Nowość 0111-KDSB2-1.4011.294.2023.1.KBK - Wydatki na pompę insulinową jako podstawa ulgi rehabilitacyjnej

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 5 września 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDSB2-1.4011.294.2023.1.KBK Wydatki na pompę insulinową jako podstawa ulgi rehabilitacyjnej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

21 lipca 2023 r. wpłynął Pani wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej. Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Jest Pani osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Pracuje Pani na etacie w prywatnej firmie. Z tego tytułu uzyskuje Pani dochody opodatkowane według skali podatkowej z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę na czas nieokreślony.

W dniu 22 lutego 2023 r. złożyła Pani indywidualną deklarację PIT-37 za 2022 r. Planuje Pani złożyć korektę ww. deklaracji i uwzględnić w niej tzw. ulgą rehabilitacyjną.

Od 2001 r. choruje Pani na cukrzycę typu 1 (cukrzyca insulinozależna). Od tego czasu codziennie przyjmuje Pani insulinę.

W dniu (...) marca 2004 r. otrzymała Pani orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (stopień lekki). Orzeczenie zostało wydane przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie (...) po rozpatrzeniu Pani odwołania, które wpłynęło dnia (...) października 2003 r. od orzeczenia Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we (...) z dnia (...) października 2003 r. Symbol przyczyny niepełnosprawności: 11-I. Ustalony lekki stopień niepełnosprawności datuje się od (...) sierpnia 2003 r. Niepełnosprawność datuje się od kwietnia 2001 r. Orzeczony stopień niepełnosprawności ma charakter trwały, a orzeczenie wydane zostało na stałe.

W sierpniu 2022 r. urodziła Pani syna. W czasie ciąży korzystała Pani z pompy insulinowej ze specjalnego bezpłatnego programu dedykowanemu kobietom w ciąży z cukrzycą typu I, która była Pani niezbędna do prawidłowego utrzymania poziomu cukru (glikemii) w czasie jej trwania co miało niebagatelny wpływ na rozwój płodowy dziecka. Po urodzeniu syna musiała Pani jednak zwrócić tę pompę. Po urlopie rodzicielskim planuje Pani wrócić do pracy. Ze względu na korzyści wynikające z posiadania pompy insulinowej oraz zaleceń lekarza postanowiła Pani zakupić cały zestaw z pompą insulinową. Pompa pozwala Pani zmniejszyć ryzyko negatywnych konsekwencji zdrowotnych oraz normalnie funkcjonować tj. monitorować poziom cukru (glikemii) oraz dawkować insulinę, co przy wychowywaniu małego dziecka jest koniecznością.

Zestaw wraz z pompą insulinową zakupiła Pani z własnych środków finansowych w dniu (...) listopada 2022 r. za kwotę brutto (...) zł (kwota netto (...) zł, a kwota podatku VAT (...) zł). Posiada Pani imienny dokument tj. fakturę nr (...) z dnia (...) listopada 2022 r. potwierdzającą poniesienie przez Panią wydatku.

Na zbiorczej fakturze widnieją następujące pozycje:

- pompa insulinowa (...),

- podręcznik użytkownika zawierający informacje dotyczące obsługi systemu pompy (...),

- instrukcja obsługi do pompy insulinowej (...),

- karta powitalna,

- pierwsze kroki z systemem (...) - przewodnik,

- 5 sensorów (...) do ciągłego monitorowania glikemii,

- nadajnik do pompy (...),

- starter (...) (zestaw (...)),

- (...) do wprowadzania zestawów infuzyjnych (...),

- Adapter (...) (pendrive do pobierania raportów i danych z pompy dla lekarza),

- etui silikonowe do pompy insulinowej (...) w kolorze (...).

Podkreśla Pani, że wszystkie pozycje z ww. faktury są integralną częścią zestawu i nie można było zakupić samej pompy lub pompy z wybranymi częściami. Dołączone do zestawu pompy insulinowej materiały tj. podręcznik użytkownika systemu, instrukcja obsługi pompy oraz przewodnik są niezbędne do zapoznania się z eksploatacją pompy insulinowej, a tym samym do jej prawidłowego użytkowania i monitorowania poziomu cukru.

Wskazuje Pani, iż wydatek ten nie został sfinansowany (dofinansowany) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz nie został Pani zwrócony w jakiejkolwiek formie. Ponadto wydatek ten nie został zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, nie został odliczony od dochodów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie został odliczony od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym oraz nie został Pani zwrócony w jakiejkolwiek formie.

Pytanie

Czy w związku przedstawionym stanem faktycznym może Pani pomniejszyć podstawę obliczenia podatku w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2022 rok (tj. w deklaracji PIT-37) o wydatek na nabycie pompy insulinowej wraz z pozostałymi elementami zestawu w ramach ulgi rehabilitacyjnej zgodnie z art. 26 ust. 7a pkt 3 w związku z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Pani stanowisko w sprawie

W Pani ocenie w przedstawionym stanie faktycznym może Pani pomniejszyć podstawę obliczenia podatku w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2022 rok (tj. w korekcie deklaracji PIT-37) o wydatek na nabycie pompy insulinowej wraz z pozostałymi elementami zestawu. Uważa Pani, że możliwość odliczenia przez Panią w ramach ulgi rehabilitacyjnej zakupu zestawu pompy insulinowej należy w przedstawionym stanie faktycznym odnieść do art. 26 ust. 7a pkt 3 w związku z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z powołanego wyżej przepisu wynika bowiem, że odliczeniu mogą podlegać wydatki na zakup, naprawę lub najem indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego. Określenie indywidualnego sprzętu, urządzenia i narzędzia techniczne niezbędne w rehabilitacji oznacza, że ustawodawca zalicza do nich wyłącznie urządzenia, narzędzia techniczne i sprzęt o indywidualnym charakterze, niezbędne w rehabilitacji osoby niepełnosprawnej i ułatwiające tej osobie wykonywanie czynności życiowych, których utrudnienie wykonywania wynika z niepełnosprawności. Pani zdaniem do takiego indywidualnego sprzętu ułatwiającego wykonywanie czynności życiowych należy zaliczyć pompę insulinową wraz z pozostałymi elementami zestawu dla osoby chorującej na cukrzycę typu 1, która posiada lekki stopień niepełnosprawności.

W konkluzji Pani stanowiska powołuje się Pani na następujące interpretacje indywidualne Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej:

- nr 0113-KDIPT2-2.4011.433.2020.2.AKR z dnia 23 lipca 2020 r.,

- nr 0115-KDIT2.4011.87.2021.2.k.c. z dnia 5 maja 2021 r.,

- nr 0114-KDWP.4011.52.2022.1.PP z dnia 11 stycznia 2023 r.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.):

Podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30cb, art. 30da-30dh, art. 30e-30g i art. 30j-30p, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 23o, art. 23u, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e, 4-4e, 6 i 21 lub art. 24b ust. 1 i 2, po odliczeniu kwot wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

Rodzaje wydatków na cele rehabilitacyjne uprawniające do odliczeń od dochodu przed opodatkowaniem zawiera art. 26 ust. 7a ww. ustawy, natomiast zasady i warunki dokonywania tych odliczeń określone zostały w ust. 7 i 7b-7g tego artykułu.

Przepis art. 26 ust. 7a pkt 3 ww. ustawy, stanowi, że:

Za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6, uważa się wydatki poniesione na zakup, naprawę lub najem indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, oraz wyposażenia umożliwiającego ich używanie zgodnie z przewidzianym zastosowaniem, niewymienionych w wykazie, o którym mowa w pkt 2a, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego.

Na podstawie art. 26 ust. 7b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Wydatki, o których mowa w ust. 7a, podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

Stosownie do treści art. 26 ust. 7 pkt 4 ww. ustawy:

Wysokość wydatków na cele określone w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 7c, ustala się na podstawie dokumentu stwierdzającego ich poniesienie, zawierającego w szczególności: dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi lub towaru) i sprzedającego (towar lub usługę), rodzaj zakupionego towaru lub usługi oraz kwotę zapłaty - w przypadkach innych niż wymienione w pkt 1-3.

W myśl art. 26 ust. 7d ww. ustawy:

Warunkiem odliczenia wydatków, o których mowa w ust. 7a, jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek:

1)

orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub

2)

decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo

3)

orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

Zgodnie z art. 26 ust. 7f ww. ustawy:

Ilekroć w przepisach ust. 7a jest mowa o osobach zaliczonych do:

1) I grupy inwalidztwa - należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono:

a) całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji albo

aa) niezdolność do samodzielnej egzystencji, albo

b) znaczny stopień niepełnosprawności;

2) II grupy inwalidztwa - należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono:

a)

całkowitą niezdolność do pracy albo

b)

umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Ponadto, zgodnie z art. 26 ust. 7g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Odliczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, może być dokonane również w przypadku, gdy osoba, której dotyczy wydatek, posiada orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 r.

Zauważyć należy, że odliczeniu od dochodu podlegają co do zasady wydatki poniesione od daty uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności, chyba że w orzeczeniu tym wskazano, że niepełnosprawność datowana jest wcześniej niż data wydania orzeczenia. W takiej sytuacji podatnik może odliczyć wydatki poniesione po dniu wskazanym w orzeczeniu jako data ustalenia niepełnosprawności.

Natomiast w myśl art. 26 ust. 13a ww. ustawy:

Wydatki na cele określone w ust. 1 podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały odliczone od dochodów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c lub nie zostały odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

W opisie stanu faktycznego przedstawiła Pani informacje, z których wynika, że:

1. Uzyskuje Pani dochody z tytułu umowy o pracę, opodatkowane według skali podatkowej;

2. Choruje Pani na cukrzyce typu 1 (cukrzyca insulinozależna) od 2001 r.;

3. Od (...) sierpnia 2003 r. posiada Pani ustalony lekki stopień niepełnosprawności, z którego wynika, że niepełnosprawność istnieje od kwietnia 2001 r. oraz oznaczona jest symbolem 11-I;

4. W listopadzie 2022 r. zakupiła Pani pompę insulinową wraz z integralnymi elementami zestawu. Wydatek w wysokości (...) zł udokumentowany został fakturą VAT wystawioną na Pani dane osobowe;

5. Pompa insulinowa pozwala Pani zmniejszyć ryzyko negatywnych konsekwencji zdrowotnych oraz normalnie funkcjonować tj. monitorować poziom cukru (glikemii) oraz dawkować insulinę;

6. Wydatek ten nie został sfinansowany (dofinansowany) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz nie został Pani zwrócony w jakiejkolwiek formie;

7. Wydatek ten nie został zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, nie został odliczony od dochodów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie został odliczony od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym oraz nie został Pani zwrócony w jakiejkolwiek formie.

Z powołanego wcześniej art. 26 ust. 7a wynika, że odliczeniu mogą podlegać wydatki na zakup, naprawę lub najem indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, oraz wyposażenia umożliwiającego ich używanie zgodnie z przewidzianym zastosowaniem, niewymienionych w wykazie, o którym mowa w pkt 2a, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego.

Określenie "indywidualny sprzęt, urządzenia i narzędzia techniczne niezbędne w rehabilitacji" oznacza, że ustawodawca zalicza do nich wyłącznie urządzenia, narzędzia techniczne i sprzęt o indywidualnym charakterze, niezbędne w rehabilitacji osoby niepełnosprawnej i ułatwiające tej osobie wykonywanie czynności życiowych, których utrudnienie wykonywania wynika z niepełnosprawności.

W związku z powyższym, wskazać należy, że będące przedmiotem zapytania urządzenie pompy insulinowej wraz z integralnymi elementami zestawu, stanowi narzędzie pomocne i ułatwiające Pani codzienne życie - dzięki niej możliwe jest ciągłe monitorowanie poziomu glikemii, a w konsekwencji zapobieganie niebezpiecznym sytuacjom (utratą przytomności) spowodowanym spadkiem poziomu glukozy.

Urządzenie, które zmniejsza ryzyko negatywnych konsekwencji zdrowotnych, powoduje, że posiada ono indywidualny charakter, związany z Pani niepełnosprawnością, co również oznacza, że posiada ono cechy indywidualnego sprzętu ułatwiającego wykonywanie czynności życiowych.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz opisany we wniosku stan faktyczny, stwierdzić należy, że wydatki poniesione przez Panią na zakup pompy insulinowej wraz z integralnymi elementami zestawu stanowią wydatki związane z ułatwieniem wykonywania przez Panią czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności mieszczące się w dyspozycji art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym jest Pani uprawniona do odliczenia od podstawy obliczenia podatku za 2022 r. w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków poniesionych na zakup pompy insulinowej wraz z integralnymi elementami zestawu.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pani przedstawiła i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku - nie prowadzi postępowania dowodowego. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.) jest sam przepis prawa. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest ustalanie stanu faktycznego, stanowi to bowiem domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Odnosząc się do powołanych przez Panią interpretacji indywidualnych należy wskazać, że interpretacja wydawana jest w indywidualnej sprawie podatnika w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawa i stan faktyczny przedstawiony przez danego podatnika. Powołane interpretacje nie stanowią źródła powszechnie obowiązującego prawa, więc zawarte w nich stanowiska organu podatkowego nie można wprost przenosić na grunt innej sprawy. Każdą sprawę tutejszy organ jest zobowiązany rozpatrywać indywidualnie.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pani sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosuje się Pani do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

- Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 259; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego.

Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl