0111-KDSB1-2.440.86.2023.1.SM - WIS TOWAR - napój bezalkoholowy - CN 2202 - stawka 0% VAT

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 11 kwietnia 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDSB1-2.440.86.2023.1.SM WIS TOWAR - napój bezalkoholowy - CN 2202 - stawka 0% VAT

WIĄŻĄCA INFORMACJA STAWKOWA (WIS)

Na podstawie art. 13 § 2a pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.), zwanej dalej Ordynacją podatkową i art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, po rozpatrzeniu wniosku (...) z 29 marca 2023 r. (data wpływu 3 kwietnia 2023 r.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydaje niniejszą wiążącą informację stawkową.

Przedmiot wniosku: towar - Napój bezalkoholowy (...) na bazie piwa bezalkoholowego (...)

Opis towaru: Napój bezalkoholowy na bazie piwa bezalkoholowego, (...) Napój zawiera w swoim składzie: (...)

Rozstrzygnięcie: CN 2202

Stawka podatku od towarów i usług: 0%

Podstawa prawna: § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług w roku 2023 w zw. z poz. 17 pkt 2 załącznika nr 10 do ustawy

Cel wydania WIS: określenie stawki podatku od towarów i usług

UZASADNIENIE

3 kwietnia 2023 r. Wnioskodawca złożył wniosek w zakresie sklasyfikowania towaru: (...) według Nomenklatury Scalonej (CN) na potrzeby określenia stawki podatku od towarów i usług.

W treści wniosku przedstawiono następujący szczegółowy opis towaru:

(...)

(...)

(...)

I. Szczegółowy opis towaru/ usługi

Napój bezalkoholowy na bazie piwa bezalkoholowego, stanowiący mieszankę piwa bezalkoholowego o zawartości alkoholu 0,0% obj. z sokiem owocowym, wodą oraz dodatkami, zakwalifikowany według najlepszej wiedzy Wnioskodawcy w PKWiU GUS w pozycji 11.05.10.0 (Piwo, z wyłączeniem odpadów browarnych) w związku z pozycją 2202 91 00 (Piwo bezalkoholowe o zawartości poniżej 0,5% objętości alkoholu) nomenklatury scalonej, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego.

A. Uproszczony schemat produkcji napoju bezalkoholowego (...)

(...)

(...)

(...)

C. Skład napoju bezalkoholowego (...) na bazie piwa bezalkoholowego, (...):

Składniki: (...).

(...). Wnioskodawca zaznaczył, iż udział soków stanowi co najmniej 20% składu produktu.

II. Informacje uzupełniające

1. Stosownie do brzmienia art. 5a ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: "ustawa"),

towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze scalonej (CN) zgodnej z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej lub w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publiczne, są klasyfikowane według Nomenklatury scalonej (CN) lub klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują działy, pozycje, podpozycje lub kody Nomenklatury scalonej (CN) lub symbole klasyfikacji statystycznych.

2. Zgodnie z art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w prawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej Nomenklatura scalona obejmuje:

1)

nomenklaturę Systemu Zharmonizowanego;

2)

wspólnotowe podpodziały do tej nomenklatury nazywane "podpozycjami CN" w tych przypadkach, gdy określona jest odpowiadająca stawka celna;

3)

przepisy wstępne, dodatkowe uwagi do sekcji lub działów oraz przypisy odnoszące się do pod pozycji CN.

Jednolitemu stosowaniu zarówno Systemu Zharmonizowanego (HS), jak i Nomenklatury scalonej (CN) służą Noty wyjaśniające.

3. Klasyfikacja towarów w Nomenklaturze scalonej podlega regułom zawartym w Ogólnych regułach interpretacji Nomenklatury scalonej zapewniającym jednolitą interpretację, co oznacza, że dany towar jest zawsze klasyfikowany do jednej i tej samej pozycji i podpozycji z wyłączeniem wszelkich innych, które mogłyby być brane pod uwagę.

Reguła 1 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej (ORINS) wskazuje, że tytuły sekcji, działów i poddziałów mają znaczenie wyłącznie orientacyjne. Dla celów prawnych klasyfikację towarów ustala się zgodnie z brzmieniem pozycji i uwag do sekcji lub działów oraz zgodnie z Ogólnymi regułami interpretacji Nomenklatury scalonej.

4. Wnioskodawca, bazując na swojej najlepszej wiedzy, dokonał klasyfikacji przedmiotowego napoju bezalkoholowego na bazie piwa bezalkoholowego, stanowiącego mieszankę piwa bezalkoholowego o zawartości alkoholu 0,0% obj. z sokiem owocowym, wodą oraz dodatkami, zgodnie z poniższymi wskazaniami:

1) Klasyfikacja do jednej z głównych kategorii, a więc działu 22 Nomenklatury scalonej, który to obejmuje "Napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet."

2) Klasyfikacja do pozycji CN 2202 obejmującej: "Wody, włącznie z wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub wody aromatyzowane i pozostałe napoje bezalkoholowe, z wyłączeniem soków owocowych i warzywnych, objętych pozycją 2009".

UZASADNIENIE Według not wyjaśniających do HS do pozycji 2202 tj. "Wody, włączając wody mineralne i wody gazowane, zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego lub aromatyzowanego" wynika, że "niniejsza pozycja obejmuje napoje bezalkoholowe zdefiniowane w uwadze 3 do niniejszego działu, nie objęte innymi pozycjami, a w szczególności pozycją 2009 lub 2201".

Nie ulega wątpliwościom, iż przedmiotowy towar jakim jest napój bezalkoholowy stanowiący mieszankę piwa bezalkoholowego o zawartości alkoholu 0,0% obj. z sokiem owocowym, wodą oraz dodatkami, nie może być zakwalifikowany do pozycji 2009, tj. "Soki owocowe (włączając moszcz gronowy) i soki warzywne, niesfermentowane i niezawierające dodatku alkoholu, nawet z dodatkiem cukru lub innej substancji słodzącej" lub pozycji 2201, tj. "Wody, włącznie z naturalnymi lub sztucznymi wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego ani aromatyzującego; lód i śnieg".

Wobec powyższego analizie podlega przywołana powyżej uwaga trzecia do działu 22 wyjaśnia, iż "w pozycji 2202 określenie "napoje bezalkoholowe" oznacza napoje o objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 0,5% objętości. Napoje alkoholowe klasyfikowane są do pozycji od 2203 do 2206 lub do pozycji 2208, według właściwości."

3) Kolejno, biorąc pod uwagę główny składnik przedmiotowego napoju bezalkoholowego, jakim jest piwo bezalkoholowe 0,0%, zdaniem Wnioskodawcy przedmiotowy napój kwalifikuje się do podpozycji w ramach pozycji 2202, jaką jest podpozycja "Pozostałe" - "Piwo bezalkoholowe" o przypisanym numerze 2202 91 00.

Uwzględniając powyższe przedmiotowe towary spełniają kryteria dla towarów objętych pozycją CN 2202, wobec czego zdaniem Wnioskodawcy powinny zostać zakwalifikowane do tejże kategorii. Klasyfikacja towaru została dokonana zgodnie z postanowieniami 1 reguły Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej.

5. W myśl art. 41 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług "dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy, innych niż sklasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56), stawka podatku wynosi 5%, z zastrzeżeniem art. 138i ust. 4".

Stosownie do treści art. 146da ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT w okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. dla:

1) towarów spożywczych wymienionych w poz. 1-18 załącznika nr 10 do ustawy, innych niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56), - stawka podatku wynosi 0%.

Ze względu na upływ czasu wskazany w art. 146da ust. 1 ustawy o VAT, wyżej wymieniony przepis nie znajdzie zastosowania od dnia 1 stycznia 2023 r., przez co należy odwołać się do pozostałej części przepisów ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 146ea ustawy o VAT w roku 2023:

1)

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2, art. 110 i art. 138i ust. 4, wynosi 23%;

2)

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3, wynosi 8%;

3)

stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%;

4)

stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1, wynosi 4%.

Stosownie do treści art. 146ee ust. 1 ustawy o VAT Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, w roku 2023 może obniżać stawki podatku do wysokości 0%, 5% lub 8% dla dostaw niektórych towarów i świadczenia niektórych usług albo dla części tych dostaw lub części świadczenia usług oraz określać warunki stosowania obniżonych stawek.

Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług w roku 2023 z dnia 2 grudnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2495 z późn. zm.) wydanego na podstawie art. 146ee ust. 1 ustawy o VAT obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się również do towarów spożywczych wymienionych w pozycji 1-18 załącznika nr 10 do ustawy, innych niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z żywieniem (PKWiU 56). Stosownie do § 8 ust. 2 wyżej wymienionego rozporządzenia przepisu ust. 1 nie stosuje się, w przypadku, gdy towary, o których mowa w tym przepisie, są przedmiotem importu towarów, o którym mowa w art. 138i ust. 1 ustawy.

W poz. 17 załącznika nr 10 do ustawy o VAT zostały wskazane towary zakwalifikowane do kategorii CN ex 2202, tj.- "Wody, włącznie z wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub wody aromatyzowane i pozostałe napoje bezalkoholowe, z wyłączeniem soków owocowych, z orzechów i warzywnych, objętych pozycją CN 2009 - wyłącznie produkty:

1.

jogurty, maślanki, kefiry, mleko nieobjęte działem CN 04 - z wyłączeniem produktów zawierających kawę oraz jej ekstrakty, esencje lub koncentraty,

2.

napoje bezalkoholowe, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego,

3.

preparaty do początkowego żywienia niemowląt, w tym mleko początkowe, preparaty do dalszego żywienia niemowląt, w tym mleko następne, mleko i mleko modyfikowane dla dzieci, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,

4.

niezawierające produktów objętych pozycjami od CN 0401 do CN 0404 lub tłuszczu uzyskanego z produktów objętych pozycjami od CN 0401 do CN 0404:

a.

napoje na bazie soi o zawartości białka 2,8% masy lub większej (CN 2202 99 11),

b.

napoje na bazie soi o zawartości białka mniejszej niż 2,8% masy; napoje na bazie orzechów objętych działem CN 08, zbóż objętych działem CN 10 lub nasion objętych działem CN 1 2 (CN 2202 99 15)."

Wskazać należy, iż zgodnie z Nomenklaturą scaloną poz. 2202 składa się z dwóch podpozycji:

- 2202 10 00 - Wody, włącznie z wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub wody aromatyzowane oraz

- Pozostałe - przy czym jest to kategoria obejmująca najszerszy krąg pozostałych napojów bezalkoholowych wchodzących w skład poz. 2202 - a więc odpowiadająca treści poz. 17 załącznika nr 10 do ustawy o podatku od towarów i usług) w skład której wchodzi:

- 2202 91 00 - piwo bezalkoholowe i

- pozycja "pozostałe" - składająca się z całego szeregu różnego produktów o wspólnym kodzie 2202 99.

Mając zatem na uwadze powyższe należy uznać, że stawka podatku VAT określona dla pozycji 17 załącznika nr 10 do ustawy o VAT dotyczy całej poz. Ex 2202 - a zatem należy odnieść ją zarówno do poz. 2202 10 00, 2202 91 00, jak i 2202 09.

6. Zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy o podatku od towarów i usług-ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o ex, rozumie się przez to zakres towarów i usług węższy niż określony odpowiednio w danym dziale, pozycji, podpozycji lub kodzie Nomenklatury scalonej (CN) lub danym grupowaniu klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej.

Wobec powyższego, aby towary zostały objęte w tym przypadku odpowiednio stawką 0% w całym 2023 r. (zgodnie z art. 146ee ust. 1 ustawy o VAT w zw. z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług w roku 2023 z dnia 2 grudnia 2022 r.) oraz stawką 5% od dnia 1 stycznia 2024 r. (zgodnie z art. 41 ust. 2a ustawy o VAT) muszą spełniać łącznie dwa kryteria, a mianowicie:

1)

powinny zostać sklasyfikowane do nomenklatury scalonej CN 2202 oraz

2)

powinny spełniać warunki określone w załączniku nr 10 do ustawy o podatku od towarów i usług (w tym wypadku warunek udziału masowy soku owocowego, owocowo-warzywnego lub warzywnego nie mniejszy niż 20% składu surowcowego).

Powyższe wynika z faktu, że stosownie do treści § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług w roku 2023 z dnia 2 grudnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r" poz. 2495 z późn. zm.) wydanego na podstawie art. 146ee ust. 1 ustawy o VAT obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się również do towarów spożywczych wymienionych w pozycji 1-18 załącznika nr 10 do ustawy, innych niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z żywieniem (PKWiU 56).

7. Wobec powyższego w ocenie Wnioskodawcy przedmiotowe napoje bezalkoholowe oferowane przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, objęte niniejszym wnioskiem powinny zostać zakwalifikowane do pozycji 2202 Nomenklatury scalonej (CN).

Wobec faktu, iż napój spełnia warunki określone w pkt 2 poz. 17 załącznika nr 10 do ustawy o podatku od towarów i usług, zdaniem Wnioskodawcy jego dostawa, import lub wewnątrzwspólnotowe nabycie podlega opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości:

a)

o% w całym 2023 r. - na podstawie art. 146ee ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w zw. z § 8 ust. 1 Rozporządzenia ministra Finansów w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług w roku 2023 z dnia 2 grudnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2495 z późn. zm.) w zw. z poz. 17 załącznika nr 10 do ustawy;

b)

5% po dniu 31 grudnia 2023 r., tj. od dnia 1 stycznia 2024 r. - na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług w zw. z poz. 17 załącznika nr 10 do ww. ustawy.

- bowiem udział masowy soku owocowego zawartego w napoju bezalkoholowym opisanym we wniosku wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego.

Do wniosku dołączono:

(...)

UZASADNIENIE klasyfikacji towaru

Stosownie do brzmienia art. 5a ustawy, towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze scalonej (CN) zgodnej z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm. - Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.) lub w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są klasyfikowane według Nomenklatury scalonej (CN) lub klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują działy, pozycje, podpozycje lub kody Nomenklatury scalonej (CN) lub symbole klasyfikacji statystycznych.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej Nomenklatura scalona obejmuje:

a)

nomenklaturę Systemu Zharmonizowanego;

b)

wspólnotowe podpodziały do tej nomenklatury nazywane "podpozycjami CN" w tych przypadkach, gdy określona jest odpowiadająca stawka celna;

c)

przepisy wstępne, dodatkowe uwagi do sekcji lub działów oraz przypisy odnoszące się do podpozycji CN.

Jednolitemu stosowaniu zarówno Systemu Zharmonizowanego (HS), jak i Nomenklatury scalonej (CN) służą Noty wyjaśniające.

Klasyfikacja towarów w Nomenklaturze scalonej podlega regułom zawartym w Ogólnych regułach interpretacji Nomenklatury scalonej zapewniającym jednolitą interpretację, co oznacza, że dany towar jest zawsze klasyfikowany do jednej i tej samej pozycji i podpozycji z wyłączeniem wszelkich innych, które mogłyby być brane pod uwagę.

Reguła 1 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej (ORINS) wskazuje, że tytuły sekcji, działów i poddziałów mają znaczenie wyłącznie orientacyjne. Dla celów prawnych klasyfikację towarów ustala się zgodnie z brzmieniem pozycji i uwag do sekcji lub działów oraz zgodnie z Ogólnymi regułami interpretacji Nomenklatury scalonej.

Zgodnie z tytułem działu 22 Nomenklatury scalonej, dział ten obejmuje Napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet.

Pozycja CN 2202 obejmuje: Wody, włącznie z wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub wody aromatyzowane i pozostałe napoje bezalkoholowe, z wyłączeniem soków owocowych i warzywnych, objętych pozycją 2009.

Z kolei, z not wyjaśniających do HS do pozycji CN 2202 wynika, że:

Niniejsza pozycja obejmuje napoje bezalkoholowe zdefiniowane w uwadze 3 do niniejszego działu, nie objęte innymi pozycjami, a w szczególności pozycją 2009 lub 2201.

(A) Wody, włączając wody mineralne i wody gazowane, zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego lub aromatyzowanego.

Niniejsza grupa obejmuje, między innymi:

(1) Słodzone lub aromatyzowane wody mineralne (naturalne lub sztuczne).

(2) Napoje, takie jak lemoniada, oranżada, cola, składające się ze zwykłej wody pitnej, nawet słodzonej, aromatyzowanej sokami owocowymi lub esencjami, lub złożonymi ekstraktami, do których czasami jest dodawany kwas cytrynowy lub winowy. one często gazowane dwutlenkiem węgla i generalnie w butelkach lub innych hermetycznych pojemnikach.

(B) Piwo bezalkoholowe. Ta grupa obejmuje:

(1) Piwo otrzymane ze słodu, którego objętościowa moc alkoholu została zmniejszona do 0,5% obj. lub mniej.

(2) Piwo imbirowe i piwo ziołowe, mające objętościową moc alkoholu nieprzekraczającą 0,5% obj.

(3) Mieszaniny piwa i napojów bezalkoholowych (np. lemoniada), mające objętościową moc alkoholu nieprzekraczającą 0,5% obj.

Uwzględniając powyższe, przedmiotowy towar (...) spełnia kryteria i posiada właściwości dla towarów objętych pozycją CN 2202. Klasyfikacja towaru została dokonana zgodnie z postanowieniami 1 reguły Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej.

UZASADNIENIE zastosowania stawki podatku od towarów i usług

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Na podstawie art. 146ea pkt 1 ustawy, w roku 2023 stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2, art. 110 i art. 138i ust. 4, wynosi 23%.

Natomiast zgodnie z art. 146ef ust. 1 pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do końca roku, w którym suma wydatków wymienionych w art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655, 974 i 1725) określonych na ten rok w ustawie budżetowej, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 lipca tego roku, oraz planie finansowym Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych przedłożonym zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny albo projekcie tego planu przedstawionym do zatwierdzenia Ministrowi Obrony Narodowej zgodnie z art. 42 ust. 2 i 3 tej ustawy, jeżeli plan ten nie został przedłożony zgodnie z art. 42 ust. 4 tej ustawy, po wyłączeniu planowanych przepływów finansowych w ramach tej sumy wydatków, jest wyższa niż 3% wartości produktu krajowego brutto określonego zgodnie z art. 40 ust. 2 tej ustawy, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2, art. 110 i art. 138i ust. 4, wynosi 23%.

Z kolei na mocy art. 41 ust. 2a ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy, innych niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56), stawka podatku wynosi 5% z zastrzeżeniem art. 138i ust. 4.

Na podstawie art. 146ee ust. 1 ustawy, Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, w roku 2023 może obniżać stawki podatku do wysokości 0%, 5% lub 8% dla dostaw niektórych towarów i świadczenia niektórych usług albo dla części tych dostaw lub części świadczenia usług oraz określać warunki stosowania obniżonych stawek.

Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług w roku 2023 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2495, z późn. zm.), obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się również do towarów spożywczych wymienionych w poz. 1-18 załącznika nr 10 do ustawy, innych niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56).

W myśl § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia, przepisu ust. 1 nie stosuje się, w przypadku gdy towary, o których mowa w tym przepisie, są przedmiotem importu towarów, o którym mowa w art. 138i ust. 1 ustawy.

W załączniku nr 10 do ustawy, stanowiącym Wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%, w poz. 17 wskazano CN ex 2202 - Wody, włącznie z wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub wody aromatyzowane i pozostałe napoje bezalkoholowe, z wyłączeniem soków owocowych i warzywnych, objętych pozycją CN 2009 - wyłącznie produkty:

1)

jogurty, maślanki, kefiry, mleko nieobjęte działem CN 04 - z wyłączeniem produktów zawierających kawę oraz jej ekstrakty, esencje lub koncentraty,

2)

napoje bezalkoholowe, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego,

3)

preparaty do początkowego żywienia niemowląt, w tym mleko początkowe, preparaty do dalszego żywienia niemowląt, w tym mleko następne, mleko i mleko modyfikowane dla dzieci, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,

4)

niezawierające produktów objętych pozycjami od CN 0401 do CN 0404 lub tłuszczu uzyskanego z produktów objętych pozycjami od CN 0401 do CN 0404:

a)

napoje na bazie soi o zawartości białka 2,8% masy lub większej (CN 2202 99 11),

b)

napoje na bazie soi o zawartości białka mniejszej niż 2,8% masy; napoje na bazie orzechów objętych działem CN 08, zbóż objętych działem CN 10 lub nasion objętych działem CN 12 (CN 2202 99 15).

W świetle art. 2 pkt 30 ustawy, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: ex - rozumie się przez to zakres towarów i usług węższy niż określony odpowiednio w danym dziale, pozycji, podpozycji lub kodzie Nomenklatury scalonej (CN) lub danym grupowaniu klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej.

Zatem umieszczenie ww. oznaczenia przy konkretnym dziale, pozycji, podpozycji lub kodzie Nomenklatury scalonej (CN) ma na celu zawężenie stosowania obniżonej stawki podatku dla towarów i usług tylko do towarów należących do wymienionego działu, pozycji, podpozycji lub kodu Nomenklatury scalonej (CN), spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce Nazwa towaru (grupy towarów).

W związku z powyższym, ponieważ opisany we wniosku towar - (...) - klasyfikowany jest do pozycji 2202 Nomenklatury scalonej (CN) i spełnia warunki, o których mowa w poz. 17 pkt 2 załącznika nr 10 do ustawy, jego dostawa, import lub wewnątrzwspólnotowe nabycie podlega opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 0%, na podstawie § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług w roku 2023 w zw. z poz. 17 załącznika nr 10 do ustawy. Opisany we wniosku towar stanowi bowiem napój bezalkoholowy, w którym udział masowy soku owocowego wynosi 20% składu surowcowego.

Określona w niniejszej decyzji WIS stawka podatku od towarów i usług oraz klasyfikacja dotyczą stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania WIS.

Informacje dodatkowe

Niniejsza WIS jest ważna, jeśli w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania zwolnienie podmiotowe lub przedmiotowe od podatku od towarów i usług (art. 42a ustawy). W zakresie wyeliminowania lub zastosowania zwolnienia Wnioskodawca może zwrócić się o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Podmiot, na rzecz którego wydano WIS, może ją stosować wyłącznie do towarów tożsamych pod każdym względem z towarem będącym przedmiotem niniejszej decyzji.

Niniejsza WIS wiąże organy podatkowe wobec podmiotu, dla którego została wydana, w odniesieniu do towaru będącego jej przedmiotem, który zostanie sprzedany, zaimportowany lub wewnątrzwspólnotowo nabyty po dniu, w którym WIS została doręczona (art. 42c ust. 1 pkt 1 ustawy), z wyjątkiem następujących przypadków:

- podmiot ten złożył fałszywe oświadczenie, że w dniu złożenia wniosku o WIS, w zakresie przedmiotowym tego wniosku, nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani kontrola celno-skarbowa oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego (art. 42b ust. 3 ustawy),

- towar, będący przedmiotem niniejszej WIS, stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy (art. 42ca ustawy).

Niniejsza WIS jest ważna przez okres 5 lat licząc od dnia jej wydania (art. 42 ha ustawy), przy czym wygasa ona z mocy prawa przed upływem tego terminu w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług odnoszących się do towaru, będącego przedmiotem tej WIS, w wyniku której WIS staje się niezgodna z tymi przepisami. Wygaśnięcie WIS następuje z dniem wejścia w życie przepisów, w wyniku których stała się z nimi niezgodna (art. 42h ust. 1 ustawy).

Do liczenia terminów okresu ważności WIS stosuje się odpowiednio art. 12 Ordynacji podatkowej.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji, stosownie do art. 220 § 1 w zw. z art. 221 oraz art. 223 § 2 Ordynacji podatkowej, służy Stronie odwołanie do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: (KIS/SkrytkaESP lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego e-Urząd Skarbowy na stronie: https://www.podatki.gov.pl/e-urząd-skarbowy) będąc użytkownikiem/wyznaczając użytkownika konta w e-Urzędzie Skarbowym.

W przypadku wnoszenia odwołania w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP oraz eUrząd Skarbowy.

Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 Ordynacji podatkowej).

Opublikowano: www.kis.gov.pl