0111-KDWB.4010.33.2022.1.APA

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 13 lipca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDWB.4010.33.2022.1.APA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego dotyczące ustalenia:

- czy w przypadku dokonania podziału Spółki majątek przejmowany na skutek podziału przez Nową Spółkę oraz majątek pozostający w Spółce, stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,

- czy prawidłowym będzie przyjęcie przez Nową Spółkę dla celów podatkowych wartości wszystkich składników majątku Spółki przejętych w ramach podziału w wartości wynikającej z ksiąg podatkowych Spółki,

- czy w przypadku dokonania podziału Spółki, Nowa Spółka osiągnie przychód.

jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

15 kwietnia 2022 r. wpłynął Pana wniosek z 12 kwietnia 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych podziału spółki przez wydzielenie.

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (...) (dalej: "Spółka") podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w branży telekomunikacyjnej za pomocą rozwijanej przez siebie infrastruktury telekomunikacyjnej w postaci sieci światłowodowej w technologii (...). Spółka jest przedsiębiorcą telekomunikacyjnym, wpisanym do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

W ramach działalności Spółki wyróżnić można dwa podstawowe obszary.

Pierwszym obszarem działalności jest świadczenie usług teleinformatycznych na rzecz klientów detalicznych - tzw. model detaliczny. Działalność w tym obszarze polega głównie na świadczeniu usług szerokopasmowego dostępu do sieci Internet, a także telewizji i telefonii na rzecz klientów detalicznych - konsumentów i klientów biznesowych.

Drugim obszarem działalności jest oferowanie dostępu do sieci światłowodowej innym podmiotom gospodarczym (operatorom i dostawcom detalicznym usług internetowych), którzy to z jej pomocą świadczą usługi teleinformatyczne na rzecz klientów detalicznych - tzw. model hurtowy. Aktualnie w ramach działalności Spółki w modelu hurtowym Spółka świadczy na rzecz trzech klientów hurtowych mających status operatora telekomunikacyjnego usługi telekomunikacyjne w zakresie udostępnienia infrastruktury telekomunikacyjnej, dzierżawy kanalizacji kablowej, transmisji danych, dzierżawy włókien światłowodowych i kolokacji urządzeń.

Świadczenie usług teleinformatycznych na rzecz klientów detalicznych w praktyce branży, w której działa Spółka, może mieć miejsce w oparciu o infrastrukturę sieciową stanowiącą własność przedsiębiorcy, lub stanowiącą własność podmiotów trzecich (zwykle na podstawie umów dzierżawy). Oparcie działalności w modelu detalicznym o cudzą infrastrukturę sieciową upraszcza prowadzenie działalności, w szczególności poprzez wyłączenie konieczności budowy i ponoszenia nakładów inwestycyjnych na sieć oraz jej utrzymanie, a także wyłączenie ryzyk biznesowych związanych z utrzymaniem infrastruktury sieciowej (np. związanych z uszkodzeniem sieci w wyniku zdarzeń losowych).

Spółka korzysta aktualnie z własnej infrastruktury sieciowej.

Posiadanie infrastruktury sieciowej nie jest jednak wystarczające dla świadczenia usług na rzecz klientów detalicznych. Działalność w ramach modelu detalicznego wymaga zaangażowania szeregu innych zasobów, w szczególności zasobów ludzkich, opisanych szczegółowo w dalszej części wniosku.

W związku z odrębną specyfiką działalności prowadzonej w ramach modelu detalicznego i modelu hurtowego (w szczególności z uwagi na różnego rodzaju ryzyka biznesowe towarzyszące obu obszarom działalności oraz optymalizację kosztów), w ślad za aktualnymi trendami branży, w której Spółka działa, właściciele Spółki podjęli decyzję o prawnym oddzieleniu działalności prowadzonej przez Spółkę w poszczególnych obszarach.

Rozdzielenie obu obszarów działalności motywowane jest również możliwością sprzedaży części przedsiębiorstwa w ramach której prowadzona jest działalność w modelu hurtowym na rzecz zewnętrznego inwestora, który nie jest zainteresowany prowadzeniem działalności w ramach modelu detalicznego. Inwestor ten specjalizuje się w działalności teleinformatycznej w modelu hurtowym.

W związku z powyższym właściciele Spółki podjęli decyzję o dokonaniu jej podziału w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych to jest poprzez przez przeniesienie na spółkę istniejącą lub nowo zawiązaną (dalej: "Nowa Spółka") części majątku Spółki (podział przez wydzielenie).

Intencją właścicieli Spółki jest, by na Nową Spółkę przeniesiony został majątek (głównie infrastruktura sieciowa), zobowiązania oraz personel związany z działalnością w modelu hurtowym.

Po dokonaniu podziału Spółka kontynuować będzie dotychczasową działalność prowadzoną w ramach modelu detalicznego, przy czym odmiennie niż dotychczas, wykorzystywać będzie ona sieć światłowodową należącą do podmiotu trzeciego, co będzie zbliżać dotychczasowy model biznesowy do zyskującego rosnącą popularność standardu opartego o specjalizację poszczególnych uczestników rynku (outsourcing infrastruktury sieciowej).

W przypadku powodzenia rozważanej transakcji z inwestorem Spółka korzystać będzie najprawdopodobniej między innymi z infrastruktury sieciowej udostępnionej odpłatnie przez Nową Spółkę (jeśli przedmiotem transakcji z inwestorem będą udziały w Nowej Spółce), albo przez inwestora lub podmiot z nim powiązany, który nabędzie infrastrukturę sieciową od Nowej Spółki (w przypadku transakcji z inwestorem obejmującej poszczególne aktywa).

W takiej sytuacji Spółka osiągać będzie korzyści wynikające z wyspecjalizowania inwestora w działalności hurtowej, w szczególności z faktu, iż inwestor ten zamierza nabyte (niezależnie od formy prawnej transakcji) zasoby infrastruktury sieciowej stopniowo integrować z własnymi, istniejącymi zasobami. W rezultacie pozwoli to Spółce na korzystanie w przyszłości z sieci o poszerzającym się zasięgu oraz ulepszanych stopniowo parametrach technicznych. Specjalizacja inwestora w działalności hurtowej i związany z tym efekt skali może również oznaczać dla Spółki redukcję kosztów prowadzenia działalności w porównaniu do stanu dotychczasowego.

W przypadku, gdyby rozważana transakcja z inwestorem nie doszła do skutku, Spółka będzie kontynuować działalność w ramach modelu detalicznego wykorzystując do tego infrastrukturę sieciową udostępnioną Spółce odpłatnie przez Nową Spółkę. W takim wypadku Nowa Spółka kontynuować będzie oraz rozwijać dotychczasową działalność Spółki w ramach modelu hurtowego, przy czym oprócz klientów niepowiązanych świadczyć będzie usługi na rzecz Spółki.

Proces podziału Spółki poprzedzony został organizacyjnym wyodrębnieniem części przedsiębiorstwa Spółki wykorzystywanej do prowadzenia działalności w ramach modelu hurtowego.

W tym celu Zarząd Spółki podjął w dniu 1 lutego 2022 r. uchwałę w sprawie utworzenia oddziału Spółki w (...) (dalej: "Oddział").

Zgodnie z treścią uchwały, w strukturze organizacyjnej Spółki wyodrębniono oddział, którego przedmiotem działalności jest prowadzenie działalności telekomunikacyjnej polegającej na oferowaniu dostępu do sieci światłowodowej innym podmiotom gospodarczym (operatorom i dostawcom detalicznym usług internetowych, którzy to świadczą usługi teleinformatyczne dostępu do szerokopasmowej telewizji i Internetu na rzecz klientów detalicznych).

W uchwale potwierdzono, że Oddział będzie samodzielnym pracodawcą w rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy. W uchwale postanowiono również, że Oddział będzie posiadał wyodrębniony rachunek bankowy lub rachunki bankowe, które służyć będą wyłącznie do gromadzenia środków pieniężnych oraz dokonywania lub przyjmowania płatności związanych z działalnością Oddziału.

Zgodnie z uchwałą, Oddział jest oddziałem samobilansującym (prowadzącym odrębne księgi rachunkowe).

W uchwale powołano Dyrektora Oddziału, określono zakres jego obowiązków, jak również przyjęto Regulamin Organizacyjny Oddziału (kwestie te uregulowano w odrębnych załącznikach do uchwały).

Zgodnie z treścią załącznika do uchwały zarządu określającego zakres obowiązków Dyrektora Oddziału, Dyrektor w szczególności:

1)

podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu Spółki jako dyrektor wewnętrznej komórki organizacyjnej Spółki,

2)

pełni funkcję przełożonego pracowników przydzielonych do Oddziału, w szczególności organizuje pracę podległym pracownikom,

3)

jest osobą uprawnioną do składania w imieniu Spółki oświadczeń woli z zakresu prawa pracy w zakresie działalności Oddziału (przy czym uprawnienia te wykonuje w uzgodnieniu z zarządem Spółki),

4)

jest odpowiedzialny materialnie za powierzone mienie Spółki znajdujące się w Oddziale, jak również ma prawo przekazać odpowiedzialność za poszczególne składniki majątku Spółki podwładnym pracownikom na podstawie prawidłowo sporządzonych dokumentów potwierdzających przyjęcie odpowiedzialności materialnej przez inną osobę; w razie braku takich dokumentów, Dyrektor Oddziału odpowiada osobiście za wszystkie powstałe straty w majątku Spółki; odpowiedzialność materialna jest uregulowana na podstawie odrębnej umowy,

5)

prowadzi pełną dokumentację działalności Oddziału w tym ewidencję sprzedaży i kosztów, sporządza lub zatwierdza miesięczne grafiki określające dni pracy i dni wolne od pracy w poszczególnych miesiącach kalendarzowych, zatwierdza kartoteki czasu pracy za miesiąc kalendarzowy.

W drodze odrębnej uchwały zarządu Dyrektorowi Oddziału udzielono prokury oddziałowej - zgodnie z treścią uchwały Dyrektor uprawniony został do reprezentacji Oddziału samodzielnie (prokura samoistna).

W dniu 1 marca 2022 r. Oddział został zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. W tym samym dniu w rejestrze ujawniona została prokura oddziałowa.

W drodze odrębnej uchwały Zarządu Spółki do Oddziału przypisano aktywa (w tym środki trwałe), zobowiązania (rezerwy na zobowiązania) i inne składniki związane z działalnością Spółki prowadzoną w ramach modelu hurtowego - zgodnie ze szczegółowym wykazem zawartym w uchwale Zarządu Spółki na Oddział składa się w szczególności:

1)

infrastruktura telekomunikacyjna składająca się na sieć światłowodową, obejmująca tzw. sprzęt aktywny, w szczególności:

a)

urządzenia dystrybucyjne (...) umożliwiające świadczenie usług za pomocą światłowodu w technologii (...), do których podłączane są światłowody biegnące od końcowych abonentów wraz z oprogramowaniem firmware i licencjami przypisanymi do tych urządzeń;

b)

urządzenia końcowe (...) - terminale montowane w lokalach końcowych abonentów zapewniające im dostęp do korzystania z sieci światłowodowej wraz z oprogramowaniem firmware i licencjami przypisanymi do tych urządzeń;

c)

światłowody;

d)

urządzenia dodatkowe węzłów koncentracji, obejmujące siłownie energetyczne, podtrzymania akumulatorowe (montowane na wypadek zaniku prądu lub przepięć sieci) oraz listwy zasilające z bezpiecznikami;

2)

infrastruktura telekomunikacyjna składająca się na sieć światłowodową, obejmująca tzw. sieć pasywną, w szczególności:

a)

kable światłowodowe o różnej pojemności (różnej liczbie włókien światłowodowych w kablu) oraz różnym typie (w zależności od umiejscowienia na słupie lub w kanalizacji);

b)

łączniki, rozdzielacze oraz rozszycia kabli światłowodowych: w tym m.in. (...);

c)

kanalizacja teletechniczna, w tym studnie łączące poszczególne kanalizacje;

d)

słupy telekomunikacyjne;

e)

osprzęt telekomunikacyjny służący do montowania kabli i muf (np. stelaże na zapasową długość kabla);

f)

inne drobne środki trwałe umożliwiające działanie i poprawną eksploatację sieci światłowodowej (stelaże, kable, przełącznice, szafy zamykane);

3)

prawa i obowiązki (w tym zobowiązania pieniężne) związane z wytworzeniem i prawidłowym funkcjonowaniem ww. infrastruktury telekomunikacyjnej (sieci światłowodowej) wynikające m.in. z:

a)

umów na dzierżawę kanalizacji oraz słupów telekomunikacyjnych (niebędących własnością Spółki);

b)

zgód wspólnot mieszkaniowych na umieszczenie elementów sieci Spółki w budynkach;

c)

służebności gruntowych pozwalających na korzystanie przez Spółkę w ograniczonym zakresie z cudzych nieruchomości;

d)

umów dzierżawy łączy transmisyjnych, ciemnych włókien (niebędących własnością Spółki);

e)

umów gwarancyjnych oraz utrzymaniowych, regulujących najważniejsze kwestie związane z naprawą infrastruktury telekomunikacyjnej;

f)

decyzji administracyjnych i zgłoszeń budowlanych;

g)

umowy o udzielenie dofinansowania w ramach projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa;

4)

dokumentacja techniczna dotycząca ww. infrastruktury telekomunikacyjnej (sieci światłowodowej), obejmująca np. projekty budowalne, protokoły z kontroli przeciwpożarowych i kominiarskich, książki obiektu;

5)

dokumentacja prawna dotycząca ww. infrastruktury telekomunikacyjnej (np. kopie umów, decyzje administracyjne);

6)

należności o charakterze pieniężnym związane z działalnością w modelu hurtowym;

7)

prawa i obowiązki wynikające z obowiązujących aktualnie umów zawartych przez Spółkę i jej klientów w ramach działalności w modelu hurtowym (generujących aktualnie przychody na poziomie ok. 3 000 zł miesięcznie);

8)

bazy kontaktów handlowych w zakresie wykorzystywanym w działalności Spółki w modelu hurtowym;

9)

zapasy (aktywa obrotowe) w zakresie urządzeń telekomunikacyjnych oraz zapasów kabli telekomunikacyjnych;

10)

prawa i obowiązki (w tym zobowiązania pieniężne) wynikające z umów o pracę (umów cywilnoprawnych) łączących Spółkę z trzema pracownikami (w tym Dyrektorem Oddziału) i dwoma współpracownikami;

11)

prawa i obowiązki wynikające z umowy rachunku bankowego (w tym środki pieniężne na rachunku);

12)

licencje/prawa majątkowe do oprogramowania związanego z funkcjonowaniem Oddziału;

13)

dokumentacja księgowa i podatkowa w zakresie związanym z działalnością w modelu hurtowym;

14)

korespondencja tradycyjna i elektroniczna dotycząca działalności w modelu hurtowym;

15)

zobowiązania publicznoprawne związane z działalnością w modelu hurtowym.

Do Oddziału nie zostały natomiast przypisane następujące aktywa, zobowiązania (rezerwy na zobowiązania) i inne składniki związane z działalnością Spółki prowadzoną w ramach modelu detalicznego, to jest:

1)

prawa i obowiązki (w tym należności i zobowiązania pieniężne) związane z działalnością prowadzoną w ramach modelu detalicznego wynikające m.in. z:

a)

umów z klientami detalicznymi (konsumenci oraz przedsiębiorcy),

b)

umów z personelem odpowiedzialnym za sprzedaż usług klientom detalicznym, bieżącą obsługę klienta detalicznego, zarządzanie należnościami abonenckimi (w tym windykację), instalację i konfigurację urządzeń końcowych w lokalach, obsługę reklamacji i zgłoszeń serwisowych, obsługę serwisu internetowego Spółki, (pracownicy, współpracownicy),

c)

umowy najmu trzech lokali biurowych,

d)

umowy najmu przestrzeni na potrzeby serwerowni i kolokacji urządzeń (pomieszczenia teletechniczne),

e)

umowy rachunku bankowego dotyczące rachunków niezwiązanych z działalnością Oddziału,

f)

umów z zewnętrznymi usługodawcami świadczącymi na rzecz Spółki usługi utrzymaniowe związane z działalnością detaliczną.

2)

urządzenia udostępniane klientom końcowym na potrzeby umożliwienia im korzystania z oferty Spółki (np. dekodery telewizyjne, routery i podobne, z wyłączeniem urządzeń końcowych (...)),

3)

serwery służące do monitorowania sieci, zarządzania urządzeniami telekomunikacyjnymi i utrzymywania sieci,

4)

sprzęt instalatorski,

5)

zapasy (w szczególności materiały takie jak kable, itp.),

6)

sprzęt komputerowy wykorzystywany na potrzeby biurowe oraz utrzymanie serwisu internetowego (strony www) dotyczącej działalności detalicznej,

7)

autorskie prawa majątkowe do utworów graficznych wykorzystywanych w serwisie internetowym Spółki, oraz kodu serwisu internetowego,

8)

domena internetowa (...),

9)

licencje/prawa majątkowe do oprogramowania (z wyjątkiem oprogramowania przypisanego do Oddziału),

10)

prawo własności nieruchomości, na których posadowione są maszty telekomunikacyjne wraz z radiową infrastrukturą sieciową,

11)

wyposażenie biurowe (meble, sprzęt elektroniczny, akcesoria biurowe),

12)

pozostałe środki trwałe, w tym sprzęt biurowy, komputerowy, pojazdy,

13)

środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych,

14)

dokumentacja księgowa i podatkowa w zakresie związanym z działalnością w modelu detalicznym,

15)

korespondencja tradycyjna i elektroniczna dotycząca działalności w modelu detalicznym,

16)

bazy kontaktów handlowych w zakresie wykorzystywanym w działalności Spółki w modelu detalicznym,

17)

zobowiązania publicznoprawne związane z działalnością w modelu detalicznym.

W rezultacie wyodrębnienia organizacyjnego i rejestracji Oddziału w ramach Spółki wyróżniono zatem dwa opisane wyżej, odrębne zespoły składników majątkowych i niemajątkowych (w tym zobowiązań), dedykowane do wykonywania odrębnych rodzajowo zadań gospodarczych. Zespoły te nie stanowią "przypadkowych" zbiorów składników - są one ze sobą powiązane w sposób funkcjonalny, przez co należy rozumieć, że zespoły te jako całość nadają się do prowadzenia działalności gospodarczej w ramach modelu odpowiednio detalicznego i hurtowego, a kryteria doboru składników do poszczególnych zespołów podyktowane zostały zdolnością zespołów jako całości do realizowania określonych zadań gospodarczych.

Jednocześnie poprzez założenie odrębnych ksiąg rachunkowych na potrzeby ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych związanych z działalnością Oddziału zapewniono możliwość ustalania dla obu rodzajów prowadzonej działalności gospodarczej odrębnie przychodów i kosztów, należności i zobowiązań, a także stanu aktywów i pasywów przypisanych do poszczególnych obszarów. Oba zespoły składników zdolne są do samodzielnego prowadzenia przypisanych im zadań gospodarczych, przy czym zwrócić należy uwagę, że w dotychczasowej działalności Spółki w jednym podmiocie gospodarczym skupione były zadania dotyczące dwóch modeli prowadzonej działalności, a tym samym niektóre funkcje i zasoby "współdzielone" były przez oba te obszary działalności.

Mowa tu o elementach takich jak:

1) Infrastruktura sieciowa (sieć światłowodowa),

2) Wynajmowana od podmiotów trzecich przestrzeń biurowa oraz wykorzystywana na potrzeby serwerowni i kolokacji urządzeń (pomieszczenia teletechniczne),

3) Nabywane od podmiotu trzeciego usługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, ewidencji podatkowych oraz obsługi kadrowej.

W związku z powyższym w okresie między przypisaniem do Oddziału przynależnych do niego składników majątku i zobowiązań a podziałem Spółki, w księgach rachunkowych Spółki i Oddziału ewidencjonowane są na bieżąco stosowne wewnętrzne rozliczenia przychodów i kosztów między Oddziałem a pozostałą częścią przedsiębiorstwa Spółki ("Centrala") polegające na:

1)

przypisaniu Oddziałowi odpowiedniej części kosztów nabywanych przez Spółkę usług w zakresie obsługi księgowo-podatkowej i kadrowej, a także kosztów korzystania z powierzchni biurowej i pomieszczeń teletechnicznych,

2)

przypisaniu Oddziałowi stosownych przychodów z tytułu udostępnienia sieci światłowodowej na potrzeby działalności Spółki w ramach modelu detalicznego,

3)

przypisaniu pozostałej części przedsiębiorstwa Spółki kosztów udostępnienia sieci światłowodowej przez Oddział na potrzeby działalności Spółki w ramach modelu detalicznego,

4)

wyłączeniu z kosztów ponoszonych przez Centralę odpowiedniej części kosztów nabywanych przez Spółkę usług w zakresie obsługi księgowo-podatkowej i kadrowej, a także najmu przestrzeni biurowej i pomieszczeń teletechnicznych.

Zgodnie z zamierzeniami właścicieli Spółki, plan podziału Spółki przewidywał będzie, że do Nowej Spółki przyporządkowane zostaną wszystkie wyżej wymienione składniki materialne i niematerialne (w tym zobowiązania), jak również dokumentacja, które zgodnie ze wspomnianą uchwałą Zarządu zostały przypisane do Oddziału.

Skutkiem podziału Spółki będzie przejście na Nową Spółkę zakładu pracy w rozumieniu art. 231 Kodeksu pracy, w zakresie obejmującym stosunek pracy łączący Spółkę z Dyrektorem Oddziału oraz dwoma pozostałymi pracownikami. Nowa Spółka stanie się również stroną umów cywilnoprawnych z dwiema osobami świadczącymi na rzecz Spółki usługi związane z działalnością Oddziału.

W rezultacie przeprowadzenia procesu podziału Spółka pozbawiona zostanie składników przypisanych do Oddziału i kontynuować będzie działalność prowadzoną w ramach modelu detalicznego. Z kolei Nowa Spółka kontynuować będzie i rozwijać działalność w ramach modelu hurtowego.

Jak już wspomniano wyżej, z perspektywy właścicieli Spółki optymalnym sposobem prowadzenia działalności w ramach modelu detalicznego jest wykorzystanie zasobów sieciowych udostępnianych odpłatnie przez podmiot z branży "hurtowej". Po dokonaniu podziału Spółka, celem kontynuowania prowadzenia działalności zawrze stosowną umowę z Nową Spółką, ewentualnie z innym podmiotem, na podstawie której będzie odpłatnie korzystać z infrastruktury sieciowej na potrzeby działalności prowadzonej w ramach modelu detalicznego.

Z kolei Nowa Spółka, jako podmiot z prawnej perspektywy zupełnie odrębny od Spółki nie będzie już posiadać tytułu do korzystania z obsługi księgowo-podatkowej i kadrowej świadczonej przez podmiot trzeci na rzecz Spółki, jak również z przestrzeni biurowej i pomieszczeń teletechnicznych. Wspomniane usługi i aktywa nie stanowią jednak elementów kluczowych dla prowadzenia działalności w ramach modelu hurtowego i mogą być zastąpione usługami świadczonymi (aktywami udostępnionymi) odpłatnie przez Spółkę lub dowolny inny podmiot świadczący usługi tego rodzaju. Najprawdopodobniej wkrótce po rejestracji podziału w rejestrze przedsiębiorców Spółka oraz Nowa Spółka zawrą stosowną umowę na podstawie której Spółka udostępni odpłatnie Nowej Spółce odpowiednią powierzchnię biurową (podnajem), ewentualnie Nowa Spółka zawrze umowę najmu bezpośrednio z właścicielem lokalu. Nowa Spółka zawrze też umowę z podmiotem świadczącym usługi księgowo-kadrowe oraz podmiotami wynajmującymi pomieszczenia teletechniczne.

Niniejszy wniosek składany jest przez jednego z aktualnych wspólników Spółki, działającego na zasadzie art. 14n § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej (dalej: "Wnioskodawca") w zakresie dotyczącym działalności Nowej Spółki, planującego utworzenie Nowej Spółki w ramach procesu podziału.

Nowa Spółka przyjmie dla celów podatkowych wartość wszystkich składników majątku Spółki przejętych w ramach podziału w wartości wynikającej z ksiąg podatkowych Spółki.

Nowa Spółka będzie prowadzić działalność wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - wszystkie składniki majątku Spółki otrzymane w drodze podziału zostaną przez Nową Spółkę przypisane do działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Nowo wyemitowane udziały Nowej Spółki wspólnicy Spółki obejmą w takiej samej proporcji w jakiej są właścicielami udziałów w Spółce. Oprócz aktualnych wspólników Spółki do Nowej Spółki nie przystąpią inne podmioty.

Jedynym majątkiem Nowej Spółki na dzień jej rejestracji będzie majątek przekazany jej w ramach podziału - dlatego ustalona na dzień poprzedzający dzień podziału wartość rynkowa majątku Spółki otrzymanego przez Nową Spółkę nie będzie przewyższać wartości rynkowej udziałów w kapitale zakładowym Nowej Spółki przydzielonych udziałowcom Spółki.

Nowa Spółka zostanie utworzona w rezultacie planowanego podziału - nie będzie ona posiadać udziału w kapitale zakładowym Spółki.

Nowa Spółka będzie polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, podlegającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

W ocenie Wnioskodawcy planowany podział przeprowadzony zostanie z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, w szczególności głównym lub jednym z głównych celów podziału nie jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

Pytania

1. Czy w przypadku dokonania podziału Spółki w okolicznościach opisanych wyżej majątek przejmowany na skutek podziału przez Nową Spółkę oraz majątek pozostający w Spółce, stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, dalej: "Ustawa CIT")?

2. Czy przyjęcie przez Nową Spółkę powstałą w okolicznościach opisanych wyżej dla celów podatkowych wartości wszystkich składników majątku Spółki przejętych w ramach podziału w wartości wynikającej z ksiąg podatkowych Spółki będzie prawidłowe?

3. Czy w przypadku dokonania podziału Spółki w okolicznościach opisanych wyżej Nowa Spółka osiągnie przychód?

Państwa stanowisko w sprawie

Ad. 1

W ocenie Wnioskodawcy w przypadku dokonania podziału Spółki w okolicznościach opisanych wyżej majątek przejmowany na skutek podziału przez Nową Spółkę oraz majątek pozostający w Spółce, stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy CIT (ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, z późn. zm., dalej: "ustawa CIT").

Zgodnie z treścią wspomnianego przepisu, ilekroć w ustawie jest mowa o zorganizowanej części przedsiębiorstwa, oznacza to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Jak wynika z treści analizowanego przepisu, z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa mamy do czynienia, gdy spełnione są łącznie następujące przesłanki:

1. Istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,

2. Zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,

3. Składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,

4. Zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące określone zadania gospodarcze.

Ustawodawca nie definiuje jednak, w jaki sposób ustalić, że wspomniane przesłanki zostały spełnione - konieczne jest indywidualne rozpatrzenie każdego przypadku.

Nie ulega jednak wątpliwości, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie stanowi "prostej sumy" określonych składników, przy pomocy których można prowadzić określoną działalność, lecz zorganizowanym zespołem tych składników.

Niezbędne jest zatem, by zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań), a nie "przypadkowy" ich zbiór.

Zespół ten musi ponadto zostać wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie podatnika, przy czym wyodrębnienie nastąpić powinno na trzech płaszczyznach - organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej.

Dodatkowo zespół składników stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa musi posiadać zdolność do funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo, samodzielnie realizujące przypisane mu zadania.

W ocenie Wnioskodawcy w opisanym w niniejszym wniosku stanie faktycznym (winno być: zdarzeniu przyszłym) mamy do czynienia z pełnym wyodrębnieniem obu zespołów aktywów i zobowiązań na płaszczyźnie organizacyjnej - tego przyporządkowanego do Oddziału, jak i tego służącego działalności w ramach modelu detalicznego, który zgodnie z zamierzeniem właścicieli Spółki pozostać ma przypisany do Spółki. Przemawiają za tym następujące okoliczności:

- Każdy z obszarów prowadzonej przez Spółkę działalności wykorzystuje odrębne zespoły składników majątkowych,

- Każdy z obszarów prowadzonej przez Spółkę działalności opiera się na pracy osobnych zespołów ludzkich,

- Z działalnością Spółki w poszczególnych obszarach wiąże się zaciąganie i obsługa zobowiązań z odrębnych tytułów, a także osiąganie przychodów z tytułu odrębnego rodzaju świadczonych usług,

- Obszar działalności Spółki dotyczący tzw. modelu hurtowego wydzielony został do Oddziału Spółki, zarejestrowanego w rejestrze przedsiębiorców KRS,

- Zakres działania Oddziału określa przyjęty przez zarząd Spółki regulamin,

- Bieżącą działalnością Oddziału zarządza Dyrektor Oddziału, któremu udzielono prokury oddziałowej.

Wyodrębnienie na płaszczyźnie finansowej oznacza sytuację, w której sposób prowadzenia ewidencji rachunkowej przedsiębiorstwa pozwala na przyporządkowanie majątku, przychodów, kosztów, należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a ściślej do realizowanych przez nią zadań gospodarczych. Nie można oczywiście utożsamiać wyodrębnienia finansowego z pełną "samodzielnością finansową" która ma miejsce w przypadku odrębnego w sensie prawnym podmiotu gospodarczego. Dla spełnienia tej przesłanki wystarczające jest wyodrębnienie w ewidencji księgowej wspomnianych wyżej elementów w sposób pozwalający na ustalenie wyniku finansowego oraz stanu majątku i zobowiązań części przedsiębiorstwa realizującej określone zadania gospodarcze.

W ocenie Wnioskodawcy w przedstawionym stanie faktycznym (winno być: zdarzeniu przyszłym) również i ta przesłanka jest spełniona - dla Oddziału prowadzone są odrębne księgi rachunkowe, a dodatkowo w rozliczeniach związanych z prowadzoną w ramach Oddziału działalnością wykorzystywany jest osobny rachunek bankowy. Co więcej, w ewidencji księgowej Oddziału i Centrali dokumentowane są rozliczenia wewnętrzne tak, by dało się ustalić rentowność każdego z tych obszarów.

Z kolei wyodrębnienie funkcjonalne rozumieć należy jako przeznaczenie zespołu składników do realizacji określonych zadań gospodarczych.

I ta przesłanka jest w opisanej we wniosku sytuacji zdaniem Wnioskodawcy spełniona. Zarówno składniki tworzące Oddział, jak i te nieprzypisane do niego, służą prowadzeniu przez Spółkę działalności w dwóch odmiennych rodzajowo obszarach (tj. w ramach modelu hurtowego i detalicznego).

Ponadto, zdaniem Wnioskodawcy każdy z opisanego we wniosku zespołu składników posiada zdolność do funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo, samodzielnie realizujące przypisane mu zadania. Konkluzji tej nie zmienia fakt, iż w wyniku planowanego podziału pewne funkcje lub zasoby, które dotąd były "współdzielone" przez obie części przedsiębiorstwa Spółki będą po podziale udostępnione odpowiednio przez Nową Spółkę Spółce lub na odwrót odpłatnie, na zasadzie "outsourcingu". Warunkiem uznania danego zespołu składników za zorganizowaną część przedsiębiorstwa nie jest bowiem to, by wszelkie funkcje gospodarcze realizował on za pomocą zasobów własnych (np. własnych pracowników, środków trwałych stanowiących własność podatnika). Korzystanie z usług zewnętrznych podmiotów czy aktywów udostępnianych na zasadzie najmu, dzierżawy czy leasingu jest bowiem normalną praktyką gospodarczą, niewpływającą na "zdolność" danego przedsiębiorcy do realizacji jego zamierzeń gospodarczych. Biorąc pod uwagę powyższe rozważania Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w przypadku dokonania podziału Spółki w okolicznościach opisanych w niniejszym wniosku zarówno majątek przejmowany na skutek podziału przez Nową Spółkę, jak i majątek pozostający w Spółce, stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy CIT.

Ad. 2

W ocenie Wnioskodawcy przyjęcie przez Nową Spółkę powstałą w okolicznościach opisanych wyżej dla celów podatkowych wartości wszystkich składników majątku Spółki przejętych w ramach podziału w wartości wynikającej z ksiąg podatkowych Spółki będzie prawidłowe.

Jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego, Nowa Spółka przyjmie dla celów podatkowych wartość wszystkich składników majątku Spółki przejętych w ramach podziału w wartości wynikającej z ksiąg podatkowych Spółki.

Wynika to z założenia, wyrażonego w odpowiedzi na pytanie nr 1, że majątek przejmowany na skutek podziału przez Nową Spółkę oraz majątek pozostający w Spółce, stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy CIT.

Zgodnie z przepisem art. 16g ust. 9 ustawy CIT, w razie przekształcenia formy prawnej, podziału albo połączenia podmiotów, z zastrzeżeniem ust. 19, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów - wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o której mowa w art. 9 ust. 1, podmiotu przekształcanego, połączonego albo podzielonego. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek niebędących osobami prawnymi, w tym również powstałych z przekształcenia spółki.

Z kolei zgodnie z art. 16g ust. 19 ustawy, przepisu ust. 9 nie stosuje się do podziału podmiotów, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w podmiocie dzielonym, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W takim przypadku dla wyceny przejmowanego majątku przepisy ust. 1 pkt 4 lub ust. 10 stosuje się odpowiednio.

Ponadto w myśl art. 16g ust. 18 ustawy, przepis ust. 9 ma zastosowanie, jeżeli z odrębnych przepisów wynika, że podmiot powstały z przekształcenia, podziału albo połączenia lub podmiot istniejący, do którego przeniesiono w wyniku wydzielenia część majątku podmiotu dzielonego, wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki podmiotu przekształconego, połączonego albo podzielonego.

Zgodnie z art. 93c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (winno być: ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, dalej: "OP"), osoby prawne przejmujące lub osoby prawne powstałe w wyniku podziału wstępują, z dniem podziału lub z dniem wydzielenia, we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby prawnej dzielonej pozostające w związku z przydzielonymi im, w planie podziału, składnikami majątku.

W myśl art. 93c § 2 OP, przepis § 1 stosuje się, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie - także majątek osoby prawnej dzielonej, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Jak wynika ze stanowiska Wnioskodawcy wyrażonego w odpowiedzi na pytanie nr 1, majątek przejmowany na skutek podziału przez Nową Spółkę oraz majątek pozostający w Spółce, stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy CIT. W związku z tym uznać należy, że Nowa Spółka wstąpi z dniem podziału (wydzielenia), we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki Spółki pozostające w związku z przydzielonymi Nowej Spółce w planie podziału składnikami majątku. Biorąc pod uwagę treść art. 16g ust. 18 i 19 ustawy CIT stwierdzić należy zatem, że zastosowanie do Nowej Spółki znajdzie norma art. 16g ust. 9 ustawy, formułująca zasadę kontynuacji wyceny dla celów podatkowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu przekształcanego, połączonego albo podzielonego.

Jednocześnie w zakresie składników majątku przejętych przez Nową Spółkę w drodze podziału, niestanowiących środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, zasada kontynuacji wyceny dla celów podatkowych wynika bezpośrednio z treści cytowanego wyżej art. 93c § 1 OP.

Biorąc powyższe pod uwagę Wnioskodawca stoi na stanowisku, że przyjęcie przez Nową Spółkę powstałą w okolicznościach opisanych wyżej dla celów podatkowych wartości wszystkich składników majątku Spółki przejętych w ramach podziału w wartości wynikającej z ksiąg podatkowych Spółki będzie prawidłowe.

Ad. 3

W ocenie Wnioskodawcy w przypadku dokonania podziału Spółki w okolicznościach opisanych wyżej Nowa Spółka nie osiągnie przychodu.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy CIT, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów. W przypadkach, o których mowa w art. 21, art. 22 i art. 24b, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

W myśl art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m ustawy za przychody z zysków kapitałowych uważa się przychody uzyskane w następstwie przekształceń, łączenia lub podziałów podmiotów, w tym:

- przychody osoby prawnej lub spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3, przejmującej w następstwie łączenia lub podziału majątek lub część majątku innej osoby prawnej lub spółki,

- przychody wspólnika spółki łączonej lub dzielonej,

- przychody spółki dzielonej.

Ponadto zgodnie z art. 7b ust. 1 pkt 1a ustawy, za przychody z zysków kapitałowych uważa się przychody uzyskane w następstwie przekształceń, łączenia lub podziału podmiotów. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 8c ustawy, przychodem jest ustalona na dzień poprzedzający dzień łączenia lub podziału wartość rynkowa majątku podmiotu przejmowanego lub dzielonego otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną w części przewyższającej wartość przyjętą dla celów podatkowych składników tego majątku, nie wyższą od wartości rynkowej tych składników.

Z kolei w myśl art. 12 ust. 1 pkt 8d ustawy, przychodem jest również ustalona na dzień poprzedzający dzień łączenia lub podziału wartość rynkowa majątku podmiotu przejmowanego lub dzielonego otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną w części przewyższającej wartość emisyjną udziałów (akcji) przydzielonych udziałowcom (akcjonariuszom) spółek łączonych lub spółki dzielonej.

Zgodnie z art. 4a pkt 16a ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o wartości emisyjnej udziałów (akcji) - oznacza to cenę, po jakiej obejmowane są udziały (akcje), określoną w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku - w innym dokumencie o podobnym charakterze, nie niższą od wartości rynkowej tych udziałów (akcji).

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 8f ustawy przychodem jest również ustalona, w części odpowiadającej udziałowi spółki przejmującej w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej, na dzień poprzedzający dzień łączenia lub podziału, wartość rynkowa majątku podmiotu przejmowanego lub dzielonego otrzymanego przez spółkę przejmującą ponad cenę nabycia udziałów (akcji) tej spółki w podmiocie przejmowanym - w przypadku gdy spółka przejmująca posiada w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej taki udział.

W myśl art. 12 ust. 4 pkt 3e, do przychodów nie zalicza się w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 8c, wartości tych składników majątku podmiotu przejmowanego lub dzielonego otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną w drodze łączenia lub podziału podmiotów, które:

a)

spółka przejmująca przyjęła dla celów podatkowych w wartości wynikającej z ksiąg podatkowych podmiotu przejmowanego lub dzielonego oraz

b)

spółka przejmująca przypisała do działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym za pośrednictwem zagranicznego zakładu.

Zgodnie z art. 12 ust. 13 ustawy, przepisów ust. 4 pkt 3e-3h, 12 i pkt 25 lit. b oraz ust. 4d nie stosuje się w przypadkach, gdy głównym lub jednym z głównych celów połączenia spółek, podziału spółek, wymiany udziałów lub wniesienia wkładu niepieniężnego jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

Zgodnie z art. 12 ust. 14 ustawy, jeżeli połączenie spółek, podział spółek, wymiana udziałów lub wniesienie wkładu niepieniężnego nie zostały przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, dla celów ust. 13 domniemywa się, że głównym lub jednym z głównych celów tych czynności jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

W myśl natomiast art. 12 ust. 15 ustawy, przepisy ust. 4 pkt 3e-3h, 12 i pkt 25 lit. b mają zastosowanie wyłącznie do spółek będących podatnikami, o których mowa w:

1)

art. 3 ust. 1, przejmujących albo wnoszących w drodze wkładu niepieniężnego majątek spółek mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo

2)

art. 3 ust. 1, przejmujących albo wnoszących w drodze wkładu niepieniężnego majątek spółek podlegających w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, albo

3)

art. 3 ust. 2, podlegających w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, przejmujących albo wnoszących w drodze wkładu niepieniężnego majątek spółek będących podatnikami, o których mowa w art. 3 ust. 1.

Jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego, Nowa Spółka przyjmie dla celów podatkowych wartość wszystkich składników majątku Spółki przejętych w ramach podziału w wartości wynikającej z ksiąg podatkowych Spółki.

Wynika to z założenia, wyrażonego w odpowiedziach na pytania nr 1 i 2, że majątek przejmowany na skutek podziału przez Nową Spółkę oraz majątek pozostający w Spółce, stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy CIT - tym samym Nowa Spółka powinna dla celów podatkowych przyjąć wartość wszystkich składników majątku Spółki przejętych w ramach podziału w wartości wynikającej z ksiąg podatkowych Spółki.

Ponadto Nowa Spółka będzie prowadzić działalność wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - wszystkie składniki majątku Spółki otrzymane w drodze podziału zostaną przez Nową Spółkę przypisane do działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Tym samym w sytuacji objętej opisem zdarzenia przyszłego zastosowanie znajdzie art. 12 ust. 4 pkt 3e ustawy CIT - Nowa Spółka nie powinna uznać za przychód tych składników majątkowych przejętych w procesie podziału, których wartość dla celów podatkowych przyjmie w wartości wynikającej z ksiąg podatkowych Spółki, przypisanych jednocześnie do działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie nie znajdzie zastosowania art. 12 ust. 1 pkt 8c ustawy.

Dodatkowo, jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego, nowo wyemitowane udziały Nowej Spółki aktualni wspólnicy Spółki obejmą w takiej samej proporcji w jakiej są właścicielami udziałów w Spółce. Oprócz nich do Nowej Spółki nie przystąpią inne podmioty.

Jedynym majątkiem Nowej Spółki na dzień jej rejestracji będzie majątek przekazany jej w ramach podziału - dlatego ustalona na dzień poprzedzający dzień podziału wartość rynkowa majątku Spółki otrzymanego przez Nową Spółkę nie będzie przewyższać wartości rynkowej udziałów w kapitale zakładowym Nowej Spółki przydzielonych udziałowcom Spółki.

Zgodnie z definicją "wartości emisyjnej" udziałów lub akcji oznacza ona cenę, po jakiej obejmowane są udziały (akcje), określoną w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku - w innym dokumencie o podobnym charakterze, nie niższą od wartości rynkowej tych udziałów (akcji).

W przypadku podziału spółki nie ma miejsca ustalenie ceny objęcia udziałów (akcji) - rolę tę pełni określony w planie podziału stosunek wymiany udziałów lub akcji spółki dzielonej na udziały lub akcje spółek przejmujących bądź spółek nowo zawiązanych i wysokość ewentualnych dopłat (zgodnie z art. 534 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, winno być: ustawa z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz. U. z 2020 r. poz. 1526).

W praktyce zatem "ceną objęcia" udziałów spółki nowo zawiązanej w analizowanym procesie podziału przez wydzielenie jest wartość majątku spółki dzielonej przekazanego spółce nowo zawiązanej - jest to jednocześnie "wartość emisyjna" udziałów spółki nowo zawiązanej, chyba że zostanie ona w planie podziału określona na poziomie niższym niż wartość rynkowa udziałów spółki nowo zawiązanej - w takim wypadku za wartość emisyjną należy uznać tę wartość rynkową.

Rozumowanie takie potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 21 stycznia 2020 r. (znak: 0114-KDIP2-1.4010.478.2019.1.JF) dotyczącej sytuacji przejęcia majątku przez spółkę w procesie połączenia: "Mając na uwadze, że definicja "wartość emisyjna udziałów" ma zastosowanie tylko do ustalenia wartości w przypadku restrukturyzacji spółek polegających na połączeniach lub podziałach, musi odnosić się ona do wartości majątku łączonego lub wydzielanego. Połączenie przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą odbywa się w zamian za udziały. Tym samym wartość przeniesionego majątku będzie ceną, po jakiej obejmowane są udziały.

W przypadku połączenia spółek pojęcia "ceny objęcia" nie można rozumieć w taki sposób, jak czyni się to w przypadku zwykłej sprzedaży udziałów. W przypadku przejęcia dochodzi do swego rodzaju "wymiany", w efekcie której majątek posiadany przez spółkę przejmowaną został przeniesiony w zamian za udziały dla wspólników tej spółki. Wobec czego "ceną objęcia" udziałów jest równowartość majątku spółki przejmowanej przekazanego spółce przejmującej. W taki sposób należy rozumieć definicję wartości emisyjnej udziałów.

Mając na względzie powyższe, należy uznać, że zgodnie z art. 4a pkt 16a u.p.d.o.p. za wartość emisyjną udziałów uważa się "cenę, po jakiej obejmowane są udziały", jednak "nie niższą od wartości rynkowej tych udziałów".

Zatem, jeżeli wartość przyjęta na potrzeby planu połączenia jest niższa od wartości rynkowej, to w takim przypadku wartością emisyjną udziałów będzie wartość rynkowa majątku spółki przejmowanej."

Biorąc pod uwagę powyższe uznać trzeba, że w przypadku określenia w planie podziału wartości majątku Spółki przekazanego Nowej Spółce na poziomie niższym lub równym wartości rynkowej tego majątku, nie powstanie dla Nowej Spółki przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 8d ustawy. Skoro w analizowanym przypadku wartość rynkowa udziałów Nowej Spółki, nieposiadającej na dzień podziału innego majątku niż ten nabyty w ramach podziału, odpowiadać będzie zawsze co najmniej wartości rynkowej przejmowanego majątku Spółki, to opisana w treści przepisu różnica wartości nie wystąpi (hipotetyczny przychód będzie miał zerową wartość).

Gdyby natomiast w planie podziału wartość majątku przekazywanego Nowej Spółce określono na poziomie przekraczającym jego wartość rynkową, to wspomniany przychód również nie powstanie - nie powstanie bowiem nadwyżka rynkowej wartości przejmowanego majątku ponad wartość emisyjną wynikającą z wyceny zawartej w planie podziału.

W przedstawionym w opisie zdarzenia przyszłego Nowa Spółka nie osiągnie zatem przychodu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 8d ustawy.

Rozumowanie takie potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 26 kwietnia 2021 r. (znak: 0111-KDIB1-2.4010.33.2021.4.BD), na gruncie obowiązującego w roku 2021 brzmienia przepisów art. 12 ust. 1 pkt 8c oraz art. art. 12 ust. 4 pkt 3e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które wyrażało w istocie tę samą regułę, która wynika z aktualnej treści art. 12 ust. 1 pkt 8d ustawy CIT (zgodnie z którą przychód po stronie spółki przejmującej majątek nie powstanie, jeśli wartość rynkowa otrzymanego majątku nie przekracza wartości emisyjnej wydanych udziałów):

"Pod pojęciem "wartości emisyjnej udziałów" wskazanym w art. 12 ust. 4 pkt 3e ustawy CIT, należy rozumieć wartość udziałów Spółki przejmującej, ustaloną na podstawie majątku Spółki przejmowanej. Wobec powyższego zauważyć należy, że w przypadku opisanego zdarzenia przyszłego w wyniku planowanego Podziału wartość otrzymanego przez Spółkę majątku Spółki Dzielonej odpowiadać będzie wartości emisyjnej udziałów Spółki przydzielonych Wspólnikom Spółki Dzielonej. Zauważyć bowiem należy, że w wyniku Podziału przydzielone zostaną udziały w Spółce wszystkim dotychczasowym Wspólnikom Spółki Dzielonej, a ponadto poza nimi w ramach Podziału do Spółki nie będą przystępowały żadne inne podmioty. Jednocześnie w okresie poprzedzającym Wydzielenie Spółka nie będzie posiadała udziałów Spółki Dzielonej. Odnosząc się do powyższego stwierdzić zatem należy, że planowane Wydzielenie ze Spółki Dzielonej Linii Biznesu weterynaryjnego stanowiącego Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa i związane z nim przeniesienie na Spółkę tego zespołu składników materialnych i niematerialnych nie będzie powodować powstania przychodu po stronie Spółki Przejmującej."

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika również, że Nowa Spółka zostanie utworzona w rezultacie planowanego podziału - nie będzie ona posiadać udziału w kapitale zakładowym Spółki. Z tej przyczyny Nowa Spółka nie osiągnie również przychodu na podstawie normy art. 12 ust. 1 pkt 8f ustawy CIT.

Nowa Spółka będzie polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, podlegającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

W ocenie Wnioskodawcy planowany podział przeprowadzony zostanie z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, w szczególności głównym lub jednym z głównych celów podziału nie jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

W świetle zatem przytoczonych wyżej przepisów ustawy CIT uznać należy, że w przypadku dokonania podziału Spółki w okolicznościach opisanych wyżej Nowa Spółka nie osiągnie przychodu.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstępuję od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny Pana stanowiska.

Należy również zaznaczyć, że pytania przedstawione przez Pana we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wyznaczają zakres przedmiotowy tego wniosku. W związku z powyższym, informujemy, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (Pana zapytań), tj. sytuacji podziału Spółki przez wydzielenie, w wyniku którego zorganizowana część przedsiębiorstwa zostanie przeniesiona do nowo zawiązanej spółki (Nowa Spółka).

Odnosząc się do przywołanych przez Pana interpretacji indywidualnych wskazać należy, że zostały one wydane w indywidualnej sprawie i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Pana sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i musi się Pan zastosować do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie e-PUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Podstawą prawną dla odstąpienia od uzasadnienia interpretacji jest art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl