Spółki w takim przypadku należy uznać, że "podatkiem należnym wykazanym w zeznaniu", o którym mowa w art. 25 ust. 6 ustawy o CIT będzie wartość podatku wykazana w zeznaniu podatkowym CIT-8 skalkulowana przez podatnika po uwzględnieniu wszystkich przysługujących mu ulg i odliczeń, stanowiącą sumę podatku obliczonego wg stawki 19% CIT oraz wg stawki 5% CIT w ramach preferencji IP Box.

Oprócz literalnego brzmienia przepisu art. 25 ust. 6 Ustawy o CIT, za takim stanowiskiem przemawiają również względy techniczne, takie jak chociażby budowa/układ poszczególnych pól zeznania podatkowego CIT-8 za 2020 r. w wersji numer 30 składanego przez podatników w 2021 r. (i analogicznie zeznania podatkowego CIT-8 za 2019 r. w wersji numer 29).

Mianowicie ww. zeznanie podatkowe CIT-8 sumuje wartości wykazane w polu F pozycja 146 (podatek obliczony przy zastosowaniu podstawowej stawki 19% CIT) oraz wartości wykazane w polu I pozycja 253 (podatek obliczony przy zastosowaniu stawki 5% CIT - przeniesiony z załącznika CIT-IP służącego rozliczeniu preferencji IP Box).

Dopiero tak ustalona wartość podatku podlega następnie porównaniu z wartością rzeczywiście wpłaconych przez podatnika w trakcie roku zaliczek na CIT i w konsekwencji stanowi podstawę do ustalenia kwoty podatku do zapłaty (dopłaty) przez podatnika do urzędu skarbowego bądź ubiegania się przez podatnika o zwrot nadpłaty z urzędu skarbowego. Innymi słowy, jest to ostateczna kwota należnego podatku CIT za dany rok podatkowy.

Ewentualne odmienne stanowisko, zgodnie z którym podatnik wyłącznie dla potrzeb obliczania uproszczonych zaliczek na podatek CIT miałby przyjmować "hipotetyczną" wartość podatku należnego jaka wynikałaby z zeznania podatkowego CIT-8 przy założeniu opodatkowania wyłącznie wg podstawowej stawki 19% CIT (a więc bez uwzględnienia faktu zastosowania ulgi IP Box i opodatkowania części dochodu przy zastosowaniu 5% stawki podatku CIT) nie spełniałoby warunku, o którym mowa w art. 25 ust. 6 Ustawy o CIT.

Taka "hipotetyczna" wartość nie byłaby bowiem kwotą rzeczywiście wynikającą ze złożonego zeznania podatkowego CIT-8.

Wobec tego byłoby to niezgodne z literalnym brzmieniem ww. przepisu oraz skutkowałaby tym, że wartość uproszczonych zaliczek na CIT nie korespondowałaby z wartością podatku należnego wykazanego w zeznaniu podatkowym CIT-8 za poprzedni rok.

Potwierdza to również treść interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 2 marca 2021 r., sygnatura: 0111-KDIB1-3.4010.590.2020.2.BM.

Pomimo tego, że przedmiotowa interpretacja dotyczy możliwości stosowania uproszczonych zaliczek na CIT przez podmiot korzystający ze zwolnienia podatkowego z tytułu działalności w specjalnej strefie ekonomicznej, to jej tezy wyraźnie wskazują, że ustalając podstawę kalkulacji takich uproszczonych zaliczek na CIT podatnik nie powinien przyjmować żadnych "hipotetycznych" kwot podatku, a jedynie wartości rzeczywiście wynikające ze złożonego przez niego zeznania podatkowego CIT-8 tj.:

Zatem, zgodzić się należy z Wnioskodawcą, że kwotę miesięcznej zaliczki na podatek CIT, w wysokości uproszczonej, o której mowa w art. 25 ust. 6 u.p.d.o.p., ustala się wyłącznie na podstawie podatku należnego z działalności opodatkowanej podatkiem CIT, tj. podatku należnego wykazanego w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 27 ust. 1, złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy lub w zeznaniu złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata.

Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie ustalenia, czy kwota miesięcznej zaliczki na podatek CIT w wysokości uproszczonej, o której mowa w art. 25 ust. 6 u.p.d.o.p., ustala się na podstawie podatku należnego z działalności opodatkowanej podatkiem CIT, bez uwzględniania hipotetycznego podatku z działalności zwolnionej od podatku dochodowego, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 u.p.d.o.p., należy uznać za prawidłowe.

Podsumowując powyższe, celem kalkulacji uproszczonych zaliczek na CIT zdaniem Spółki jako podstawę do ich wyliczenia, tj. "podatek należny wykazany w zeznaniu", o którym mowa w art. 25 ust. 6 Ustawy o CIT powinna ona przyjąć sumę podatku obliczonego wg podstawowej 19% stawki CIT oraz podatku obliczonego wg ulgi IP Box, tj. 5% stawki CIT, po uwzględnieniu ewentualnych przysługujących jej ulg i odliczeń, czyli kwotę podatku, którą faktycznie wykazała w zeznaniu podatkowym CIT-8 złożonym w roku poprzedzającym rok, w którym rozpoczyna stosowanie uproszczonych zaliczek.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Stosownie do art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm., dalej: "u.p.d.o.p."):

Podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 1b, 2a, 3-6a, art. 21, art. 22, art. 24a, art. 24d i art. 24f, są obowiązani wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące.

W myśl art. 25 ust. 1a u.p.d.o.p.:

Zaliczki miesięczne, o których mowa w ust. 1, podatnik wpłaca w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, z zastrzeżeniem ust. 2a. Zaliczkę za ostatni miesiąc roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego. Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni miesiąc, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku na zasadach określonych w art. 27 ust. 1.

Warunki i zasady dotyczące możliwości stosowania przez podatników uproszczonej formy wpłaty zaliczek miesięcznych regulują przepisy art. 25 ust. 6-10 u.p.d.o.p.

Stosownie do art. 25 ust. 6 u.p.d.o.p.:

Podatnicy mogą wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w uproszczonej formie w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Jeżeli w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali podatku należnego, mogą wpłacać zaliczki miesięczne w wysokości 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata. Jeżeli również w tym roku podatnicy nie wykazali podatku należnego, nie są możliwe wpłaty zaliczek w uproszczonej formie.

Na podstawie art. 25 ust. 7 u.p.d.o.p.:

Podatnicy, którzy wybrali formę wpłacania zaliczek na zasadach określonych w ust. 6-6b, są obowiązani:

1)

(uchylony);

2)

stosować tę formę wpłacania zaliczek w całym roku podatkowym;

3)

wpłacać zaliczki w terminach określonych w ust. 1a i 2a, uwzględniając zasady wyrażone w tych przepisach;

4)

(uchylony);

5)

dokonać rozliczenia podatku za rok podatkowy zgodnie z art. 27.

Zgodnie z art. 25 ust. 7a u.p.d.o.p.:

O wyborze formy wpłacania zaliczek według zasad, o których mowa w ust. 6-6b, podatnicy informują w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, składanym za rok podatkowy, w którym wpłacali zaliczki w uproszczonej formie.

Artykuł 27 ust. 1 u.p.d.o.p. stanowi, że:

Podatnicy, z wyjątkiem zwolnionych od podatku na podstawie art. 6 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 1d, art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a oraz przepisów ustawy wymienionej w art. 40 ust. 2 pkt 8, są obowiązani, z zastrzeżeniem ust. 2a, składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym - do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Przedmiotem Państwa wątpliwości jest kwestia ustalenia, czy celem obliczania uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych Spółka jako "podatek należny wykazany w zeznaniu", o którym mowa w art. 25 ust. 6 u.p.d.o.p. powinna przyjąć sumę podatku obliczonego wg stawki 19% CIT oraz wg stawki 5% CIT (obliczonego w ramach preferencji IP Box) po uwzględnieniu wszystkich przysługujących jej ulg i odliczeń, wynikającą z zeznania podatkowego CIT-8 złożonego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w którym zaliczki uproszczone mają być stosowane.

Wyjaśnić należy, że podatek dochodowy od osób prawnych pobierany jest zaliczkowo, co oznacza, że w trakcie roku podatkowego podatnik w każdym miesiącu obowiązany jest do zapłaty zaliczek na podatek. Ostateczne rozliczenie podatku następuje po zakończeniu roku podatkowego przy jednoczesnym zaliczeniu uiszczonych zaliczek na poczet zobowiązania podatkowego.

Alternatywą dla zaliczek rzeczywistych (tj. obliczanych na podstawie dochodu do opodatkowania faktycznie uzyskanego od początku danego roku podatkowego), opłacanych kwartalnie lub miesięcznie, są zaliczki w formie uproszczonej.

Zgodnie z zasadami wynikającymi z zacytowanych powyżej przepisów prawa podatkowego, podstawę wyliczenia uproszczonej zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy stanowi podatek należny wykazany w zeznaniu o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym CIT-8, złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy, a jeżeli w tym zeznaniu podatnik nie wykazał podatku należnego, podatek należny wykazany w zeznaniu poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata.

Z uproszczonej formy wpłacania zaliczek nie mogą skorzystać więc podatnicy, którzy:

- nie wykazali podatku należnego w żadnym z zeznań złożonych w ciągu 2 lat podatkowych, poprzedzających dany rok podatkowy, albo

- rozpoczęli działalność w danym lub poprzednim roku podatkowym.

Jednocześnie wskazać należy, że cytowane przepisy dotyczące zaliczek uproszczonych nie warunkują możliwości ich opłacania od rodzajów (struktury) dochodów podlegających opodatkowaniu, uzyskanych w roku podatkowym, za który są one uiszczone.

Odnosząc powyżej cytowane przepisy do przedstawionego we wniosku pytania, należy zwrócić uwagę na treść art. 25 ust. 6 u.p.d.o.p. Jak wynika z tego artykułu: podatnicy mogą wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w uproszczonej formie w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu.

Z powyższego wynika, że określenie "podatek należny" zawarte w art. 25 ust. 6 ustawy oznacza podatek, który zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych powinien być uiszczony za dany rok podatkowy. Tym samym powyższe określenie obejmuje podatek, o którym mowa w art. 19 ustawy, a także podatek od osiągniętego przez podatnika kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, o którym mowa w art. 24d u.p.d.o.p. (wynoszący 5% podstawy opodatkowania), pomniejszony o przewidziane przepisami odliczenia.

Dodatkowo wskazać należy, że skoro ustawodawca nie zawarł w słowniczku ustawowym wyjaśnienia pojęcia "podatek należny" trzeba się posiłkować słownikowym znaczeniem zwrotu "należny", który według Słownika języka polskiego PWN oznacza "przysługujący komuś lub czemuś". Zatem z samej interpretacji językowej zwrotu "podatek należny" wynika, że jest nim podatek przysługujący budżetowi państwa od dochodu osiągniętego przez podatnika w danym roku podatkowym. A zatem obejmujący podatek zapłacony według podstawowej stawki podatku dochodowego oraz preferencyjnej stawki podatku wynikającej z tzw. ulgi IP BOX, po uwzględnieniu odliczeń z których korzysta podatnik.

Zatem, zgodzić się należy, że podstawą obliczania uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, będzie suma:

1) podatku należnego obliczonego wg stawki 19% CIT, oraz

2) podatku należnego obliczonego wg stawki 5% CIT w ramach preferencji IP Box - obliczonych po uwzględnieniu przysługujących Spółce ulg i odliczeń (w tym wskazanych przez Państwa odliczeń darowizn, ulgi badawczo-rozwojowej, podatku zapłaconego za granicą zgodnie z art. 20 u.p.d.o.p.) i wykazanych w zeznaniu podatkowym CIT-8 złożonym w roku poprzedzającym rok podatkowy, w którym zaliczki uproszczone mają być stosowane.

Odnosząc się do przywołanych przez Państwa interpretacji indywidualnych wskazać należy, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego. Natomiast Organ, mimo że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkuje się wydanymi rozstrzygnięciami, to nie ma możliwości zastosowania ich wprost, ponieważ nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl